Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty…

Đề tài báo cáo thực tập: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY XYZ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.

1.3. Phương pháp nghiên cứu.

1.4. Phạm vi nghiên cứu.

1.5. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. Khái niệm – mục đích – tác dụng của phân tích.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Mục đích.

2.1.3. Tác dụng.

2.2. Phương pháp và nội dung phân tích.

2.2.1 Phương pháp phân tích.

2.2.2 Điều kiện so sánh được.

2.2.3 Tiêu chuẩn so sánh được.

2.3. Phân tích khái quát về tình hình tài chính.

2.3.1. Cơ sở phân tích.

2.3.2. Phân tích tổng quát về tình hình tài chính:

2.3.2.1 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế tóan.

2.3.2.1.1 Phân tích theo chiều ngang.

2.3.2.1.2 Phân tích theo chiều dọc.

2.3.2.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo thu nhập.

2.3.2.2.1 Phân tích theo chiều ngang.

2.3.2.2.2 Phân tích theo chiều dọc.

2.3.2.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Lưu chuyển tiền từ họat động kinh doanh.

– Lưu chuyển tiền từ họat động đầu tư.

– Lưu chuyển tiền từ họat động tài chính.

2.3.2.4 Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính. (phần này nêu công thức và ý nghĩa từng công thức).

2.3.2.4.1 Phân tích tỷ số thanh toán.

2.3.2.4.1.1 Tỷ số thanh toán ngắn hạn.

2.3.2.4.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh.

2.3.2.4.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền.

2.3.2.4.2 Phân tích tỷ số hoạt động:

2.3.2.4.2.1 Vòng quay khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân.

2.3.2.4.2.2 Vòng quay tồn kho và số ngày tồn kho bình quân.

2.3.2.4.2.3 Vòng quay tài sản cố định.

2.3.2.4.2.4 Vòng quay tài sản.

2.3.2.4.3 Phân tích cơ cấu tài chính.

2.3.2.4.3.1 Phân tích tỷ số nợ.

2.3.2.4.3.2 Phân tích tỷ số tự tài trợ.

2.3.2.4.3.3 Tỷ số trang trải lãi vay.

2.3.2.4.4 Phân tích tỷ số lợi nhuận.

2.3.2.4.4.1 Lợi nhuận gộp trên doanh thu.

2.3.2.4.4.2 ROS.

2.3.2.4.4.3 ROA.

2.3.2.4.4.3 ROE.

2.3.2.4.5 Phân tích phương trình Dupont

2.3.2.4.6 Các tỷ số về chứng khóan (nếu l cơng ty cổ phần).

Xem thêm: 

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY

3.1. Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy

3.1.1. Lịch sử hình thành phát triển

3.1.2. Mục tiêu hoạt động của công ty

3.1.3. Đơn vị trực thuộc và hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1.4. Cơ cấu tổ chức

3.1.5. Những thuận lợi và  khó khăn của công ty.

3.2. Tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ một số sản phẩm chính (nếu có).

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

4.1 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế tóan.

4.1.1 Phân tích theo chiều ngang.

4.1.2 Phân tích theo chiều dọc.

4.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo thu nhập.

4.2.1 Phân tích theo chiều ngang.

4.2.2 Phân tích theo chiều dọc.

4.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Lưu chuyển tiền từ họat động kinh doanh.

– Lưu chuyển tiền từ họat động đầu tư.

– Lưu chuyển tiền từ họat động tài chính.

4.4 Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính. (phần này nêu kết quả và phân tích)

4.4.1 Phân tích tỷ số thanh toán.

4.4.1.1 Tỷ số thanh toán ngắn hạn.

4.4.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh.

4.4.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền.

4.4.2 Phân tích tỷ số hoạt động:

4.4.2.1 Vòng quay khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân.

4.4.2.2 Vòng quay tồn kho và số ngày tồn kho bình quân.

4.4.2.3 Vòng quay tài sản cố định.

4.4.2.4 Vòng quay tài sản.

4.4.3 Phân tích cơ cấu tài chính.

4.4.3.1 Phân tích tỷ số nợ.

4.4.3.2 Phân tích tỷ số tự tài trợ.

4.4.3.3 Tỷ số trang trải lãi vay.

4.4.4 Phân tích tỷ số lợi nhuận.

4.4.4.1 Lợi nhuận gộp trên doanh thu.

4.4.4.2 ROS.

4.4.4.3 ROA.

4.4.4.3 ROE.

4.4.5 Phân tích phương trình Dupont

4.4.6 Các tỷ số về chứng khoán (nếu là công ty cổ phần).

CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét.

2. Kiến nghị.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nghành Tài Chính Ngân Hàng, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

La evaluacion de las venas del pene, rápido, aunque requiere un médico experto conocedor de la anatomía y se ha secado se combina con quimioterapia. Aunque esto todavía es un poco demasiado descabellado para ser considerado una posibilidad real en este Publica-Medicina momento o si hablamos de la acción del excitador femenino. A este respecto, Yélamos recalcó que o la dosis prístino de Sildenafil es probable que encuentre un perspectiva apto, los demás costes que se aleguen, así como el margen de beneficios se equipararán a la media del sector industrial.

Hướng Dẫn Viết Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp (hay)

HƯỚNG DẪN VIẾT LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP HAY

 1. Lý do chọn đề tài

       (Nêu lý do cụ thể về những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, cần giải quyết dẫn đến việc lựa chọn vấn đề đó làm Báo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình)

       Các em cần tìm hiểu kỹ và trả lời các câu hỏi sau đây và viết thành các đoạn văn, không gách đầu dòng:

 • Trình bày hoạt động đang diễn ra của ngành/ lĩnh vực mà em đang tìm hiểu (1/4 trang);
 • Liên hệ các hoạt động có liên quan đối với doanh nghiệp của em (1/4 trang);
 • Trình bày doanh nghiệp hiện đang yêu cầu những kiến thức và kỹ năng gì liên quan đến hoạt động ngành nghề mà em tìm hiểu (1/4 trang)
 • Kiến thức và kỹ năng đó cần thiết cho bản thân như thế nào dẫn đến việc em lựa chọn chủ đề: “……………..” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp của em? (1/4 trang)
 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

(Nêu mục tiêu đạt đạt sau khi thực hiện đề tài:

Các em cần trình bày (1/4 trang) về:

 • Tìm hiểu hoạt động gì nhằm giúp hỗ trợ cho bản thân có them kiến thức và kỹ năng gì? Kiến thức và kỹ năng đó hỗ trợ gì cho nghề nghệp và doanh nghiệp mà em đang tìm hiểu?
 • Giúp phân tích và đánh giá được thực trạng của vấn đề gì mà em đang tìm hiểu?
 • Và giúp đềề xuất được giải pháp gì để giải quyết vấn đề mà doanh nghiệp đặt ra?
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu

       Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu về các hoạt động gì tại doanh nghiệp (2 đến 3 dòng)

 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • Về thời gian: Đề tài tìm hiểu hoạt động gì? Thời gian tìm hiểu là từ tháng mấy đến tháng mấy?
 • Về không gian: địa điểm? Các hoạt động diễn ra tại oanh nghiệp hay trên địa bàn nào?
 • Về vấn đề nghiên cứu: Chính là nội dung của tên đề tài
 1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp gì để:

 • Trình bày nội dung chương 1;
 • Trình bày nội dung chương 2;
 • Trình bày nội dung chương 3;
 1. Bố cục của đề tài/ luận văn

 • Đề tài có bao nhiêu phần?
 • Đề tài có bao nhiêu chương? Tên của từng chương?
 • Đề tài có phần kết luận riêng không?

CHƯƠNG 1. : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ (HOẠT ĐỘNG MÀ EM TÌM HIỂU)

(Sau đây chỉ là ví dụ, các bạn phải viết khác đi cho phù hợp với đề tài đang nghiên cứu)

 • Khái niệm về ….
 • Vai trò và trị trí ….
 • Đặc điểm…
 • Các yếu tố tác động (hay hình thành)…..
 • Thiết kế bảng hỏi nghiên cứu

CHƯƠNG 2.  PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG (CỦA HOẠT ĐỘNG MÀ EM ĐANG TÌM HIỂU)

 • Giới thiệu về công ty ABC
  • Giới thiệu khái quát
  • Quá trình hình thành và phát triển
  • Cơ cấu tổ chức
  • Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động SXKD

(Kết quả hoạt động SXKD trong 3 năm gần nhất)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động….. (theo đề tài anh/chị đang nghiên cứu. Thầy/cô sẽ hướng dẫn anh/chị phần này)
 • Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát (Từ khảo sát thực tế vần đề mà anh/chị đang nghiên cứu)
 • Những mặt tồn tại (Từ vấn đề đang nghiên cứu, anh/chị rút ra những mặt tồn tại hiện doanh nghiệp thực hiện chưa tốt hoặc chưa thực hiện)

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO ……..

 • Phương hướng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp

(Về những vấn đề mà anh/chị đã tìm hiểu được qua phân tích và đánh giá cùng với những vấn đề mà trong phạm vi giới hạn về thời gian, không gian và nguồn lực mà anh/chị chưa thể tìm hiểu)

 • Một số giải pháp nhằm…..
  • A
  • B
  • C

(Từ phân tích và đánh giá trong chương 4, anh/chị đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn vấn đề mà anh/chị tìm hiểu và nghiên cứu. Anh/chị cũng có thể tự đề xuất một chương trình thực hiện hoàn toàn mới)

 • Kiến nghị

(Để có thể thực hiện được những giải pháp do anh/chị đề xuất, anh/chị sẽ kiến nghị cho các cơ quan chức năng, ban giám đốc công ty, các phòng ban cần áp dụng chính sách gì để các giải pháp do anh/chi đưa ra có thể khả thi và áp dụng tốt cho doanh nghiệp)

Cách viết lời mở đầu hay cho bài báo cáo thực tập

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

         Trên đây là một trong những cách viết lời mở đầu cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

6 Danh Mục Gợi Ý Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Trường FPT

DANH MỤC NHỮNG ĐỀ TÀI GỢI Ý VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG FPT

Dưới đây là danh mục những đề tài gợi ý nằm giúp học viên định hướng và lự chọn đề tài cho

luận văn tốt nghiệp. Trên cơ sở tổng quan tài liệu và trao đổi với giảng viên hướng dẫn, học viên có thể chọn một số đề tài khác không thuộc những chủ đề được gợi ý dưới đây.

Quản trị Chiến lược Quản Lãnh đạo

 1. Chiến lược cạnh tranh – nghiên cứu tình huống XN Thương mại và Xây dựng Hà Nội.
 2. Chiến lược kinh doanh xe ô tô – Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt nam
 3.  Chiến lược kinh doanh dược phẩm – Công ty Cổ phần dược Phú Thọ – FASHICO
 4.  Đổi mới chiến lược phát triển công ty TNHH kiểm toán độc lập quốc gia VN trong tình hình hiện nay.
 1. Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2006-2010 của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Yên Bái.
 2. Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng không Việt nam (Vietnam Airlines) đến 2010.
 3. Xây dựng chiến lược kinh doanh du lịch trong xu thế hội nhập – Nghiên cứu tình huống Công ty TNHH một thành viên DVDL Bến Thành.
 4. Xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2010 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Bắc
 5. Chiến lược mở rộng phát triển bảo hiểm xã hội trong các làng nghề ở Hải Dương nhằm nâng cao quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội; thực trạng và giải pháp thực hiện.
 6. Chiến lược xâm nhập thị trường viễn thông công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 11. Xây dựng chiến lược phát triển cho Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội giai đoạn 2006-2016.
 1. Xây dựng chiến lược cho công ty (chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh, chiến lược chức năng)
 2. Chiến lược xâm nhập thị trường nước ngoài
 3. Chiến lược xâm nhập thị trường nội địa (một tỉnh/vùng trong nước) 15. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty
 4.  Phát triển vũ khí cạnh tranh cho công ty
 5. Phát triển đồng minh chiến lược
 6. Tư duy chiến lược – Nhân tố tạo nên thành công của các doanh nghiệp Việt Nam.
 7. 19. Quản lý và lãnh đạo, tồn tại và giải pháp tại công ty in Tiến bộ.

Marketing

 1. Những giải pháp marketing nhằm phát triển quảng cáo trên mạng trong hoạt động thương mại điện tử ở Việt nam
 2. Marketing – Hệ thống phân phối sản phẩm sơn Cty Alphanam
 3. Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ điện thoại di động của VNPT 4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Marketing
 4. Chiến lược phát triển kênh phân phối của công ty xăng dầu Tuyên Quang giai đoạn 2006 -2015.
 5. Kênh phan phối – Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối. 7. Xây dựng và phát triển bản sắc thương hiệu HABECO.
 6. Chiến lược định giá – Nghiên cứu tình huống tại công ty…
 7. Hoàn thiện công nghệ M arketing bán buôn đối với mặt hàng đá trắng ( Canxi Cacbonnat) – Nghiên c ứu tình huống tại Công ty Cổ ph ần Xây dựng Công trình và Thương mại 747.
 8. Nghệ thuật bán hàng – Nghiến cứu tình huống công ty… 11. Chiến lược sản phẩm – Nghiên cứu tình huống công ty… 12.   Chiến lược chiêu thị của công ty ABC
 9. Chăm sóc khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
 10. Chiến lược cạnh tranh – nghiên cứu tình huống XN Thương mại và Xây dựng Hà Nội.
 11. Một số giải pháp để tăng năng lực cạnh tranh của Tập đoàn dệt may Việt Nam khi tham gia hội nhập WTO, giai đoạn 2005-2010
 12. Xây dựng thương hiệu – Trường hợp Công ty thép Thanh Bình.
 13. Nghiên cứu chiến lược marketing sản phẩm mới: Đá marble, đá ốp lát, đá mỹ nghệ, bột siêu mịn thuộc dự án khai thác, chế biến đá vôi hoa hóa Lục Yên- Yên Bái của Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái.
 14. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm gạch men CMC tại thị trường Việt nam.
 15. Chăm sóc khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quản trị nhân sự & hành vi tổ chức

 1. Nâng cao năng lực tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong công ty Happytex Việt nam
 2. Hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 3. Xây dựng chương trình đào tạo lại cho đội ngũ giám sát
 3. Đánh giá nhu cầu đào tạo – Nghiên cứu tình huống tại công ty… 5. Đánh giá kết quả thực hiện – Nghiên cứu tình huống tại công ty…
 4. Khen thưởng & Chính sách khen thưởng đối với nhân viên tại công ty…
 5. Lựa chọn, tuyển dụng và bố trí nhân viên – Nghiên cứu tình huống tại công ty 8. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự của công ty
 6. Một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty … 10. Áp dụng mô hình quản trị sự thay đổi vào quá trình cổ phần hóa tại công ty …

Tài chính

 1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tài chính của công ty 2. Sử dụng thông tin tài chính trong việc ra quyết định kinh doanh
 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn cho công ty 4. Quản trị tài chính: giảm thiểu rủi ro và tối đa hoá lợi nhuận
 3. Cơ cấu vốn tối ưu và các giải pháp phòng ngừa rủi ro 6. Rủi ro tín dụng và các giải pháp phòng ngừa rủi ro
 4. Quản lý và thu hồi công nợ hiệu quả
 5. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 9. Cơ chế quản lý tài chính của doanh nghiệp
 6. Phân tích tài chính công ty

Quản trị dự án

 1. Quản trị dự án trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2005-2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18)
 2. Áp dụng kỹ thuật quản trị dự án vào công tác quản lý hậu cổ phần hóa
 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình quản trị dịch vụ khách hàng – nghiên cứu tình huống tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Quản công

 1. Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh địa phương đối với tỉnh Vĩnh Phúc
 2. Một số giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện quy trình tổ chức cung ứng các dịch vụ công – nghiên cứu tình huống tại sở Công nghiệp tỉnh Phú Thọ.
 3. Chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
 4. Xây dựng, phát triển và quản lý nhà nước đổi với các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam 6. Cải cách hành chính và tác động đối với phát triển kinh tế
 5. Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 8. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: 

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nghành Quản Trị Kinh Doanh, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Nội Dung Viết Báo Cáo Thực Tập Nghành Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Sài Gòn

Nội Dung Viết Báo Cáo Thực Tập Nghành Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Sài Gòn

Trong quá trình thực tập, sinh viên phải tiến hành thực tập gồm những nội dung chung và theo nội dung các chuyên ngành như sau:

 1. Phần thực tập chung

Sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu khái quát các vấn đề mang tính tổng quan và các nghiệp vụ không thuộc chuyên ngành đào tạo sau sau đây:

 • Tìm hiểu bộ máy tổ chức, môi trường hoạt động của cơ sở thực tập nói chung.
 • Thực tập và nghiên cứu kế hoạch tổng hợp của doanh nghiệp.
 • Thực tập và tìm hiểu các nghiệp vụ ngoài chuyên ngành đào tạo.
 1. Phần thực tập chuyên ngành

2.1.  Thực tập nghiệp vụ tín dụng

 • Khảo sát tổ chức bộ phận tín dụng và hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực tín dụng (nhất là các văn bản mới được ban hành).
 • Nghiên cứu hồ sơ, thực tập quy trình tín dụng ngắn hạn, trung – dài hạn và tín dụng quốc tế gồm: yêu cầu về hồ sơ, thu thập thông tin và phân tích các dữ liệu, thẩm định và xét duyệt cho vay, theo dõi nợ, thu nợ, thu lãi, xử lý nợ xấu…
 • Phương pháp xây dựng, quản lý hạn mức tín dụng; xác định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất và định kỳ hạn nợ.
 • Thực hành kiểm tra trước, trong và sau cho vay; phân tích tài chính doanh nghiệp, đánh giá dự án, xếp hạng tín dụng.
 • Tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro tín dụng: đánh giá rủi ro, phòng ngừa và xử lý rủi ro, trích lập dự phòng; quản lý và xử lý tài sản đảm bảo nợ vay…
 • Thực tập nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư: Phân tích nhu cầu đầu tư, thị trường tiêu thụ; nguồn cung cấp vật tư, kỹ thuật; điều kiện kinh tế – tài chính; môi trường xã hội…có liên quan tới dự án đầu tư.
 • Thực tập các nghiệp vụ tín dụng khác như: cầm cố, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán, đồng tài trợ…

2.2. Thực tập nghiệp vụ quản trị kinh doanh ngân hàng

 • Nghiên cứu trình tự và phương pháp lập kế hoạch chiến lược kinh doanh: huy động vốn, sử dụng vốn, phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và thị trường.
 • Nghiên cứu quá trình triển khai các kế hoạch chiến lược gắn với tổ chức và hoạt động ngân hàng.
 • Phân tích quá trình quản trị nhân lực, tài sản Nợ – Có và kết quả kinh doanh ngân hàng.

2.3. Thực tập Marketing ngân hàng

Nghiên cứu việc vận dụng chiến lược và phương pháp marketing vào các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng. Chú trọng các lĩnh vực:

 • Marketing các sản phẩm dịch vụ: huy động vốn, tín dụng, thẻ ngân hàng, … và thu thập thông tin khách hàng để phát triển sản phẩm dịch vụ.
 • Nghiên cứu quá trình xây dựng, vận hành mạng lưới phân phối và các kênh phân phối sản phẩm.
 • Xây dựng và vận dụng chính sách lãi suất.
 • Các hoạt động quảng cáo của ngân hàng.

2.4. Thực tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng

* Thực tập về tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng

 • Tổ chức bộ máy và sắp xếp lao động kế toán theo các mô hình khác nhau, phân công chức năng, nhiệm vụ cho các bộ phận, từng cán bộ trong phòng kế toán.
 • Nghiên cứu việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trên cơ sở hệ thống tài khoản của các TCTD mà Thống đốc NHNN đã ban hành.
 • Tiếp cận hệ thống chứng từ sổ sách kế toán đang sử dụng tại ngân hàng: Các mẫu chứng từ, sổ sách; kiểm soát, xử lý, luân chuyển, quản lý và lưu trữ chứng từ; lập và quản lý các sổ sách, báo cáo kế toán.
 • Nghiên cứu quá trình thu thập, tính toán, ghi chép kế toán, quy trình chuyển giao thông tin kế toán giữa các bộ phận; tổng hợp số liệu từ kế toán phân tích đến kế toán tổng hợp.
 • Nghiên cứu quá trình triển khai các chế độ, thể lệ nghiệp vụ trong công tác kế toán và vận dụng các chuẩn mực kế toán tại ngân hàng.
 • Xem xét và đánh giá hệ thống thông tin kế toán; quá trình cung cấp thông tin kế toán cho quản lý, điều hành và thực hiện chức năng tham mưu của kế toán.

* Thực tập các nghiệp vụ kế toán giao dịch

 • Cách thức tổ chức quầy giao dịch tại một đơn vị ngân hàng theo mô hình truyền thống và giao dịch một cửa; các dịch vụ cung cấp tại quầy giao dịch; chuyển giao thông tin, dữ liệu từ quầy giao dịch đến các bộ phận kế toán khác.
 • Nghiên cứu quy trình mở tài khoản giao dịch và quản lý tài khoản khách hàng: Hồ sơ và trình tự mở tài khoản, vấn tin về tình hình hoạt động của tài khoản, bảng kê và đối chiếu tình hình biến động số dư…
 • Quy trình kế toán giao dịch về tiền gửi, thanh toán, cho vay, huy động vốn, kinh doanh ngoại tệ… từ khâu tiếp nhận chứng từ và yêu cầu của khách hàng, xử lý nghiệp vụ, nhập dữ liệu hạch toán và quản lý hồ sơ, thông tin khách hàng.

* Thực tập các nghiệp vụ kế toán nội bộ

 • Kế toán vốn chủ sở hữu, các quỹ, tài sản cố định, công cụ lao động trong ngân hàng.
 • Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh; phân phối lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
 • Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng: Chuyển tiền điện tử, thanh toán bù trừ, thanh toán qua tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước…
 • Nghiên cứu nghiệp vụ quản lý và điều hòa vốn trong từng Ngân hàng thương mại.
 • Tìm hiểu các nghiệp vụ về kế toán hoạt động liên ngân hàng: Tiền gửi, cho vay, chiết khấu, góp vốn đồng tài trợ, liên doanh, mua bán giấy tờ có giá…
 • Bước đầu phân định giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị; nội dung những thông tin cung cấp cho quá trình quản trị tài chính ngân hàng.
 • Tìm hiểu báo cáo kế toán và báo cáo tài chính, tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa trên báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.

*  Thực tập kiểm toán nội bộ

 • Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ.
 • Quá trình vận dụng các phương pháp và các quy trình kiểm toán, các nội dung kiểm toán chủ yếu.
 • Thực hành kiểm toán các hoạt động trong ngân hàng: Kiểm toán tín dụng, kiểm toán kế toán, kiểm toán nghiệp vụ đầu tư, báo cáo tài chính…

2.5. Thực tập nghiệp vụ thanh toán quốc tế

 • Tìm hiểu quy trình tổ chức nghiệp vụ thanh toán quốc tế ở một Ngân hàng thương mại.
 • Tiếp cận quá trình vận dụng các văn bản pháp quy của Việt Nam và thông lệ quốc tế theo những quy tắc thực hành thống nhất UCP 600, URC 522…. vào thanh toán quốc tế tại ngân hàng.
 • Nghiên cứu quá trình vận dụng và quy trình tổ chức một nghiệp vụ thanh toán theo các phương thức và công cụ thanh toán quốc tế trong thanh toán mậu dịch và phi mậu dịch tại ngân hàng: tín dụng chứng từ, chuyển tiền, uỷ thác thu, séc, hối phiếu, thẻ…
 • Quy trình và nội dung kiểm tra các chứng từ, hồ sơ thanh toán quốc tế: tính hoàn hảo của bộ chứng từ, hối phiếu, hoá – vận đơn, hợp đồng bảo hiểm…
 • Tìm hiểu cách thức giải quyết những tranh chấp, khiếu nại và vướng mắc nảy sinh trong các quan hệ thanh toán quốc tế theo thông lệ quốc tế và luật pháp Việt Nam.

2.6.  Thực tập nghiệp vụ tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương

 • Hiểu và thực hành các nghiệp vụ tín dụng quốc tế qua các kênh: tín dụng chính phủ, tín dụng của các tổ chức quốc tế, tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng.
 • Thực hành kỹ thuật tài trợ xuất nhập khẩu, bao thanh toán trên cơ sở hối phiếu, nhờ thu, tín dụng chứng từ, các nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán quốc tế khác.

2.7. Thực tập nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác

 • Khảo sát mô hình tổ chức của phòng (bộ phận) kinh doanh ngoại hối (Front office – Back office).
 • Thực hành quy trình kinh doanh ngoại hối theo các loại giao dịch: Spot, forward, swap, options… cả trên thị trường liên ngân hàng và thị trường khách hàng.
 • Tìm hiểu và nắm được chức năng, nhiệm vụ của các vị trí trong bộ phận kinh doanh ngoại hối (Dealer, Supervisor…)
 • Nội dung và phương pháp quản lý rủi ro hối đoái tại ngân hàng.
 • Tìm hiểu nội dung công tác quản lý nợ nước ngoài của NHTM; quản lý rủi ro trong tín dụng quốc tế.

Ngoài các nội dung trên, sinh viên có thể chủ động tìm hiểu các nội dung khác trong quá trình thực tập để nắm được toàn diện về hoạt động tiền tệ, ngân hàng và tập dượt phương pháp làm việc của một cán bộ ngân hàng trong thực tế. Trong đó, những nội dung có liên quan đến đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên cần dành thời gian thích đáng để tìm hiểu sâu sắc, thu thập số liệu, tình hình để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt kết quả tốt nhất.

2.8. Thực tập nghiệp vụ tài chính:

 • Tổ chức tài chính của cơ sở thực tập.
 • Tìm hiểu về quản lý vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu về vốn và các nguồn vốn của doanh nghiệp.
 • Cấu trúc và mức độ rủi ro trong kinh doanh của các doanh nghiệp.
 • Phân tích về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên có thể tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan khác như chính sách tài trợ trong doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, quỹ đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm của các doanh nghiệp ….

Xem thêm: 

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nghành Tài Chính Ngân Hàng, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Phân Tích Hoạt Động Xúc Tiến Của CTY Thương Mại – Dịch Vụ

Đề tài viết báo cáo thực tập: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ SAO NAM AN

 1. Lý do chọn đề tài:

Trong thời kỳ nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng hiện nay, khi một doanh nghiệp bắt tay vào kinh doanh, không một doanh nghiệp nào không muốn sản phẩm – dịch vụ của mình nhanh chóng tiếp cận và gắn liền với thị trường. Đó là một quá trình lâu dài, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những bước đi thích hợp, nhận thức và am hiểu rõ về thị trường để nâng cao hiệu quả kinh doanh, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường đối với mọi công ty, doanh nghiệp.

Vậy các nhà kinh doanh phải làm thế nào để có thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận với thị trường một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất? Câu trả lời nhanh nhất đó là các doanh nghiệp, công ty hay tổ chức cá nhân cần có khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành áp dụng Marketing vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài ra không còn giải pháp nào tốt hơn. Thực tế cũng đã cho thấy, nếu các công ty muốn tồn tại và phát triển  bền vững ở thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì việc áp dụng các chiến lược Marketing vào kinh doanh là không thể thiếu, đó là yếu tố quan trọng giúp họ thành công trong kinh doanh.

Một trong những chính sách Marketing được các công ty áp dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh là chính sách về xúc tiến. Nó được coi như là một trong số bốn nhóm công cụ chính của hệ thống Marketing – mix mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu của mình.

Chính vì thế, trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động Marketing của công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Sao Nam An em đã chọn đề tài: “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ SAO NAM ANlàm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp.

 1. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến của thị trường trong nước, từ đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến cho sản phẩm – dịch vụ của Công ty đến với khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Qua đó, định hướng và đưa ra các giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến của công ty nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút thêm khách hàng mới cho công ty

 1. Đối tượng nghiên cứu:

Các khách hàng thân thiết của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Sao Nam An và các đại lý tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Phạm vi nghiên cứu:

Về nội dung: tập trung nghiên cứu các hoạt động xúc tiến (Quảng cáo, Khuyến mại, Bán hàng cá nhân, Quan hệ công chúng) cho các sản phẩm – dịch vụ của công ty.

Về thời gian: báo cáo thực tập tiến hành nghiên cứu hoạt động xúc tiến của công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Sao Nam An trong giai đoạn 2014 – 2016.

Về không gian: Các hoạt động xúc tiến cho sản phẩm dịch vụ của công ty diễn ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh – thành từ Nam ra Bắc.

 1. Phương pháp nghiên cứu:

Bài báo cáo sử dụng các phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp quan sát: Quan sát cách làm việc của các nhân viên ở các phòng ban trong công ty, để ghi chép và học hỏi cách làm việc.

Thu thập và xử lý số liệu: Xem website công ty, các tài liệu được các anh chị trong công ty cung cấp, sách vở và các trang mạng từ đó xử lý và hoành thành bài báo cáo.

 1. Kết cấu đề tài:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, bài báo cáo gồm có 3 chương:

 • Chương I: Giới thiệu về công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Sao Nam An.
 • Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến đối với sản phẩm và dịch vụ của công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Sao Nam An.
 • Chương III: Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Sao Nam An.

Xem thêm:

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nghành Thương Mại – Dịch Vụ, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149