Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Môi Giới Chứng Khoán Tại Công Ty Chứng Khoán

Đề tài báo cáo thực tập: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

 1. Lý do chọn đề tài:

Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường vốn dài hạn, thực hiện cơ chế chuyển vốn trực tiếp từ nhà đầu tư sang nhà phát hành, qua đó thực hiện chức năng của thị trường tài chính là cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đã có những bước phát triển vượt bậc và trở thành một trong những thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Đây được coi là một kênh đầu tư hấp dẫn, mang lại nhiều lựa chọn mới và lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Trên thị trường chứng khoán, các công ty chứng khoán đóng vai trò trung gian, là đầu mối hình thành và phát triển thị trường, thực hiện các nghiệp vụ trung gian trên thị trường chứng khoán, trong đó, môi giới là nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng nhất đối với các công ty chứng khoán nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung. Môi giới chứng khoán là hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong đó công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại sở giao dịch hoặc thị trường OTC. Môi giới không chỉ mang lại lợi nhuận cho khách hàng, cho nhà đầu tư và các công ty chứng khoán mà còn giúp hình thành, ổn định và phát triển thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, trong thời gian qua, khủng hoảng kinh tế thế giới đã kéo theo nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, hàng loạt các công ty rơi vào tình trạng trì trệ. Chính điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường chứng khoán cũng như đến kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán, trong đó có doanh thu đến từ hoạt động môi giới. Vì vậy, với mục đích làm rõ hơn tình hình của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và thực trạng hoạt động môi giới nói riêng, sau khi thực tập tại Công ty cổ phần chứng khoán MB, em quyết định chọn đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔ GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình

 1. Mục tiêu chọn đề tài:

Mục tiêu chính của đề tài là trình bày và đánh giá chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán MB, từ đó có cái nhìn khách quan về khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Không gian nghiên cứu:

Trong quá trình thực hiện báo cáo này, em được thực tập tại Phòng môi giới trong nước Công ty cổ phần chứng khoán MB.

– Thời gian: Số liệu của đề tài được tham khảo từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Công ty cổ phần chứng khoán MB trong 3 năm 2016-2018.

Và thời gian thực tập đề tài này là 2 tháng.

– Đối tượng nghiên cứu:

Trong quá trình thực tập, chú trọng tìm hiểu và phân tích điểm mạnh, điểm yếu về hoạt động môi giới tại công ty, từ đó rút ra những nhận xét và kết luận về tình hình môi giới chứng khoán của công ty.

 1. Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành khóa luận này, em đã sử dụng tập hợp các biện pháp nghiên cứu như: tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích…kết hợp với việc tham khảo các sách và tài liệu có liên quan

 1. Giới thiệu kết cấu đề tài:

Đề tài được chia làm 3 phần chính như sau:

 •  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về môi giới chứng khoán:
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán MB
 •  Chương 3: Nhận xét và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán MB

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

1.1. Công ty chứng khoán

1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán

1.1.2. Chức năng và vai trò của công ty chứng khoán

1.1.2.1. Chức năng của công ty chứng khoán

1.1.2.2. Vai trò của công ty chứng khoán

1.1.3. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán

1.1.3.1. Môi giới chứng khoán

1.1.3.2. Tự doanh chứng khoán

1.1.3.3. Tư vấn đầu tư chứng khoán

1.1.3.4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán

1.1.3.5. Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán

1.1.3.6. Nghiệp vụ tư vấn tài chính

1.1.3.7. Các nghiệp vụ hỗ trợ

1.1.4. Quy định về vốn đối với công ty chứng khoán tại Việt Nam

1.2. Tổng quan về nghiệp vụ môi giới chứng khoán

1.2.1. Khái niệm môi giới chứng khoán

1.2.2. Phân loại môi giới chứng khoán

1.2.3. Vai trò của nghiệp vụ môi giới chứng khoán

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán

1.3.1. Thị phần môi giới

1.3.2. Số lượng tài khoản

1.3.3. Doanh thu môi giới

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán

1.4.1. Yếu tố khách quan

1.4.1.1. Tình hình kinh tế – chính trị – xã hội

1.4.1.2. Sự phát triển của thị trường chứng khoán

1.4.1.3. Hệ thống pháp luật và chính sách

1.4.1.4. Sự cạnh tranh của các công ty cùng ngành

1.4.2. Yếu tố chủ quan

1.4.2.1. Yếu tố con người

1.4.2.2. Biểu phí

1.4.2.3. Vốn

1.4.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật

1.4.2.5. Quy mô, uy tín của công ty trên thị trường

1.4.2.6. Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

2.1. Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần chứng khoán MB

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty

2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016-2018

2.1.5. Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2019-2024

2.2. Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán MB năm 2016-2018

2.2.1. Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán năm 2016-2018

2.2.1.1. Thực trạng về số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ                    2.2.1.2. Thực trạng về sự phát triển mạng lưới hoạt động của công ty

2.2.1.3. Thực trạng về thị phần môi giới chứng khoán

2.2.1.4. Thực trạng về phát triển quy mô giao dịch

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán MB năm 2016-2018

2.3.1. Yếu tố khách quan

2.3.1.1. Tình hình kinh tế – chính trị – xã hội

2.3.1.2. Sự phát triển của thị trường chứng khoán

2.3.1.3. Hệ thống pháp luật và chính sách

2.3.1.4. Sự cạnh tranh của các công ty chứng khoán

2.3.2. Yếu tố chủ quan

2.3.2.1. Con người

2.3.2.2. Biểu phí

2.3.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật

2.3.2.4. Vốn, quy mô, uy tín của công ty trên thị trường

2.3.4.5. Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

3.1. Nhận xét

3.1.1. Các mặt đã làm được

3.1.2. Các mặt còn hạn chế

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán MB

3.2.1. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý

3.2.2. Điều chỉnh chỉ tiêu dành cho nhân viên môi giới chứng khoán

3.2.3. Mở rộng phạm vi hoạt động

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Môi Giới Chứng Khoán Tại Công Ty Chứng Khoán

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanhđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Hướng Dẫn Viết Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp (hay)

HƯỚNG DẪN VIẾT LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP HAY

 1. Lý do chọn đề tài

       (Nêu lý do cụ thể về những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, cần giải quyết dẫn đến việc lựa chọn vấn đề đó làm Báo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình)

       Các em cần tìm hiểu kỹ và trả lời các câu hỏi sau đây và viết thành các đoạn văn, không gách đầu dòng:

 • Trình bày hoạt động đang diễn ra của ngành/ lĩnh vực mà em đang tìm hiểu (1/4 trang);
 • Liên hệ các hoạt động có liên quan đối với doanh nghiệp của em (1/4 trang);
 • Trình bày doanh nghiệp hiện đang yêu cầu những kiến thức và kỹ năng gì liên quan đến hoạt động ngành nghề mà em tìm hiểu (1/4 trang)
 • Kiến thức và kỹ năng đó cần thiết cho bản thân như thế nào dẫn đến việc em lựa chọn chủ đề: “……………..” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp của em? (1/4 trang)
 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

(Nêu mục tiêu đạt đạt sau khi thực hiện đề tài:

Các em cần trình bày (1/4 trang) về:

 • Tìm hiểu hoạt động gì nhằm giúp hỗ trợ cho bản thân có them kiến thức và kỹ năng gì? Kiến thức và kỹ năng đó hỗ trợ gì cho nghề nghệp và doanh nghiệp mà em đang tìm hiểu?
 • Giúp phân tích và đánh giá được thực trạng của vấn đề gì mà em đang tìm hiểu?
 • Và giúp đềề xuất được giải pháp gì để giải quyết vấn đề mà doanh nghiệp đặt ra?
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu

       Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu về các hoạt động gì tại doanh nghiệp (2 đến 3 dòng)

 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • Về thời gian: Đề tài tìm hiểu hoạt động gì? Thời gian tìm hiểu là từ tháng mấy đến tháng mấy?
 • Về không gian: địa điểm? Các hoạt động diễn ra tại oanh nghiệp hay trên địa bàn nào?
 • Về vấn đề nghiên cứu: Chính là nội dung của tên đề tài
 1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp gì để:

 • Trình bày nội dung chương 1;
 • Trình bày nội dung chương 2;
 • Trình bày nội dung chương 3;
 1. Bố cục của đề tài/ luận văn

 • Đề tài có bao nhiêu phần?
 • Đề tài có bao nhiêu chương? Tên của từng chương?
 • Đề tài có phần kết luận riêng không?

CHƯƠNG 1. : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ (HOẠT ĐỘNG MÀ EM TÌM HIỂU)

(Sau đây chỉ là ví dụ, các bạn phải viết khác đi cho phù hợp với đề tài đang nghiên cứu)

 • Khái niệm về ….
 • Vai trò và trị trí ….
 • Đặc điểm…
 • Các yếu tố tác động (hay hình thành)…..
 • Thiết kế bảng hỏi nghiên cứu

CHƯƠNG 2.  PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG (CỦA HOẠT ĐỘNG MÀ EM ĐANG TÌM HIỂU)

 • Giới thiệu về công ty ABC
  • Giới thiệu khái quát
  • Quá trình hình thành và phát triển
  • Cơ cấu tổ chức
  • Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động SXKD

(Kết quả hoạt động SXKD trong 3 năm gần nhất)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động….. (theo đề tài anh/chị đang nghiên cứu. Thầy/cô sẽ hướng dẫn anh/chị phần này)
 • Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát (Từ khảo sát thực tế vần đề mà anh/chị đang nghiên cứu)
 • Những mặt tồn tại (Từ vấn đề đang nghiên cứu, anh/chị rút ra những mặt tồn tại hiện doanh nghiệp thực hiện chưa tốt hoặc chưa thực hiện)

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO ……..

 • Phương hướng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp

(Về những vấn đề mà anh/chị đã tìm hiểu được qua phân tích và đánh giá cùng với những vấn đề mà trong phạm vi giới hạn về thời gian, không gian và nguồn lực mà anh/chị chưa thể tìm hiểu)

 • Một số giải pháp nhằm…..
  • A
  • B
  • C

(Từ phân tích và đánh giá trong chương 4, anh/chị đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn vấn đề mà anh/chị tìm hiểu và nghiên cứu. Anh/chị cũng có thể tự đề xuất một chương trình thực hiện hoàn toàn mới)

 • Kiến nghị

(Để có thể thực hiện được những giải pháp do anh/chị đề xuất, anh/chị sẽ kiến nghị cho các cơ quan chức năng, ban giám đốc công ty, các phòng ban cần áp dụng chính sách gì để các giải pháp do anh/chi đưa ra có thể khả thi và áp dụng tốt cho doanh nghiệp)

Cách viết lời mở đầu hay cho bài báo cáo thực tập

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài ABC, các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

         Trên đây là một trong những cách viết lời mở đầu cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Hoàn Thiện Kiểm Soát Nội Bộ Trong Chu Trình Doanh Thu Tại CTY ABC Trong Điều Kiện Tin Học Hóa Công Tác Kế Toán

PH LC 6: CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THUỘC LĨNH VỰC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

1. Đề tài gợi ý

+ Đề tài tốt nghiệp thuộc lĩnh vực Hệ thống thông tin kế toán không bị giới hạn loại hình đơn vị thực tập. Sinh viên có thể thực tập trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tài chính, ngân hàng hay đơn vị hành chính sự nghiệp. Sinh viên cũng có thể thực tập tại các công ty sản xuất-tư vấn triển khai phần mềm kế toán, phần mềm ERP và các công ty kiểm toán.

+ Phạm vi tìm hiểu tại đơn vị thực tập bao gồm các vấn đề:

 • Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa vTìm hiểu về kiểm soát nội bộ trong điều kiện tin học hóa
 • Việc ứng dụng ERP trong doanh nghiệp
 • Phân tích các chu trình kế toán
 • Đánh giá phần mềm kế toán
 • Kiểm toán trong môi trường tin học hóa
 • Quy trình triển khai phần mềm kế toán, phần mềm ERP

Sau đây là một số đề tài gợi ý để tham khảo

+ Nhóm đ tài liên quan đến phân tích chu trình kế toán:

Phân tích chu trình doanh thu trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC và các giải pháp hoàn thiện

Phân tích chu trình chi phí trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC và các giải pháp hoàn thiện

Phân tích chu trình sản xuất trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC và các giải pháp hoàn thiện

+ Nhóm đ tài v t chc công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa

Đánh giá phần mềm kế toán X đang được sử dụng tại công ty ABC và các đề xuất hoàn thiện phần mềm

Đánh giá quy trình lựa chọn, triển khai sử dụng phần mềm kế toán X và các đề xuất tăng tính hữu hiệu, hiệu quả trong việc ứng dụng phần mềm kế toán tại công ty ABC.

Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty ABC trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán

Xây dựng các chính sách kế toán và quy trình xử lý nghiệp vụ tại công ty ABC trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán.

Hoàn thiện bộ máy kế toán và phân quyền truy cập hệ thống tại công ty ABC trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin.

Đánh giá và hoàn thiện phần mềm kế toán tại bệnh viện/ trường học XYZ (hoặc đơn vị sự nghiệp có thu XYZ)

+ Nhóm đ tài v ERP

Tìm hiểu và đánh giá hệ thống ERP tại công ty ABC

Phân tích, đánh giá và hoàn thiện quy trình triển khai ERP tại công tyABC + Nhóm đề tài về kiểm soát nội bộ:

Đánh giá hoạt động kiểm soát hệ thống kế toán trong điều kiện tin học hóa tại công ty ABC

Đánh giá tính kiểm soát của phần mềm kế toán X và các đề xuất tăng cường tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại công ty ABC

Phân tích và đánh giá các tính năng kiểm soát hệ thống của phần mềm ERP Z

Tìm hiểu và đánh giá quy trình kiểm toán hệ thống thông tin kế toán tại công ty ABC

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị hành chính sự nghiệp XYZ (chi cục thuế, trường học, bệnh viện, …) trong điều kiện tin học hóa.

2. Minh hoạ đ cương chi tiết 1 đ tài

Sinh viên :

Lp           :

Khoá         :

Đ tài : Hoàn thiện kiểm soát ni b trong chu trình doanh thu ti công ty ABC trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán

Lời m đu:Trình bày chi tiết ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của đề tài, lý do chọn đề tài, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.

Chương 1: Giới thiệu về đơn v thực tập

1.1 Giới thiệu chung về đơn vị thực tập 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.2 Quymô đơn vị

1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh

1.2.2 Đối tượng sản xuất kinh doanh 1.2.3 Định hướng phát triển

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 1.3.1 Bộ máy quản lý

1.3.2 Tổ chức công tác kế toán 1.3.3 Đặc điểm ứng dụng tin học

Chương 2: sở luận

Tổng quan về kiểm soát nội bộ và kiểm soát trong môi trường máy tính Kiểm soát nội bộ theo COSO

Báo cáo COSO 2012 ERM

Kiểm soát trong môi trường máy tính Rủi ro trong môi trường máy tính COBIT

Kiểm soát chung và kiểm soát ứng dụng Chu trình doanh thu

Giới thiệu về chu trình kế toán

Các hoạt động trong chu trình doanh thu

Kiểm soát nội bộ trong chu trình doanh thu trong điều kiện tin học hóa Rủi ro và mục tiêu kiểm soát trong chu trình doanh thu

Các hoạt động kiểm soát

Chương 3: nh hình thc tế Kiểm soát ni b trong chu trình doanh thu ti công ty ABC trong điều kiện tin học hóa

3.1 Giới thiệu về hệ thống KSNB tại công ty ABC 25

3.2 Chu trình doanh thu tại công ty ABC

(Mỗi hoạt động cần trình bày chi tiết: Yêu cầu thông tin, quyết định quản lý, các nguồn lực- sự kiện theo mô hình REAL, hệ thống chứng từ, quy trình xử lý nghiệp vụ, các sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ chứng từ, mẫu biểu chứng từ, sổ, báo cáo có liên quan)

3.2.1 Hoạt động xử lý đặt hàng của khách hàng 3.2.2 Hoạt động xuất giao hàng

3.2.3 Hoạt động ghi nhận nợ 3.2.4 Hoạt động thanh toán

3.3 Rủi ro và các thủ tục kiểm soát hiện có trong chu trình doanh thu tại công ty ABC trong điều kiện tin học hóa

3.3.1 Mục tiêu kiểm soát 3.3.2 Rủi ro

3.3.3 Hoạt động kiểm soát 3.3.4 Kiểm soát chung 3.3.5 Kiểm soát ứng dụng

Chương 4: Nhận xét- kiến nghị

4.1 Nhận xét về tính hữu hiệu- hiệu quả của kiểm soát nội bộ trong chu trình doanh thu tại công ty ABC trong điều kiện tin học hóa

4.2 Kiến nghị:

Kết lun:

4.2.1   Kiến nghị về việc xây dựng các chính sách- thủ tục- quy trình nhằm tăng cường tính hữu hiệu- hiệu quả của KSNB trong chu trình doanh thu tại công ty ABC.

4.2.2   Kiến nghị về kiểm soát chung, kiểm soát ứng dụng trong hệ thống kế toán và cho phần mềm kế toán đang được sử dụng tại công ty ABC

Trình bày tóm tắt đề tài, các kết quả đạt được và điều kiện thực hiện các giải pháp.

Ph lc

Tài liệu tham khảo

Xem thêm: 14 Chuyên Đề Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toán, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Thuộc Lĩnh Vực Kiểm Toán

PH LC 5: CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THUỘC LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

1. Đề tài gợi ý (Các lĩnh vực thể chọn đề tài):

Các lĩnh vực để chọn đề tài viết khóa luận thực tập về kiểm toán khá phong phú, có thể chia thành các nhóm sau:

Nm 1: Kiểm toán các khoản mục cụ thể.

Sinh viên có thể chọn một hay một nhóm khoản mục để tìm hiểu, nghiên cứu về quy trình kiểm toán, kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán… đối với khoản mục/nhóm khoản mục đó. Đây là dạng đề tài ứng dụng cụ thể, không cần tìm hiểu nhiều tài liệu lý thuyết nhưng cần khảo sát thực tế và đưa ra nhận xét của người viết.

Dưới đây là các khoản mục thường được chọn để viết khóa luận: §Hàng tồn kho.

 • Doanh thu. §Nợ phải thu. §Tài sản cố định. §Nợ phải trả.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp…

Nm 2: Áp dụng các chuẩn mực kiểm toán.

Các đề tài này tìm hiểu các quy định của một chuẩn mực kiểm toán cụ thể và khảo sát việc áp dụng chuẩn mực này tại công ty kiểm toán. Để viết đề tài này, sinh viên cần nắm vững các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực quốc tế về kiểm toán (Nếu cần thiết) để có thể xác định các vấn đề cần khảo sát tại công ty kiểm toán.

Dưới đây là các chuẩn mực thường được chọn để viết khóa luận: §Hồ sơ kiểm toán.

 • Kiểm soát chất lượng kiểm toán. §Gian lận và sai sót.
 • Lập kế hoạch kiểm toán.
 • Hiểu biết về tình hình kinh doanh. §Trọng yếu.
 • Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ. §Bằng chứng kiểm toán.
 • Kiểm toán năm đầu tiên. §Thủ tục phân tích. §Lấy mẫu kiểm toán …

Nm 3: Dịch vụ kiểm toán đặc biệt.

Khi chọn đề tài này, sinh viên cần khảo sát về những dịch vụ/hợp đồng kiểm toán khác mà công ty kiểm toán cung cấp cho khách hàng ngoài dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính truyền thống. Yêu cầu của nhóm đề tài này là sinh viên nhận biết được bản chất của dịch vụ và các quy định pháp lý và chuẩn mực liên quan, quy trình kiểm toán thực tế của đơn vị. Sinh viên được khuyến khích chọn đề tài nếu có tham gia thực hiện các hợp đồng này trong quá trình thực tập kiểm toán.

Dưới đây là các dịch vụ đặc biệt có thể chọn để viết khóa luận: §Kiểm toán phục vụ cổ phần hóa.

 • Dịch vụ kế toán. §Kiểm toán chẩn đoán. §Dịch vụ soát xét.
 • Kiểm tra theo thủ tục thỏa thuận …

Nhóm 4: Đối tượng kiểm toán chuyên biệt.

Một số đối tượng kiểm toán có những đặc thù riêng trong kiểm toán, nên loại đề tài này yêu cầu sinh viên tìm hiểu các quy định pháp lý và chuẩn mực liên quan đến đối tượng k i ể m t o á n được chọn và khảo sát những điểm cần chú ý khi kiểm toán đối tượng này.

Dưới đây là các đối tượng chuyên biệt có thể chọn để viết khóa luận: §Kiểm toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 • Kiểm toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. §Kiểm toán ngân hàng.
 • Kiểm toán dự án.
 • Kiểm toán xây dựng cơ bản.
 • Kiểm toán các tổ chức không vì mục đích lợi nhuận hoặc cơ quan hành chính sự nghiệp (bệnh viện, trường học…).
 • Kiểm toán tập đoàn.

Nm 5: Kiểm soát nội bộ (đối với sinh viên không thực tập tại công ty kiểm toán)

Đây là loại đề tài kiểm toán thường được chọn khi sinh viên không thực tập tại công ty kiểm toán mà thực tập tại các tổ chức như doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hành chính sự nghiệp… Trong loại đề tài này, sinh viên cần tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với một hoạt động tại tổ chức thực tập. Sinh viên chỉ nên chọn đề tài này khi được sự đồng thuận hoặc ủng hộ của đơn vị thực tập.

Dưới đây là các đề tài kiểm soát nội bộ có thể chọn để viết khóa luận:

 • Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng, đầu tư, ngân quỹ… của ngân hàng
 • Kiểm soát nội bộ đối với quy trình doanh thu, chi phí, tiền lương, sản xuất… của doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu viện phí, quản lý thuốc… tại bệnh viện.

Nhóm 6: Kiểm toán nội bộ (đối với sinh viên không thực tập tại công ty kiểm toán).

Sinh viên có thể chọn đề tài này khi thực tập tại bộ phận kiểm toán nội bộ tại một tổ chức như doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng…

Dưới đây là các đề tài về kiểm toán nội bộ có thể chọn để viết khóa luận: Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ

 • Tổ chức hồ sơ kiểm toán
 • Quy trình kiểm toán các hoạt động cụ thể….

2. Minh hoạ đề cương chi tiết 1 đề tài

Sinh viên :

Lớp          :

Khoá         :

Đề tài :

Chương 1 : Cơ s lý luận ca đ tài nghiên cu

Chương này nhằm hệ thống hóa về lý luận các vấn đề có liên quan đến đề tài được chọn nghiên cứu để làm cơ sở đối chiếu với thực tiễn. Sinh viên không nên sao chép “nguyên văn” nội dung từ sách vở, chuẩn mực kế toán và kiểm toán.

Chương 2 : Tình hình thực tế ti công ty thực tp.

Chương này bao gồm hai phần :

 • Giới thiệu tình hình chung của công ty : Phần này sinh viên phải trình bày được những nội dung cơ bản như trong phần tìm hiểu ban đầu về công ty kiểm toán nêu trên.
 • Tình hình thực tế của công ty về vấn đề nghiên cứu: Phần này cần mô tả trung thực về công việc và cách thực hiện tại công ty.

Chương 3 : Nhận xét và kiến nghị.

Chương này có thể bao gồm hai phần :

 • Nhận xét và đánh giá về sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế.
 • Đưa ra những kiến nghị, giải pháp hoặc phương hướng hoàn thiện (nếu có).

Lời kết lun: Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, nêu lên phương hướng nghiên cứu trong tương lai …

Hưng dn viết chi tiết cho từng chương sở luận

Mục đích của phần này nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của đề tài và làm cơ sở cho các bước khảo sát và nhận xét sau này. Các tài liệu cần đọc để xây dựng phần cơ sở lý luận là:

 • Sách giáo khoa.
 • Các chuẩn mực kế toán và kiểm toán.
 • Các sách chuyên khảo hoặc bài báo (do giáo viên cung cấp hoặc tìm trên internet). Một số thí dụ về sở luận phục vụ cho những đề tài cụ thể

Thí dụ 1: Kiểm toán hàng tồn kho dưới góc độ vận dụng các chuẩn mực kiểm toán. Cơ sở lý luận nên trình bày các nội dung sau:

 • Bản chất và đặc điểm hàng tồn kho.
 • Các yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán hàng tồn kho.
 • Các chuẩn mực kiểm toán cơ bản có liên quan (lập kế hoạch kiểm toán, bằng chứng kiểm toán…).
 • Chuẩn mực kiểm toán về hàng tồn kho.

Thí dụ 2:Kiểm toán hàng tồn kho theo phương pháp tiếp cận hệ thống. Cơ sở lý luận nên trình bày các nội dung sau:

 • Phương pháp tiếp cận hệ thống trong kiểm toán. §Bản chất và đặc điểm hàng tồn kho.
 • Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho.
 • Kiểm soát nội bộ và phương pháp tiếp cận hệ thống đối với hàng tồn kho.

Khảo sát thực trạng

Để hiểu thực tiễn, sinh viên cần tiến hành khảo sát thực trạng tại đơn vị thực tập. Các phương pháp thường dùng bao gồm:

 • Tìm hiểu chính sách của công ty liên quan đến đề tài. Các công ty kiểm toán thường có sổ tay hoặc quy trình kiểm toán chuẩn, trong đó hướng dẫn các thủ tục hay quy trình cụ thể.
 • Khảo sát file hồ sơ kiểm toán. Việc đọc file giúp sinh viên tiếp cận thực tế kiểm toán rất tốt. Tuy nhiên, trước khi đọc cần có định hướng cụ thể về việc cần khảo sát hoặc thu thập thông tin về vấn đề gì. Sinh viên cần lưu ý là phải tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng, các thông tin nào muốn đưa vào đề tài phải được phép của công ty kiểm toán và cần thay đổi các dữ liệu một cách thích hợp. Sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ các chỉ dẫn hoặc quy định của công ty kiểm toán.
 • Phỏng vấn kiểm toán viên.

Trong một số trường hợp, sinh viên cần phỏng vấn kiểm toán viên, thí dụ:

Tìm hiểu những vấn đề không có trong quy trình, sổ tay kiểm toán.

Tìm hiểu những vấn đề mang tính chất xét đoán nghề nghiệp.

Khảo sát quan điểm, ý kiến của kiểm toán viên về một vấn đề nào đó.

Để không mất thời gian và để tìm hiểu có hệ thống, sinh viên cần soạn bảng câu hỏi dưới dạng Có – Không hoặc cho điểm từ 1-5.

Có thể nhờ giáo viên hướng dẫn góp ý.

Phần khảo sát thực trạng nên trình bày như sau:

Mục tiêu khảo sát.

Phương pháp khảo sát.

Kết quả đạt được & bình luận. Nếu chưa tốt, sinh viên nên tìm hiểu và cho biết về nguyên nhân và hậu quả có thể có nếu không sửa chữa.

Xem thêm:

Nhận xét

Đây là một phần quan trọng trong khóa luận, nó phản ánh khả năng hiểu được lý luận cơ bản và vận dụng vào thực tiễn của sinh viên, tính độc lập và nghiêm túc trong công việc. Các hình thức nhận xét của sinh viên bao gồm:

 • Ghi nhận các khác biệt giữa lý thuyết và thực tế, giải thích lý do hoặc bình luận.
 • Tìm hiểu cách thức công ty kiểm toán/kiểm toán viên triển khai các yêu cầu của chuẩn mực vào thực tế. Thí dụ, các quy định của chuẩn mực lập kế hoạch được triển khai trong thực tế dưới hình thức các biểu mẫu và quy trình.
 • Có thể đưa ra các kiến nghị, tuy nhiên điều này không bắt buộc vì trong thực tế sinh viên có thể chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra các kiến nghị khả thi. Trong trường hợp dự định đưa ra các kiến nghị, cần suy nghĩ kỹ và trao đổi với giảng viên hướng dẫn hoặc kiểm toán viên phụ trách.

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toán, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

35 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Tài Chính Kế Toán

ĐỀ TÀI VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP NGHÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH                        

2.1.1. Sinh viên cần tìm hiểu các phần hành kế toán dưới đây, đó cũng chính là các đề tài mà sinh viên có thể lựa chọn để viết khóa luận tốt nghiệp:

 1. Kế toán tiền.
 2. Kế toán các khoản phải thu, phải trả.
 3. Kế toán TSCĐ.
 4. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 6. Kế toán mua bán hàng hóa hoặc xuất nhập khẩu hàng hóa.
 7. Kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 8. Kế toán thuế

2.1.2. Đối với từng phần hành kế toán trên, sinh viên tìm hiểu tất cả các mặt sau đây:

 1. Thủ tục, chứng từ :

Thí dụ : như thủ tục mở tài khoản, vay tiền ở NH, thủ tục tạm ứng và thanh toán…Xem xét trình tự  lập, duyệt, kiểm tra, chỉnh lý và luân chuyển chứng từ

 1. Các phương pháp tính toán liên quan đến từng phần hành: ví dụ như phương pháp tính giá xuất kho, phương pháp tính khấu hao, phương pháp tính giá thành, phương pháp tính lương……
 2. Kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp theo hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.

2.2. THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ

 1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất X.
 2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp Y.
 3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp dịch vụ, du lịch

  2.3. THỰC TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

            Trên cơ sở thông tin có được từ kế toán tài chính, sinh viên vận dụng kiến thức về kế toán quản trị để giải quyết các vấn đề sau:

 1. Phân tích quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận.
 2. Ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.
 3. Tính giá đối với sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp.
 4. Quyết định về đầu tư dài hạn.
 5. Tổ chức vận dụng kế toán quản trị trong quản trị DN.
 6. Lập dự toán (hoạch định Ngân sách)
 7. Phân tích biến động chi phí
 8. Đánh giá trách nhiệm quản lý
 9. Quyết định về đầu tư dài hạn
 10. Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận.
 11. Phân tích báo cáo tài chính.

2.4. THỰC TẬP KIỂM TOÁN

 1. Hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Bảo hiểm tỉnh XYZ.
 2. Hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng XYZ.
 3. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán A&B.
 4. Kiểm soát nội bộ một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) tại ngân hàng ABC.
 5. Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần ABC.
 6. Quy trình kiểm toán hoạt động tại phòng kiểm toán nội bộ của Ngân hàng XYZ.
 7. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng doanh nghiệp ABC (hay tại công ty Kiểm toán độc lập A&B).
 8. Quy trình kiểm toán thuế tại Cục Thuế tỉnh ABC.
 9. Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng.
 10. Chương trình kiểm toán một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) của Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng cty ABC (hay tại Doanh nghiệp kiểm toán A&B).
 11. Phương pháp tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty kiểm toán A&B.
 12. Thủ tục phân tích được áp dụng tại công ty kiểm toán A&B.
 13. Phương pháp xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán của công ty Kiểm toán A&B.
 14. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của cty Kiểm toán A&B v.v…

2.5. THỰC TẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

 1. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hoá tại doanh nghiệp ABC.
 2. Phân tích chu trình kế toán Doanh thu/ Chi phí/ Sản xuất/ . . . tại doanh nghiệp ABC trong điều kiện tin học hoá công tác kế toán.
 3. Quy trình và thủ tục đánh giá kiêm soát nội bộ trong môi trường tin học hoá công tác kế toán tại doanh nghiệp ABC/ngân hàng XYZ.
 4. Mô tả, đánh giá và đề xuất để hoàn thiện phần mềm kế toán XYZ tại doanh nghiệp phần mềm ABC.
 5. Quy trình và thủ tục triển khai phần mềm kế toán XYZ tại doanh nghiệp phần mềm ABC.
 6. Vận dụng phần mềm Excel trong việc tự động hoá quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp ABC.
 7. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp ABC.

Xem thêm: 

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nghành Tài Chính Kế Toán, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149