Đề cương kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh

Download miễn phí Đề cương kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh dành cho các bạn sinh viên ngành Kế Toán đang làm báo cáo tốt nghiệpĐề cương kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Tải bài mẫu 1: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Tmdv Xnk Minh Hòa Thành

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1.1.1 Doanh thu

1.1.2 Chi phí

1.1.3 Kết quả kinh doanh

1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.2.1.1 Khái niệm

1.2.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu

1.2.1.3 Chứng từ sử dụng

1.2.1.4. Tài khoản sử dụng

1.2.1.5. Phương pháp hạch toán

1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

1.2.3.1 Khái niệm

1.2.3.2 Chứng từ sử dụng

1.2.3.3 Tài khoản sử dụng

1.2.3.4. Phương pháp hạch toán

1.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác

1.2.4.1 Khái niệm

1.2.4.2 Chứng từ sử dụng

1.2.4.3 Tài khoản sử dụng

1.2.4.4. Phương pháp hạch toán

1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

1.2.5.1 Kế toán xác định giá vốn hàng bán

1.2.5.2 Kế toán chi phí bán hàng

1.2.5.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

1.2.5.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính

1.2.5.5 Kế toán các khoản chi phí khác

1.2.5.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 

1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.2.6.1 Khái niệm

1.2.6.2 Chứng từ sử dụng

1.2.6.3 Tài khoản sử dụng

1.2.6.4 Phương pháp hạch toán

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH

2.1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

2.1.1.Giới thiệu về công ty Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

2.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

2.1.3.1 Chức năng

2.1.3.2 Nhiệm vụ

2.1.3.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty

2.1.4.1 Bộ máy tổ chức của công ty

2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

2.1.4.3 Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác

2.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.1.5.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

2.1.5.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty

2.1.5.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty

2.1.5.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty

2.1.5.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

2.2 Thực trạng về công tác kế toán  doanh thu, chi phí  và  xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành.

2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.1.1 Thực trạng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  1. Nội dung
  2. Chứng từ sổ sách
  3. Tài khoản sử dụng
  4. Trình tự luân chuyển chứng từ
  5. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.2.1.1 Nội dung

2.2.1.2 Chứng từ sổ sách

2.2.1.3 Tài khoản sử dụng

2.2.1.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.3.1 Nội dung

2.2.3.2 Chứng từ sổ sách

2.2.3.3 Tài khoản sử dụng

2.2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng

2.2.4.1 Nội dung

2.2.4.2 Chứng từ sổ sách

2.2.4.3 Tài khoản sử dụng

2.2.4.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.5.1 Nội dung

2.2.5.2 Chứng từ sổ sách

2.2.5.3 Tài khoản sử dụng

2.2.5.4 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.5.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

2.2.6.2 Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.6.3 Tài khoản sử dụng

2.2.6.4 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.6.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.7.1 Nội dung

2.2.7.2 Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.7.3 Tài khoản sử dụng

2.2.7.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH

3.1. Đánh giá công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý

3.1.2 Nhận xét chung về về công tác kế toán

….

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

3.2 Kiến nghị

KẾT LUẬN

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Tải bài mẫu 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THIÊN ÂN PHÁT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THIÊN ÂN PHÁT

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty

1.2.1. Chức năng 

1.2.2. Nhiệm vụ

1.3. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty

1.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý

1.3.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban

1.4. Phương hướng phát triển

1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán

1.5.2. Hình thức sổ kế toán

1.5.3. Hệ thống chứng từ

1.5.4. Hệ thống tài khoản.

1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán

1.5.6. Chính sách kế toán áp dụng

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

2.1. Công việc được giao

2.2. Chi tiết công việc được giao

2.3. Kết quả thực tập, bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG 3: ĐẶT VẤN ĐỀ

3.1. Lý do chọn đề tài

3.2. Cơ sở lý luận

3.3. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG
THIÊN ÂN PHÁT

4.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, kỳ xác định kết quả hoạt động kinh doanh

4.2. Kế toán doanh thu bán hàng

4.2.1. Nội dung 

4.2.2. Chứng từ và trình tự luân chuyn chứng từ

4.2.3. Tài khoản sử dụng

4.2.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

4.3.1. Nội dung

4.3.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.3.3. Tài khoản sử dụng

4.3.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.4. Kế toán giá vốn hàng bán

4.4.1. Nội dung

4.4.2. Cách xác định giá vốn

4.4.3. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.4.4. Tài khoản sử dụng

4.4.5. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

4.5.1. Nội dung

4.5.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.5.3. Tài khoản sử dụng

4.5.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.6 kế toán chi phí tài chính

4.6.1. Nội dung

4.6.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.6.3. Tài khoản sử dụng

4.6.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.7. Kế toán chi phí bán hàng

4.7.1. Nội dung

4.7.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.7.4. Tài khoản sử dụng

4.7.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.8. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

4.8.1. Nội dung

4.8.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.8.3. Tài khoản sử dụng

4.8.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

4.9.1. Nội dung

4.9.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.9.3. Tài khoản sử dụng

4.9.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

4.10.1. Nội dung

4.10.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.10.3. Tài khoản sử dụng

4.10.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh kế phát sinh

CHƯƠNG 5: NHẬT XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Nhận xét

5.1.1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty

5.1.2. Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán 

5.2. Kiến nghị

5.2.1. Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty

5.2.2. Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty

5.2.3. Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của
công ty

KẾT LUẬN

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Tải bài mẫu 3: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM

LỜI MỞ ÐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

1.1.1 Giới thiệu về công ty Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

1.2.1 Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty

1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.4.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.4.1.2 Cơ cấu bộ máy tài chính – kế toán của công ty

1.4.1.3 Chức năng và nhiệm vụ

1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty

1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty

1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty

1.4.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.1.1. Chứng từ sử dụng

2.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.1.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.1.4. Sổ sách và báo cáo

2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.2.1. Chứng từ sử dụng

2.2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.4. Sổ sách và báo cáo

2.3. Kế toán giá vốn hàng bán

2.3.1. Chứng từ sử dụng

2.3.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.3.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.3.4. Sổ sách và báo cáo

2.4. Kế toán chi phí tài chính

2.4.1. Chứng từ sử dụng

2.4.2 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.4.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.5. Kế toán chi phí bán hàng

2.5.1. Chứng từ sử dụng

2.5.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.5.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.5.4. Sổ sách và báo cáo

2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.6.1. Chứng từ sử dụng

2.6.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.6.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.6.4. Sổ sách và báo cáo

2.7. Kế toán thu nhập khác

2.7.1 Chứng từ sử dụng

2.7.2 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.7.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.8. Kế toán chi phí khác

2.8.1. Chứng từ sử dụng

2.8.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.8.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.8.4. Sổ sách và báo cáo

2.9.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

2.9.1. Chứng từ sử dụng

2.9.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.9.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.9.4. Sổ sách và báo cáo

2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.10.1. Chứng từ sử dụng

2.10.2. Chứng từ và luân chuyển chứng từ

2.10.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.10.4. Sổ sách và báo cáo

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1 Nhận xét

3.1.1 Về bộ máy tổ chức của công ty

3.1.2 Về công tác kế toán của công ty

3.1.3 Về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty

3.2 Kiến nghị

3.2.1 Đối với công ty

3.2.2 Đối công tác với kế toán

3.2.3 Đối với kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Tải bài mẫu 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN

1.1 Đặc điểm, tình hình chung

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.1.2 Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ

1.2Tổ chức quản lý

1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban

1.3 Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp

1.3.1 Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp

1.3.1.1 Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán

1.3.1.2 Phương pháp kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

1.3.1.3 Hình thức kế toán

1.3.1.4 Chứng từ và luân chuyển chứng từ

1.3.1.5 Mô hình tổ chức hệ thống sổ kế toá

1.3.1.6 Chu trình luân chuyển chứng từ

1.3.1.7 Tin học hóa công tác kế toán

1.3.2 Tổ chức bộ máy kế toán

1.3.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

1.3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN

2.1 Kế toán doanh thu

2.1.1 Đặc điểm ngành nghề

2.1.2 Đặc điểm ghi nhận doanh thu

2.1.3 Tài khoản sử dụng

2.1.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.1.5 Sổ kế toán

2.1.6 Nghiệp vụ minh họa

2.2 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu

2.2.1 Khái niệm

2.2.2 Đặc điểm ghi nhận kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Xem Thêm ==>Top 4 bài mẫu Kế Toán Nguyên Liệu, Vật Liệu Và Công Cụ Dụng Cụ 

2.2.3 Tài khoản sử dụng

2.2.4 Sổ kế toán

2.2.5 Nghiệp vụ minh họa

2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.1 Đặc điểm ngành nghề

2.3.2 Đặc điểm ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.3 Tài khoản sử dụng

2.3.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.3.5 Sổ kế toán

2.3.6 Nghiệp vụ minh họa

2.4 Kế toán doanh thu tài chính

2.4.1 Đặc điểm ngành nghề

2.4.2 Đặc điểm ghi nhân doanh thu tài chính

2.4.3 Tài khoản sử dụng

2.4.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.4.5 Sổ kế toán

2.4.6 Nghiệp vụ minh họa

2.5 Kế toán chi phí tài chính

2.5.1 Đặc điểm ngành nghề

2.5.2 Đặc điểm ghi nhận chi phí tài chính

2.5.3 Tài khoản sử dụng

2.5.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển

2.5.5 Sổ kế toán

2.5.6 Nghiệp vụ minh họa

2.6 Kế toán giá vốn hàng bán

2.6.1 Khái niệm

2.6.2 Đặc điểm ghi nhận giá vốn hàng bán

2.6.3 Tài khoản sử dụng

2.6.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.6.5 Sổ kế toán

2.6.6 Nghiệp vụ minh họa

2.7 Kế toán thu nhập khác

2.7.1 Khái niệm

2.7.2 Đặc điểm ghi nhận thu nhập khác

2.7.3 Tài khoản sử dụng

2.7.5 Sổ kế toán

2.7.6 Nghiệp vụ minh họa

2.8 Kế toán chi phí khác

2.8.1 Khái niệm

2.8.2 Đặc điểm ghi nhận chi phí khác

2.8.3 Tài khoản sử dụng

2.8.4 Chứng từ sử dụng

2.8.5 Sổ kế toán

2.8.6 Nghiệp vụ minh họa

2.9 Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành

2.9.1 Đặc điểm ngành nghề

2.9.2 Đặc điểm ghi nhận chi phí tài chính

2.9.3 Tài khoản sử dụng

2.9.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển

2.9.5 Sổ kế toán

2.9.6 Nghiệp vụ minh họa

2.10 Kế toán xác định kết quả kinh

2.10.2 Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh

2.10.3 Tài khoản sử dụng

2.10.4  Chứng từ và trình tự luân chuyển

2.10.5 Sổ kế toán

2.10.6 Nghiệp vụ minh họa

CHƯƠNG 3:

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.1  Nhận xét chung về bộ máy trong toàn công ty

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.1.3 Kiến nghị

3.2 Nhận xét về công tác kế toán

3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán

3.2.2 Tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ máy kế toán

3.2.3 Về doanh thu

3.2.4 Về chi phí

3.2.5 Về hiệu quả kinh doanh của công ty

3.3 Kiến nghị

3.4 Kết luận

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Tải bài mẫu 5: KẾ  TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT

LỜI  MỞ ÐẦU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT

1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

1.2.1 Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty

1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

1.3.3 Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty

1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty

1.4.5. Tổ chức sổ kế toán

1.4.6 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty

1.4.7 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ  TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT

2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.1.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.1.2 Chứng từ sổ sách

2.1.3 Tài khoản sử dụng

2.1.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.2 Chứng từ sổ sách

2.2.3 Tài khoản sử dụng

2.2.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.3.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.3.2 Chứng từ sổ sách

2.3.3 Tài khoản sử dụng

2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.4 Kế toán giá vốn hàng bán

2.4.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.4.2 Chứng từ sổ sách

2.4.3 Tài khoản sử dụng

2.4.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.5 Kế toán chi phí tài chính

2.5.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.5.2 Chứng từ sổ sách

2.5.3 Tài khoản sử dụng

2.5.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.6 Kế toán chi phí bán hàng

2.6.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.6.2 Chứng từ sổ sách

2.6.3 Tài khoản sử dụng

2.6.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.7.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.7.2 Chứng từ sổ sách

2.7.3 Tài khoản sử dụng

2.7.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.8 Kế toán thu nhập khác

2.8.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.8.2 Chứng từ sổ sách

2.8.3 Tài khoản sử dụng

2.8.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.9 Kế toán chi phí khác

2.9.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.9.2 Chứng từ sổ sách

2.9.3 Tài khoản sử dụng

2.9.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.10 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.10.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.10.2 Chứng từ kế toán

2.10.3 Tài khoản sử dụng

2.10.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.11 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.11.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.11.2 Chứng từ kế toán

2.11.3 Tài khoản sử dụng

2.11.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. Nhận xét

3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

3.1.2 Nhận xét chung về về công tác kế toán tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

3.1.3 Nhận xét về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

3.2 Kiến nghị

3.3 Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TẢI FILE MIỄN PHÍ


Trên đây là Đề cương kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh được chia sẻ miễn phí. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *