Bài Báo Cáo Nghiên Cứu Lý Thuyết Hoạch Định Nhu Cầu Nguyên Vật Liệu

Báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại doanh nghiệp dưới đây với đề tài ” Nghiên Cứu Lý Thuyết Hoạch Định Nhu Cầu Nguyên Vật Liệu Trong Quản Trị Sản Xuất “. Chắc hẳn đây là 1 đề tài khá khó và những bạn đang chọn đề này đang lo lắng và hoang mang chưa biết phải làm sao đúng không.

Bài mẫu báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất tại doanh nghiệp dưới đây sẽ giúp các bạn trong hoàn thành bài của mình nhé. Nhưng nếu các bạn muốn bài mới hoàn toàn thì nhắn tin cho mình ngay : viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp . Với sđt / zalo: 0973287149 nhé


Đề cương bài báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại doanh nghiệp

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 

1.2 Các mục tiêu nghiên cứu 

1.3 Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 

1.4 Phương pháp nghiên cứu 

1.5 Kết cấu đề tài nghiên cứu 

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

2.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1.1 Các nghiên cứu trong nước Báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại doanh nghiệp

2.1.2 Các nghiên cứu nước ngoài 

2.2 KHÁI NIỆM, LỢI ÍCH VÀ CÁC YÊU CẦU ỨNG DỤNG MRP 

2.2.1 Khái niệm hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 

2.2.2 Lợi ích của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

2.2.3 Các yêu cầu trong ứng dụng MRP 

2.3 CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU 

2.3.1 Các yếu tố đầu vào

2.3.2 Các yếu tố đầu ra cơ bản 

2.4 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU.

2.4.1 Phân tích cấu trúc sản phẩm 

2.4.2 Tính tổng nhu cầu và nhu cầu thực của các bộ phận, chi tiết cấu thành sản phẩm cuối cùng 

2.4.3 Xác định thời gian phát lệnh sản xuất hoặc phát đơn đặt hàng 

2.5 MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT MRP 

2.5.1 Hoạch định nguồn lực cho sản xuất (ressource planning for manufacturing) 

2.5.2 Xác định cỡ lô trong MRP bài mẫuBáo cáo thực tập quản trị sản xuất tại doanh nghiệp

2.6 ĐẢM BẢO SỰ THÍCH ỨNG CỦA HỆ THỐNG MRP VỚI NHỮNG THAY ĐỔI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.6.1 Sự cần thiết phải đảm bảo MRP thích ứng với môi trường 

2.6.2 Các kỹ thuật đảm bảo MRP thích ứng với những thay đổi của môi trường

CHƯƠNG 3 BÀN LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU (MRP) 

3.1 BÀN LUẬN VỀ LÝ THUYẾT HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU

3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI VỚI GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MRP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

3.2.1 Đối với việc giảng dạy 

3.2.2 Đối với việc nghiên cứu bài mẫuBáo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất tại doanh nghiệp

3.2.3 Đối với việc ứng dụng lý thuyết hoạch định nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp 

KẾT LUẬN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC: TÌNH HUỐNG VÀ BÀI TẬP


TỔNG QUAN về đề tài nghiên cứu báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất tại doanh nghiệp

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài

Quản trị sản xuất là một trong những học phần chuyên ngành được Nhà trường phân công cho Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh giảng dạy bắt buộc cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên cử nhân thực hành của Khoa Đào tạo quốc tế và là học phần lựa chọn của các chuyên ngành khác về kinh tế và quản lý.

  • XEM THÊM 

TỔNG HỢP 35 MẪU CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HAY 

Lý thuyết về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (Material Requirement Planning – MRP) chiếm một vị trí rất quan trọng trong lý thuyết Quản trị sản xuất vì nguyên vật liệu là một yếu tố đầu vào đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp sản suất. MẫuBáo cáo thực tập quản trị sản xuất tại doanh nghiệp . Việc hoạch định chính xác và quản lý tốt nguồn nguyên liệu sẽ góp phần đảm bảo nhịp độ sản xuất, thỏa mãn kịp thời nhu cầu của khách hàng và giảm chi phí sản xuất.

Lý thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu hiện nay dựa trên mô hình cơ bản bao gồm các yếu tố đầu vào là kế hoạch sản xuất, hồ sơ cấu trúc sản phẩm và hồ sơ dự trữ nguyên vật liệu để hoạch định các yếu tố đầu ra bao gồm lệnh mua hàng, lệnh sản xuất và kế hoạch điều chỉnh. Tuy nhiên, việc trình bày lý thuyết về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu còn tản mạn trong nhiều tài liệu khác nhau, có nhiều nội dung trùng lặp hoặc rất khác biệt nhau cần được hệ thống hóa và chủ giải rõ ràng. Hơn nữa, hiện có nhiều quan điểm, cách tiếp cận và tranh luận khác nhau về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu. Tải bài mẫuBáo cáo thực tập quản trị sản xuất tại doanh nghiệp . Cần phải sử dụng phần mềm về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu để giảng dạy cho sinh viên hay chỉ dạy cho sinh viên hiểu những nguyên lý cơ bản trong vấn đề này? Nên tách nội dung MRP để giảng day như một nội dung độc lập hay cần gắn vấn đề này với nội dung hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning -ERP)? Đâu là những hạn chế của lý thuyết hiện nay và khả năng ứng dụng lý thuyết này đối với các doa nh nghiệp sản xuất ở Việt Nam? Việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển lý thuyết này nên được thực hiện theo hướng nào? Đây là rất nhiều các câu hỏi về lý thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cần được nghiên cứu và giải đáp một cách thỏa đáng.

tải bài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị sản xuất tại doanh nghiệp

Như vậy, việc nghiên cứu, hệ thống hóa và đánh giá lý thuyết hiện tại về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu có ý nghĩa rất quan trọng. Trả lời đầy đủ và rõ ràng các câu hỏi nêu trên sẽ phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy, hoàn thiện giáo trình, bài giảng cũng như chỉ ra các hướng nghiên cứu khả dĩ về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho Bộ môn QTDNTM

1.2 Các mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung là hệ thống hóa lý thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu trong quản trị sản xuất, đánh giá khả năng ứng dụng các lý thuyết này vào việc giảng dạy, nghiên cứu và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo học phần bài mẫuBáo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất tại doanh nghiệp

Mục tiêu cụ thể:

– Tổng quan nghiên cứu và tổng hợp các lý thuyết về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất;
– Bàn luận về mức độ hoàn thiện của các lý thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu hiện nay và các đóng góp của các lý thuyết này tới việc lập kế hoạch nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất;

– Đưa ra các khuyến nghị về khả năng ứng dụng lý thuyết này trong việc giảng dạy, nghiên cứu và hoạch định nhu cầu vật tư tại các doanh nghiệp sản xuất trong thực tế.

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY ⇓ ” – NHẮN TIN ZALO CHO MÌNH ĐỂ TẢI BÀI FREE NHA


KẾT LUẬN bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại doanh nghiệp 

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) là một quá trình để tính toán số phụ tùng, linh kiện và các vật liệu khác cần thiết để sản xuất một sản phẩm. Một hệ thống MRP thực hiện các tính toán cho hàng ngàn mặt hàng khác nhau và xác định lịch trình chi tiết cho thấy chính xác những gì cần thiết (số lượng và thời gian) để mua hàng và lên lịch sản xuất.

Đề tài nghiên cứu về thuyết MRP đã đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu đặt ra với các kết quả cụ thể như sau:

– Tổng quan nghiên cứu và tổng hợp được đầy đủ lý thuyết về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) được trình bày trong các sách, giáo trình trong và ngoài nước. Tải mẫuBáo cáo thực tập quản trị sản xuất tại doanh nghiệp . Theo đó, tác giả đã thống kê và tóm tắt kết quả các nghiên cứu tiêu biểu và tổng hợp cơ sở lý luận về lý thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu bao gồm cách hiểu, lợi ích và các yêu cầu ứng dụng; cấu trúc hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu và quy trình hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu;

55 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Logistics + 10 Bài Mẫu Hay Nhất

– Đánh giá được hiện trạng lý thuyết về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu hiện nay. Lý thuyết này chỉ có thể ứng dụng đối với các nhu cầu nguyên vật liệu phụ thuộc và rời rạc (không liên tục), cũng như với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phức hợp (gồm nhiều cấu phần), lắp ráp hoặc sản xuất gián đoạn;

– Nêu các khuyến nghị đối với giảng viên trong việc giảng dạy phần lý thuyết này trong học phần mẫu bàiBáo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị sản xuất tại doanh nghiệp ; trong việc nghiên cứu hoặc hướng dẫn nghiên cứu liên quan tới lý thuyết hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu và các khuyến nghị với các doanh nghiệp sản xuất trong việc ứng dụng lý thuyết và phần mềm hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu MRP.

Mặc dù rất cố gắng để làm tốt nhất có thể, chúng tôi vẫn ý thức được về hạn chế của đề tài này. Hạn chế chính của nghiên cứu này là thiếu việc thu thập các đánh giá vê MRP từ các giảng viên trực tiếp giảng dạy và từ các doanh nghiệp thực tế có thể đang ứng dụng lý thuyết này trong sản xuất. Nếu có thêm được các ý kiến đánh giá đó, thì các kết luận của đề tài sẽ có tính thuyết phục cao hơn.

Nghiên cứu này cũng gợi mở các hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai gắn với lý thuyết MRP. Chẳng hạn là nghiên cứu ứng dụng MRP vào các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là liệu việc ứng dụng MRP có thực đem lại năng suất và hiệu quả cao hơn cho các doanh nghiệp sản xuất hay không

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY ⇓ ” – NHẮN TIN ZALO CHO MÌNH ĐỂ TẢI BÀI FREE NHA


Để có 1 bài full đầy đủ và hoàn chỉnh, đừng ngần ngại hãy nhắn tin cho mình ngay để tải miễn phí bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại doanh nghiệp nhé. Liên hệ zalo : 0973287149

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *