60+ Đề tài viết báo cáo thực tập kế toán ngân hàng, HAY NHẤT!!!

60+ Đề tài viết báo cáo thực tập kế toán ngân hàng dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, 60+ Đề tài viết báo cáo thực tập kế toán ngân hàng được kham khảo từ bài khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng là việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ở ngân hàng, và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo qui định của Pháp luật.

Mà các bạn khi là kế toán tại Ngân hàng sẽ cần:

– Thu thập, ghi chép kịp thời đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Kiểm tra giám sát chặt chẽ các khoản thu chi tài chính.

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu và đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong đơn vị.

– Cung cấp thông tin chính xác cho Ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý nhà nước phục vụ cho sự chỉ đạo thực thi các chính sách tiền tệ, chính sách tài chính.

– Tổ chức tốt việc giao dịch với khách hàng, góp phần thực hiện tốt các chính sách của đơn vị.


Đề tài báo cáo thực tập kế toán tại ngân hàng, hay nhất!

 • Định hướng và giải pháp phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế.
 • Giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng dịch vụ thanh toán thẻ NH
 • Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng séc thanh toán trong nền kinh tế
 • Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay để tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng tín dụng của NHTM
 • Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ kế toán cho thuê tài chính tại NH
 • áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro của NHTM tại Việt Nam.
 • Giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro đối với nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại NH
 • Ứng dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào nghiệp vụ kế toán ngoại tệ của các NHTM Việt nam.
 • Nghiệp vụ kế toán phương thức tín dụng chứng từ theo thông lệ quốc tế.
 • Xây dựng quy trình kế toán đối với các hoạt động kinh doanh đối ngoại của NHTM.
 • Phát triển hệ thống thanh toán liên ngân hàng để kết nối với hệ thống thanh toán toàn cầu và khu vực.
 • Nâng cao chất lượng hệ thống thanh toán điện tử của các NHTM nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hoà vốn.
 • Hoàn thiện và mở rộng phương thức TTBT giữa các NH nhằm hỗ trợ cho nghiệp vụ thanh toán thẻ ngân hàng.
 • Kinh nghiệm tổ chức thanh toán bù trừ séc của các nước và những khuyến nghị định hướng cho Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hoá và điều hành vốn kinh doanh thông qua hệ thống thanh toán của ngân hàng.

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán 

 • Vận dụng các nguyên tắc Basel trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của NHTM
 • Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ trong các NHTM Việt Nam
 • Thoả ước Basel và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các NHTM Việt Nam
 • Chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán ngoại tệ và ứng dụng trong kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tại NHTM Việt Nam.
 • Chuẩn mực kế toán về kế toán nghiệp vụ đầu tư và những định hướng cho các NHTM Việt Nam.
 • Vận dụng các chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế trong tổ chức kinh doanh các nghiệp vụ phái sinh tiền tệ của các NHTM Việt Nam.
 • Đánh giá về chính sách quản lý ngoại hối và các hoạt động kinh doanh ngoại tệ của hệ thống NHTM Việt Nam nhìn từ góc độ của kiểm toán quốc tế.
 • Lý luận và thực tiễn về trình tự thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của NHTM VN
 • Kiểm toán nội bộ nhằm tăng cường quản lý an toàn hoạt động kho quỹ trong hệ thống NH VN.
 • Giải quyết mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ của các NHTM với hoạt động thanh tra của NHNN nhằm giám sát hiệu quả hoạt động ngân hàng.
 • Chuẩn mực kế toán về vốn chủ sở hữu với vấn đề quản lý chỉ tiêu an toàn vốn đối với các TCTD Việt nam
 • Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và vấn đề quản lý thanh khoản và khả năng thanh toán của các TCTD Việt Nam.
 • Giải pháp phát triển loại hình tài khoản tiền gửi cá nhân và phát triển các dịch vụ ngân hàng cho khu vực dân cư.
 • Quản lý hệ số đòn bẩy của các TCTD từ góc độ kế toán huy động vốn
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn nói chung và hoàn thiện kế toán huy động vốn nói riêng tại NH
 • Xây dựng và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán phát hành giấy tờ có giá của các TCTD trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết báo cáo thực tập , điểm cao 

 • Quản lý chất lượng tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro thông qua phân loại nợ dựa trên số liệu của kế toán nghiệp vụ cho vay tại các NHTM
 • Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KD của công ty tài chính NH
 • Giải pháp tăng thu tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam.
 • Giải pháp nhằm mở rộng và phát triển dịch vụ NH thông qua kênh kế toán nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD tại NH
 • Đánh giá hoạt động tài chính và kết quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực kế toán và định hướng hoàn thiện.
 • Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các TCTD Việt nam.
 • Lập và công bố báo cáo tài chính của các NHTM theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế nhằm minh bạch hoá thông tin về hoạt động ngân hàng.
 • Phân tích báo cáo tài chính của một NHTM và chuẩn hoá các chỉ tiêu phân tích để đáp ứng thông tin cho quản trị và điều hành ngân hàng.
 • Kế toán với ác giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ tài chính của NHTM thông qua hệ thống NH bán lẻ.
 • Đổi mới phương pháp chứng từ trong kế toán ngân hàng trong điều kiện tin học hoá và hội nhập quốc tế.
 • Đánh giá quy trình hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp từ góc độ công nghệ thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin cho quản trị ngân hàng – hướng hoàn thiện.
 • ứng dụng công nghệ tin học trong ngân hàng và khả năng phát triển các dịch vụ NH hiện đại.
 • Thực trạng ứng dụng tin học trong nghiệp vụ kế toán giao dịch của NHTM Việt nam và giải pháp nâng cao hiệu quả.
 • Giải pháp hoàn thiện các phương pháp kế toán ở các TCTD Việt Nam trong điều kiện ứng dụng công nghệ tin học.

Xem Thêm ==> Cách làm đề tài Kế toán thuế viết báo cáo thực tập, HOT NHẤT

 • Xây dựng bộ máy kế toán ngân hàng và vấn đề phân công lao động kế toán ở các NHTM trong xu thế hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ mới.
 • Chuẩn mực kế toán và xử lý đối với phương pháp tính lãi cộng dồn dự thu, dự trả của các NHTM.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định trong hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua nghiệp vụ kế toán TSCĐ – giải pháp hoàn thiện.
 • Kế toán XDCB trong NHTM với công tác quản lý hoạt động XDCB nhằm hạn chế tiêu cực, thất thoát.
 • Kế toán các khoản phải thu, phải trả và hiệu quả quản lý các nguồn lực tài chính của các TCTD Việt Nam.
 • Kế toán trong quản lý tài sản thế chấp và xử lý tài sản đảm bảo nợ vay với việc quản lý an toàn tín dụng của các NHTM Việt Nam.
60+ Đề tài viết báo cáo thực tập kế toán ngân hàng
60+ Đề tài viết báo cáo thực tập kế toán ngân hàng, HAY NHẤT!!!

Đề Tài Tổ chức kế toán tại ngân hàng thương mại

Mô hình tổ chức kế toán tại ngân hàng nơi thực tập (kế toán giao dịch, kế toán tài chính, kế toán quản trị)

 • Quy trình tổ chức kế toán trên phần mềm tại ngân hàng.
 • Quy trình luân chuyển và kiểm soát chứng từ tại ngân hàng
 • Chứng từ giấy, chứng từ điện tử tại ngân hàng
 • Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng để theo dõi các đối tượng kế toán tại ngân hàng
 • Nguyên tắc, quy trình và phương pháp hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp
 • Nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh sai sót trong kế toán
 • Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp
 • Hệ thống Báo cáo tài chính, phương pháp lập và trình bày, phân tích một số chỉ tiêu trên BCTC tại NH

Đề Tài Kế toán các nghiệp vụ tại ngân hàng

Kế toán huy động vốn

 • Tổ chức kế toán huy động vốn, Các hình thức huy động vốn tại ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn huy động, chi phí huy động vốn.
 • Quy trình và phương pháp kế toán nhận, chi trả tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá NH phát hành.
 • Phương pháp tính lãi tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá NH phát hành và kế toán.
 • Các nguyên tắc kế toán, quy định liên quan đến tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá NH phát hành

Kế toán dịch vụ thanh toán & thanh toán vốn giữa các ngân hàng

 • Quy trình kế toán các thể thức thanh toán (Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi, séc, thẻ …), phí dịch vụ
 • Các hình thức thanh toán vốn giữa các ngân hàng
 • Quy trình, thủ tục và phương pháp kế toán liên quan đến các hình thức thanh toán vốn
  § Kế toán xử lý sai sót, sai lầm liên quan đến các hình thức thanh toán vốn

Kế toán nghiệp vụ tín dụng

 • Quy trình và phương pháp kế toán cho vay, thu nợ, thu lãi theo từng phương thức cho vay
 • Vận dụng Các nguyên tắc kế toán, quy định liên quan đến nghiệp vụ tín dụng trong kế toán
 • Quy trình và phương pháp kế toán quản lý, xử lý tài sản đảm bảo nợ vay.
 • Quy trình Kế toán lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng Phương pháp tính lãi, kế toán dự thu lãi
 • Kế toán nghiệp vụ cam kết, bảo lãnh ngân hàngghiên cứu tình hình chuyển nhóm nợ.
 • Kế toán xử lý nợ vay có vấn đề (Nợ quá hạn…)

Kế toán kinh doanh ngoại tệ & thanh toán quốc tế

 • Kế toán mua bán ngoại tệ giao ngay, có kỳ hạn …
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ
 • Kế toán đánh giá lại ngoại tệ
 • Quy trình và phương pháp kế toán các phương thức thanh toán quốc tế

Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

 • Kế toán các khoản thu nhập, chi phí và nguyên tắc kế toán liên quan
 • Nguyên tắc quản lý và kế toán các khoản phải thu, tạm ứng
 • Kế toán liên quan đến thuế tại ngân hàng : Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp ….
 • Phương pháp xác định KQKD
 • Phương pháp Kế toán phân phối lợi nhuận và trích lập và sử dụng các quỹ

Trên đây là mẫu 60+ Đề tài viết báo cáo thực tập kế toán ngân hàng được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *