Cách Làm Đồ Án QTKD Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh – Trường HUFI

Đồ án tốt nghiệp ngành QTKD của trường ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM được đánh giá là 1 trong những đồ án khó so với những trường còn lại bởi lẽ, sinh viên trường thường bị giáo viên áp đặt đề tài hoặc các bạn chọn những đề tài thực sự mới lạ, Tuy nhiên, các bạn lại được chọn một trong ba cấu trúc bài làm vấn đề này trường khác không có.

Trong quá trình viết thuê đồ án tốt nghiệp của Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập cũng có một số bạn sinh viên có nhu cầu thuê người viết thuê đồ án thì các bạn sinh viên trường Đh Công Nghiệp TPHCM có yêu cầu khó hơn và giáo viên chấm khó hơn và qua đây, ở bài viết này mình chia sẻ đến các bạn một số thông tin, hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm.

Có lẽ, các bạn có bài viết này rồi nhưng mình vẫn muốn giới thiệu đến các bạn dịch vụ viết thuê đồ án tốt nghiệp của mình bởi vì, trong số chúng ta đôi lúc cũng bận rộn công việc hoặc gặp những đề tài quá khó thì Dịch Vụ Viết Thuê Đồ Án Tốt Nghiệp mà chúng ta nên cân nhắc đến

Cách Làm Đồ Án Tốt Nghiệp QTKD Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh – Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM

Ý tưởng kinh doanh: Trình bày cơ sở hình thành ý tưởng kinh doanh, những điều kiện cơ bản cũng như tính cần thiết của kinh doanh dự kiến. Quan tâm đến các câu hỏi đánh giá tính hợp lý của ý tưởng (Có thị trường dành cho ý tưởng kinh doanh của bạn hay không? Ý tưởng kinh doanh của bạn có khả thi (tạo lợi nhuận) về mặt tài chính hay không? Bạn có đủ năng lực thực hiện hay không? Ý tưởng kinh doanh của bạn có thể phát triển xa hơn nữa được hay không?)

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh: Đề cập đến lý do và những mục tiêu chính của sinh viên khi xây dựng bản kế hoạch kinh doanh để triển khai ý tưởng kinh doanh trên.

Ý nghĩa của kế hoạch kinh doanh: Đề cập những đóng góp của kế hoạch này với chủ thể đầu tư, và các nhóm lợi ích kinh tế, xã hội khác (Nếu có)

Phương pháp thực hiện: Nêu sơ lược về phương pháp tiến hành thu thập thông tin, công cụ xử lý thông tin để hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.

Giới thiệu kết cấu bản kế hoạch kinh doanh: Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bản kế hoạch được cấu trúc gồm 3 chương

CHƯƠNG 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH …. TẠI CÔNG TI ….

 • Mục tiêu kinh doanh

(Thị trường, thị phần, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận,…) Yêu cầu thỏa mãn quy tắc SMART (Specific – Mesurable – Agreeable – Realistic – Timely)

1.2  Sản phẩm/ dịch vụ cung cấp

 • 1.2.1    Lý luận về sản phẩm/ dịch vụ (Khái niệm, đặc tính, yêu cầu)
 • 1.2.2    Mô tả sản phẩm/ dịch vụ (của kế hoạch)

1.3  Phân tích môi trường hoạt động

 • 1.3.1    Lý luận về phân tích môi trường (Nêu vắn tắt các nhóm yếu tố cần xem xét)
 • 1.3.2    Phân tích môi trường liên quan đến kế hoạch kinh doanh

Yêu cầu SV chỉ đề cập trực tiếp đến việc xây dựng ma trận các nhân tố bên ngoài, bên trong có sử dụng vào bài.

 • 1.3.3    Xây dựng bảng ma trận SWOT
 • 1.3.4.  Yêu cầu ngắn gọn và lấy cơ sở từ

(nếu có như quyết định thành lập doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh…). Ví dụ: nếu liên quan đến ngành thực phẩm cần có những chứng nhận, chứng chỉ nào, doanh nghiệp theo hình thức cổ phần, tư nhân… giải thích được vì sao chọn loại hình doanh nghiệp như vậy.

1.4 Phân tích địa điểm

 • 1.4.1    Lý luận về phân tích địa điểm (tính cần thiết, yêu cầu)
 • 1.4.2    Xây dựng các phương án chọn địa điểm
 • (bảng mô tả địa điểm –phụ lục)
 • 1.4.3    Đánh giá các phương án chọn địa điểm. Lý giải vì sao chọn địa điểm như vậy

1.5.      Xây dựng kế hoạch kinh doanh và marketing 

 • 1.5.1Phân tích cạnh tranh
 • 1.5.2    Phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu, định vị thị trường SV có thể dùng ma trận hình ảnh cạnh tranh/Định vị sản phẩm: Lựa chọn cách thức định vị sao cho SP/DV của mình tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh

1.5.3    Phân tích khách h marketing (4P/7P)

1.6       Kế hoạch nhân sự

 • 1.6.1    Lý luận về quản trị nhân lực (khái niệm, tính cần thiết, chức năng)
 • 1.6.2    Cơ cấu tổ chức (Xây dựng bản mô tả công việc cho từng nhóm vị trí)
 • 1.6.3    Kế hoạch tuyển dụng (nguồn, phương pháp tuyển dụng, bảng câu hỏi đánh giá …)
 • 1.6.4    Kế hoạch đào tạo
 • 1.6.5    Quản lý nhân sự (theo mục tiêu, giám sát, ca, KPI , BSC…)

1.7       Kế hoạch tài chính

 • 1.7.1    Lý luận về kế hoạch tài chính (Khái niệm, tính cần thiết, nội dung cơ bản)
 • 1.7.2    Xây dựng kế hoạch tài chính
 • 1.7.2.1 Xác định khoản mục chi phí đầu tư
 • 1.7.2.2 Dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận
 • 1.7.3    Đánh giá tính khả thi tài chính của kế hoạch kinh doanh
 • 1.7.4    Cơ sở huy động vốn cho kế hoạch kinh doanh

1.8 Dự báo rủi ro

 • 1.8.1    Rủi ro tài chính
 • 1.8.2    Rủi ro môi trường hoạt động
 • 1.8.3    Rủi ro về công nghệ

CHƯƠNG 2. TRIỂN KHAI NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH…. (cụ thể)

2.1 Tổng kết hạng mục công việc và nguồn lực

Yêu cầu hình thành bảng các công việc cần làm, thời gian và lao động cần bố trí, chi phí cần cung cấp, mối quan hệ của các công việc (trên cơ sở phân tích chương 1)

2.2 Quản lý tiến độ dự án

 • Yêu cầu sử dụng các công cụ quản lý dự án bổ trợ để hình thành sơ đồ liên kết công việc, biểu đồ Gannt,… của kế hoạch này
 • Nêu lên được những hạng mục nào có thể điều chuyển kéo dài với mục tiêu hạn chế làm kế hoạch bị trễ tiến độ

2.3 Đề xuất phương án dự phòng (Nếu có)

CHƯƠNG 3. TỔNG KẾT

3.1 Đánh giá chung kế hoạch kinh doanh

 • 3.1.1    Đóng góp của kế hoạch với doanh nghiệp
 • 3.1.2    Thuận lợi
 • 3.1.2    Khó khăn

3.2 Đề xuất phương án ứng phó rủi ro

KẾT LUẬN

Xem thêm:

Đề cương viết báo cáo thực tập: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thương hiệu của SP.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 • 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 • 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.4. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài báo cáo thực tập
 • 1.6. Bố cục bài báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch kinh doanh

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Một số khái niệm

 • 2.1.1. Thương hiệu
 • 2.1.2. Các khái niệm liên quan đến hình ảnh thương hiệu

2.2. Các công trình nghiên cứu trước đây

 • 2.2.1. Một số nghiên cứu trong nước
 • 2.2.2. Một số nghiên cứu trên thế giới

2.3. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu

 • 2.3.1. Nhận biết thương hiệu
 • 2.3.2. Liên tưởng thương hiệu
 • 2.3.3. Sự vượt trội thương hiệu
 • 2.3.4. Sự hấp dẫn thương hiệu
 • 2.3.5. Cộng hưởng thương hiệu
 • 2.3.6. Trách nhiệm cộng đồng của thương hiệu

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

3.1. Quy trình nghiên cứu

3.2. Phương pháp nghiên cứu

 • 3.3.1. Nghiên cứu định tính
 • 3.3.2. Xây dựng thang đo
 • 3.3.3. Phương pháp lấy mẫu
 • 3.3.4. Nghiên cứu định lượng

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu

 • 4.1.1. Nhận biết thương hiệu
 • 4.1.2. Liên tưởng thương hiệu
 • 4.1.3. Sự vượt trội thương hiệu
 • 4.1.4. Sự hấp dẫn thương hiệu
 • 4.1.5. Sự cộng hưởng thương hiệu
 • 4.1.6. Trách nhiệm xã hội

4.2. Phân tích độ tin cậy thang đo (CRONBACH’S ALPHA) 

 • 4.2.1. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) nhân tố Nhận biết thương hiệu
 • 4.2.2. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Liên tưởng thương hiệu
 • 4.2.3. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Sự vượt trội thương hiệu
 • 4.2.4. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Sự hấp dẫn thương hiệu
 • 4.2.5. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Sự cộng hưởng thương hiệu
 • 4.2.6. Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) Trách nhiệm xã hội

4.3. Phân tích nhân tố (EFA) 

4.3. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 

 • 4.3.1. Mô hình nghiên cứu

4.4. Phân tích hồi quy và kiểm định mô hình

 • 4.4.1. Phân tích hồi quy
 • 4.4.2. Đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy bội
 • 4.4.3. Kiểm định độ phù hợp của mô hình

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. KẾT LUẬN

5.2. KIẾN NGHỊ

5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Cấu trúc bài đồ án tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh của trường ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM đã được mình nếu lại ở bên trên, các bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án trên để thực hiện đề tài và tùy vào đề tài các bạn có mà chọn một phương án phù hợp nhất. Tuy nhiên, để hoàn thiện bài đồ án tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh của trường HUFI thì các bạn phải trải qua khoảng thời gian khó khăn cũng như đầu tư nghiêm túc vào bài làm bởi, giáo viên của trường này được đánh giá là quá khó so với các trường. Khiến rất nhiều bạn sinh viên đuối sức nên đã tìm đến sự hỗ trợ từ mình. 

Mình chúc các bạn hoàn thành tốt bài đồ án tốt nghiệp của bản thân, nếu gặp phải khó khăn gì thì các bạn hãy kết nối đến SĐT ZALO: 0973 287 149 để nhận được sự hỗ trợ tốt hơn nhé.

Báo cáo thực tập: Lập Kế Hoạch Cải Tạo Nâng Cấp Nhà Hàng 

Chào các bạn sinh viên! Một số trường ĐH hiện nay đang có làm báo cáo thực tập với dạng lập kế hoạch kinh doanh hoặc xây dựng kế hoạch kinh doanh. Đây là một trong những yêu cầu đặc biệt bởi vì ít trường áp dùng, hiện nay ở VN có một số trường như TOPICA HN, ĐH KT TPHCM, HUTECH, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HCM,…và cũng như những trường khác, nếu bạn chọn 1 đề tài hợp lí, vừa sức, dễ thu thập dữ liệu là một trong những yếu tố quyết định điểm số về báo cáo thực tập của bạn. Ngoài ra, khi các bạn triển khai đề cương chi tiết trình bày đúng yêu cầu về nội dung lẫn hình thức cũng ảnh hưởng đến kết quả bài làm của bạn. 

Lần này, mình lại giới thiệu đến các bạn một ý tưởng mới, đề tài báo cáo thực tập mới kinh doanh nâng cấp nhà hàng. Hy vọng những nội dung gợi ý dưới đây của mình sẽ giúp ích cho các bạn lựa chọn đề tài và thực hiện tốt đề tài báo cáo thực tập của mình. Do thời gian khá hạn chế, cho nên mình chỉ hướng dẫn cho các bạn một số nội dung cơ bản như là đề cương, lí do chọn đề tài, cơ sở lý luận,.. nếu các bạn có nhu cầu sử dụng  Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập hoàn chỉnh thì các bạn có thể liên hệ với mình qua ZALO: 0973 287 149

Báo cáo cáo thực tập: Lập Kế Hoạch Cải Tạo Nâng Cấp Nhà Hàng

Chương 1: Phân tích tính khả thi của ý tưởng

1.1    CƠ SỞ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG

 • 1.1.1   Yếu tố bên ngoài.
 • 1.1.1.1  Điều kiện tự nhiên.
 • 1.1.1.2  Điều kiện xã hội
 • 1.1.1.3  Các chính sách hỗ trợ phát triển
 • 1.1.1.4  Hợp tác phát triển và pháp luật chính trị
 • 1.1.1.5  Việt Nam gia nhập WTO
 • 1.1.1.6  Khách hàng
 • 1.1.1.7  Công chúng
 • 1.1.2   Yếu tố bên trong
 • 1.1.2.1  Nguồn nhân lực và công tác đào tạo
 • 1.1.2.2  Cơ sở vật chất hạ tầng
 • 1.1.2.3  Cơ sở vật chất.

1.2    Nghiên cứu thị trường

 • 1.1.3   Thị trường nghiên cứu
 • 1.1.3.1  Phân tich nguyên nhân hình thành ý tưởng
 • 1.1.3.2  Thị trường khách du lịch đến Việt Nam.
 • 1.1.3.3  Thị trường mục tiêu.

1.3    Tổ chức hoạt động kinh doanh

 • 1.1.4   Quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật
 • 1.1.4.1  Quy mô
 • 1.1.4.2  Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng
 • 1.1.5   Cơ cấu tổ chức
 • 1.1.6   Bảng tổng hợp Doanh thu (năm 2010 và 2011)

1.4    Nhận xét đánh giá chung

Xem thêm:

Chương 2:    Dự án cải tạo nâng cấp nhà hàng

2.1    Mô tả cơ sở kinh doanh

2.2    Phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh

 • 2.2.1   Phân tích khách hàng.
 • 2.2.1.1  Các hình thức khách hàng mà doanh nghiệp hướng đến trong kinh doanh nhà hàng “Bếp Việt”
 • 2.2.1.2  Phân loại khách hàng theo tỉ trọng.
 • 2.2.2   Phân tích đối thủ cạnh tranh

2.3    Đánh giá những cơ hội và thách thức

 • 2.3.1   Kế hoạch Marketing Mix
 • 2.3.1.1  Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị và quảng bá thương hiệu
 • 2.3.1.2  Chiến lược 4P
 • 2.3.2   Kế hoạch nguồn cung ứng.
 • 2.3.2.1  -Nguồn cung ứng khách hàng
 • 2.3.2.2  Nguồn cung ứng nguyên vật liệu:.
 • 2.3.3   Kế hoạch nhân sự
 • 2.3.3.1  Chức năng nhiệm vụ chính
 • 2.3.3.2  Nhận xét về cơ cấu
 • 2.3.3.3  Lực lượng lao động tại nhà hàng
 • 2.3.4   Kế hoạch cơ sở vật chất kỹ thuật
 • 2.3.5   Kế hoạch về vốn
 • 2.3.6   Kế hoạch xây dựng
 • 2.3.6.1  Thiết kế tầng trệt
 • 2.3.6.2  Thiết kế tầng 1 và tầng 2
 • 2.3.6.3  Thiết kế tầng 3

2.4    Đánh giá hiệu quả và dự kiến doanh thu, chi phí, lợi nhuận

 • 2.4.1   Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2010 và 2011.
 • 2.4.2   Dự kiến doanh thu, chi phí lợi nhuận năm 2012.
 • 2.4.3   Phân tích SWOT.

Chương 3:    Đánh giá tính khả thi của kế hoạch.

Cách làm báo cáo thực tập: Lập Kế Hoạch Cải Tạo Nâng Cấp Nhà Hàng

Trên đây là một số ý tưởng về đề cương dành cho các bạn làm đề tài ” Lập Kế Hoạch Cải Tạo Nâng Cấp Nhà Hàng“, ý tưởng trên mang tính chất tham khảo các bạn có thể tùy ý điều chỉnh theo yêu cầu của trường các bạn, mong là qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu tham khảo và chúc các bạn hoàn thiện bài báo cáo thực tập thật tốt. Ngoài ra, website của mình cũng có rất nhiều bài viết chia sẻ mẫu đề cương các bạn có thể truy cập vào vietbaocaothuctap.net để tham khảo

Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Quy Trình Phục Vụ Tại Nhà Hàng ABC

 

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ

1.1. CƠ SỞ VỀ PHỤC VỤ SET MENU

 • 1.1.1. Khái niệm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.1.2. Đặc điểm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công tác phục vụ tiệc cưới
 • 1.1.4. Quy trình phục vụ tiệc cưới
 • 1.1.5. Chất lượng phục vụ tiệc cưới

1.2. CƠ SỞ VỀ PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI

 • 1.2.1. Khái niệm phục vụ tiệc, tiệc cưới
 • 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công tác phục vụ tiệc cưới
 • 1.2.3. Quy trình phục vụ tiệc cưới

1.3. CƠ SỞ VỀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ

 • 1.3.1. Khái niệm hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới
 • 1.3.2. Nội dung hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới
 • 1.3.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện chất lượng phục vụ tiệc cưới

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NHÀ HÀNG ABC

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của nhà hàng ABC
 • 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng ban
 • 2.1.4. Tình hình kinh doanh của nhà hàng trong 3 năm 2015 – 2017
 • 2.1.5. Nguồn lao động tại nhà hàng ABC
 • 2.1.6. Định hướng phát triển của nhà hàng trong tương lai

2.2. THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

 • 2.2.1 Quy trình phục vụ set menu
 • 2.2.1.1. Quy trình phục vụ set menu
 • 2.2.1.2. Số lượng, chất lượng các món ăn, đồ uống
 • 2.2.1.3. Hệ thống giá cả dịch vụ
 • 2.2.2. Quy trình phục vụ tiệc cưới
 • 2.2.2.1. Tổ chức cơ sở vật chất phục vụ tiệc cưới
 • 2.2.2.2. Quy trình phục vụ tiệc cưới

2.3. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG ABC

3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tại nhà hàng ABC

 • 3.1.1. Giải pháp 1
 • 3.1.2. Giải pháp 2
 • 3.1.3. Giải pháp 3
 • 3.1.4. Giải pháp 4
 • 3.1.5. Giải pháp 5

3.2. Một số kiến nghị

 • 3.2.1. Kiến nghị đối với nhà nước
 • 3.2.2. Kiến nghị đối với nhà hàng

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoàn Thiện Quy Trình Phục Vụ Tại Nhà Hàng ABC

Trên đây là mẫu đề cương làm báo cáo tốt nghiêp mình viết sơ lược chia sẻ đến các bạn tham khảo, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc trong quá trình làm báo cáo tốt nghiệp gặp phải khó khăn cần người hỗ trợ thì hãy liên hệ đến Dịch Vụ Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp bằng cách kết nối SĐT ZALO: 0909 232 620

Hướng Dẫn Thực Tập Tại Doanh Nghiệp Ngành Quản Trị Khách Sạn

Chào các bạn sinh viên ngành Quản Trị Khách Sạn! 

Chắc hẳn các bạn đang rất bận rộn để chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới đúng chứ? Nếu thế thì khoan hãy vội lướt qua bài viết này nhé vì nó rất hữu ích đấy. Mình chia sẻ đến các bạn sinh viên một số Hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp để các bạn có thể tham khảo trước, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với các bạn sinh viên!

 1. Đối tượng áp dụng và thời lượng thực tập

Hệ:                              Cao đẳng chính quy

Ngành:                                   Quản trị khách sạn

Thời lượng:    2 tháng tại thực tập cơ sở, 3 tuần hoàn thành báo cáo

 1. Mục tiêu thực tập:

– Đánh giá kiến thức thực tế và kinh nghiệm làm việc của sinh viên đã tiếp thu được trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị.

– Tạo điều kiện cho sinh viên hiểu biết thêm về mô hình hoạt động của một tổ chức kinh doanh Khách sạn-Nhà hàng chuyên nghiệp ở bên ngoài.

–  Hỗ trợ sinh viên trong công tác “Định hướng nghề nghiệp” tương lai.

 1. Nội dung và phương pháp đánh giá

+ Thực hiện được các công việc nghiệp vụ thông thường và chuẩn bị cho người học đáp ứng các thách thức ở nơi làm việc một cách có hiệu quả;

+ Quan sát và thực hành rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và nâng cao đã được học trong chương trình để áp dụng vào công việc thực tế tại cơ sở;

+ Hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế;

+ Hình thành cho người học kỹ năng nghề nghiệp của chuyên ngành quản trị khách sạn lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị hội thảo.

Việc đánh giá kết quả thực tập đối với sinh viên hệ Cao đẳng Ngành QTKS, được tính như sau:

Điểm đánh giá thực tập tốt nghiệp là trung bình cộng của các điểm thành phần như sau:

+ Điểm đánh giá kiến tập của cơ sở thực tập (thang điểm 10). Trọng số 40%

+ Điểm chấm báo cáo kiến tập (thang điểm 10). Trọng số 60%

 1. Hướng dẫn nội dung viết báo cáo thực tập

Sinh viên viết báo cáo thực tập theo kết cấu quy định chung của Nhà trường. Về nội dung gồm 3 phần chính:

***************************

Ngoài chia sẻ Hướng Dẫn Thực Tập Tại Doanh Nghiệp Ngành Quản Trị Khách Sạn thì mình cũng có chia sẻ thêm một số bài viết khác, các bạn xem thêm tại đây nhé: 

Mở đầu

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ
 • Đặc điểm khách hàng và đối thủ cạnh tranh
 • Tình hình hoạt động kinh doanh
 • Đặc điểm nguồn nhân lực
 • Hoạt động marketing
 • Tình hình tài chính

Phần 2: THỰC TRẠNG THỰC TẬP NGHIỆP VỤ TẠI DOANH NGHIỆP

2.1. Vị trí thực tập và Nhật ký thực tập

2.1.1. Vị trí thực tập (mô tả tổng quan về vị trí thực tập, Có 3 vị trí tổng quát: Nhà hàng; Buồng phòng; Lễ tân. Hoặc các vị trí cụ thể khác như: nhân viên bán hàng và Marketing; Chăm sóc khách hàng; Nhân viên đặt buồng; Bel men; Nhân viên phòng nhân sự; ….)

2.1.2. Nhật ký thực tập

2.2. Thực trạng các công việc tại vị trí thực tập (một trong 5 nội dung sau, theo vị trí thực tập) (Hình ảnh khi thực tập – nếu có)

2.2. Nghiệp vụ nhà hàng

2.1. Chuẩn bị công việc

2.2. Đặt bàn và phục vụ

2.3. Thanh toán cho khách

2.2. Nghiệp vụ pha chế, phục vụ trong quầy bar

2.1. Chuẩn bị cho công việc

2.2. Nhận biết, sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ quầy bar

2.3. Nhận biết các loại rượu

2.4. Pha chế, phục vụ các loại Mocktail, Cocktail cơ bản

2.2. Nghiệp vụ lễ tân

2.1. Chuẩn bị cho công việc

2.2. Nhận đặt buồng

2.3. Làm thủ tục nhận buồng cho khách

2.4. Phục vụ các yêu cầu của khách trong thời gian lưu trú

2.5. Làm thủ tục trả buồng cho khách

2.2 Nghiệp vụ buồng

2.1. Làm giường

2.2. Vệ sinh buồng tắm

2.3. Vệ sinh buồng khách

2.4. Vệ sinh khu vực công cộng

2.2 Công tác Quản trị trong khách sạn

2.1. Quản trị nhà hàng/Buồng phòng/Lễ tân

2.2. Quản trị tiền sảnh

2.3. Quản trị hậu cần

2.4. Quản trị MICE

2.5. Quản trị nhân sự 

Phần 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Cơ sở lý luận (chọn 1 trong 20 nội dung ở các mục 2.2, hoặc các nội dung như: chất lượng dịch vụ, bán hàng và Marketing, Tiền sảnh và Hậu cần, mua sắm và cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tài chính,…)

3.2. Đánh giá thực trạng (so sánh giữa lý luận và thực tế)

3.3. Đề xuất giải pháp

Kết luận: Nhận xét tổng quan về quá trình thực tập, đúc kết các kết quả thực tế đạt được và cho biết định hướng trong công việc tương lai của bạn sau khi bạn đã có kinh  nghiệm thực tế qua quá trình thực tập.

***************************

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoảng từ  28 – 35 trang, không kể mở đầu, kết luận và phụ lục nếu có (phần 1, phần 2, phần 3: 7-10, 10-15, 4-6 trang) được đánh máy trên giấy A4, hình thức và các đề mục theo mẫu quy định của Nhà trường.

 Trên đây là một số Hướng Dẫn Thực Tập Tại Doanh Nghiệp Ngành Quản Trị Khách Sạn mà mình làm sơ lược lại chia sẻ đến các bạn sinh viên, trong quá trình làm bài nếu có khó khăn, thắc mắc gì hoặc có nhu cầu thuê dịch vụ viết báo cáo thực tập thì liên hệ với mình qua sđt zalo: 0909 232 620

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 1. Đối tượng áp dụng và thời lượng thực tập

Hệ:                              Cao đẳng chính quy

Ngành:                                   Quản trị khách sạn

Thời lượng:    2 tháng tại thực tập cơ sở, 3 tuần hoàn thành báo cáo

 1. Mục tiêu thực tập:

– Đánh giá kiến thức thực tế và kinh nghiệm làm việc của sinh viên đã tiếp thu được trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị.

– Tạo điều kiện cho sinh viên hiểu biết thêm về mô hình hoạt động của một tổ chức kinh doanh Khách sạn-Nhà hàng chuyên nghiệp ở bên ngoài.

–  Hỗ trợ sinh viên trong công tác “Định hướng nghề nghiệp” tương lai.

 1. Nội dung và phương pháp đánh giá

+ Thực hiện được các công việc nghiệp vụ thông thường và chuẩn bị cho người học đáp ứng các thách thức ở nơi làm việc một cách có hiệu quả;

+ Quan sát và thực hành rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và nâng cao đã được học trong chương trình để áp dụng vào công việc thực tế tại cơ sở;

+ Hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế;

+ Hình thành cho người học kỹ năng nghề nghiệp của chuyên ngành quản trị khách sạn lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị hội thảo.

Việc đánh giá kết quả thực tập đối với sinh viên hệ Cao đẳng Ngành QTKS, được tính như sau:

Điểm đánh giá thực tập tốt nghiệp là trung bình cộng của các điểm thành phần như sau:

+ Điểm đánh giá kiến tập của cơ sở thực tập (thang điểm 10). Trọng số 40%

+ Điểm chấm báo cáo kiến tập (thang điểm 10). Trọng số 60%

 1. Hướng dẫn nội dung viết báo cáo thực tập

Sinh viên viết báo cáo thực tập theo kết cấu quy định chung của Nhà trường. Về nội dung gồm 3 phần chính:

***************************

Mở đầu

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ
 • Đặc điểm khách hàng và đối thủ cạnh tranh
 • Tình hình hoạt động kinh doanh
  • Đặc điểm nguồn nhân lực
  • Hoạt động marketing
  • Tình hình tài chính

Phần 2: THỰC TRẠNG THỰC TẬP NGHIỆP VỤ TẠI DOANH NGHIỆP

2.1. Vị trí thực tập và Nhật ký thực tập

2.1.1. Vị trí thực tập (mô tả tổng quan về vị trí thực tập, Có 3 vị trí tổng quát: Nhà hàng; Buồng phòng; Lễ tân. Hoặc các vị trí cụ thể khác như: nhân viên bán hàng và Marketing; Chăm sóc khách hàng; Nhân viên đặt buồng; Bel men; Nhân viên phòng nhân sự; ….)

2.1.2. Nhật ký thực tập

2.2. Thực trạng các công việc tại vị trí thực tập (một trong 5 nội dung sau, theo vị trí thực tập) (Hình ảnh khi thực tập – nếu có)

2.2. Nghiệp vụ nhà hàng

2.1. Chuẩn bị công việc

2.2. Đặt bàn và phục vụ

2.3. Thanh toán cho khách

2.2. Nghiệp vụ pha chế, phục vụ trong quầy bar

2.1. Chuẩn bị cho công việc

2.2. Nhận biết, sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ quầy bar

2.3. Nhận biết các loại rượu

2.4. Pha chế, phục vụ các loại Mocktail, Cocktail cơ bản

2.2. Nghiệp vụ lễ tân

2.1. Chuẩn bị cho công việc

2.2. Nhận đặt buồng

2.3. Làm thủ tục nhận buồng cho khách

2.4. Phục vụ các yêu cầu của khách trong thời gian lưu trú

2.5. Làm thủ tục trả buồng cho khách

2.2 Nghiệp vụ buồng

2.1. Làm giường

2.2. Vệ sinh buồng tắm

2.3. Vệ sinh buồng khách

2.4. Vệ sinh khu vực công cộng

2.2 Công tác Quản trị trong khách sạn

2.1. Quản trị nhà hàng/Buồng phòng/Lễ tân

2.2. Quản trị tiền sảnh

2.3. Quản trị hậu cần

2.4. Quản trị MICE

2.5. Quản trị nhân sự

Phần 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Cơ sở lý luận (chọn 1 trong 20 nội dung ở các mục 2.2, hoặc các nội dung như: chất lượng dịch vụ, bán hàng và Marketing, Tiền sảnh và Hậu cần, mua sắm và cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tài chính,…)

3.2. Đánh giá thực trạng (so sánh giữa lý luận và thực tế)

3.3. Đề xuất giải pháp

Kết luận: Nhận xét tổng quan về quá trình thực tập, đúc kết các kết quả thực tế đạt được và cho biết định hướng trong công việc tương lai của bạn sau khi bạn đã có kinh  nghiệm thực tế qua quá trình thực tập.

***************************

Xem thêm: 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoảng từ  28 – 35 trang, không kể mở đầu, kết luận và phụ lục nếu có (phần 1, phần 2, phần 3: 7-10, 10-15, 4-6 trang) được đánh máy trên giấy A4, hình thức và các đề mục theo mẫu quy định của Nhà trường.

 CÁC QUI TRÌNH THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài:CÁC QUI TRÌNH THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

CÁCH LÀM ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

CÁCH LÀM ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

 1. Đối tượng áp dụng và thời lượng thực tập

Hệ:                              Cao đẳng chính quy

Ngành:                                   Quản trị khách sạn

Thời lượng:    2 tháng tại thực tập cơ sở, 3 tuần hoàn thành báo cáo

 1. Mục tiêu thực tập:

– Đánh giá kiến thức thực tế và kinh nghiệm làm việc của sinh viên đã tiếp thu được trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị.

– Tạo điều kiện cho sinh viên hiểu biết thêm về mô hình hoạt động của một tổ chức kinh doanh Khách sạn-Nhà hàng chuyên nghiệp ở bên ngoài.

–  Hỗ trợ sinh viên trong công tác “Định hướng nghề nghiệp” tương lai.

 1. Nội dung và phương pháp đánh giá

+ Thực hiện được các công việc nghiệp vụ thông thường và chuẩn bị cho người học đáp ứng các thách thức ở nơi làm việc một cách có hiệu quả;

+ Quan sát và thực hành rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và nâng cao đã được học trong chương trình để áp dụng vào công việc thực tế tại cơ sở;

+ Hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế;

+ Hình thành cho người học kỹ năng nghề nghiệp của chuyên ngành quản trị khách sạn lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị hội thảo.

Việc đánh giá kết quả thực tập đối với sinh viên hệ Cao đẳng Ngành QTKS, được tính như sau:

Điểm đánh giá thực tập tốt nghiệp là trung bình cộng của các điểm thành phần như sau:

+ Điểm đánh giá kiến tập của cơ sở thực tập (thang điểm 10). Trọng số 40%

+ Điểm chấm báo cáo kiến tập (thang điểm 10). Trọng số 60%

 1. Hướng dẫn nội dung viết báo cáo thực tập

Sinh viên viết báo cáo thực tập theo kết cấu quy định chung của Nhà trường. Về nội dung gồm 3 phần chính:

***************************

Mở đầu

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ
 • Đặc điểm khách hàng và đối thủ cạnh tranh
 • Tình hình hoạt động kinh doanh
  • Đặc điểm nguồn nhân lực
  • Hoạt động marketing
  • Tình hình tài chính

Phần 2: THỰC TRẠNG THỰC TẬP NGHIỆP VỤ TẠI DOANH NGHIỆP

2.1. Vị trí thực tập và Nhật ký thực tập

2.1.1. Vị trí thực tập (mô tả tổng quan về vị trí thực tập, Có 3 vị trí tổng quát: Nhà hàng; Buồng phòng; Lễ tân. Hoặc các vị trí cụ thể khác như: nhân viên bán hàng và Marketing; Chăm sóc khách hàng; Nhân viên đặt buồng; Bel men; Nhân viên phòng nhân sự; ….)

2.1.2. Nhật ký thực tập

2.2. Thực trạng các công việc tại vị trí thực tập (một trong 5 nội dung sau, theo vị trí thực tập) (Hình ảnh khi thực tập – nếu có)

2.2. Nghiệp vụ nhà hàng

2.1. Chuẩn bị công việc

2.2. Đặt bàn và phục vụ

2.3. Thanh toán cho khách

2.2. Nghiệp vụ pha chế, phục vụ trong quầy bar

2.1. Chuẩn bị cho công việc

2.2. Nhận biết, sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ quầy bar

2.3. Nhận biết các loại rượu

2.4. Pha chế, phục vụ các loại Mocktail, Cocktail cơ bản

2.2. Nghiệp vụ lễ tân

2.1. Chuẩn bị cho công việc

2.2. Nhận đặt buồng

2.3. Làm thủ tục nhận buồng cho khách

2.4. Phục vụ các yêu cầu của khách trong thời gian lưu trú

2.5. Làm thủ tục trả buồng cho khách

2.2 Nghiệp vụ buồng

2.1. Làm giường

2.2. Vệ sinh buồng tắm

2.3. Vệ sinh buồng khách

2.4. Vệ sinh khu vực công cộng

2.2 Công tác Quản trị trong khách sạn

2.1. Quản trị nhà hàng/Buồng phòng/Lễ tân

2.2. Quản trị tiền sảnh

2.3. Quản trị hậu cần

2.4. Quản trị MICE

2.5. Quản trị nhân sự

Phần 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Cơ sở lý luận (chọn 1 trong 20 nội dung ở các mục 2.2, hoặc các nội dung như: chất lượng dịch vụ, bán hàng và Marketing, Tiền sảnh và Hậu cần, mua sắm và cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tài chính,…)

3.2. Đánh giá thực trạng (so sánh giữa lý luận và thực tế)

3.3. Đề xuất giải pháp

Kết luận: Nhận xét tổng quan về quá trình thực tập, đúc kết các kết quả thực tế đạt được và cho biết định hướng trong công việc tương lai của bạn sau khi bạn đã có kinh  nghiệm thực tế qua quá trình thực tập.

***************************

Báo cáo thực tập khoảng từ  28 – 35 trang, không kể mở đầu, kết luận và phụ lục nếu có (phần 1, phần 2, phần 3: 7-10, 10-15, 4-6 trang) được đánh máy trên giấy A4, hình thức và các đề mục theo mẫu quy định của Nhà trường.

 

Cách làm đề tài báo cáo thực tập ngành Quản Trị Khách Sạn trường Đại Học Hoa Sen

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu thuê người viết báo cáo thực tập theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài: Cách làm đề tài báo cáo thực tập ngành Quản Trị Khách Sạn trường Đại Học Hoa Sen các bạn có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973 287 149

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Nhà Hàng Khách Sạn

Nhà hàng – Khách sạn là ngành công nghiệp không khói gắn liền phương châm hoạt động chính là mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái, vui vẻ và hài lòng nhất với từng dịch vụ mà họ trải nghiệm. Cương vị người quản lý ngày càng trở nên tất yếu và quan trọng do họ góp phần rất lớn vào thành công của nhà hàng, khách sạn. Do vậy mà ngành nhà hàng khách sạn đang ngành càng trở nên được nhiều các bạn sinh viên lựa chọn. Nhưng các bạn sinh viên khi đối mặt với báo cáo thực tập lại là một chuyện không hề dễ dàng. Bạn đang tốn quá nhiều thời gian, điên đầu nghiên cứu làm báo cáo nhưng vẫn chưa xong? Hãy thử tìm hiểu đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Vietbaocaothuctap.net sẽ giúp các bạn từ việc lựa chọn đề tài, điều chỉnh theo yêu cầu cho đến khi hoàn thành bài báo cáo của mình. Và chúng tôi cam kết Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ hoàn thành đúng thời hạn khiến bạn hài lòng nhất có thể.

Hãy cùng Vietbaocaothuctap.net tìm hiểu về dịch vụ viết thuê báo cáo ngành nhà hàng khách sạn nhé!

Ngành Nhà hàng Khách sạn là gì?

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Nhà Hàng Khách Sạn
Ngành nhà hàng khách sạn là gì?

Khái niệm về ngành Nhà hàng Khách sạn

Ngành nhà hàng khách sạn (Hotel and Restaurant Management) bao gồm các hoạt động về hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra mọi cá thể và hoạt động, quy trình diễn ra trong cơ sở kinh doanh lưu trú và ẩm thực như khách sạn, resort, nhà hàng, trung tâm hội nghị tiệc cưới…

Ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn được hiểu tổng thể là ngành cung cấp nguồn nhân lực đảm nhiệm các hoạt động bao gồm điều hành, tổ chức, hoạch định, giám sát, kiểm tra, đánh giá… mọi cá thể và chu trình hoạt động bên trong nhà hàng, khách sạn.

Những công việc cần làm của Quản lý Nhà hàng Khách sạn

Tùy theo quy mô, cơ cấu hoặc bộ phận chịu trách nhiệm mà vai trò của người quản lý Nhà hàng Khách sạn sẽ khác nhau. Tuy nhiên, công việc chính của quản trị viên Nhà hàng Khách sạn sẽ xoay quanh các hoạt động sau:

Quản Trị Hoạt Động Tài Chính

 • Theo sát báo cáo chi phí, doanh thu và lợi nhuận nhà hàng, khách sạn
 • Đề ra các biện pháp tăng doanh thu, hạ chi phí
 • Theo dõi số lượng tiền tip hàng ngày
 • Trực tiếp kí và hủy hóa đơn bán hàng

Quản Trị Nhân Sự

 • Đề xuất tuyển dụng các chức danh trong nhà hàng, khách sạn
 • Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới
 • Đánh giá kết quả đào tạo và thử việc
 • Phân công, sắp xếp lịch làm việc và đôn đốc nhân viên thực hiện theo tiến độ
 • Đảm bảo sức khỏe, quyền lợi của nhân viên

Giải Quyết Khiếu Nại Khách Hàng

 • Tổ chức theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng của khách theo quy trình công ty
 • Trực tiếp giao tiếp với khách hàng để giải quyết những tình huống xấu mà nhân viên cấp dưới chưa giải quyết ổn thỏa
 • Xây dựng mối quan hệ tốt với khách quen, tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong mắt khách hàng

Ngoài ra, ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn còn bao gồm các khía cạnh khác như Quản trị cơ sở vật chất, Quản trị chất lượng phục vụ, Quản lý thương hiệu… Tất cả đều đòi hỏi kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghiệp vụ thành thục.

Những trường đào tạo ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp. Hồ Chí Minh

Hệ Đại học

► Đại học Kinh tế TP.HCM

 • Địa chỉ: Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3823 0082.
 • Phương thức tuyển sinh: sử dụng kết quả tổ hợp môn thi A00, A01, D01, D07 trong Kỳ thi THPT quốc gia năm để xét tuyển.
 • Chuyên ngành:

+ Quản trị khách sạn

► Đại học Tài chính – Marketing

 • Địa chỉ: Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 3772 0404
 • Phương thức tuyển sinh: sử dụng kết quả tổ hợp môn thi A00, A01, D01, D96 trong Kỳ thi THPT quốc gia năm để xét tuyển.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn 

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

► Đại học Công nghiệp TP.HCM

 • Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 3985 0578 – 9851 932 – 8955 858 
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển các theo tổ hợp môn A01, C01, D01, D96.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Đại học Công nghệ TP.HCM

 • Địa chỉ: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 • Điện thoại: 028 5445 2222 – 028 2201 0077
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ lớp 12 – kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các khối A00, A01, C00, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Đại học công nghiệp thực phẩm Tp.HCM

 • Địa chỉ: Số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
 • Điện thoại: 028) 38161673 – Số nội bộ 124 / (028) 5408 2904
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ THPT – kết quả kỳ thi THPT quốc gia khối A00, A01, D01, D10/ D07, B00 (Với ngành Khoa học chế biến món ăn)
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

  + Khoa học chế biến món ăn

► ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM

 • Địa chỉ: Số 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3862 9232
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ lớp 12 – kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các khối A01, D01, D14, D15.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM

 • Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.3722.5724 – 028.3722.2764
 • Phương thức tuyển sinh: theo điểm trung bình học bạ và kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các khối A00, A01, D01, D90
 • Chuyên ngành:

+ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Đại học Kinh tế – Tài chính Tp.HCM

 • Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 5422 5555 
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo điểm trung bình năm học lớp 12/ kết quả kỳ thi THPT quốc gia khối A00, A01, C00, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Quản trị nhà hàng – Bar, Quản trị ẩm thực)

► Đại học Tôn Đức Thắng

 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
 • Điện thoại: 0283 7755 035
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ cấp 3 – kết quả kỳ thi THPT quốc gia
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị Nhà hàng – Khách sạn

► Đại học quốc tế Hồng Bàng

 • Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0938 69 2015
 • Phương thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển tổ hợp A00 – A01 – C00 – D01, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Đại học Văn Hiến

 • Địa chỉ: Số 665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3832 0333
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các tổ hợp môn A00, C00, C04, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Đại học Dân lập Văn Lang

 • Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 3836 7933
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia tổ hợp môn A00, A01, D01, D03
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Đại học Hoa Sen

 • Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Tp. HCM.
 • Điện thoại: (028) 7309.1991 (số nội bộ 11400) – 0908 275 276
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các khối A00, A01, D01, D03, D09.
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Đại học Gia Định

 • Địa chỉ: 185 – 187 Hoàng Văn Phụ, P.8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
 • Điện thoại: 0961 12 1018
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia khối A00, A01, C00, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị nhà hàng – khách sạn

  + Quản trị sự kiện và lễ hội

  + Quản trị khách sạn

► Đại học Quốc tế Sài Gòn

 • Địa chỉ: 8C & 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM
 • Điện thoại: 028. 5409 3929 – 028. 5409 3930
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo điểm học bạ/ kết quả kỳ thi THPT quốc gia khối A00, A01, C00, D01
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị nhà hàng – khách sạn

Hệ Cao đẳng

► Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

 • Địa chỉ: 347A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM
 • Số ĐT: (028) 6297 3210 – (028) 6297 3211 – (028) 6297 3212 
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo học bạ, điểm thi THPT
 • Chuyện ngành

  + Quản trị khách sạn

  + Kỹ thuật chế biến món ăn

► Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

 • Địa chỉ: 70 đường Tân Thới Nhất 8, KP 5, Phường Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0914 411 012
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển tốt nghiệp THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM

 • Địa chỉ: 472 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 • ĐT: 028. 6293 3744 – 028. 6263 3754
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển tốt nghiệp THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

 • Địa chỉ: 391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM
 • Điện thoại: 028 3526 8799
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển tốt nghiệp THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị nhà hàng

  + Quản trị khách sạn

► Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

 • Địa chỉ: Số 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 3844 6320
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

► Cao đẳng Bách Việt

 • Địa chỉ: 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
 • ĐT: (08) 6257.4595 – 6257.4597
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo học bạ hoặc dựa vào kết quả kỳ thi THPT
 • Chuyên ngành:

  + Quản trị khách sạn

  + Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

► Cao Đẳng Nghề Việt – Mỹ

 • Địa chỉ: 5 – 11 Đường số 4, khu Trung Sơn, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 54 336 888 – 0938 90 5050
 • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn

Những yếu tố để lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

 • Phù hợp với bối cảnh, tính cấp thiết
 • Phù hợp với doanh nghiệp thực tập
 • Đúng với chuyên ngành
 • Phù hợp với khả năng của bạn
 • Dựa vào nguồn số liệu bạn thu thập được

Cấu trúc một bài báo cáo thực tập đạt chuẩn ngành Ngoại thương

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

 • Giới thiệu sơ lược về công ty
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Chức năng của công ty
 • Các lĩnh vực kinh doanh của công ty
 • Giới thiệu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  • Sơ đồ tổ chức
  • Chức năng từng bộ phận
 • Tình hình nhân sự của công ty
 • Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
  • Các nguồn thu chủ yếu của công ty
  • Kết quả họa động kinh doanh từ năm … đến …

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: Nội dung báo cáo thực tập

 • Nội dung A
 • Nội dung B
 • Nội dung C

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: Đề xuất và kiến nghị

 • Cơ sở đề xuất
  • Thuận lợi
  • Khó khăn
 • Một số kiến nghị khác
  • Đối với doanh nghiệp
  • Đối với cơ quan Nhà nước
  • Đối với cơ quan Hải quan

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Kết luận

Tư liệu tham khảo

Phụ lục

Những đề tài báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn hay nhất

Chuyên đề
Những chuyên đề báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn hay nhất
 1. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân tại khách sạn
 2. Xây dụng chiến lược kinh doanh cho khách sạn
 3. Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng
 4. Tìm hiểu nghiệp vụ phục vụ bàn tại khách sạn
 5. Nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng
 6. Một số giải pháp nâng cao hiểu qua hoạt động kinh doanh tại khách sạn
 7. Hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại nhà hàng – khách sạn
 8. Thực trạng chất lượng dịch vụ của nhà hàng tại khách sạn
 9. Tìm hiểu hoạt động giao tiếp ứng xử của nhân viên phục vụ tại khách sạn
 10. Thị trường khách và các chính sách thu hút khách tại khách sạn
 11. Quy trình phục vụ tại nhà hàng
 12. Một sô giải pháp nâng cao năng lực cạnh trạnh của khách sạn
 13. Một số giải pháp Marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn
 14. Công tác hoạch định chiến lược tại khách sạn. Thực trạng và giải pháp
 15. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khách sạn
 16. Đề xuất giải pháp nhằm thu hút khách tới khách sạn
 17. Thực trạng tổ chức hoạt động lễ tân tại khách sạn
 18. Đề xuất giải pháp quản lý tận thu cho khách sạn
 19. Đặc điểm nguồn khách và các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế tại khách sạn

Những khó khăn khi làm báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn

Báo cáo thực tập ngành nhà hàng khách sạn tốt nghiệp vốn dĩ không còn quá xa lạ gì với các bạn sinh viên. Và đây cũng được xem là “nỗi ám ảnh” của rất nhiều người, tại sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu những khó khăn mà bạn có thể gặp phải khi hoàn thành một bài báo cáo thực tập nhé!

Quá bận rộn

Bận rộn
Bận rộn khiến bạn không có thời gian để hoàn tất báo cáo

Thời gian gấp rút kèm thêm công việc bận rộn chính là ác mộng thật sự của các bạn sinh viên. Chắc chắn ai cũng có những công việc bận rộn cá nhân. Chưa kể một số bạn vẫn còn đang bận rộn học tập những kỹ năng cần thiết khác

Không tìm được tài liệu và số liệu

Việc tìm kiếm thông tin là điều chắc chắn phải làm. Nhưng tìm kiếm thông tin ở đâu? Tài liệu trên Internet thì quá rộng và nhiều nguồn không xác thực, còn tài liệu trên sách vở thì lại quá khó kiếm. Sau khi tìm được tài liệu còn phải phân loại và xử lý thông tin.

Ngoài tài liệu thì còn phải có số liệu thực tế ở các công ty, doanh nghiệp. Nhưng những số liệu này không hề dễ kiếm chút nào.

Khả năng phân tích kém

Trong quá trình viết một bài báo cáo, việc đọc và phân tích kỹ đề là một trong những khó khăn lớn mà nhiều bạn sinh viên mắc phải. Việc phân tích giúp bài báo cáo không lan man và lạc đề. Ngoài ra phân tích thông tin cũng giúp các bạn thu thập thông tin có hiệu quả hơn.

Không tự tin vào bài viết của mình

Không tự tin
Bạn không tự tin về bài viết của mình vậy hãy thử để Vietbaocaothuctap.net giúp bạn

Bạn cảm thấy bài viết của mình quá lan man, quá dài dòng lại không hề đầy đủ ý, cũng như có rất nhiều vấn đề khiến bạn không hề tự tin vào bài viết của mình

Có nên sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập không?

Viết thuê báo cáo thực tập có vi phạm Pháp Luật không?

Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều bạn băn khoăn khi muốn thuê người viết báo cáo thực tập. Chúng tôi xin cam đoan là KHÔNG, viết thuê báo cáo thực tập không vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, bạn hãy hình dung người viết thuê báo cáo thực tập giống như việc người được bạn nhờ hỗ trợ, hướng dẫn bạn khi bạn không biết phải xoay sở với báo cáo thực tập như thế nào. Nó chính là một hình thức bạn thuê gia sư, bạn bỏ tiền ra và chúng tôi ở đây giúp đỡ bạn 24/7, giúp bạn giải đáp những thắc mắc khó khăn chứ không có gì là vi phạm pháp luật cả.

Thứ hai, hiện nay tại Việt nam chưa có một điều luật, chế tài chính thức nào quy định về vấn đề viết thuê báo cáo thực tập hay nhờ người hướng dẫn.

Với hai lí do trên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về việc sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Vietbaocaothuctap.net mà không liên quan đến pháp luật nhé.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Tiết kiệm thời gian

Bạn không có thời gian cho việc cặm cụi viết báo cáo thực tập kể cả dịp cuối tuần. Bạn cảm thấy việc bỏ thời gian công sức để tìm tài liệu, kiến thức không giúp ích được gid trong công việc cũng như cuộc sống sau này của bạn. Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc tìm hiểu các kiến thức có ích hơn cho công việc hiện tại

Đảm bảo được tiến độ

Với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Bạn không có việc gì phải lo lắng về việc bài báo cáo thực tập của mình bị chậm tiến độ. Bạn cũng không cần phải lo lắng về những yêu cầu khắt khe của giảng viên đặt ra. Bạn luôn được tư vấn và điều chỉnh bài báo cáo tốt nhất

Đảm bảo về nội dung

Điều tất yếu chính là với sự trợ giúp tận tình thì chất lượng của bài báo cáo sẽ cao hơn bài mà bạn tự viết. Ngoài ra bài báo cáo của bạn sẽ được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, logic và mang tính thẩm mỹ cao

Tại sao lại nên chọn dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Tiên phong

Chúng tôi luôn cập nhật để bắt kịp xu thế giáo dục, nắm bắt nhanh chóng thông tin và những tài liệu mới nhất về từng chuyên ngành.

Nhân sự

Chúng tôi đã và đang hợp tác với rất nhiều cộng tác viên có trình độ cao, hiện đang học tập và nghiên cứu tại các trường Học viện, Đại học hàng đầu trên cả nước.

Chất lượng

Bài viết được đội ngũ cố vấn kiểm duyệt chất lượng và quét phần mềm chống sao chép trước khi gửi tới khách hàng.

Uy tín – Bảo mật

Giao bài đúng thời hạn đã cam kết. Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Sửa bài miễn phí cho đến khi bảo vệ báo cáo thực tập thành công.

Bảng giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Giá viết thuê báo cáo thực tập theo số trang

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Nhà Hàng Khách Sạn

LƯU Ý:

 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu số trang quá dài, trên 50 trang
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu  phương pháp nghiên cứu định lượng
 • Giá viết thuê báo cáo thực tập trên có thể thay đổi nếu bài yêu cầu trường có check đạo văn qua phần mềm turnin
 • Khi giới thiệu thêm 1 người bạn làm bài, bạn sẽ nhận được 100k
 • Bài viết trên không bao gồm mộc xác nhận thực tập. Nếu bạn chưa có công ty thực tập (chưa có nơi đóng dấu – xác nhận thực tập) và cần viết trọn gói.
 • Giá đã bao gồm tất cả các chi phí (bao gồm chỉnh sửa). Tuyệt đối không phát sinh thêm!
 • Xin vui lòng liên hệ để có thông tin ưu đãi

Quy trình viết thuê báo cáo thực tập

Quy trình
Quy trình viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Đầu tiên bạn cần gửi yêu cầu viết thuê báo cáo thực tập cho Vietbaocaothuctap.net về số Zalo: 0932 091 562 với những nội dung như sau:

 • Tên đề tài
 • Đề cương (nếu có)
 • Yêu cầu đề tài cùng các tài liệu liên quan (nếu có)
 • Thời hạn nộp bài
 • Số điện thoại và thông tin liên lạc

Bước 2: Báo giá và đặt cọc

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của bạn, chuyên viên của Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích đề tài và gửi báo giá chi tiết đến bạn.

Bước 3: Làm bài và gửi bản thảo

Vietbaocaothuctap.net sẽ tiến hành gửi đề cương chi tiết (dàn ý). Sau khi đề cương chi tiết được giáo viên duyệt, CTV sẽ tiến hành viết bài hoàn chỉnh. Trong quá trình làm bài, bạn được quyền trao đổi trực tiếp với cộng tác viên đảm nhận bài viết để giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ thêm về bài viết.

Trong quá trình này nếu các bạn đã làm được gì rồi thì gửi qua mình để làm tiếp nhé!

Bước 4: Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bài báo cáo thực tập của bạn sẽ được Vietbaocaothuctap.net chỉnh sửa theo yêu cầu của giảng viên hoặc theo ý kiến riêng của bạn. Thông thường tỉ lệ sửa báo cáo thực tập lần 2 ở Vietbaocaothuctap.net chỉ từ 1 – 2%.

Bước 5: Hoàn thiện đề tài

Sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu, hội đồng cố vấn của Vietbaocaothuctap.net sẽ kiểm tra lại toàn bộ bài viết và tiến hành kiểm tra hành văn qua phần mềm đạo văn và gửi kết quả kèm theo bài đến bạn.

Bước 6: Giới thiệu bạn bè

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với bài viết của mình. Vậy còn chần chứ gì nữa mà không giới thiệu cho bạn bè của mình ^^

Kết luận

Hy vọng với bài viết này, Vietbaocaothuctap.net có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành nhà hàng khách sạn và những công việc chính của nó. Nếu bạn vẫn còn đang vùi đầu viết báo cáo thì còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại Vietbaocaothuctap.net. Đừng để thời gian của mình trôi qua lãng phí, hãy để Vietbaocaothuctap.net giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhé!

Chúc các bạn có thể thành công trong quá trình học tập và làm việc của mình. Mọi thắc mắc các có thể để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết khác của Vietbaocaothuctap.net để có thêm những kiến thức bổ ích

Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Tại Khách Sạn Thanh Lịch Huế

Đề tài báo cáo thực tập: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN THANH LỊCH HUẾ

MỞ ĐẦU

1.1. Lý do hình thành đề tài

Quản trị nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay không chỉ đơn thuần là việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến con người, mà cần được xem như một chiến lược phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. Quản trị nguồn nhân lực hiện đại không cho phép người chủ doanh nghiệp xem lao động chỉ là yếu tố chi phí đầu vào, không thể xem mối quan hệ với người lao động chỉ là quan hệ thuê mướn. Họ cần phải nhận thức rằng con người là vốn quí giá nhất trong tổ chức của mình, là nguồn lực cần được đầu tư phát triển và có chiến lược duy trì nguồn nhân lực như là việc duy trì bất kỳ các mối quan hệ chiến lược khác của tổ chức vì quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Từ lý luận và thực tiễn cho thấy việc duy trì bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ ít tốn kém hơn việc xây dựng mối quan hệ đó. Chúng ta tìm kiếm một khách hàng sẽ khó khăn hơn việc làm thỏa mãn một khách hàng hiện tại để có được nhiều số lần bán hàng về sau.

Trước thực trạng của thương trường, cạnh tranh về nguồn nhân lực luôn là vấn đề nóng bỏng tại các công ty. Và bởi vậy, để thu hút nhân tài, các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực mà theo đó, mức lương thưởng cùng nhiều chế độ đãi ngộ khác luôn được lãnh đạo các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Hiện nay, ở Việt Nam vấn đề làm sao giữ chân được nhân viên là một vấn đề đau đầu cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh thì ngoài việc rất cần nguồn nhân lực có chất lượng cao, thì còn phải biết cách làm thế nào để giữ chân được những nhân viên có năng lực để tránh việc bị chảy máu chất xám, đây là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Như vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp cần phải nhận dạng, xem xét, đánh giá đúng các yếu tố có ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên, dựa trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ có những hướng đi phù hợp trong công tác quản trị nguồn nhân lực, nhằm có những động thái tích cực để giữ chân những nhân tài cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nhà quản lý vẫn không tránh khỏi tình trạng ra đi của nhân viên. Theo báo cáo lao động tiền lương của Khách sạn Thanh Lịch Huế cho thấy tổng số lao động nghỉ việc năm 2014 là 63 người, trong đó nhân viên nghiệp vụ và công nhân có tay nghề chiếm 56% tổng số lao động đã nghỉ việc, trong vòng ba tháng đầu năm 2015, con số này chiếm khoảng 47%.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến nhân viên Khách sạn Thanh Lịch Huế không còn gắn bó với doanh nghiệp nữa? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với công ty? Phải chăng chính sách lương thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc… của công ty đã ảnh hưởng đến sự ra đi của họ và nhà lãnh đạo đã thực sự quan tâm đến quyền lợi của người lao động chưa? Chính vì sự trăn trở này, tôi đã chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Khách sạn Thanh Lịch Huế” để tiến hành nghiên cứu mức độ trung thành của nhân viên đối với Khách sạn Thanh Lịch Huế, với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc hoàn thiện chính sách thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty

Thứ hai: đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến lòng trung thành của nhân viên

Thứ ba: kiểm tra xem có sự khác biệt về lòng trung thành của nhân viên theo một vài đặc tính cá nhân (tuổi tác, giới tính, vị trí công tác, thâm niên công tác)

Để thực hiện ba mục tiêu này, đề tài nghiên cứu cần trả lời hai câu hỏi sau:

–           Nhân viên Khách sạn Thanh Lịch Huế có gắn bó với tổ chức hay không?

–           Các yếu tố nào ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên?

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

–           Đối tượng nghiên cứu:cán bộ, nhân viên và quản lý.

–           Phạm vi nghiên cứu: nhân viên tại Khách sạn Thanh Lịch Huế trong thời gian tháng 04/2015

1.4. Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ sử dụng phương pháp định tính và nghiên cứu chính thức sử dụng phương pháp định lượng.

Nghiên cứu định tính: tìm hiểu các lý luận, mô hình lý thuyết về sự thỏa mãn của người lao động, phỏng vấn trưởng phòng, nhân viên, công nhân trong công ty… Thông tin thu thập từ nghiên cứu định tính nhằm khám phá, bổ sung cho mô hình, điều chỉnh thang đo của các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên. Qua đó xây dựng bảng câu hỏi hoàn chỉnh

Nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu chính thức là nghiên cứu định lượng với  kỹ thuật thu thập dữ liệu là phỏng vấn qua bảng câu hỏi đóng dựa trên quan điểm, ý kiến của nhân viên công ty. Toàn bộ dữ liệu hồi đáp sẽ được xử lý với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 16.0.

1.5. Cấu trúc của đề tài:

 • Chương 1. Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu
 • Chương 2. Trình bày các kết quả phân tích thông tin, kết quả nghiên cứu. Nhận xét thành tựu và tồn tại trong thực tiễn
 • Chương 3.Kết luận và đề xuất giải pháp nhằm gia tăng lòng trung thành của nhân viên Khách sạn Thanh Lịch Huế.

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Lý thuyết về lòng trung thành

1.1.1. Khái niệm về lòng trung thành

1.1.2. Lợi ích của việc xây dựng và duy trì lòng trung thành của nhân viên với tổ chức

1.1.3. Những biểu hiện của lòng trung thành

1.2.Mối quan hệ giữa động viên kích thích và lòng trung thành của nhân viên

1.2.1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow

1.2.2. Thuyết mong đợi của Victor H. Vroom

1.2.3. Thuyết về sự công bằng

1.3. Một số nghiên cứu trước đây về long trung thành của nhân viên

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên

1.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng

1.4.2. Mô hình nghiên cứu lý thuyết

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN

2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty

 • 2.1.1. Thông tin chung
 • 2.1.2. Cơ cấu công ty
 • 2.1.3. Tình hình hoạt động
 • 2.1.4. Thực trạng công ty

2.2. Phân tích số liệu khảo sát

 • 2.2.1. Kết quả thống kê mô tả
 • 2.2.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
 • 2.2.3. Phân tích hồi quy đa biến
 • 2.2.4. Phân tích phương sai ANOVA
 • 2.2.5. Phân tích trung bình trên tổng thể

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN THANH LỊCH HUẾ.

3.1. Định hướng phát triển

3.2. Kiến nghị các đề xuất cho công ty

 • 3.2.1. Nâng cao sự hài lòng của nhân viên về lãnh đạo
 • 3.2.2. Nâng cao sự hài lòng của nhân viên về cơ hội đào tạo thăng tiến
 • 3.2.3. Nâng cao sự hài lòng của nhân viên về chế độ lương thưởng
 • 3.2.4. Nâng cao sự hài lòng của nhân viên về phúc lợi
 • 3.2.5. Nâng cao sự hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc

PHỤ LỤC

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Nghiên Cứu Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Tại Khách Sạn 

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Nhà Hàng Khách Sạnđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Giải Pháp Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Về Dịch Vụ Buồng Phòng Tại Khách Sạn VINPEARL LUXURY

Đề tài báo cáo thực tập: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH VỀ DỊCH VỤ BUỒNG PHÒNG TẠI KHÁCH SẠN VINPEARL LUXURY

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, đời sống con người ngày càng được nâng cao. Ngoài những nhu cầu vật chất thuần tuý thì các tiêu chuẩn chất lượng cũng được con người quan tâm. Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ những dịch vụ với giá rẻ chất lượng kém để tiêu dùng những sản phẩm dịch vụ với giá cao hơn, nhưng họ biết rằng nó sẽ mang lại sự hài lòng cho họ, chất lượng là một yếu tố không thể thiếu được đối với hoạt động kinh doanh khách sạn.

Để tồn tại, phát triển và đi vào hoạt động có hiệu quả, các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn – du lịch không chỉ tạo cho mình lợi thế về cơ sở vật chất kỹ thuật mà còn phải tạo ra một nét độc đáo riêng có trong chất lượng dịch vụ cung cấp. Trong kinh doanh khách sạn thì kinh doanh lưu trú là lĩnh vực kinh doanh cơ bản, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn doanh thu lớn cho khách sạn và chất lượng phục vụ buồng phòng là yếu tố quyết định để tạo nên hình ảnh của khách sạn trong tâm trí khách hàng. Mặt khác, trong thị trường cạnh tranh hiện nay khi mà các khách sạn đều trang bị cơ sở vật chất hiện đại thì sáng tạo nét khác biệt và tạo ấn tượng thu hút khách hàng chính là chất lượng dịch vụ, đặc biệt là chất lượng dịch vụ phòng nghỉ. Bởi đối với khách khi quyết định đến ở khách sạn thì thường căn cứ vào chất lượng phòng nghỉ vì phòng nghỉ là nơi khách nghỉ ngơi nhằm khôi phục sức khoẻ hoặc là nơi làm việc của khách. Do đó quan tâm đến chất lượng dịch vụ và không ngừng cải tiến hoàn thiện chất lượng phục vụ là một vấn đề rất cần thiết để tạo ra một lượng khách hàng thường xuyên và trung thành đối với khách sạn. Nhưng trên thực tế ở rất nhiều khách sạn quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh với các khách sạn khác trên địa bàn là bài toán khó cần được giải quyết. Khách Sạn Vinpearl Luxury là khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao đã và đang rất cố gắng để có thể ngày một nâng cao chất lượng phục vụ khách lưu trú thỏa mãn nhu cầu của họ, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình và thực sự coi chất lượng dịch vụ như một lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nâng cao chất lượng dịch vụ là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với khách sạn Vinpearl Luxury, nó ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu, lợi nhuận của khách sạn cũng như khả năng chiếm lĩnh vị trí trên thị trường.

Trước tình hình cạnh tranh giữa các khách sạn với nhau và lượng khách đi du lịch ngày một giảm do phải tiết kiệm vì cuộc khủng hoảng kinh tế sau dịch bệnh đang diễn ra với nhiều biến động, nhiều người dân phải mất việc làm, nên làm giảm nhu cầu du lịch. Do đó, để kích cầu tăng trở lại đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn phải làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với khách sạn mình hơn, làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn đó là lý do để tôi chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách về dịch vụ buồng phòng tại khách sạn Vinpearl Luxury” làm đề tài của mình.

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

Ðánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ buồng phòng của khách sạn Vinpearl Luxury, từ đó đưa ra các gải pháp để hoàn thiện hơn các dịch vụ buồng phòng đó nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút ngày càng nhiều khách

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ phòng, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại Khách sạn Vinpearl Luxury

Nhiệm vụ nghiên cứu:

 • Thứ nhất: Đưa ra những vấn đề lí luận cơ bản về chất lượng dịch vụ buồng phòng và nâng cao chất lượng dịch vụ phòng của khách sạn.
 • Thứ hai: Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng phục vụ phòng, nhằm tìm ra những mặt tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, là cơ sở để đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phòng từ đó làm cơ sở đề suất các giải pháp khắc phục.
 • Thứ ba: Đề xuất môt số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Vinpearl Luxury
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Trong đề tài tập trung nghiên cứu vào các tài liệu liên quan đến mức đô hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ phòng, thực trạng hoạt động dịch vụ phòng tại khách sạn Vinpearl Luxury.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ phòng của khách sạn Vinpearl Luxury trong 3 năm 2017 – 2019 và các tài liệu về chất lượng dịch vụ phòng.

 1. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp quan sát: Quan sát các bộ phận trong khách sạn và cách thức làm việc của nhân viên trong bộ phận buồng.

Phương pháp thu thập xử lí thông tin: Phân tích đánh giá nhận xét dựa trên số liệu mà khách sạn cung cấp cùng với số liệu thu được từ khách hàng.

Phương pháp phân tích và tổng hợp: Các thông tin, tư liệu được sử dụng xuyên suốt đề tài.

Ngoài ra còn sử dụng một số phương pháp sau: Phỏng vấn trực tiếp, phương pháp so sánh và kết hợp giữa lý luận và thực tiễn bằng việc phân tích hệ thống hóa…

 1. Ý nghĩa nghiên cứu

Ý nghĩa chính của việc nghiên cứu đề tài đó là dựa trên những cơ sở lí luận và kinh nghiệm thực tập tại khách sạn đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng nhằm thu hút khách hàng đến với khách sạn và tạo ra sự trung thành của khách hàng đối với khách sạn.

Nghiên cứu và đánh giá thực trạng chất lượng phục vụ buồng tại khách sạn Vinpearl Luxury nhằm tìm ra những mặt tồn tại và nguyên nhân của những mặt hạn chế. Xây dựng mô hình nghiên cứu và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ buồng tại khách sạn Vinpearl Luxury

 1. Kết cấu của đề tài:

  Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục thì đề tài kết

cấu gồm 3 phần:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận chung về dịch vụ phòng của khách sạn.
 • Chương 2: Thực trạng sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ phòng tại Khách sạn Vinpearl Luxury
 • Chương 3 Một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ phòng tại khách sạn Vinpearl Luxury

Kết luận

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Giải Pháp Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Về Dịch Vụ Buồng Phòng Tại Khách Sạn VINPEARL LUXURY

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Luậtđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Phòng Của Khách Sạn Anh Và Em Sài Gòn

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BUỒNG CỦA BỘ PHẬN HOUSEKEEPING TRONG KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

 • Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.1. Thông tin khách sạn

1.1.2. Lịch sử hình thành

1.1.3. Qúa trình phát triển

1.2. Chức năng và nhiệm vụ

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ

1.3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn Anh và Em Sài Gòn

1.3.1. Sơ đồ tổ chức

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng ban

1.3.3. Nguồn lực khách sạn

1.4 Nguồn lực của khách sạn

1.4.1  Cơ cấu vật chất và trang thiết bị tại khách sạn

1.4.2. Cơ sở vật chất trang thiết bị

1.5. Kết quả kinh doanh của khách sạn

1.6. Giới thiệu về bộ phận Housekeeping của khách sạn Anh và Em Sài Gòn

1.6.1. Cơ cấu tổ chức nhân sự của bộ phận Housekeeping

1.6.2. Mối quan hệ giữa bộ phận buồng và các bộ phận khác trong khách sạn

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ PHỤC VỤ BỘ PHẬN BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

2.1.Đánh giá thực trạng chất lượng phục vụ  buồng của bộ phận Housekeeping tại khách sạn Anh và Em Sài Gòn

2.1.1.Chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị khách sạn

2.1.2.Chất lượng đội ngũ lao động trong khách sạn

2.1.3. Quy trình phục vụ phòng của Bộ phận Housekeeping trong khách sạn

2.1.3.1. Chuẩn bị phòng đón khách

2.1.3.2. Phục vụ khách trong thời gian lưu trú

2.1.3.3. Chuẩn bị cho khách trả phòng và rời khách sạn

2.1.4. Giá cả

2.1.5. Về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ

2.1.5.1. Hiểu biết nhu cầu mong đợi của khách hàng

2.1.5.2. Thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ

2.1.6 Các công tác khác

2.2. Đánh giá chất lượng phục vụ  buồng của bộ phận Housekeeping ở khách sạn Anh và Em Sài Gòn

2.2.1. Điểm mạnh

2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại

2.2.2.1. Hạn chế

2.2.2.2. Nguyên nhân tồn tại

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ  BUỒNG CỦA BỘ PHẬN HOUSEKEEPING TẠI KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

3.1. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của khách sạn Anh và Em Sài Gòn

3.1.1. Mục tiêu

3.1.2. Phương hướng

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao nâng cao chất lượng chất lượng phục vụ  buồng của bộ phận Housekeeping tại khách sạn Anh và Em Sài Gòn trong thời gian tới

3.2.1. Về cơ sở vật chất, sản phẩm phục vụ

3.2.2. Về đội ngũ nguồn nhân lực

3.2.3. Về công tác quản lý, đào tạo huấn luyện nhân viên

3.2.4. Về kỹ năng xử lý than phiền cho nhân viên và nhà quản trị

3.2.5. Về công tác quản lý chất lượng phục vụ

3.2.6. Về xây dựng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ cho bộ phận Housekeeping

3.3. Các kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với nhà nước và tổng cục du lịch

3.3.2. Kiến nghị với các ban ngành thành phố Hồ Chí Minh

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BỘ PHẬN HOUSEKEEPING TRONG KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.1. Thông tin khách sạn

1.1.2. Lịch sử hình thành

1.1.3. Qúa trình phát triển

1.2. Chức năng và nhiệm vụ

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ

1.3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn Anh và Em Sài Gòn

1.3.1. Sơ đồ tổ chức

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng ban

1.3.3. Nguồn lực khách sạn

1.4 Nguồn lực của khách sạn

1.4.1  Cơ cấu vật chất và trang thiết bị tại khách sạn

1.4.2. Cơ sở vật chất trang thiết bị

1.5. Kết quả kinh doanh của khách sạn

1.6. Giới thiệu về bộ phận Housekeeping của khách sạn Anh và Em Sài Gòn

1.6.1. Cơ cấu tổ chức nhân sự của bộ phận Housekeeping

1.6.2. Mối quan hệ giữa bộ phận buồng và các bộ phận khác trong khách sạn

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BỘ PHẬN HOUSEKEEPING TẠI KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

2.1. Thực trạng cơ sở hạ tầng bộ phận Housekeeping tại khách sạn Anh Và Em Sài Gòn

2.2.1.Cơ cấu buồng trong khách sạn

2.2.2.Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi trong phòng

2.2.2.1.Trang thiết bị, tiện nghi trong buồng ngủ

2.2.2.2.Trang thiết bị phòng vệ sinh trong buồng ngủ

2.2.2.3.Trang thiết bị, tiện nghi khác

2.2.3. Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất

2.2.3.1.Thỏa mãn nhu cầu vật chất của khách

2.2.3.2.Thỏa mãn nhu cầu tinh thần của khách

2.2.3.3.Hỗ trợ hoạt động kinh doanh khách sạn

2.2.4.Bảo dưỡng trang thiết bị

2.2.5.Các tín hiệu cần bảo dưỡng

2.3.Đánh giá cơ sở hạ tầng bộ phận Housekeeping tại khách sạn Anh Và Em Sài Gòn        2.3.1.Ưu điểm

2.3.2 Nhược điểm

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA BỘ PHẬN HOUSEKEEPING TẠI KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

3.1. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của

3.1.1. Mục tiêu

3.1.2. Phương hướng

3.2.Một số giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của khu vực phòng ngủ tại khách sạn Anh và Em Sài Gòn

3.2.1.Tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất

3.2.2. Cải thiện và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất

3.2.3.  Đầu tư cải tiến và bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật cho khách sạn

3.2.4. Hoàn thiện công tác quản lý để nâng cao chất lượng sử dụng cơ sở vật chất

3.2.5. Đồng bộ hóa cơ sở vật chất ở các phòng

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG NÂNG CẤP VÀ CẢI THIỆN SẢN PHẨM PHÒNG ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH TRONG KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.1. Thông tin khách sạn

1.1.2. Lịch sử hình thành

1.1.3. Qúa trình phát triển

1.2. Chức năng và nhiệm vụ

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ

1.3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn Anh và Em Sài Gòn

1.3.1. Sơ đồ tổ chức

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng ban

1.3.3. Nguồn lực khách sạn

1.4 Nguồn lực của khách sạn

1.4.1  Cơ cấu vật chất và trang thiết bị tại khách sạn

1.4.2. Cơ sở vật chất trang thiết bị

1.5. Kết quả kinh doanh của khách sạn

1.6. Giới thiệu về bộ phận Housekeeping của khách sạn Joviale

1.6.1. Cơ cấu tổ chức nhân sự của bộ phận Housekeeping

1.6.2. Mối quan hệ giữa bộ phận buồng và các bộ phận khác trong khách sạn

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẢI THIỆN SẢN PHẨM PHÒNG ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH TRONG KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

2.1. Thực trạng cải thiện sản phẩm phòng để đáp ứng nhu cầu khách trong khách sạn Anh Và Em Sài Gòn
2.1.1. Sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ

2.1.2. Chất lựợng cơ sở vật chất, trang thiết bị khách sạn

2.1.3. Chất lựợng đội ngũ lao động trong khách sạn

2.1.4. Về vị trí, kiến trú

2.1.5.Trang thiết bị tiện nghi

2.1.6. Vệ sinh

2.3.Đánh giá sản phẩm phòng tại khách sạn Anh Và Em Sài Gòn

2.3.1.Ưu điểm

2.3.2 Nhược điểm

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG NÂNG CẤP VÀ CẢI THIỆN SẢN PHẨM PHÒNG ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH TRONG KHÁCH SẠN ANH VÀ EM SÀI GÒN

3.1. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của

3.1.1. Mục tiêu

3.1.2. Phương hướng

3.2.Một số giải pháp nâng cao chất lượng phòng ngủ tại khách sạn Anh và Em Sài Gòn

3.2.1.Tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất

3.2.2. Cải thiện và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất

3.2.3.  Đầu tư cải tiến và bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật cho khách sạn

3.2.4. Hoàn thiện công tác quản lý để nâng cao chất lượng sử dụng cơ sở vật chất

3.2.5. Đồng bộ hóa cơ sở vật chất ở các phòng

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

         Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Nhà Hàng Khách Sạn, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149