Đề cương Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – CHUẨN

Đề cương Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Đề cương Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  , mẫu đề cương này được kham khảo từ bài khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Đề cương Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DỆT MAY A

1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty

1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Lĩnh vực hoạt động

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức

1.3.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận

1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty 

 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.4.1.1. Sơ đồ tổ chức

1.4.1.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận

1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty

1.4.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty (có liên quan đến đề tài)

1.5. Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết báo cáo thực tập , điểm cao 

2.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

2.1.1. Chi phí sản xuất

2.1.1.1. Khái niệm

2.1.1.2. Phân loại.

2.1.2. Giá thành sản phẩm

2.1.2.1. Khái niệm

2.1.2.2. Phân loại.

2.1.3. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

 2.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành

 2.1.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm

2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY A

3.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may A

3.1.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty

3.1.2. Tổ chức quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty.  

3.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty

3.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm  tại công ty.

3.1.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty.

3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty

3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty

3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại công ty

3.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty

3.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty

3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty

3.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Nhận xét

4.1.1. Ưu điểm

4.1.2. Hạn chế

4.2. Kiến nghị

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Đề cương Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CÔNG TY TNHH TMDV MINH KHANG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV MINH KHANG

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH TMDV Minh Khang

1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH TMDV Minh Khang

1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý tại công ty

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH TMDV Minh Khang

1.3.2.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH TMDV Minh Khang :

1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2. Hình thức kế toán công ty đang áp dụng:

1.4.3. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty

1.4.4.Phương pháp kế toán hàng tồn kho

1.4.5.Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

1.4.6.Phương pháp khấu hao tài sản cố định

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV MINH KHANG. (Báo Cáo tốt nghiệp Kế toán viện Đại Học Mở)

2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp của Công trình 8X Đầm Sen tại Công ty TNHH TMDV Minh Khang.

2.1.1 Các loại nguyên vật liệu tại Công ty

2.1.2.Xác định giá nguyên vật liệu

2.1.3.Chứng từ, sổ sách sử dụng

2.1.4.Trình tự hạch toán kế toán chi phí nguyên vật liệu

2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp thi công tại Công trình 8X Đầm Sen.

2.2.1. Nội dung

2.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng

2.2.3.Tài khoản sử dụng

2.2.4. Quy trình ghi sổ

2.2.5.Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công cho công trình 8X Đầm Sen

2.3.1. Nội dung

2.3.2.Chứng từ, sổ sách sử dụng

2.3.3. Tài khoản sử dụng:

2.3.4. Quy trình hạch toán (Công trình 8X Đầm Sen)

2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung cho công trình 8X Đầm Sen

2.4.1. Chi phí chung tại Công ty

2.4.2.Chứng từ, sổ sách sử dụng

2.4.3. Tài khoản sử dụng

2.4.4.Trình tự hạch toán kế toán chi phí sản chung

2.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

2.5.1. Kỳ tính giá

2.5.2.Phương pháp tính giá thành

2.5.3. Tài khoản sử dụng

2.5.4. Sổ sách sử dụng

2.5.5. Trình tự hạch toán

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TMDV MINH KHANG. (Báo Cáo thực tập ngành Kế toán viện Đại Học Mở)

3.1.Nhận xét ưu điểm, hạn chế về công tác kế tóan hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH TMDV Minh Khang.

3.1.1.Ưu điểm

3.1.1.1. Ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán

3.1.1.2. Ưu điểm trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.1.2.Hạn chế

3.1.2.1 Ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán

3.1.2.2 Về công tác chứng từ kế toán

3.1.2.3. Về công tác quản lý và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp

3.1.2.4. Về việc đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

3.2.Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH TMDV Minh Khang

3.2.1. Về công tác tổ chức kế toán

3.2.2. Về luân chuyển chứng từ kế toán

3.2.3. Về công tác quản lý và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Đề cương Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHONG PHÚ HÒA

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

1.1: Đặc điểm và yêu cầu của ngành xây dựng.

1.2: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.

1.3: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây dựng.

1.3.1:Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.

1.3.2: Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.

1.3.3: Phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp xây dựng.

1.4:  Các vấn đề chung về chi phí sản xuất, tính giá thành trong các doanh nghiệp Xây dựng.

1.4.1: Chi phí sản xuất.

1.4.2: Phân loại chi phí sản xuất.

1.4.3: Giá thành sản phẩm.

1.4.4: Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

1.4.5: Vai trò, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất.

1.5: Kế toán tập hợp chi phí chung toàn doanh nghiệp.

1.6: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành.

1.6.1: Phương pháp tính giá thành.

1.6.1.1: Phương pháp tính giá thành trực tiếp.

1.6.1.2: Phương pháp tổng cộng chi phí.

1.6.1.3: Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.

1.6.2: Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành.

1.7: Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHONG PHÚ HÒA

2.1: Tổng quan về Công ty TNHH Xây dựng Phong Phú Hòa

2.1.1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Xây dựng Phong Phú Hòa.

2.1.2: Bộ máy tổ chức công ty.

2.1.2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty.

2.1.2.2: Tổ chức công tác kế toán tại công ty.

2.1.3: Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Phong Phú Hòa trong những năm gần đây (2015-2016-2017).

2.2: Thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính tính giá thành tại Công ty TNHH Xây dựng Phong Phú Hòa trong những năm gần đây (2015-2016-2017).

2.2.1: Tình hình hoạt động thực hiện các hợp đồng xây dựng trong những năm gần đây (2015-2016-2017).

2.2.2: Chi phí sản xuất, đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty.

2.2.3: Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.

2.2.4: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty.

2.2.4.1: Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

2.2.4.2: Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.

2.2.4.3: Kế toán sử dụng máy thi công.

2.2.4.4: Tập hợp chi phí sản xuất chung.

2.2.5: Tính giá thành sản phẩm xây lắp.

2.3: Kết luận chương 2.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHONG PHÚ HÒA

3.1: Đánh giá chung về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng Phong Phú Hòa.

3.1.1: Những ưu điểm trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

3.1.2: Một số tồn tại cần hoàn thiện trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

3.2: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH Xây dựng Phong Phú Hòa.

3.3: kết luận chương 3.

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trên đây là mẫu Đề cương Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *