Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Kế Hoạch Tài Chính + 188 Đề Tài

Rate this post

Báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính là một tài liệu quan trọng mà một sinh viên thực tập hoặc người mới làm việc trong lĩnh vực tài chính thường phải viết để thể hiện khả năng của họ trong việc phân tích và đánh giá các khía cạnh tài chính của một tổ chức hoặc một dự án. Báo cáo này có thể được yêu cầu bởi trường học hoặc doanh nghiệp để đánh giá khả năng của bạn trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học trong thực tập hoặc công việc của bạn.

Một báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính thường bao gồm các phần sau:

 1. Mục tiêu của báo cáo: Giới thiệu ngắn gọn về mục tiêu và phạm vi của báo cáo.
 2. Tổng quan về tổ chức hoặc dự án: Mô tả về tổ chức hoặc dự án bạn đã thực tập hoặc làm việc. Bao gồm lịch sử, mục tiêu, cơ cấu tổ chức, và các thông tin cơ bản khác.
 3. Phân tích tài chính: Trình bày phân tích tài chính chi tiết về tổ chức hoặc dự án, bao gồm lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, nguồn tài chính, nguồn thu, và chi phí.
 4. Kế hoạch tài chính: Đề xuất kế hoạch tài chính dự kiến cho tương lai, bao gồm dự đoán về doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính quan trọng khác.
 5. Đánh giá và kết luận: Đánh giá hiệu suất tài chính hiện tại và dự kiến, đưa ra kết luận về tình hình tài chính và đề xuất giải pháp hoặc cải thiện nếu cần.
 6. Đề xuất hành động: Nếu cần, đề xuất các hành động cụ thể để cải thiện tình hình tài chính hoặc đáp ứng mục tiêu tài chính.
 7. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn dữ liệu và tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng để thực hiện phân tích tài chính.

Báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính không chỉ giúp bạn thể hiện kỹ năng phân tích và đánh giá tài chính, mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động của một tổ chức hoặc dự án trong lĩnh vực tài chính.

Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Kế Hoạch Tài Chính + 188 Đề Tài
Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Kế Hoạch Tài Chính + 188 Đề Tài

Báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính là một tài liệu quan trọng để thể hiện kiến thức và kỹ năng của bạn trong việc phân tích và lập kế hoạch tài chính cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Dưới đây là một cấu trúc thông thường cho báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính:

 1. Tiêu đề và trang bìa:
  • Tiêu đề báo cáo.
  • Tên của bạn.
  • Tên của tổ chức hoặc doanh nghiệp mà bạn đã thực tập tại.
  • Thời gian thực tập (ngày/tháng/năm).
 2. Lời cảm ơn:
  • Một đoạn ngắn lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ bạn trong quá trình thực tập.
 3. Tóm tắt (Executive Summary):
  • Mô tả ngắn gọn về nội dung chính của báo cáo.
  • Kết quả quan trọng và điểm nổi bật của phân tích kế hoạch tài chính.
 4. Mục lục:
  • Liệt kê các phần chính của báo cáo và số trang tương ứng.
 5. Giới thiệu (Introduction):
  • Giới thiệu tổng quan về tổ chức hoặc doanh nghiệp mà bạn đã thực tập.
  • Mục tiêu và phạm vi của báo cáo.
 6. Phân tích SWOT:
  • Phân tích Strengths (Sức mạnh), Weaknesses (Yếu điểm), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Rủi ro) của tổ chức hoặc doanh nghiệp.
 7. Kế hoạch tài chính:
  • Dự báo tài chính: Bao gồm dự báo doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, và các chỉ số tài chính quan trọng khác trong tương lai (thường trong vòng 3-5 năm).
  • Phân tích cơ cấu vốn: Bao gồm nguồn vốn, cách thức sử dụng vốn, và cơ cấu nợ của tổ chức.
  • Lập kế hoạch đầu tư và tài chính: Đề xuất các chiến lược tài chính, bao gồm kế hoạch đầu tư, quản lý nợ, và các quyết định về tiền mặt.
 8. Phân tích và đánh giá:
  • So sánh kết quả dự báo với thực tế (nếu có) để đánh giá hiệu suất tài chính và xác định sự khác biệt.
  • Đánh giá các vấn đề quan trọng mà bạn đã tìm thấy trong quá trình thực tập và đề xuất giải pháp (nếu có).
 9. Kết luận:
  • Tóm tắt những điểm quan trọng và kết quả của báo cáo.
  • Nêu rõ các học được từ quá trình thực tập.
 10. Đề xuất và khuyến nghị:
  • Đề xuất các hướng đi và khuyến nghị cho tổ chức hoặc doanh nghiệp dựa trên phân tích tài chính và SWOT.
 11. Tài liệu tham khảo:
  • Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu và dữ liệu mà bạn đã sử dụng trong báo cáo.
 12. Phụ lục (nếu cần):
  • Bất kỳ tài liệu bổ sung, biểu đồ, bảng số liệu, hoặc thông tin chi tiết khác.

Bài báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính nên được viết rõ ràng, có cấu trúc logic, và được trình bày một cách chuyên nghiệp. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các yêu cầu của tổ chức hoặc trường học của bạn về định dạng và cách trình bày.

===>150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản + 3 Bài Mẫu

Công việc thực tập phân tích kế hoạch tài chính

Công việc thực tập phân tích kế hoạch tài chính thường liên quan đến việc nghiên cứu và đánh giá dữ liệu tài chính để tạo ra dự báo, đánh giá hiệu suất tài chính và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện tình hình tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc phổ biến mà bạn có thể thực hiện trong vai trò phân tích kế hoạch tài chính trong quá trình thực tập:

 1. Thu thập và xử lý dữ liệu tài chính:
  • Thu thập dữ liệu liên quan đến tài chính của tổ chức hoặc doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền mặt, và các tài liệu tài chính khác.
  • Xử lý dữ liệu để chuẩn hóa và chuẩn bị cho quá trình phân tích.
 2. Dự báo tài chính:
  • Sử dụng dữ liệu lịch sử và thông tin hiện tại để tạo ra các dự báo tài chính trong tương lai (thường trong vòng 3-5 năm).
  • Dự báo các chỉ số quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, và cơ cấu vốn.
 3. Phân tích SWOT:
  • Thực hiện phân tích SWOT để xác định sức mạnh, yếu điểm, cơ hội và rủi ro của tổ chức hoặc doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh.
 4. Phân tích hiệu suất tài chính:
  • Đánh giá hiệu suất tài chính bằng cách so sánh kết quả thực tế với dự báo và chuẩn mực ngành.
  • Xác định các vấn đề và điểm yếu trong tài chính.
 5. Lập kế hoạch đầu tư và quản lý tài chính:
  • Đề xuất các chiến lược tài chính, bao gồm kế hoạch đầu tư, quản lý nợ, và tối ưu hóa cơ cấu vốn.
  • Đưa ra khuyến nghị về cách cải thiện hiệu suất tài chính và tạo giá trị cho tổ chức hoặc doanh nghiệp.
 6. Tạo báo cáo và trình bày kết quả:
  • Viết báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính dựa trên kết quả của công việc thực hiện.
  • Trình bày kết quả và khuyến nghị một cách rõ ràng và logic.
 7. Tham gia vào dự án và hỗ trợ tư vấn tài chính:
  • Có thể bạn cần tham gia vào các dự án tài chính cụ thể hoặc hỗ trợ các chuyên gia tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến tài chính.

Công việc thực tập phân tích kế hoạch tài chính đòi hỏi kiến thức về tài chính, kỹ năng phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ và phần mềm tài chính, và khả năng trình bày kết quả một cách rõ ràng và logic. Ngoài ra, bạn cũng cần làm việc cùng các thành viên trong nhóm hoặc các bộ phận khác để thu thập thông tin và đảm bảo rằng phân tích tài chính của bạn hỗ trợ quyết định kinh doanh của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Kế Hoạch Tài Chính + 188 Đề Tài
Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Kế Hoạch Tài Chính + 188 Đề Tài

188 đề tài báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính

Dưới đây là một danh sách gợi ý về 188 đề tài báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính mà bạn có thể chọn:

 1. Phân tích tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
 2. Dự báo tài chính cho một công ty sản xuất trong 5 năm tới.
 3. Phân tích tài chính cho một cửa hàng thực phẩm hoặc nhà hàng.
 4. Xây dựng kế hoạch tài chính cho một dự án đầu tư cụ thể.
 5. Đánh giá hiệu suất tài chính của một tổ chức phi lợi nhuận.
 6. Lập kế hoạch tài chính cho một sự kiện hoặc dự án chương trình.
 7. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp gia đình.
 8. Dự báo lợi nhuận cho một cửa hàng bán lẻ.
 9. Đánh giá tài chính của một công ty công nghệ.
 10. Lập kế hoạch tài chính cho một dự án phát triển bất động sản.
 11. Phân tích tài chính cho một công ty dịch vụ tài chính.
 12. Xây dựng kế hoạch tài chính cho một doanh nghiệp vận tải.
 13. Đánh giá tài chính của một tổ chức chính trị hoặc xã hội.
 14. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức y tế hoặc bệnh viện.
 15. Phân tích tài chính cho một trường học hoặc viện đào tạo.
 16. Xây dựng kế hoạch tài chính cho một công ty sản xuất ô tô.
 17. Đánh giá tài chính của một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
 18. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dầu khí hoặc năng lượng.
 19. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp công nghệ cao.
 20. Dự báo lợi nhuận cho một công ty hàng không.
 21. Đánh giá tài chính của một tổ chức môi trường hoặc bảo vệ động vật.
 22. Lập kế hoạch tài chính cho một khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng.
 23. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 24. Xây dựng kế hoạch tài chính cho một công ty thể thao và giải trí.
 25. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu hoặc giáo dục.
 26. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty thương mại điện tử.
 27. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp vận tải hàng hóa.
 28. Dự báo lợi nhuận cho một công ty truyền thông và quảng cáo.
 29. Đánh giá tài chính của một tổ chức chăm sóc sức khỏe tinh thần.
 30. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty du lịch và giải trí.
 31. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 32. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất hàng tiêu dùng.
 33. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 34. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 35. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 36. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 37. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 38. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 39. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 40. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 41. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 42. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 43. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 44. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 45. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 46. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 47. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 48. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 49. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 50. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 51. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 52. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 53. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 54. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 55. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 56. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 57. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 58. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 59. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 60. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 61. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 62. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 63. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 64. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 65. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 66. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 67. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 68. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 69. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 70. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 71. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 72. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 73. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 74. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 75. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 76. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 77. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 78. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 79. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 80. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 81. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 82. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 83. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 84. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 85. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 86. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 87. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 88. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 89. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 90. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 91. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 92. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 93. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 94. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 95. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 96. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 97. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 98. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 1. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 2. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 3. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 4. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 5. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 6. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 7. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 8. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 9. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 10. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 11. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 12. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 13. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 14. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 15. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 16. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 17. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 18. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 19. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 20. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 21. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 22. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 23. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 24. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 25. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 26. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 27. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 28. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 29. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 30. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 31. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 32. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 33. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 34. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 35. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 36. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 37. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 38. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 39. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 40. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 41. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 42. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 43. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 44. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 45. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 46. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 47. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 48. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 49. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 50. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 51. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 52. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 53. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 54. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 55. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 56. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 57. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 58. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 59. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 60. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 61. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 62. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 63. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 64. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 65. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 66. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 67. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 68. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 69. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 70. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 71. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 72. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 73. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 74. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 75. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 76. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 77. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 78. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 79. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 80. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 81. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 82. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.
 83. Đánh giá tài chính của một tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 84. Lập kế hoạch tài chính cho một công ty dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.
 85. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại điện tử.
 1. Xây dựng kế hoạnh tài chính cho một công ty sản xuất điện tử.
 2. Đánh giá tài chính của một tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng.
 3. Lập kế hoạch tài chính cho một tổ chức ngoại giao hoặc quốc tế.
 4. Phân tích tài chính cho một doanh nghiệp thương mại tự do.
 5. Dự báo lợi nhuận cho một công ty công nghệ thông tin.

Hãy chọn một đề tài phù hợp với lĩnh vực hoặc ngành mà bạn quan tâm hoặc đang thực hiện thực tập. Để hoàn thành báo cáo thực tập phân tích kế hoạch tài chính, bạn sẽ cần tập trung vào việc thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, và đưa ra các khuyến nghị cụ thể dựa trên kết quả phân tích của bạn.

===> TỔNG HỢP 1000+ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN HAY NHẤT 

PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HẢI BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu về phân tích và lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng phân tích tài chính và lập kế hoạch tài chính tại công ty TNHH Hải Bình

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện phân tích và lập kế hoạch tài chính của Cty TNHH Hải Bình

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Contact Me on Zalo