Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Đáng Chú Ý Nhất Hiện Nay

Rate this post

Báo cáo thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh là một tài liệu tổng hợp thông tin và dữ liệu về hoạt động kinh doanh của một công ty hoặc tổ chức trong thời gian thực tập. Báo cáo này nhằm mục đích đánh giá hiệu suất và khả năng của công ty trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh và tài chính. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi thực hiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong báo cáo thực tập:

 1. Mục tiêu kinh doanh: Đầu tiên, bạn cần hiểu rõ mục tiêu kinh doanh của công ty, bao gồm cả mục tiêu tài chính và phi tài chính. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về chiến lược kinh doanh của công ty và các chỉ số hiệu suất chính mà họ đặt ra để đo lường thành công.
 2. Dữ liệu tài chính: Phân tích báo cáo tài chính của công ty, bao gồm lợi nhuận, doanh số bán hàng, lưu chuyển tiền mặt, tài sản và nợ phải trả. So sánh các số liệu này qua các kỳ kế toán để theo dõi sự phát triển của công ty theo thời gian.
 3. Thị trường và ngành công nghiệp: Nắm vững thông tin về thị trường và ngành công nghiệp mà công ty hoạt động. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về cơ cấu thị trường, cạnh tranh, cơ hội và rủi ro.
 4. Chi phí và lợi ích: Đánh giá chi phí và lợi ích của các hoạt động kinh doanh cụ thể của công ty. Xác định các nguồn thu và chi phí chính, cũng như cách chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận.
 5. Phân tích SWOT: Xác định các yếu điểm mạnh, yếu điểm yếu, cơ hội và rủi ro của công ty. Phân tích SWOT giúp hiểu rõ tình hình hiện tại và cơ hội phát triển trong tương lai.
 6. Đề xuất cải tiến: Dựa trên phân tích của bạn, đề xuất các cải tiến hoặc chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh của công ty. Điều này có thể bao gồm các khuyến nghị về tối ưu hóa quy trình, chiến lược tiếp thị, quản lý tài chính, và nhiều khía cạnh khác.
 7. Kết luận: Tóm tắt các kết quả chính của phân tích và đưa ra kết luận về hiệu suất kinh doanh của công ty trong thời gian thực tập. Đồng thời, bạn có thể đưa ra nhận định về triển vọng và khả năng phát triển trong tương lai.

Báo cáo thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách một công ty hoạt động và cung cấp cho công ty thông tin quý báu để cải thiện hoạt động kinh doanh của họ.

Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Đáng Chú Ý Nhất Hiện Nay
Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Đáng Chú Ý Nhất Hiện Nay

Cấu trúc bài báo cáo thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của mỗi tổ chức hoặc trường học. Tuy nhiên, dưới đây là một mô hình cơ bản về cấu trúc mà bạn có thể tuân theo:

 1. Bìa và Tiêu đề:
  • Bìa báo cáo với tên tổ chức, tiêu đề của báo cáo, tên và thông tin liên hệ của người thực hiện thực tập, và ngày hoàn thành báo cáo.
 2. Lời cảm ơn:
  • Ghi lời cảm ơn ngắn gọn đối với những người, tổ chức hoặc phòng ban nào đã hỗ trợ bạn trong quá trình thực tập.
 3. Tóm tắt (Abstract):
  • Một đoạn ngắn tóm tắt nội dung báo cáo, bao gồm mục tiêu của thực tập, phương pháp nghiên cứu, và các kết quả quan trọng.
 4. Mục lục:
  • Liệt kê tất cả các phần của báo cáo và số trang tương ứng.
 5. Giới thiệu:
  • Trình bày sơ lược về tổ chức thực tập, mục tiêu của thực tập, và lý do tại sao bạn đã chọn tổ chức này.
 6. Khung lý thuyết (nếu cần):
  • Nêu rõ các khái niệm và lý thuyết liên quan đến lĩnh vực kinh doanh mà bạn đã nghiên cứu hoặc phân tích.
 7. Phần chính (Main Body):
  • Phân chia phần chính thành nhiều phần nhỏ dựa trên các khía cạnh chính của phân tích hiệu quả kinh doanh, bao gồm: a. Mục tiêu kinh doanh và chiến lược của công ty. b. Phân tích tài chính, bao gồm lợi nhuận, doanh số bán hàng, lưu chuyển tiền mặt, tài sản và nợ phải trả. c. Phân tích SWOT (yếu điểm mạnh, yếu điểm yếu, cơ hội, rủi ro). d. Phân tích các hoạt động cụ thể (ví dụ: tiếp thị, quản lý tài chính, quy trình sản xuất). e. Đề xuất cải tiến và chiến lược tối ưu hóa.
 8. Kết luận:
  • Tóm tắt các kết quả chính của phân tích và nhấn mạnh lại những điểm quan trọng. Đưa ra đánh giá tổng quan về hiệu quả kinh doanh của công ty trong thời gian thực tập.
 9. Đề xuất và Khuyến nghị:
  • Đề xuất các cải tiến cụ thể hoặc chiến lược để cải thiện hiệu suất kinh doanh của công ty dựa trên phân tích. Đưa ra các khuyến nghị hữu ích và thực hiện được.
 10. Hạn chế và Hướng phát triển:
  • Thảo luận về các hạn chế trong việc thực hiện thực tập và đề xuất hướng phát triển cho công ty trong tương lai.
 11. Tài liệu tham khảo:
  • Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu và phân tích.
 12. Phụ lục (nếu cần):
  • Đính kèm bất kỳ thông tin bổ sung, bảng biểu, đồ thị, hoặc tài liệu hỗ trợ nào.

Lưu ý rằng bạn nên tuân theo hướng dẫn của trường học hoặc tổ chức thực tập của bạn khi viết báo cáo. Điều này có thể bao gồm yêu cầu cụ thể về định dạng và kiểu viết.

===>Báo Cáo Thực Tập Đòn Bẩy Tài Chính Và Những Đề Tài Mẫu Đáng Tham Khảo

Công việc thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh

Công việc thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh đòi hỏi người thực tập thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động để đánh giá và cải thiện hiệu suất kinh doanh của một công ty hoặc tổ chức. Dưới đây là một số công việc phổ biến mà người thực tập có thể thực hiện trong lĩnh vực phân tích hiệu quả kinh doanh:

 1. Thu thập và xử lý dữ liệu:
  • Thu thập dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm dữ liệu tài chính, dữ liệu về sản phẩm hoặc dịch vụ, và dữ liệu thị trường.
  • Sử dụng các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu để xử lý và tổng hợp thông tin.
 2. Phân tích tài chính:
  • Thực hiện phân tích tài chính để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty, bao gồm việc đánh giá lợi nhuận, biên lợi nhuận, lưu chuyển tiền mặt, tài sản và nợ phải trả.
  • So sánh dữ liệu tài chính qua các kỳ kế toán để theo dõi sự phát triển của công ty.
 3. Phân tích SWOT:
  • Đánh giá yếu điểm mạnh, yếu điểm yếu, cơ hội và rủi ro của công ty bằng cách thực hiện phân tích SWOT.
  • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh và cơ hội phát triển.
 4. Tiếp thị và nghiên cứu thị trường:
  • Nghiên cứu thị trường để hiểu rõ về khách hàng, cạnh tranh, và cơ hội thị trường.
  • Đánh giá các chiến lược tiếp thị và xem xét cách cải thiện quy trình tiếp thị.
 5. Quản lý tài chính:
  • Hỗ trợ trong việc quản lý tài chính của công ty, bao gồm việc theo dõi ngân sách, quản lý dòng tiền, và tối ưu hóa chi phí.
 6. Đề xuất cải tiến:
  • Dựa trên phân tích của bạn, đề xuất các cải tiến hoặc chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh của công ty.
  • Cung cấp các gợi ý và khuyến nghị cụ thể.
 7. Báo cáo và trình bày:
  • Viết báo cáo thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh để chia sẻ kết quả của phân tích với các bên liên quan.
  • Trình bày thông tin một cách logic và thuyết phục.
 8. Hỗ trợ các dự án và nhiệm vụ khác:
  • Tham gia vào các dự án và nhiệm vụ khác liên quan đến hiệu suất kinh doanh và cải tiến.
 9. Học hỏi và tương tác:
  • Tương tác với những người trong tổ chức để học hỏi và thu thập thông tin thêm về hoạt động kinh doanh và ngành công nghiệp.

Công việc thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh có thể thực hiện ở nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp khác nhau, và nó cung cấp cơ hội cho người thực tập để áp dụng kiến thức học được trong môi trường thực tế và đóng góp vào cải thiện hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Đáng Chú Ý Nhất Hiện Nay
Tip Viết Bài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Đáng Chú Ý Nhất Hiện Nay

               189 đề tài báo cáo thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh

Dưới đây là danh sách 189 đề tài báo cáo thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh mà bạn có thể xem xét hoặc sử dụng như nguồn cảm hứng cho báo cáo thực tập của mình:

 1. Phân tích hiệu quả chiến lược tiếp thị trực tuyến của một công ty.
 2. Đánh giá tài chính của một công ty trong một thời kỳ cụ thể.
 3. Phân tích hiệu quả của chiến lược giá cả và định giá sản phẩm.
 4. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền mặt và quản lý nguồn vốn.
 5. Đánh giá yếu điểm mạnh và yếu điểm yếu trong quản lý chuỗi cung ứng.
 6. Đánh giá tác động của sự biến đổi trong môi trường kinh doanh đối với công ty.
 7. Đánh giá tác động của chiến lược tiếp thị xã hội.
 8. Phân tích SWOT của một công ty hoặc sản phẩm cụ thể.
 9. Đánh giá hiệu suất của một dự án đầu tư cụ thể.
 10. Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 11. Đánh giá hiệu suất của hệ thống quản lý tài sản.
 12. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quy trình sản xuất.
 13. Đánh giá chiến lược phân phối sản phẩm.
 14. Phân tích tài chính của các công ty cùng ngành để so sánh.
 15. Đánh giá chiến lược tiếp thị quốc tế của công ty.
 16. Phân tích ảnh hưởng của thay đổi thuế và quy định về thuế.
 17. Đánh giá tác động của chiến lược tiếp thị qua mạng xã hội.
 18. Phân tích tình hình tài chính và hiệu suất của công ty sau thời kỳ đại dịch.
 19. Đánh giá hiệu suất của chính sách thu chi của công ty.
 20. Phân tích ảnh hưởng của thay đổi trong lựa chọn công nghệ sản xuất.
 21. Đánh giá chiến lược quản lý khách hàng và phục vụ khách hàng.
 22. Phân tích tình hình tài chính của một công ty đang mở rộng quốc tế.
 23. Đánh giá tác động của quy trình làm việc hiệu quả vào hiệu suất công ty.
 24. Phân tích chi phí và lợi ích của việc sử dụng năng lượng tái tạo.
 25. Đánh giá chiến lược tiếp thị đa cấp.
 26. Phân tích hiệu suất của dự án phát triển sản phẩm mới.
 27. Đánh giá tình hình tài chính của một công ty trong lĩnh vực công nghệ cao.
 28. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong giá nguyên liệu.
 29. Phân tích SWOT của một công ty gia đình.
 30. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty hàng đầu trong ngành.
 31. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị nội dung.
 32. Đánh giá tình hình tài chính của công ty trong lĩnh vực giải trí.
 33. Đánh giá tác động của quy định môi trường và bảo vệ môi trường.
 34. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi chiến lược quảng cáo.
 35. Đánh giá chiến lược quản lý rủi ro của công ty.
 36. Phân tích hiệu suất của dự án phát triển thị trường mới.
 37. Đánh giá tình hình tài chính của một công ty công nghệ.
 38. Đánh giá tác động của thay đổi trong quy trình sản xuất.
 39. Phân tích SWOT của một doanh nghiệp khởi nghiệp.
 40. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực y tế.
 41. Phân tích hiệu suất của chiến lược quảng cáo trực tuyến.
 42. Đánh giá tình hình tài chính của một công ty trong lĩnh vực du lịch.
 43. Đánh giá tác động của sự biến đổi trong nguồn cung ứng.
 44. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi cơ cấu tổ chức.
 45. Đánh giá chiến lược phát triển sản phẩm của công ty.
 46. Phân tích tài chính của một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
 47. Đánh giá tác động của thay đổi trong chiến lược tiếp thị.
 48. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực dầu khí.
 49. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty thực phẩm.
 50. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong sở hữu và quản lý công ty.
 51. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi công nghệ thông tin.
 52. Đánh giá chiến lược quản lý tài sản của công ty.
 53. Phân tích hiệu suất của dự án phát triển mới.
 54. Đánh giá tình hình tài chính của một công ty thể thao.
 55. Đánh giá tác động của quy định bảo vệ người tiêu dùng.
 56. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực xây dựng.
 57. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 58. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị tương tác.
 59. Đánh giá tác động của thay đổi trong mô hình kinh doanh.
 60. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi chiến lược phát triển sản phẩm.
 61. Đánh giá chiến lược quản lý dự án của công ty.
 62. Phân tích tài chính của một công ty dịch vụ tài chính.
 63. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong mô hình sản xuất.
 64. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực giáo dục.
 65. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty thực phẩm và đồ uống.
 66. Đánh giá tác động của quy định về an toàn sản phẩm.
 67. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị dự án.
 68. Đánh giá tình hình tài chính của một công ty dược phẩm và y tế.
 69. Phân tích tác động của sự biến đổi trong công nghệ sản xuất.
 70. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi chiến lược đa cấp.
 71. Đánh giá chiến lược quản lý thương hiệu của công ty.
 72. Phân tích tài chính của một công ty xử lý dữ liệu.
 73. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong quản lý nguồn nhân lực.
 74. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực môi trường và năng lượng.
 75. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực sản xuất ô tô.
 76. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị nội dung trực tuyến.
 77. Đánh giá tác động của sự biến đổi trong quản lý chuỗi cung ứng.
 78. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quản lý dự án.
 79. Đánh giá chiến lược quản lý dự án của công ty xây dựng.
 80. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình.
 81. Đánh giá tác động của thay đổi trong chiến lược tiếp thị xã hội.
 82. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
 83. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty thương mại điện tử.
 84. Phân tích hiệu suất của chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
 85. Đánh giá tác động của sự biến đổi trong mô hình kinh doanh trực tuyến.
 86. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quy trình sản xuất.
 87. Đánh giá chiến lược phát triển sản phẩm của công ty công nghệ thông tin.
 88. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế.
 89. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong chiến lược quảng cáo.
 90. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực phân phối và vận tải.
 91. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một doanh nghiệp dầu khí.
 92. Phân tích hiệu suất của chiến lược quản lý tài sản và tài sản cố định.
 93. Đánh giá tác động của sự biến đổi trong mô hình kinh doanh dự án.
 94. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi chiến lược tiếp thị trực tuyến.
 95. Đánh giá chiến lược quản lý tài sản và quản lý dự án của công ty bất động sản.
 96. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ.
 97. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong quản lý tài sản và quản lý dự án.
 98. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm.
 99. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực giảm giá và bán lẻ.
 100. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị qua mạng xã hội.
 101. Đánh giá tác động của sự biến đổi trong mô hình kinh doanh truyền thống.
 102. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi hệ thống quản lý khách hàng.
 103. Đánh giá chiến lược quản lý tài sản và quản lý dự án của công ty trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp.
 104. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư.
 105. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong quản lý dự án và quản lý nguồn nhân lực.
 106. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.
 107. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
 108. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị quốc tế.
 109. Đánh giá tác động của thay đổi trong lựa chọn công nghệ sản xuất.
 110. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi chiến lược tiếp thị đa cấp.
 111. Đánh giá chiến lược quản lý dự án và quản lý tài sản của công ty trong lĩnh vực điện tử và viễn thông.
 112. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông.
 113. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong mô hình kinh doanh nội dung.
 114. Phân tích tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc.
 115. Phân tích hiệu suất của chiến lược quảng cáo trực tuyến.
 116. Đánh giá tác động của thay đổi trong mô hình kinh doanh công nghệ thông tin.
 117. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quản lý tài sản và quản lý dự án.
 118. Đánh giá chiến lược quản lý tài sản và tài sản cố định của công ty trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình.
 119. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.
 120. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong quản lý nguồn nhân lực và quản lý tài sản.
 121. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực sản xuất ô tô và công nghiệp.
 122. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 123. Phân tích hiệu suất của chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
 124. Đánh giá tác động của sự biến đổi trong mô hình kinh doanh dự án và dịch vụ.
 125. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ.
 126. Đánh giá chiến lược quản lý tài sản và quản lý dự án của công ty trong lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ.
 127. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực truyền thông số hóa và phương tiện truyền thông.
 128. Đánh giá tác động của thay đổi trong mô hình kinh doanh công nghệ thông tin và dịch vụ.
 129. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực môi trường và năng lượng tái tạo.
 130. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm y tế.
 131. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị nội dung trực tuyến.
 132. Đánh giá tác động của sự biến đổi trong quản lý chuỗi cung ứng và quản lý nguồn nhân lực.
 133. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quản lý dự án và quản lý tài sản.
 134. Đánh giá chiến lược quản lý dự án của công ty trong lĩnh vực phân phối và vận tải.
 135. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm trò chơi.
 136. Đánh giá tác động của thay đổi trong chiến lược tiếp thị xã hội và dự án.
 137. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ.
 138. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực hàng hải và hàng không.
 139. Phân tích hiệu suất của chiến lược quản lý tài sản và tài sản cố định.
 140. Đánh giá tác động của sự biến đổi trong mô hình sản xuất và công nghiệp.
 141. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quản lý dự án và quản lý tài sản công ty xây dựng và kiến trúc.
 142. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư bất động sản.
 143. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong quản lý nguồn nhân lực và quản lý tài sản công ty xây dựng và kiến trúc.
 144. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm vận tải và logistik.
 145. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực y tế và dược phẩm.
 146. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị nội dung và dịch vụ trực tuyến.
 147. Đánh giá tác động của thay đổi trong mô hình kinh doanh truyền thông số hóa và phương tiện truyền thông.
 148. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi chiến lược quản lý tài sản và tài sản cố định.
 149. Đánh giá chiến lược quản lý dự án và quản lý tài sản công ty công nghệ và phần mềm y tế.
 150. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.
 151. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong mô hình kinh doanh sản phẩm và dịch vụ.
 152. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng tái tạo.
 153. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực môi trường và năng lượng tái tạo.
 154. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị trực tuyến và sản phẩm số hóa.
 155. Đánh giá tác động của thay đổi trong quản lý nguồn nhân lực và quản lý dự án công ty thực phẩm và đồ uống.
 156. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quản lý dự án và quản lý tài sản công ty dược phẩm và y tế.
 157. Đánh giá chiến lược quản lý tài sản và tài sản cố định của công ty trong lĩnh vực sản xuất ô tô và công nghiệp.
 158. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực hàng hải và hàng không.
 159. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong mô hình kinh doanh sản phẩm số hóa và dịch vụ.
 160. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm y tế.
 161. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử và thương mại điện tử.
 162. Phân tích hiệu suất của chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ trực tuyến.
 163. Đánh giá tác động của thay đổi trong mô hình kinh doanh công nghệ thông tin và dịch vụ y tế.
 164. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quản lý tài sản và quản lý dự án công ty thương mại điện tử và thương mại điện tử.
 165. Đánh giá chiến lược quản lý tài sản và tài sản cố định của công ty công nghệ thông tin và công nghệ thông tin.
 166. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế.
 167. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong quản lý dự án và quản lý tài sản công ty trong lĩnh vực sản xuất ô tô và công nghiệp.
 168. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm sản xuất ô tô.
 169. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực giảm giá và bán lẻ điện tử.
 170. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị nội dung trực tuyến và sản phẩm số hóa.
 171. Đánh giá tác động của thay đổi trong mô hình kinh doanh công nghệ thông tin và dịch vụ trực tuyến.
 172. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quản lý tài sản và tài sản cố định công ty dầu khí và năng lượng tái tạo.
 173. Đánh giá chiến lược quản lý tài sản và quản lý dự án của công ty trong lĩnh vực truyền thông số hóa và phương tiện truyền thông.
 174. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực dược phẩm và y tế.
 175. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong quản lý nguồn nhân lực và quản lý tài sản công ty công nghệ và phần mềm trò chơi.
 176. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.
 177. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
 178. Phân tích hiệu suất của chiến lược tiếp thị quốc tế và sản phẩm số hóa.
 179. Đánh giá tác động của thay đổi trong lựa chọn công nghệ sản xuất và dịch vụ trực tuyến.
 180. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi chiến lược tiếp thị đa cấp công ty trong lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ.
 181. Đánh giá chiến lược quản lý dự án và quản lý tài sản của công ty trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình.
 182. Phân tích tài chính của một công ty trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.
 183. Đánh giá tác động của sự thay đổi trong quản lý tài sản và quản lý dự án công ty xây dựng và kiến trúc.
 184. Phân tích SWOT của một công ty trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm y tế.
 185. Đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất của một công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử và thương mại điện tử.
 186. Phân tích hiệu suất của chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ trực tuyến.
 187. Đánh giá tác động của thay đổi trong mô hình kinh doanh công nghệ thông tin và dịch vụ y tế.
 188. Phân tích chi phí và lợi ích của việc thay đổi quản lý tài sản và quản lý dự án công ty thương mại điện tử và thương mại điện tử.
 189. Đánh giá chiến lược quản lý tài sản và tài sản cố định của công ty trong lĩnh vực sản xuất ô tô và công nghiệp.

Danh sách này cung cấp một loạt các đề tài tiềm năng cho báo cáo thực tập phân tích hiệu quả kinh doanh. Bạn có thể lựa chọn một đề tài phù hợp với lĩnh vực quan tâm của bạn hoặc cân nhắc kết hợp các yếu tố khác nhau để tạo ra một đề tài riêng biệt. Trong quá trình thực hiện báo cáo, hãy nghiên cứu và thu thập dữ liệu cụ thể để hỗ trợ phân tích của bạn và đưa ra các khuyến nghị cụ thể để cải thiện hiệu suất kinh doanh của tổ chức hoặc công ty bạn đang nghiên cứu.

===> CẤU TRÚC VIẾT 100+ BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP MẪU 

Bài Mẫu 1:Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên.
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên.

Bài Mẫu 2:Phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1. Tổng quan về phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
Chương 2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chương 3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Contact Me on Zalo