Giới Thiệu Về Bộ Phận Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập

Ngay bây giờ đây mình sẽ Giới Thiệu Về Bộ Phận Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập  chắc hẳn đây là một trong những nguồn tài liệu hữu ích mà các bạn không nên bỏ qua, ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cùng xem và tham khảo nguồn tài liệu hữu ích này của mình nhé. Nội dung mình đã tiến hành triển khai như là giới thiệu chung về bộ phận kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và tất nhiên là không thể thiếu sơ đồ bộ máy kế toán, và tiếp theo là tổ chức công tác kế toán…

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết báo cáo thực tập với đa dạng đề tài về kế toán điểm cao, bạn chưa có thời gian để hoàn thành một bài báo cáo, không sao cả. Ngay bây giờ đây hãy nhanh tay tìm đến dịch vụ nhận viết báo cáo thực tập thuêcủa chúng tôi qua zalo : 0973.287.149 để được hỗ trợ báo giá và mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết trong tích tắc.

1.Giới thiệu chung về bộ phận kế toán

Bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo hình thức kế toán tập trung, xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, tổ chức quản lý và quy mô của công ty là hoạt động tập trung trên một địa bàn. Theo hình thức này toàn bộ công tác kế toán tại công ty được thực hiện tại phòng kế toán của công ty, ở các bộ phận sản xuất không tổ chức công tác kế toán riêng. Do công ty nhỏ nên phòng kế toán được tối giản về nhân sự, mỗi người sẽ được kiêm nhiều bộ phận và công việc khác nhau.

Hiện nay, phòng kế toán có từ 4 người bao gồm 1 kế toán trưởng và các kế toán viên. Mỗi kế toán viên có thể đảm nhiệm các vị trí như kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng và công nợ, thủ quỹ, … Mỗi vị trí có một chức năng khác nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ.

XEM THÊM :Nhận Viết Báo Cáo Thực Tập Thuê

2.Tổ chức Bộ máy kế toán

2.1. Sơ đồ bộ máy kế toán

– Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty:

Sơ đồ 2. 1. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty
Sơ đồ 2. 1. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty

2.2. Chức năng của từng bộ phận

– Kế toán trưởng (Kế toán tổng hợp): Là người giúp việc cho giám đốc có nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán và bộ máy ké toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ cho từng phần hành theo đúng chế độ kinh tế tài chính như: chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, chính thuế…, đôn đốc kiểm tra các phần việc của từng phần hành kế toán , giám sát và ký duyệt các chứng từ kinh tế phát sinh , kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phần hành liên quan, lập báo cáo tài chính và báo cáo một cách kịp thời cho Giám đốc đúng chế độ chính sách kế toán. Tổ chức kiểm tra kế toán. Phân tích các hoạt động kinh tế tài chính của công ty nhằm đánh giá tình hình, kết quả, hiệu quả kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

– Kế toán thanh toán công nợ và bán hàng: Cập nhật các chứng từ liên quan đến tiền mặt và tiền ngân hàng. Ghi chép kế toán chi phí và tổng hợp các khoản vốn bằng tiền, các khoản công nợ. Thực hiện các công việc giao dịch với ngân hàng. Thực hiện các công việc do kế toán trưởng giao nhiệm vụ. Ghi chép phản ánh doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu, ghi chép phản ánh thuế ở khâu tiêu thụ, tính toán và ghi chép kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp trị giá vốn hàng xuất bán. Ghi chép kế toán tổng hợp và chi tiết bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh. Lập báo cáo về doanh thu, chi phí. Ghi chép kế toán tổng hợp và chi tiết các loại thuế phát sinh, hàng tháng làm báo cáo thuế, theo dõi tình hình nộp thuế.

– Kế toán tiền lương và thủ kho: Ghi chép và phản ánh đầy đủ những nghiệp vụ liên quan đến lương của nhân viên trong công ty và thực hiện trích nộp các khoản theo lương theo đúng quy định của Nhà nước. Theo dõi tình hình nhập xuất tồn hàng hóa.

– Thủ quỹ: Quản lý quỹ tiền mặt của công ty, hằng ngày căn cứ vào phiếu thu chi tiền mặt đề xuất hoặc nhập quỹ tiền mặt, ghi sổ quỹ phần thu chi. Sau đó tổng hợp, đối chiếu thu chi với kế toán có liên quan.

XEM THÊM :60 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng

3.Tổ chức công tác kế toán

3.1. Hình thức tổ chức kế toán

– Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty:

– Sổ kế toán bao gồm: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

+ Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ nhật ký chung và sổ cái

+ Sổ kế toán chi tiết: Sổ và thẻ kế toán chi tiết

+Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung:

Sơ đồ 2. 2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 2.2.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

Giới Thiệu Về Bộ Phận Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tậphàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Sau khi ghi sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào các sổ chi tiết liên quan.

– Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung.

XEM THÊM :Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Dịch Vụ Kế Toán

3.2. Hệ thống chứng từ và tài khoản

– Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam áp dụng chế độ chứng từ kế toán ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2016 của bộ tài chính.

– Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2016 của bộ tài chính.

3.3. Hệ thống báo cáo kế toán

Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp, phản ánh tình hình doanh thu của công ty.

Tuân theo pháp lệnh hiện hành, công ty đã thực hiện những báo cáo như sau:

– Bảng cân đối tài khoản: theo mẫu F01-DN

– Bảng cân đối kế toán: theo mẫu BN01-DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: theo mẫu BN02-DN

– Thuyết minh báo cáo tài chính: theo mẫu BN09-DN

3.4. Chính sách kế toán

Giới Thiệu Về Bộ Phận Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập hiện nay Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam đang áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư 133 ban hành ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính.

– Niên độ kế toán: Được tính theo năm dương lịch, năm tài chính được bắt đầu từ 01/01 đến ngày 31/12.

–  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

– Phương pháp kê khai và tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ.

– Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

+ Nguyên tắc ghi nhận HTK: Theo giá gốc

+ Nguyên tắc tính giá trị HTK: Theo phương pháp Nhập trước – xuất trước

+ Nguyên tắc hạch toán HTK: Theo phương pháp KKTX

– Phương pháp kế toán TSCĐ:

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: Áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

3.5. Phương tiện phục vụ cho công tác kế toán tại công ty

– Hiện nay Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2020

– Năm tài chính: bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021

– Chế độ kế toán được áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Trên đây là toàn bộ nội dung Giới Thiệu Về Bộ Phận Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập mà mình đã chia sẻ và đồng thời đã liệt kê đầy đủ nội dung gửi gấm đến cho các bạn tha hồ xem và tham khảo. Hứa hẹn ít nhiều nguồn tài liệu mình đã chia sẻ trên đây sẽ cung cấp được thêm cho các bạn thêm nhiều kiến thức về bộ phận kế toán. Và đừng quên hiện tại bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập, nếu như bạn đang rối não về vấn đề phải hoàn thành một bài báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy nhanh tay liên hệ ngay đến dịch vụ nhận viết báo cáo thực tập thuê của chúng tôi qua zalo : 0973.287.149 để được tư vấn nhanh nhất có thể.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *