Bình Đẳng Giữa Vợ Chồng Trong Quan Hệ Tài Sản Theo Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Việt Nam

Đề tài báo cáo thực tập: Nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Trong quá trình xã hội hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia luôn coi trọng vấn đề bình đẳng giới và coi đó chính là mục tiêu mang tính chiến lược nhằm đảm bảo quyền con người nói chung và quyền bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình nói riêng. Đặc biệt là sự bình đẳng giữa vợ và chồng. Chính vì vậy, trong các văn kiện của Đảng và trong các văn bản Pháp luật của Nhà nước, quyền bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng luôn được quan tâm sâu sắc. Trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng, đặc biệt là trong việc phân chia tài sản giữa vợ và chồng đã được đề cập khá cụ thể và chi tiết trong các quy định của pháp luật. Điều đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước và của toàn xã hội đến vấn đề này đồng thời góp phần vào mục tiêu chung là bình đẳng giới của toàn thế giới. Nhưng các quy định đó vẫn còn nhiều bất cập, chưa hoàn thiện trong từng trường hợp cụ thể khi chia tài sản của vợ chồng dẫn đến việc chia tài sản còn nhiều sai sót và chưa đảm bảo quyền bình đẳng cho các bên.

Trong điều kiện kinh tế đang phát triển hiện nay, khi khối lượng tài sản của công dân tăng lên thì nhu cầu riêng cũng nhiều hơn, ý thức, tâm lý tài sản riêng để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống, nghề nghiệp, sinh hoạt cá nhân được hình thành, mong muốn tạo lập cho mình một khoản tài sản riêng độc lập và không phụ thuộc vào bất kỳ ai kể cả là vợ hoặc chồng. Không những thế, tình trạng ly hôn đang ngày một gia tăng thì việc chia tài sản giữa vợ chồng là một yêu cầu hợp lý, và vấn đề này phải được đảm bảo được quyền bình đẳng giữa vợ và chồng.

Trên thực tế nhiều năm qua, việc chia tài sản giữa vợ và chồng mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên, nhưng vẫn còn không ít những trường hợp xảy ra mâu thuẫn, bất đồng giữa vợ và chồng sau khi chia tài sản. Có một điều dễ thấy trong các vụ án về chia tài sản là người vợ thường là người phải chịu thiệt thòi hơn. Đó là do phong tục tập quán và tư tưởng lạc hậu luôn bảo vệ quyền lợi cho người chồng vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi tầng lớp trong xã hội, người phụ nữ vẫn còn có thái độ tự ti an phận và không muốn đòi quyền lợi cho mình. Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền luật pháp vẫn còn chưa sâu rộng dẫn đến sự hiểu biết của người dân còn quá ít. Chính vì thế vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc chia tài sản.

Tuân thủ và thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong việc chia tài sản giữa vợ và chồng là yêu cầu bắt buộc với tất cả các cơ quan, tổ chức và mọi cá nhận trong xã hội. Nếu làm được điều đó sẽ góp phần xoá bỏ những định kiến phong kiến lạc hậu, đồng thời củng cố và xây dựng chế độ hôn nhân và gia đình xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người phụ nữ trong phương diện gia đình cũng như trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Nghiên cứu về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc chia tài sản là việc làm thiết thực và có nhiều ý nghĩa. Vì vậy tôi chọn đề tài “Nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

 • Mục tiêu nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong các trường hợp chia tài sản của vợ chồng theo pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và đưa ra những ý kiến về việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo cho quyền bình đẳng đó được triệt để tuân thủ trong thực tế.

 • Phạm vi nghiên cứu.

Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề phân chia tài sản của vợ chồng dưới góc độ bình đẳng giới theo pháp luật Việt Nam. Đề tài không bao gồm việc nghiên cứu những vấn đề phân chia tài sản của vợ chồng có yếu tố nước ngoài.

 • Phương pháp nghiên cứu.

Việc nghiên cứu, đánh giá các vấn đề trong đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, ácc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Kết cấu của chuyên đề.

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Lý thuyết

Phần 3: Hiện trạng

Phần 4: Giải pháp

Phần 5: Kết luận

Lời mở đầu

          Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Kết cấu đề tài

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA VỢ VÀ CHỒNG TRONG VIỆC CHIA TÀI SẢN

1.1 Khái niệm

1.1.1. Khái niệm giới, giới tính, bình đẳng giới

1.1.2.  Khái niệm thời kỳ hôn nhân

1.1.3. Khái niệm tài sản, quyền sở hữu tài sản của vợ chồng, chia tài sản của vợ chồng.

1.2 Ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong việc chia tài sản

1.2.1. Ý nghĩa về mặt pháp lý

1.2.2. Ý nghĩa về xã hội

1.3. Sơ lược sự phát triển của pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc chia tài sản

1.3.1. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc chia tài sản theo pháp luật thời kỳ phong kiến

1.3.2. Quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong việc chia tài sản theo pháp luật thời kỳ Pháp thuộc

CHƯƠNG II: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA VỢ CHỒNG TRONG VIỆC CHIA TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

2.1. Nguyên tắc chung về quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong việc chia tài sản

2.1.1. Nguyên tắc hiến định

2.1.1.1. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

2.1.1.2. Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật

2.1.1.3. Nguyên tắc nam nữ bình đẳng trong mọi lĩnh vực của xã hội

2.1.2. Nguyên tắc chung của Luật Dân Sự

2.1.2.1. Nguyên tắc bình đẳng

2.1.2.2. Nguyên tắc bình đẳng của vợ chồng

2.1.3. Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng theo Luật Hôn nhân & gia đình năm 2014

2.2. Quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong các trường hợp chia tài sản

2.2.1. Quyền bình đẳng giữa vợ chồng khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

2.2.1.1. Căn cứ chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

2.2.1.2. Phương thức chia tài sản chung của vợ chồng trong thời ký hôn nhân.

2.2.1.3. Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

2.2.1.4. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung

2.2.2. Quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong trường hợp chia tài sản khi vợ chồng ly hôn

2.2.2.1. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

2.2.2.2. Một số trường hợp đặc biệt về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

2.3. Quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong trường hợp chia tài sản khi một trong hai bên vợ hoặc chồng chết

2.3.1. Phương thức chia tài sản

2.3.2. Điều kiện tạm hoãn phân chia di sản thừa kế

CHƯƠNG III: THỰC TIỄN BẢO VỆ QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA VỢ CHỒNG TRONG VIỆC CHIA TÀI SẢN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

3.1. Thực tiễn bảo vệ quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong việc chia tài sản

3.1.1. Nhận xét chung

3.1.2. Một số vụ việc cụ thể về bảo vệ quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong việc chia tài sản

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong việc chia tài sản

KẾT LUẬN

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nghành Luật, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Quyền Tự Do Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Theo Pháp Luật Việt Nam

ĐỀ TÀI: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

PHẦN I: NHẬT KÝ THỰC TẬP VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 1. Nhật ký thực tập

1.1. Lời cảm ơn

1.2. Lời cam đoan

1.3. Nhật ký thực tập

1.4. Nhận xét của đơn vị thực tập (có dấu tròn theo mẫu)

1.5. Nhận xét của người hướng dẫn

 1. Tổng quan về đơn vị thực tập

2.1. Giới thiệu chung về đơn vị thực tập

2.2. Vị trí công việc thực tập

PHẦN II: ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

1.1.Khái niệm về quyền tự do kinh doanh, bảo vệ quyền tự do  kinh doanh trong pháp luật Việt Nam
1.1.1. Khái niệm, nội dung của quyền tự do kinh doanh
1.1.2. Khái niệm và các thiết chế bảo vệ quyền tự do kinh doanh  trong pháp luật Việt Nam
1.2.Nội dung, đặc điểm, ý nghĩa của bảo vệ quyền tự do kinh doanh  trong pháp luật Việt Nam
1.2.1. Nội dung của việc bảo vệ quyền tự do kinh doanh
1.2.2. Đặc điểm của bảo vệ quyền tự do kinh doanh
1.2.3. Ý nghĩa của bảo vệ quyền tự do kinh doanh
1.3. Những yếu tố tác động đến bảo vệ quyền tự do kinh doanh
1.3.1. Thể chế chính trị
1.3.2. Cơ chế quản lý kinh tế

Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH  TRONG PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

2.1. Thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh ở nước ta hiện nay
2.1.1. Thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tư hữu tài sản
2.1.2. Thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do thành lập doanh nghiệp
2.1.3. Thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do định đoạt trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế
2.1.4. Thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do hợp đồng
2.1.5. Thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do cạnh tranh lành mạnh
2.2. Những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh, nguyên nhân của những hạn chế
2.2.1. Pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh có sự chồng chéo, mâu thuẫn
2.2.2. Một số quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh không có tính khả thi
2.2.3. Một số quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh mang nặng dấu ấn của quản lý độc quyền hành chính
2.2.4. Một số quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh chưa cân đối được quyền lợi cho các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật
2.2.5. Quy định bảo vệ quyền tự do kinh doanh chưa đầy đủ, một số quy định chưa tương thích với pháp luật quốc tế
2.3. Nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh

Chương 3:  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

3.1. Những căn cứ cho việc hình thành yêu cầu, giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh
3.2.Giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh ở nước ta hiện nay
KẾT LUẬN 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp nghành Du Lịch, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Dành Cho Sinh Viên Nghành Luật ( Phần 5 )

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT THƯƠNG MẠI PHỤ TRÁCH 

Môn Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản

 1. Thực tiễn thực hiện quy chế pháp lý về thành viên công ty TNHH nơi thực tập/ làm việc.
 2. Thực trạng của doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, chính trị – xã hội ở địa phương/ nơi làm việc.
 3. Thực tiễn thực hiện quy chế cổ đông của công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 4. Thực tiễn tổ chức quản lý trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 5. Thực tiễn tổ chức, quản lý trong công ty TNHH một thành viên nơi thực tập/ làm việc.
 6. Vai trò điều hành của giám đốc công ty cổ phần trong hệ thống bộ máy quản lý nội bộ của công ty cổ phần.
 7. Người quản lý trong Doanh nghiệp nhà nước nơi thực tập/ làm việc.
 8. Thực trạng sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
 9. Cơ chế giám sát trong các doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.
 10. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 11. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 12. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên nơi thực tập/ làm việc.
 13. Áp dụng các quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật ở doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 14. Thực tiễn hoạt động góp vốn và giao kết hợp đồng trong tập đoàn kinh tế.
 15. Thực trạng thực hiện quyền của cổ đông công ty cổ phần.
 16. Thực trạng vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty.
 17. Thực trạng tranh chấp giữa cổ đông/thành viên và người quản lý công ty.
 18. Tổ chức, quản lý Liên hiệp Hợp tác xã nơi thực tập/ làm việc.
 19. Tổ chức, quản lý Hợp tác xã ở địa phương/ nơi làm việc sau khi có Luật Hợp tác xã.
 20. Thực tiễn áp dụng Luật Doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp ở địa phương/ làm việc.
 21. Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của hợp tác xã.
 22. Thực tiễn tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp ở địa phương thực tập/ làm việc.
 23. Thực tiễn hoạt động tài chính trong hợp tác xã ở địa phương/ làm việc.
 24. Thực tiễn quản lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng than toán trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
 25. Thực tiễn thu hồi tài sản và quản lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản.
 26. Thực tiễn thanh toán nợ và phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán trong thủ tục phá sản.
 27. Thực tiễn hoạt động giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của Tòa án tại địa phương thực tập/ làm việc.

Môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ

 1. Thực tiễn thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường ô tô tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 2. Thực tiễn giải quyết vụ án tranh chấp trong kinh doanh, thương mại về mua bán hàng hóa tại Tòa án nơi thực tập/ làm việc.
 3. Thực tiễn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 4. Thực tiễn thực hiện hợp đồng cho thuê hàng hóa tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 5. Thực tiễn thực hiện hoạt động khuyến mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 6. Thực tiễn thực hiện hoạt động quảng cáo tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 7. Thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ logistics tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 8. Vấn đề về miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics theo Luật Thương mại 2005.
 9. Thực tiễn thực hiện hợp đồng quá cảnh hàng hóa cho thương nhân nước ngoài tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 10. Thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ giám định thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 11. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 12. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 13. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 14. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 15. Thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa tại Việt Nam.
 16. Thực tiễn hoạt động trưng bày và giới thiệu hàng hóa tại Việt Nam.
 17. Thực tiễn hoạt động môi giới thương mại.
 18. Thực tiễn thực hiện hợp đồng ủy thác xuất – nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

III. Môn Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

 1. Thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.
 2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.
 3. Thực tiễn thực hiện quy định điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam.
 4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật kiểm soát các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh.
 5. Thực trạng và việc kiểm soát các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thông qua các Hiệp hội ngành nghề.
 6. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về tự vệ trước các hành vi xâm phạm chỉ dẫn gây nhầm lẫn.
 7. Cách xác định thị trường liên quan theo pháp luật cạnh tranh hiện hành.
 8. Thực tiễn về hủy phán quyết trọng tài thương mại tại Việt Nam.
 9. Các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp.
 10. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế.
 11. Vai trò của tòa án nhân dân trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
 12. Việc thực hiện hành vi thỏa thuận ấn định giá trong thực tiễn và vấn đề kiểm soát đối với hành vi này dưới góc độ pháp luật cạnh tranh.
 13. Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng

Mình nhận làm báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên có nhu cầu, không có thời gian viết bài, không có thời gian thực tập, bận học lại môn và một  số lí do khác khiến các bạn không thể viết bài. Các bạn có nhu cầu tư vấn liên hệ mình qua  SĐT/ZALO: 0973287149

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT THUẾ – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC VINH

 Môn Luật Ngân sách nhà nước

 1. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động chi ngân sách nhà nước tại địa phương anh (chị) thực tập/ làm việc.
 2. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động thu ngân sách nhà nước tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 3. Thực trạng về họat động chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 4. Thực trạng về họat động chi ngân sách nhà nước cho các họat động văn hóa xã hội tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 5. Thực trạng áp dụng pháp luật về thu ngân sách cấp xã tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 6. Thực trạng áp dụng pháp luật về phí và lệ phí tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 7. Thực trạng và một số kiến nghị về mặt pháp lý liên quan đến phân cấp ngân sách nhà nước.
 8. Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Thực trạng và kiến nghị pháp lý về hoạt động ngân sách cấp Xã.
 10. Tình hình quản lý quỹ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 11. Quy định pháp luật về bội chi ngân sách nhà nước – Thực tiễn áp dụng.
 12. Quy định pháp luật về hoạt động tài chính của các đơn vị tự chủ tài chính – Thực tiễn áp dụng.
 13. Thực trạng xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 14. Quy định pháp luật về hoạt động quyết toán ngân sách nhà nước – Thực trạng áp dụng tại đia phương nơi anh/chị thực tập.

Môn Luật Thuế

 1. Thực tiễn áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động quyền sử dụng đất ở tại địa phương anh (chị) thực tập/ làm việc.
 2. Thực trạng về họat động thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn địa phương anh (chị) thực tập/ làm việc.
 3. Các giải pháp pháp lý tăng cường khả năng thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương/ nơi làm việc.
 4. Thực trạng thu lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại địa phương/ nơi làm việc.
 5. Thực trạng quản lý hoạt động kê khai, nộp các loại thuế nhà đất và thuế sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương/ nơi làm việc.
 6. Tình hình thu thuế nhập khẩu tại cơ quan Hải quan nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 7. Thực trạng áp dụng thuế GTGT hàng nhập khẩu tại địa phương nơi thực tập/ làm việc.
 8. Thực trạng áp dụng pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại doanh nghiệp nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Pháp luật hoàn thuế thuế GTGT – Thực trạng áp dụng tại địa phương thực tập/ nơi làm việc.
 10. Chế độ pháp lý về hoá đơn thuế GTGT – Thực trạng áp dụng tại địa phương thực tập/ nơi làm việc.
 11. Các quy định pháp luật về phương pháp tính thuế trong thuế GTGT – Thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp anh (chị) thực tập/ làm việc.
 12. Chế độ đăng lý, kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương thực tập/ nơi làm việc.
 13. Thực tiễn áp dụng pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 14. Thực trạng áp dụng pháp luật về thuế thu nhập cá nhân tại địa phương/ nơi làm việc.
 15. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật thuế tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 16. Thực trạng áp dụng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp khu chế xuất TP. Hồ Chí Minh.
 17. Thực trạng áp dụng pháp luật về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
 18. Hành vi vi phạm pháp luật thuế: Lý luận và thực tiễn.
 19. Thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế tại địa phương/ nơi làm việc.
 20. Một số giải pháp chống thất thu thuế ở địa phương/ nơi làm việc.
 21. Quy định pháp luật về giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân và thực tiễn áp dụng.
 22. Quy định pháp luật về khấu trừ tại nguồn trong thuế thu nhập cá nhân và thực tiễn áp dụng.
 23. Pháp luật về ưu đi thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng.
 24. Thực trạng áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp.
 25. Thực trạng áp dụng pháp luật về đăng ky thuế tại địa phương.
 26. Thực trạng áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.
 27. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia và thuốc lá – Thực tiễn áp dụng tại địa phương/ nơi làm việc.
 28. Pháp luật về đại lý thuế và thực tiễn áp dụng.
 29. Quy định pháp luật về người nộp thuế – những vướng mắc và hướng hoàn thiện.
 30. Quản lý thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân.
 31. Quản lý đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương/ nơi làm việc.
 32. Thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký, kê khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp tại địa phương.
 33. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại đia phương/ nơi làm việc.
 34. Thực trạng quản lý chống chuyển giá tại địa phương/ nơi làm việc.
 35. Thực trạng áp dụng quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ tại đia phương.
 36. Thực trạng áp dụng thuế bảo vệ môi trường tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 37. Quy định pháp luật về phương pháp trực tiếp trong thuế giá trị gia tăng – thực tiễn áp dụng tại địa phương/ nơi làm việc.
 38. Quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú – thực tiễn áp dụng tại địa phương/ nơi làm việc.
 39. Thực trạng áp dụng thuế tài nguyên tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

III. Môn Luật Ngân hàng

 1. Tổ chức và hoạt động Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 2. Vai trò, nhiệm vụ của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong hoạt động quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng ở địa phương.
 3. Chế độ pháp lý về tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.
 4. Thực tiễn công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 5. Sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động sắp xếp, tổ chức lại hệ thống ngân thương mại cổ phần trên địa bàn.
 6. Thực tiễn thực hiện pháp luật trong việc điều hành lãi suất của Ngân hàng nhà nước.
 7. Hoạt động quản lý tỷ giá hối đoái của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 8. Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 10. Thực trạng phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
 11. Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
 12. Pháp luật về huy động vốn bằng phương thức phát hành các loại giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng và thực tiễn áp dụng.
 13. Thực trạng ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng tại Ngân hàng … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 14. Thực trạng vi phạm hợp đồng tín dụng – Giải pháp khắc phục.
 15. Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tại Tòa Kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 16. Thực trạng xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay ngân hàng tại Ngân hàng … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 17. Thực trạng bảo lãnh vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 18. Pháp luật về thế chấp tài sản và thực tiễn áp dụng tại tổ chức tín dụng.
 19. Pháp luật về thế chấp tài sản là bất động sản và thực tiễn áp dụng tại tổ chức tín dụng.
 20. Pháp luật về thế chấp tài sản là bất động sản hình thành trong tương lai và thực tiễn áp dụng tại tổ chức tín dụng.
 21. Pháp luật về cầm cố tài sản và thực tiễn áp dụng.
 22. Pháp luật về giao dịch đảm bảo và thực tiễn áp dụng.
 23. Chế độ pháp lý về tổ chức, hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.
 24. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ tồn đọng ở Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 25. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng cho thuê tài chính – Thực trạng và giải pháp.
 26. Pháp luật về đăng ký giao dịch đảm bảo và thực tiễn áp dụng.
 27. Hoạt động quản lý nhà nước về ngoại hối tại chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 28. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng tại Ngân hàng thương mại … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 29. Thực trạng áp dụng pháp luật về phát hành và thanh toán bằng séc tại doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 30. Thực trạng thanh toán bằng thẻ ngân hàng tại Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 31. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm khắc phục hiện tượng “Đô-la hoá” nền kinh tế.
 32. Hoàn thiện pháp luật về quản lý ngoại hối của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 33. Thực trạng hoạt động cho vay đồng tài trợ (cho vay hợp vốn) tại tổ chức tín dụng nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 34. Điều chỉnh pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
 35. Giải pháp hoàn thiện pháp luật để mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.
 36. Thực trạng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 37. Thủ tục thành lập các Chi nhánh, Sở Giao dịch của Ngân hàng thương mại.
 38. Thực trạng thực hiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi tại Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 39. Cơ chế điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong điều kiện kinh tế – tài chính hiện nay.
 40. Thực trạng tổ chức và vận hành hệ thống thanh toán liên ngân hàng.
 41. Chế độ pháp lý về thế chấp quyền đòi nợ.
 42. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động kiều hối tại Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 43. Thực tiễn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại địa phương.
 44. Hoạt động quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng tại địa phương.
 45. Vai trò của bộ phận Tổng kiểm soát đối với hoạt động của ngân hàng Trung ương.
 46. Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực huy động vốn của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn.
 47. Thực trạng áp dụng pháp luật ngoại hối tại ngân hàng nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 48. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại.
 49. Sự cần thiết của bộ phận pháp chế trong các tổ chức tín dụng.
 50. Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án.
 51. Vai trị của bộ phận pháp chế trong việc xét duyệt hồ sơ vay vốn.
 52. Thực trạng thực hiện hợp đồng tín dụng tại tổ chức tín dụng.
 53. Thực trạng cho vay tái cấp vốn của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước trên địa bàn.
 54. Đánh giá việc thực hiện pháp luật về cung ứng và sử dụng séc tại ngân hàng.
 55. Thực trạng áp dụng Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tại các tổ chức tín dụng.
 56. Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính.
 57. Thực trạng áp dụng pháp luật về thẻ thanh toán tại ngân hàng.
 58. Thực trạng tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tổ chức tín dụng.
 59. Thực trạng thanh toán bằng L/C và việc thực thi pháp luật thư tín dụng tại ngân hàng.
 60. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về đảm bảo tiền vay của tổ chức tín dụng.
 61. Sử dụng công cụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.
 62. Thực trạng về tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng.
 63. Quy định pháp luật nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng thương mại.
 64. Pháp luật về xử phạt vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng – Thực trạng và giải pháp.
 65. Sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.
 66. Vai trò của kiểm toán nội bộ trong hoạt động của Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

Môn Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

 1. Thực trạng áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn thực tập/ nơi làm việc.
 2. Thực trạng áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn thực tập/ nơi làm việc.
 3. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 4. Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 5. Thực trạng ký kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm anh (chị) thực tập/ làm việc.
 6. Hoạt động của đại lý bảo hiểm – Thực trạng và một số kiến nghị pháp lý.
 7. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
 8. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản tại doanh nghiệp bảo hiểm nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại doanh nghiệp bảo hiểm nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 10. Thực trạng hoạt động của các công ty môi giới bảo hiểm.
 11. Địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.
 12. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.
 13. Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tại tòa án.
 14. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
 15. Thực trạng trục lợi bảo hiểm nhân thọ hoặc phi nhân thọ.
 16. Pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.
 17. Pháp luật về phá sản đối với doanh nghiệp bảo hiểm.
 18. Pháp luật về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.
 19. Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.
 20. Quy định pháp luật về trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.
 21. Chế độ pháp lý về đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
 22. Chế độ pháp lý về đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
 23. Pháp luật về chủ thể tham gia quan hệ bảo hiểm nhân thọ.
 24. Giá trị pháp lý bản Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.
 25. Thủ tục kiện đòi bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới.
 26. Pháp luật về chuyển yêu cầu bồi hoàn trong bảo hiểm tài sản.
 27. Quy định pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
 28. Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.
 29. Quy định về miễn thường trong bảo hiểm tài sản.
 30. Nghĩa vụ đóng phí của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.
 31. Quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ.
 32. Quy định pháp luật về miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm – Thực trạng áp dụng.
 33. Quy định pháp luật về các trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu – Thực trạng áp dụng.
 34. Nghĩa vụ thông báo của các bên trong hợp đồng bảo hiểm.
 35. Quy định pháp luật về việc sử dụng dịch vụ qua biên giới.
 36. Quy định của pháp luật về bảo hiểm sức khỏe.

Môn Pháp luật chứng khoán và thị trương chứng khoán

 1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về phát hành chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh.
 2. Tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 3. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động phát hành công trái.
 4. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước.
 5. Thực trạng hoạt động phát hành chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trên địa bàn địa phương thực tập/ làm việc.
 6. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán thuộc Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 7. Thực trạng và kiến nghị pháp luật về điều kiện phát hành chứng khoán của các tổ chức phát hành.
 8. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 9. Thực trạng áp dụng pháp luật về công bố thông tin của các tổ chức phát hành chứng khoán.
 10. Thực trạng hoạt động phát hành trái phiếu đô thị tại TP. Hồ Chí Minh.
 11. Địa vị pháp lý của công ty quản lý quỹ.
 12. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư chứng khoán.
 13. Thực trạng áp dụng pháp luật về đấu giá chứng khoán.
 14. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán.
 15. Thực trạng thực hiện pháp luật chứng khoán của công ty quản lý quỹ.
 16. Pháp luật về bảo lãnh phát hành chứng khoán và thực tiễn áp dụng.
 17. Quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.
 18. Quy định của pháp luật về việc mở và quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán.
 19. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán.
 20. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường các công cụ tài chính phái sinh.
 21. Quy định pháp luật về người hành nghề chứng khoán.

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT ĐẤT ĐAI – MÔI TRƯỜNG PHỤ TRÁCH

 1. Môn Luật Đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản
 2. Thực trạng quản lý và sử dụng nhà chung cư.
 3. Thực trạng hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản.
 4. Thực trạng kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.
 5. Thực trạng kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản.
 6. Thực trạng đăng ký thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai.
 7. Thực trạng huy động vốn theo hình thức bán nhà hình thành trong tương lai của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
 8. Thực trạng giải quyết khiếu kiện hành chính về đất đai tại tòa án nhân dân ở địa phương/ nơi làm việc.
 9. Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương/ nơi làm việc.
 10. Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 11. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế sử dụng đất.
 12. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 13. Thủ tục giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 14. Thực trạng cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.
 15. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính về đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
 16. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 17. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 18. Thực trạng công tác quản lý đất đai của UBND cấp xã tại địa phương/ nơi làm việc.
 19. Thực trạng hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương.
 20. Vấn đề giải quyết và thực thi quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan hành chính ở địa phương/ nơi làm việc.
 21. Giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân địa phương/ nơi làm việc.
 22. Giải quyết khiếu nại về đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 23. Quản lý đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh tại địa phương/ nơi làm việc.
 24. Thực trạng giao, cho thuê đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 25. Thực trạng công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương theo Luật Đất đai 2013.
 26. Những vướng mắc trong việc thu hồi đất và bồi thường thiệt hại ở địa phương/ nơi làm việc.
 27. Vấn đề thu tiền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật đất đai.
 28. Thực tiễn đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 29. Những tồn tại, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
 30. Vấn đề kiểm soát và xử lý đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức ở địa phương/ nơi làm việc.
 31. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 32. Về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.
 33. Vấn đề thủ tục hành chính trong quản lý đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 34. Vấn đề thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất ở địa phương theo pháp luật hiện hành.
 35. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 36. Thực trạng thực hiện pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất ở địa phương/ nơi làm việc.
 37. Thực trạng thực hiện các quyền giao dịch quyền sử dụng đất ở địa phương, những vướng mắc và đề xuất.
 38. Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp ở địa phương.
 39. Thực trạng công tác thanh tra đất đai ở địa phương và những kiến nghị.
 40. Thực trạng quản lý và sử dụng quỹ đất công ích ở địa phương/ nơi làm việc.
 41. Thực trạng quản lý và sử dụng đối với đất do cộng đồng dân cư sử dụng.
 42. Thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa ở địa phương.
 43. Thực tiễn giao khoán đất theo quy định của pháp luật ở địa phương/ nơi làm việc.
 44. Quản lý và sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển ở địa phương/ nơi làm việc.
 45. Những vướng mắc về việc áp dụng giá đất trong quản lý đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
 46. Thực hiện giải quyết các tranh chấp đòi lại đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 47. Quản lý và sử dụng đất vào mục sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại địa phương/ nơi làm việc.
 48. Đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 49. Thực tiễn công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất.
 50. Thực tiễn thanh tra đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
 • Luật Môi trường

 1. Thực trạng thực hiện quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
 2. Hoạt động đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại địa phương.
 3. Hoạt động quản lý chất thải lỏng thông thường tại địa phương.
 4. Hoạt động quản lý chất thải rắn thông thường tại địa phương.
 5. Vấn đề giao đất, giao rừng theo quy định của Luật bảo vệ về pháp triển rừng ở địa phương.
 6. Vấn đề bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
 7. Thực trạng hoạt động đánh giá tác động môi trường ở địa phương.
 8. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh tại địa phương hoặc tại doanh nghiệp nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Vấn đề bảo vệ môi trường trong các hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu tại nơi thực tập/ làm việc.
 10. Vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải tại nơi thực tập/ làm việc.
 11. Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về môi trường tại nơi thực tập/ làm việc.
 12. Vấn đề cấp giấy phép khai thác thủy sản tại địa phương.
 13. Hoạt động quản lý đối với tàu cá tại địa phương.
 14. Vấn đề kiểm soát ô nhiễm đối với những phương tiện giao thông cơ giới tại địa phương.
 15. Một số vấn đề về vệ sinh thực phẩm tại địa phương.
 16. Một số vấn đề về vệ sinh nơi công cộng ở tại địa phương.
 17. Sinh viên có thể lựa chọn bất kỳ đề tài nào về pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đánh giá tác động môi trường, phòng chống ô nhiễm, sự suy thoái, sự cố môi trường, về bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên.
 18. Việc thực hiện pháp luật về phòng chống, khắc phục ô nhiếm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường tại các doanh nghiệp/ nơi làm việc.
 19. Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt tại địa phương.
 20. Việc thực hiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường tại cơ sở tại địa phương.
 21. Vấn đề xử lý rác tại các bệnh viện ở tại địa phương.
 22. Vấn đề kiểm soát và xử lý chất thải tại địa phương.
 23. Vấn đề bảo vệ động vật rừng, thực vật rừng quý hiếm tại địa phương.
 24. Quản lý việc gây nuôi động vật rừng quý hiếm tại địa phương.
 25. Hoạt động thanh tra, kiểm tra Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.
 26. Vấn đề khuyến khích đánh bắt thủy sản xa bờ tại địa phương.
 27. Vấn đề xử lý các cơ sở gây ô nhiễm tại địa phương.
 28. Những vấn đề pháp lý của việc phòng chống lụt, bão tại địa phương.
 29. Vấn đề xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật môi trường tại địa phương.
 30. Vấn đề bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.
 31. Vấn đề thực hiện tiêu chuẩn môi trường tại địa phương.
 32. Những vấn đề pháp lý của việc quản lý và sử dụng hóa chất trừ sâu ở địa phương.
 33. Những vấn đề pháp lý của việc nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
 34. Vấn đề tổ chức và hoạt động của các hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương.

 Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập nghành Luật, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website viết thuê báo cáo thực tập của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149.

Các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Dành Cho Sinh Viên Nghành Luật( Phần 3 )

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT CÔNG PHÁP QUỐC TẾ PHỤ        TRÁCH

 1. Cộng đồng kinh tế Asean – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 2. Cộng đồng kinh tế châu Âu trong tương quan so sánh với cộng đồng kinh tế Asean.
 3. Các quy định của Công ước Liên Hợp quốc về xây dựng công trình, thiết bị nhân tạo trên biển.
 4. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
 5. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động hàng hải, hàng không của khu vực và thế giới.
 6. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và đánh bắt hải sản của các quốc gia trong khu vực và thế giới.
 7. Xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với thương mại của khu vực và thế giới.
 8. Quy chế pháp lý của các bãi cạn và đảo nhân tạo theo quy định của Công ước Liên Hợp quốc về luật biển năm 1982.
 9. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các nước ASEAN – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 10. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài quốc tế được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS và khả năng áp dụng thủ tục này của Việt Nam.
 11. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục tòa án quốc tế về luật biển được thành lập theo Phụ lục VI của UNCLOS và khả năng áp dụng thủ tục này của Việt Nam.
 12. Phái đoàn đại diện thường trực của quốc gia tại các tổ chức quốc tế- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 13. Trách nhiệm pháp lý quốc tế của các tổ chức quốc tế liên chính phủ- Những lý luận và thực tiễn.
 14. Mối quan hệ giữa Liên Hợp quốc với các tổ chức chuyên môn của Liên hiệp quốc- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 15. Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
 16. Biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 17. Các biện pháp giải quyết tranh chấp bằng tài phán theo Công ước Liên hợp quốc về luật biển quốc tế 1982.
 18. Hệ thống đảo và quần đảo của Việt Nam nhìn từ Công ước ước Luật biển của Liên Hợp quốc năm 1982.
 19. Hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước.
 20. Di dân quốc tế – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 21. Bảo lưu điều ước quốc tế và thực tiễn bảo lưu của Việt Nam.
 22. Nội luật hóa điều ước quốc tế – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 23. Phương thức thực hiện điều ước quốc tế trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 24. Mối quan hệ giữa luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 25. Nhận trở lại công dân trong luật quốc tế và thực tiễn nhận trở lại công dân của Việt Nam.
 26. Các thủ tục giải quyết tranh chấp bằng tài phán trong luật quốc tế – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 27. Quyền của người của khuyết tật trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 28. Quy chế pháp lý của người nước ngoài theo luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 29. Quản lý lao động người nước ngoài tại Việt Nam.
 30. Chế độ xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 31. Các qui định về quyền con người trong Hiến pháp năm 1992 và định hướng hoàn thiện.
 32. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nghiên cứu khoa học biển trong Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982.
 33. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền đánh cá trong Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển quốc tế năm 1982.
 34. Quyền đánh cá của các quốc gia không có biển và địa lý không thuận lợi- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 35. Sáp nhập và phân chia lãnh thổ – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 36. “Lãnh thổ hải quan” – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 37. Nguyên tắc “quyền dân tộc tự quyết” trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
 38. Nguyên tắc “Không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia” trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
 39. Nguyên tắc “Pacta Sunt Servanda” trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
 40. Các quy định liên quan đến quyền con người trong Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.
 41. Các cam kết của Việt Nam về chính sách đối ngoại trong Hiến pháp năm 2013 và khả năng thực thi.
 42. Thực tiễn khai thác chung trên biển của một số quốc gia trên thế giới và khả năng áp dụng đối với các vùng có tranh chấp trên Biển Đông.
 43. Nội luật hóa và thực tiễn nội luật hóa điều ước quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, thương mại mà Việt Nam là thành viên.
 44. Nội luật hóa và thực tiễn nội luật hóa điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
 45. Phân định cửa ngoài Vịnh Bắc Bộ – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 46. Thực tiễn giải quyết tranh chấp trên biển của một số quốc gia trong khu vực và kinh nghiệm cho Việt Nam trong vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
 47. Phạm vi, giới hạn và ngoại lệ của thủ tục giải quyết tranh chấp bằng tài phán được quy định tại Điều 287 của UNCLOS.
 48. Yêu sách về “quyền lịch sử” và ảnh hưởng của nó trong giải quyết tranh chấp biển.
 49. Giao đất cho nhà đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng của nó đối với an ninh và chủ quyền quốc gia.

Mình nhận làm báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên có nhu cầu, không có thời gian viết bài, không có thời gian thực tập, bận học lại môn và một  số lí do khác khiến các bạn không thể viết bài. Các bạn có nhu cầu tư vấn liên hệ mình qua  SĐT/ZALO: 0973287149

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TƯ PHÁP QUỐC TẾ – LUẬT SO SÁNH PHỤ TRÁCH

 • Lĩnh vực tư pháp quốc tế
 1. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo pháp luật Common Law – So sánh hoan thiện pháp luật Việt Nam.
 2. Học thuyết về “Frustration” trong Luật hợp đồng nước Anh và việc ứng dụng vào luật hợp đồng của Việt Nam.
 3. Nghiên cứu quy định về thẩm quyền của tòa án theo sự lựa chọn của các bên trong pháp luật của Common Law và Việt Nam.
 4. Nghiên cứu quy định về thẩm quyền của tòa án theo sự lựa chọn của các bên trong pháp luật của Liên minh châu Âu và Việt Nam.
 5. Hoàn thiện hệ thống các quy phạm xung đột trong pháp luật Việt Nam về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 6. Hoàn thiện hệ thống các quy phạm xung đột trong pháp luật Việt Nam về hợp đồng.
 7. Giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng – nhìn từ góc độ so sánh giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Liên minh châu Âu.
 8. Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng – nhìn từ góc độ so sánh giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Liên minh châu Âu.
 9. Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết xung đột pháp luật.
 10. Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng.
 11. Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 12. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
 13. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
 14. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài.
 15. Tìm hiểu pháp luật EU về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài.
 16. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài – Nhìn từ góc độ so sánh giữa Pháp luật Việt Nam và pháp luật EU.
 17. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động logistics của các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và các Điều ước quốc tế có liên quan.
 18. Các giải pháp pháp lý nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Trọng tài Thương mại quốc tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
 19. Cơ chế công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam – So sánh với Công ước New York 1958.
 20. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài – Những vướng mắc và hướng giải quyết. (Có thể cụ thể hóa nội dung nghiên cứu vào từng loại hợp đồng mua bán gắn với hoạt động của doanh nghiệp: Hợp đồng gia công, HĐMB các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, HĐMB các mặt hàng nông sản, HĐMB các mặt hàng thực phẩm chế biến…).
 21. Vấn đề chọn luật áp dụng trong các hợp đồng thương mại quốc tế – Nhìn từ góc độ so sánh giữa pháp luật của Liên minh châu Âu và pháp luật Việt Nam.
 22. Vấn đề chọn luật áp dụng điều chỉnh lĩnh vực dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật của Liên minh châu Âu và pháp luật Việt Nam.
 23. Vấn đề lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng thương mại quốc tế.
 24. Vấn đề cư trú của người nước ngoài tại VN – căn cứ pháp lý và thực tiễn áp dụng trong việc xác định thẩm quyền của tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
 25. Ký kết, thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế – nhìn từ thực tiễn tại doanh nghiệp nơi anh/ chị thực tập hoặc công tác.
 26. Bảo hộ các tác phẩm âm nhạc trong điều kiện thực thi Công ước Berne tại Việt Nam.
 27. Quyền sao chép tác phẩm theo Công ước Berne và theo pháp luật Việt Nam.
 28. Bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả trong điều kiện thực thi Công ước Rome tại Việt Nam.
 29. Áp dụng pháp luật nước ngoài trong điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài – những vướng mắc và hướng hòa thiện.
 30. Thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam – những vướng mắc và hướng hoàn thiện.
 31. Thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam – những vướng mắc và hướng hòa thiện.
 32. Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngòai tại Việt Nam – những vướng mắc và hướng hoàn thiện.
 33. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa của các chủ thể nước ngoài tại Việt Nam.
 34. Thực trạng đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh.
 35. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại tòa án ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 36. Giải quyết tranh chấp quyền tác giả có yếu tố nước ngòai ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 37. Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 38. Quy phạm xung đột một bên trong hệ thống pháp luật của Cộng hòa Pháp và Việt Nam.
 39. Thực trạng áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam, tồn tại và kiến nghị.
 40. Thực trạng công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài về các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và hướng hoàn thiện.
 41. Thực tiễn áp dụng pháp luật nước ngoài trong công tác xét xử các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và hướng hoàn thiện.
 42. Vai trò của tổ chức trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế.
 43. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam – thực trạng và hướng hoàn thiện.
 44. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam – thực trạng và hướng hoàn thiện Công ước của LHQ về quyền miễn trừ nhà nước của quốc gia nước ngoài và vấn đề gia nhập của Việt Nam.
 45. Công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài từ một số vụ việc thực tế tại Việt Nam.
 46. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền tác giả theo hướng khai thác hiệu quả các quy định linh hoạt của các Điều ước quốc tế về quyền tác giả.
 47. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền SHCN theo hướng khai thác hiệu quả các quy định linh hoạt của các Điều ước quốc tế về quyền SHCN.
 48. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế.
 49. Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường số trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
 50. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại quốc tế.
 51. Tìm hiểu pháp luật EU về Hợp đồng License và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 52. Tìm hiểu pháp luật EU về Hợp đồng License phần mềm máy tính và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 53. Tìm hiểu pháp luật EU về Hợp đồng License quyền tác giả và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 54. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về Hợp đồng License và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 55. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về Hợp đồng License phần mềm máy tính và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 56. Giải quyết xung đột pháp luật theo pháp luật EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 57. Giải quyết xung đột pháp luật theo pháp luật Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 58. Công nhận và cho thi hành bản án của Tòa án nước ngoài theo pháp luật Hoa Kỳ và pháp luật Việt Nam – so sánh.
 59. Tìm hiểu pháp luật EU về xác định thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
 60. Giải quyết xung đột pháp luật theo pháp luật EU và kinh nghiệm cho Việt Nam.
 61. Những tồn tại của hệ thống quy phạm liên quan đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam và hướng hoàn thiện.
 62. Áp dụng pháp luật nước ngoài tại Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam.
 63. Hoàn thiện hệ thống các quy phạm xung đột điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong pháp luật Việt Nam – Dưới góc độ so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu.
 64. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài tại Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 65. Giải quyết xung đột pháp luật về ly hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Liên minh châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 66. Giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật các nước ASEAN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 67. Áp dụng pháp luật nước ngoài điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 68. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài – nghiên cứu so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu.
 69. So sánh vấn đề về di sản không người thừa kế trong pháp luật của các quốc gia theo Thông Luật với các quốc gia trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa.
 70. Tranh chấp nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam và Hiệp định TRIPs.
 71. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số tại Việt Nam.
 72. Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển theo pháp luật Việt Nam và liên hệ đến pháp luật một số nước ASEAN.
 73. Giải quyết các sự cố hàng hải theo pháp luật hàng hải Việt Nam và thông lệ hàng hải quốc tế.
 74. Một số vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo pháp luật Việt Nam.
 75. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 76. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài theo pháp luật Liên minh châu Âu: Kinh nghiệm cho Việt Nam.
 77. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: Nghiên cứu so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu.
 78. Quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng trong tư pháp quốc tế Việt Nam: So sánh với pháp luật một số nước.
 79. Áp dụng pháp luật nước ngoài trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 • Lĩnh vực luật so Sánh
 1. Tìm hiểu về điều khoản “consideration” trong luật hợp đồng nước Anh và việc vận dụng vào pháp luật Việt Nam.
 2. Tìm hiểu quy định về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật của Đài Loan – đề nghị ban hành quy định này tại Việt Nam.
 3. Tìm hiểu quy định về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật của Hàn Quốc – đề nghị ban hành quy định này tại Việt Nam.
 4. Tìm hiểu quy định về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật của Hoa Kỳ – đề nghị ban hành quy định này tại Việt Nam.
 5. Nghề luật với tư cách ủy viên công quyền của Pháp – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 6. Nghiên cứu so sánh quy định về thẩm quyền riêng biệt đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của Việt Nam và EU.
 7. Hủy quyết định trọng tài theo pháp luật Việt Nam và một số nước.
 8. Vấn đề sửa đổi, bổ sung hiến pháp của Hoa Kỳ.
 9. So sánh và đánh giá về ngành luật tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ và Việt Nam.
 10. So sánh và đánh giá về ngành luật tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật của nước Anh và Việt Nam.
 11. So sánh và đánh giá ngành luật tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật nước Pháp và Việt Nam.
 12. Định danh tài sản trong pháp luật dân sự của nước Pháp – So sánh và đánh giá với pháp luật Việt Nam.
 13. Định danh tài sản trong pháp luật dân sự của Anh – So sánh và đánh giá với pháp luật Việt Nam.
 14. Định danh tài sản trong pháp luật dân sự của Hoa Kỳ – So sánh và đánh giá với pháp luật Việt Nam.
 15. Vấn đề công nhận và cho thi hành các bản án của tòa án nước ngoài tại Australia.
 16. Vấn đề công nhận và cho thi hành các bản án của tòa án nước ngoài tại Hoa Kỳ.
 17. Chế định về nuôi con nuôi trong pháp luật nước Pháp và pháp luật Việt Nam – So sánh và đánh giá.
 18. Tìm hiểu về hợp đồng hôn nhân (Pre-nuptial Agreement) trong pháp luật của nước Anh.
 19. Tìm hiểu về hợp đồng hôn nhân (Pre-nuptial Agreement) trong pháp luật của Hoa Kỳ.
 20. Tìm hiểu về hợp đồng hôn nhân (Pre-nuptial Agreement) trong pháp luật của nước Anh.
 21. Bộ quy tắc đạo đức hành nghề Công chứng viên của Cộng hòa Pháp – kinh nghiệm cho Việt Nam.
 22. Tìm hiểu về nghề công chứng viên tại nước Cộng hòa Pháp.
 23. Tìm hiểu về nghề Thừa phát lại tại nước Cộng hòa Pháp.
 24. Những đặc trưng của hệ thống tòa án Pháp – Bài học cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hệ thống tòa án.
 25. Hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài. Nhìn từ góc độ so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu.
 26. Pháp luật Liên minh châu Âu về giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 27. Giải quyết xung đột pháp luật về lao động có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Dưới góc độ so sánh với pháp luật của các nước ASEAN.
 28. Hoàn thiện hệ thống các quy phạm xung đột của tư pháp quốc tế trong pháp luật Việt Nam. Dưới góc độ so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu.
 29. Cơ chế bảo hiến của Việt Nam và Liên bang Mỹ.
 30. Hệ thống tòa án Anh sau Luật cải tổ Hiến pháp năm 2005.
 31. Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc áp dụng án lệ tại Việt Nam.
 32. Giải quyết xung đột pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình theo pháp luật EU và pháp luật Việt Nam.
 33. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật EU và pháp luật Việt Nam.
 34. Công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài theo pháp luật EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 35. Tìm hiều pháp luật Hoa Kỳ về quyền miễn trừ Nhà nước của quốc gia nước ngoài.
 36. Tìm hiều pháp luật Vương quốc Anh về quyền miễn trừ Nhà nước của quốc gia nước ngoài.
 37. Tìm hiểu pháp luật Vương quốc Anh về giải quyết xung đột pháp luật.
 38. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết xung đột pháp luật.
 39. Tìm hiểu pháp luật Nhật Bản về công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài.
 40. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo pháp luật quốc tế và Việt Nam.
 41. Tìm hiểu các hệ thuộc luật trong tư pháp quốc tế của Nhật Bản – So sánh với pháp luật Việt Nam.
 42. Vai trò của Hội công chứng trong hoạt động nghề nghiệp của công chứng viên tại Pháp – kinh nghiệm cho công chứng Việt Nam.
 43. Điều kiện trở thành công chứng viên của pháp luật Việt Nam và Pháp. So sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam.
 44. Lịch sử hình thành và vai trò của án lệ tại Pháp. Kinh nghiệm cho Việt Nam.
 45. Những thách thức đối với đề án phát triển án lệ tại Việt Nam.
 46. Tiếp nhận án lệ trong truyền thống pháp luật luật thành văn – Kinh nghiệm từ Nhật Bản.
 47. Vai trò bảo vệ Hiến pháp của Tòa án tối cao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
 48. Phương pháp tiếp cận thông tin pháp luật nước ngoài qua ngôn ngữ Anh.
 49. Tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu pháp luật của các nước Thông Luật.
 50. So sánh vấn đề lựa chọn pháp luật để giải quyết các quan hệ dận sự có yếu tố nước ngoài giữa hệ thống pháp luật Việt Nam và hệ thống pháp luật Australia.
 51. Tìm hiểu về việc áp dụng phương pháp tình huống (case-study) trong việc giảng dạy pháp luật.
 52. Luật so sánh – công cụ hữu hiệu cho việc hoàn thiện pháp luật quốc gia.
 53. Những đặc điểm cơ bản của truyền thống pháp luật châu Âu lục địa.
 54. Những đặc điểm cơ bản của Truyền thống pháp luật Anh – Mỹ.
 55. Tìm hiểu quy định về nhân quyền trong pháp luật nước Anh.
 56. Tìm hiểu quy định về nhân quyền trong pháp luật nước Pháp.
 57. Tìm hiểu quy định về nhân quyền trong pháp luật Hoa Kỳ.
 58. Đặc điểm cơ bản của hệ thống pháp luật Hồi giáo.
 59. Vai trò của Kinh Koran đối với Hệ thống pháp luật Hồi giáo.

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHỤ TRÁCH

 • Luật WTO và các thiết chế thương mại đa phương, khu vực
 1. Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc và thực tiễn bảo hộ trá hình của nguyên tắc không phân biệt đối xử.
 2. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia và chủ nghĩa bảo hộ trá hình.
 3. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia trong Hiệp định GATS.
 4. Ngoại lệ về tính mạng sức khỏe và sự liên hệ với vấn đề bảo vệ quyền con người trong GATT/WTO.
 5. Ngoại lệ theo Điều 24 của GATT: xu hướng “khu vực hóa” trong hệ thống thương mại đa phương.
 6. Áp dụng biện pháp trả đũa chéo liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong giải quyết tranh chấp tại WTO qua một số vụ tranh chấp.
 7. Nâng cao cơ chế thực thi phán quyết trong thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.
 8. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng chế độ GSP trong thương mại quốc tế.
 9. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do khu vực.
 10. Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN và NAFTA: so sánh sự khác biệt và tính hiệu quả.
 11. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn của Việt Nam khi tham gia thụ tục giải quyết tranh chấp trong WTO với tư cách bên đi kiện và bên thứ ba.
 12. Các hiệp định thương mại khu vực – nhìn từ luật WTO và luật nhân quyền.
 13. Rà soát thương mại trong khuôn khổ WTO năm 2013 và các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.
 14. Trách nhiệm chứng minh đối với các vụ kiện về ngoại lệ Điều XX, GATT trong thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.
 15. Nguyên tắc cân bằng hợp lý: phân tích từ góc độ các vụ việc tranh chấp trong khuôn khổ WTO.
 • Một số vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế
 1. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại Hoa Kỳ – một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.
 2. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại một số nước ở Liên minh châu Âu – kinh nghiệm đối với Việt Nam.
 3. Thực tiễn vận dụng Công ước Viên 1980 tại một số tổ chức trọng tài thương mại quốc tế – một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.
 4. Chế định bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại quốc tế.
 5. Tranh chấp trong hoạt động thanh toán thư tín dụng chứng từ.
 6. Thực tiễn việc lựa chọn và áp dụng pháp luật nước ngoài trong hoạt động giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài tại Việt Nam.
 7. Vấn đề gia nhập Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam – những thách thức từ mặt pháp lý.
 8. Những vấn đề pháp lý về Hợp đồng trong bản Nguyên tắc của châu Âu về Luật Hợp đồng – PECL.
 9. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đối với miễn trách do hành vi của người thứ ba trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
 10. Hậu quả pháp lý của miễn trách theo CISG 1980 – So sánh với pháp luật Việt Nam.
 11. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam: những vấn đề trong thực tiễn pháp lý.
 12. Hủy phán quyết trọng tài thương mại: so sánh pháp luật nước ngoài và đề xuất hoàn thiện cơ chế trọng tài Việt Nam.
 13. Yêu cầu về tính thống nhất trong việc giải thích và áp dụng Công ước Viên về Mua bán hàng hóa quốc tế.
 14. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 – So sánh với pháp luật Việt Nam.
 15. Chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa theo quy định của Công ước Viên 1980 (CISG) và Incoterm.
 16. Pháp luật trọng tài của Nhật Bản về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.
 17. Vấn đề bảo lưu trật tự công cộng trong pháp luật thương mại của Nhật Bản.

III. Pháp luật đầu tư quốc tế

 1. Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Tranh chấp giữa Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài và các phương thức giải quyết tranh chấp hiện nay.
 3. Bảo hộ nhà đầu tư theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc – New Zealand (AANZFTA): nhìn nhận từ góc độ hội nhập của Việt Nam.
 4. Trách nhiệm bồi thường đối với truất hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài (expropriation).
 5. Bồi thường do truất hữu trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện đại của ISCID.
 6. Điều khoản truất hữu trong các Hiệp định đầu tư quốc tế song phương của Việt Nam.
 7. Điều khoản bình ổn (stabilization clause) trong hợp đồng đầu tư quốc tế.
 8. Khái niệm đầu tư và nhà đầu tư trong các hiệp định bảo đầu tư của Việt Nam.
 9. Giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài bằng phương thức trọng tài.
 10. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), sự thay đổi của hệ thống pháp luật đầu tư và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 11. Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản và vai trò của nó trong bối cảnh thu hút đầu tư Nhật Bản.

 Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập nghành Luật, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website viết thuê báo cáo thực tập của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149.

Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam

ĐỀ BÀI: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN  PHƯỜNG 7 QUẬN 6

MỤC LỤC

PHẦN MƠ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
 4. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

1.1 Đăng ký kết hôn và thủ tục đăng ký kết hôn

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của đăng ký kết hôn và thủ tục đăng ký kết hôn

1.1.2 Sự cần thiết phải đăng ký kết hôn và thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

1.1.3 Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn và thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

1.2 Tổng quan pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn

1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn

1.2.2 Hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành về thủ tục đăng ký kết hôn

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KÉT HÔN

2.1 Những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn

2.1.1 Chủ thể trong hoạt động đăng ký kết hôn

 • 2.1.1.1 Chủ thể đăng ký kết hôn
 • 2.1.1.2 Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

2.1.2 Hồ sơ đăng ký kết hôn

 • 2.1.2.1 Tờ khai đăng ký kết hôn
 • 2.1.2.2 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 2.1.2.3 Giấy chứng minh nhân dân

2.1.3 Trình tự đăng ký kết hôn

 • 2.1.3.1 Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn
 • 2.1.3.2 Xác minh và niêm yết công khai
 • 2.1.3.3 Lễ kết hôn

2.2 Đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 7 QUẬN 6

3.1 Khái quát về Uỷ ban nhân dân phường 7 Quận 6 và thực trạng công tác tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn

3.1.1 Khái quát về Uỷ ban nhân dân phường 7 Quận 6

3.1.2 Thực trạng công tác tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân phường 7 Quận 6

3.2 Một số vướng mắc chủ yếu trong việc thực thi pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân phường 7 quận 6

3.2.1 Vướng mắc về hồ sơ đăng ký kết hôn

3.2.2 Vước mắc về chủ thể đăng ký kế t hôn

3.2.2 Vướng mắc về trình tự đăng ký kết hôn

3.3 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn và nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường 7 quận 6

3.3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thủ tục đăng ký kết hôn

3.3.2. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường 7 quận 6

 • 3.3.2.1 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ tư pháp hộ tịch
 • 3.2.2.2 Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các pháp luật về đăng ký kết hôn

PHẦN KẾT LUẬN 

 Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập nghành Luật, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website viết thuê báo cáo thực tập của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

4 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Dành Cho Sinh Viên Nghành Luật (Phần 2)

ĐỀ TÀI 3: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔ LUẬT KINH TẾ – QUỐC TẾ

1.Thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản ở Tòa án nhân dân Tỉnh nơi thực tập

* Yêu cầu: Học viên tìm hiểu về quy định của Luật phá sản về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân cấp tỉnh nơi thực tập. Trình tự thủ tục áp, các số liệu cụ thể về sô vụ việc đã giải quyết, đang giải quyết và chưa được giải quyết.

2.Thực tiễn thực hiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp tại địa phương nơi thực tập

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật Doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp và thực tế áp dụng các quy định này tại tại phòng đăng ký kinh doanh của địa phương . Nêu ra những ưu điểm, nhược đỉêm và có thể đề xuất phương án khắc phục nhược điểm và hoàn thiện pháp luật.

3.Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên cung cấp thông tin, số liệu và quy trình tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập. Cung cấp số liệu về số vụ việc tư vấn, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

4.Thực tiễn hoạt động tư vấn hợp đồng thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên cung cấp thông tin, số liệu và quy trình tư vấn vấn hợp đồng thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập. Cung cấp số liệu về số vụ việc tư vấn, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục

5.Thực tiễn hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên cung cấp thông tin, số liệu và quy trình tư vấn vấn vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập. Cung cấp số liệu về số vụ việc tư vấn, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục

6.Thực tiễn xử lý hợp đồng thương mại vô hiệu tại Tòa án nhân dân nơi thực tập

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu các quy định của pháp luật dân sự, thương mại về xử lý hợp đồng thương mại. Thực tế áp dụng các quy định này tại Toà án nhân dân nơi thực tập. Thống kê các vụ việc đã giải quyết, đang giải quyết và không được giải quyết, nêu lý do.

7.Quy định về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và những bất cập .

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định về thẩm quyền của toà án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, những bất cấp trong quy định của pháp luật cũng như trong thực tiễn áp dụng. Thực tiễn áp dụng các quy định này tại toà án nơi thực tập.

8.Quy định về tổ chức và quản lý trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp anh, chị thực tập.

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật Doanh nghiệp về việc tổ chức quản lý công ty cổ phần; thực tiễn việc áp dụng các quy định này tại doanh nghiệp mà học viên thực tập. Nêu lên những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất phương án khắc phục.

9.Quy định về tổ chức và quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp anh, chị thực tập.

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật Doanh nghiệp về việc tổ chức quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thực tiễn việc áp dụng các quy định này tại doanh nghiệp mà học viên thực tập. Nêu lên những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất phương án khắc phục.

10.Quy định về tổ chức và quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp anh, chị thực tập.

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật Doanh nghiệp về việc tổ chức quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thực tiễn việc áp dụng các quy định này tại doanh nghiệp mà học viên thực tập. Nêu lên những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất phương án khắc phục.

11.Vấn đề thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty cổ phần (nơi anh chị thực tập).

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong Luật Doanh nghiệp. Quy định của điều lệ công ty về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và thực tiễn áp dụng các quy định này trong thực tế. Nêu ưu điểm, nhược điểm và giải pháp khắc phục.

12.Quy định về việc góp vốn thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2005.

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp. Những ưu điểm và nhược điểm của các quy định đó. thực tiễn áp dụng tại một doanh nghiệp cụ thể.

13.Quy chế pháp lý về đăng lý thành lập doanh nghiệp

* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thực tiễn áp dụng tại phòng đăng ký kinh doanh cụ thể.

14.Thực trạng áp dụng pháp luật về đăng ký, kê khai, nộp thuế tại địa phương.

* Yêu cầu: học viên tìm hiểu quy đinh về đăng ký, kê khai, nộp thuế. Thực tiễn áp dụng các quy định này tại địa phương nơi thực tập. Cung cấp được số liệu liên quan và chỉ rõ nguồn tài liệu.

15.Áp dụng thuế thu nhập cá nhân ở địa phương.

* Yêu cầu: học viên tìm hiểu một số quy định cơ bản của luạt thuế thu nhập cá nhân. Thực tiễn áp dụng tại địa phương nơi thực tập. Nêu ra được các số liệu cũng như chỉ rõ nguồn tài liệu.

16.Thực trạng nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh (nơi thực tập)

* Yêu cầu: Học viên tìm hiểu quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nêu ra thực trạng tại địa phưong nơi thực tập. Nêu được số liệu và nguồn gốc số liệu.

17.Thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai ở địa phương

* Yêu cầu: học viên nêu được các hình thức vi phạm pháp luật đất đai chủ yếu tại địa phương, nguyên nhân và cách thức giải quyết. Có thể nêu một số ví dụ điển hình. Học viên có thể thống kê số liệu cụ thể.

18.Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương

* Yêu cầu: Học viên tìm hiểu các quy định của Luật đất đai về cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương. Có thể nêu ra số liệu cụ thể về số giấy chứng nhận đã được cấp, số đơn đang được giải quyết, không được giải quyết và lý do (Nói rõ trong thời gian khảo sát nào).

19.Tìm hiểu thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thực tập.

* Yêu cầu: học viên tìm hiểu quy định của Luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Việc áp dụng quy định này tại một doanh nghiệp cụ thể. Ưu điểm và nhược điểm, đề xuất biện pháp khắc phục nhược điểm.

20.Thực trạng áp dụng những quy định của pháp luật về Thỏa ước lao động tập thể tại một doanh nghiệp cụ thể;

* Yêu cầu: học viên tìm hiểu quy định của Luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan Thỏa ước lao động tập thể. Việc áp dụng quy định này tại một doanh nghiệp cụ thể. Ưu điểm và nhược điểm, đề xuất biện pháp khắc phục nhược điểm.

21.Tình hình các vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và các giải pháp;

* Yêu cầu: học viên tìm hiểu về thực trạng tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian xác định. Quy định của pháp luật về việc giải quyết tai nạn lao động và thực tế áp dụng tại phương. Thống kê được số liệu cụ thể.

22.Tình hình giải quyết bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp tại một địa phương cụ thể.

* Yêu cầu: yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của pháp luật về giải quyết bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp. Thực tế áp dụng địa phương. Nêu lên số liệu cụ thể và ví dụ điển hình.

Mình nhận làm báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên có nhu cầu, không có thời gian viết bài, không có thời gian thực tập, bận học lại môn và một  số lí do khác khiến các bạn không thể viết bài. Các bạn có nhu cầu tư vấn liên hệ mình qua  SĐT/ZALO: 0973287149

 ĐỀ TÀI 4: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔ HÌNH SỰ

 1. Hình phạt tù có thời hạn (hoặc các loại hình phạt khác) và thực tiễn áp dụng hình phạt này (tại địa phương – nơi sinh viên thực tập)

* Yêu cầu: Số liệu thống kê tội phạm bị áp dụng hình phạt  tại địa phương tối thiểu 3 năm; thông qua các số liệu.., phân tích các đặc điểm của việc áp dụng hình phạt này, rút ra nhận xét; nêu những khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết.

 1. Án treo trong BLHS Việt Nam và thực tiễn áp dụng chế định án treo (tại địa phương – nơi sịnh viên thực tập)

* Yêu cầu: Số liệu thống kê tội phạm tối thiểu 3 năm; thông qua các số liệu.., phân tích các đặc điểm, tính chất của các vụ án có đồng phạm, rút ra nhận xét; nêu những khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết.

 1. Vấn đề xóa án tích trên địa bàn nơi thực tập trong thời gian gần đây

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Vấn đề tội phạm vị thành niên trên địa bàn nơi thực tập trong thời gian gần đây

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Tội giết người (hoặc các tội phạm khác ) và thực tiễn xét xử tội phạm này (tại địa phương – nơi sinh viên thực tập)

* Yêu cầu: Số liệu thống kê tội phạm tối thiểu 3 năm; thông qua các số liệu.., phân tích các đặc điểm của tội phạm này tại địa phương, rút ra nhận xét; phân tích các dấu hiệu của tội phạm, đặc điểm của hình phạt được áp dụng; nêu những khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết.

 1. Thực trạng thi hành án phạt tù (hoặc hình phạt khác) trên địa bàn thực tập giai đoạn hiện nay (từ năm ….đến năm …) .

* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tô tụng hình sự – lý luận và thực tiễn.

* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

8 .  Địa vị pháp lý của người bị hại trong tố tụng hình sự.

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Vấn đề khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại trong luật tố tụng hình sự – lý luận và thực tiễn tại địa phương.

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Chế định hội thẩm nhân dân trong luật tố tụng hình sự – lý luận và thực tiễn

* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn (…) giai đoạn (…).

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Tội tham nhũng và những giải pháp đấu tranh phòng chống tội tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện trên đia bàn (…): Thực trạng và giải pháp.

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Đấu tranh phòng, chống tội (…) trên địa bàn (…) trong giai đoạn hiện nay.

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Tình hình tội phạm (…) trên địa bàn (…) giai đoạn (…) và các biện pháp phòng chống loại tội phạm này.

* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Nguyên nhân và giải pháp phòng chống các tội phạm (…) trên địa bàn (…) giai đoạn (…).

* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Kỹ năng xây dựng bản luận cứ bảo vệ cho người bị hại

* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Vai trò của luật sư …/ Kỹ năng hành nghề luật sư …

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Vấn đề trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư và các giải pháp nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

 1. Tổ chức quản lý văn phòng luật sư và công ty luật.

* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

Lưu ý chung đối với tất cả đề tài:

 1. Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài.
 2. Các số liệu, tình huống thực tế… minh hoạ khi viết đề tài phải trung thực và trong phạm vi 3 năm trở lại đây tại địa phương nơi thực tập.

 Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập nghành Luật, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website viết thuê báo cáo thực tập của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

259 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Nghành Luật Trường Đại Học Công Nghệ. HUTECH

TÊN ĐỀ TÀI/HƯỚNG Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Nghành Luật Trường Đại Học Công Nghệ

 1. Tài sản ảo trên mạng – Thực trạng và kiến nghị .
 2. “Vấn đề xác định quyền sở hữu trong nhà chung cư theo quy định của pháp luật
 3. Việt Nam. “
 4. Đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam  – Những ảnh hưởng đối với việc thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu.
 5. ” Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng  theo quy định
 6. của BLDS 2015.”
 7. Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của BLDS 2015.
 8. “Vi phạm cơ bản hợp đồng và chế tài pháp lý do vi phạm cơ bản hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.”
 9. “Sự thay đổi của hoàn cảnh và ảnh hưởng của nó đối với hiệu lực hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.”
 10. “Thời điểm chuyển quyền sở hữu trong các hợp đồng về nhà ở theo quy định của BLDS  và luật Nhà ở.”
 11. Bảo đảm nghĩa vụ hình thành trong tương lai. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 12. Vấn đề lãi suất chậm trả phát sinh từ các nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng dân sự.
 13. “Vấn đề lãi suất trong hợp đồng vay tài sản – Thực trạng và định hướng hoàn thiện.”
 14. Hợp đồng vô hiệu do chủ thể không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng  ngành nghề theo quy định của pháp luật. Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị.
 15. Vấn đề xác định trách nhiệm dân sự do hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại cho người mua-  vấn đề lý luận và thực tiễn
 16. Vấn đề điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng- Lý luận và thực tiễn
 17. “Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo BLDS 2015- Thực trạng và kiến nghị
 18. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra
 19. Trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại cũng có lỗi
 20. Trách nhiệm bồi thường  do nhiều người cùng gây ra thiệt hại
 21. Trách nhiệm bồi thường do người làm công gây ra thiệt hại
 22. Trách nhiệm bồi thường do súc vật gây ra thiệt hại
 23. Yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 24. Bồi thường thiệt hại phát sinh trong tai nạn giao thông
 25. Bồi thường tổn thất về tinh thần theo BLDS 2015
 26. Nguyên tắc bồi thường toàn bộ và kịp thời đối với thiệt hại ngoài hợp đồng
 27. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người mất năng lực hành vi dân sự gây ra
 28. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại – Lý luận và thực tiễn.
 29. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm  – Lý luận và thực tiễn.
 30. Thủ tục thành lập  và đăng ký doanh nghiệp – Lý luận và thực tiễn.
 31. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai. Lý luận và thực tiễn
 32. Quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư nước ngoài.
 33. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế. Lý luận và thực tiễn
 34. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế. Lý luận và thực tiễn
 35. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh tại Tòa án nhân dân
 36. “Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong Ngân hàng thương mại cổ phần.
 37. Lý luận và thực tiển”
 38. Công tác pháp chế trong Ngân hàng thương mại cổ phần. Lý luận và thực tiễn
 39. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Lý luận và thực tiễn
 40. “Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng lao động.
 41. Tổ chức Tòa án nhân dân theo pháp luật Việt Nam.
 42. Tổ chức chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam.
 43. Vị trí và vai trò của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử ở Tòa án nhân dân địa phương
 44. Thực trạng về giải quyết tranh chấp về thừa kế ở địa phương.
 45. Thực tiễn về hoạt động công chứng, chứng thực tại địa phương
 46. Thực trạng về hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương
 47. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản ở Tòa án nhân dân Tỉnh
 48. Quy định về thẩm quyền của TAND trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.
 49. Pháp luật về tổ chức và quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 50. Pháp luật về tổ chức và quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 51. Pháp luật về tổ chức và quản lý công ty cổ phần.
 52. Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam
 53. Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam
 54. Định giá tài sản trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam
 55. “Hoàn thiện chế định phạt vi phạm trong Pháp luật Hợp đồng thương mại Việt Nam”
 56. Thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Pháp luật Việt Nam.
 57. Thành lập doanh nghiệp đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam.
 58. “Pháp luật cạnh tranh Việt Nam về quảng cáo so sánh – thực trạng và hướng hoàn thiện”
 59. Pháp luật về vốn góp bằng quyền sử dụng đất
 60. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH
 61. Thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam
 62. Pháp luật hòa giải tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam
 63. “Pháp luật trong việc cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.
 64. Pháp luật về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH MTV – Lý luận và thực tiễn
 65. Pháp luật về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty cổ phần
 66. Pháp luật về chuyển đổi công ty 100% vốn nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần -Thực trạng và kiến nghị
 67. Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
 68. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH theo Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay từ thực tiễn TP. HCM
 69. Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần theo Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
 70. “Chuyển đổi công ty TNHH MTV thành công ty TNHH 2 thành viên
 71. Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam.”
 72. Quyền thành lập doanh nghiệp theo Pháp luật doanh nghiệp VN.
 73. “Thực trạng hoạt động và các hình thức chuyển đổi sở hữu
 74. doanh nghiệp Nhà nước”
 75. “Thực trạng và hướng hoàn thiện cơ chế quản lý vốn và tài sản Nhà nước đầu tư
 76. tại các doanh nghiệp”
 77. Chế độ pháp lý về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động  theo hình thức công ty cổ phần
 78. “Thực trạng thụ lý giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản  doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”
 79. “Những căn cứ pháp lý để mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp”
 80. Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ trong thủ tục phá sản
 81. Quyền lựa chọn hình thức sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013
 82. Pháp luật đất đai trong sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản
 83. Một số giải pháp pháp lý nhằm tăng cường khả năng thu thuế đối với các hoạt động  kinh doanh bất động sản
 84. “Thủ tục hành chính trong việc thành lập doanh nhiệp hoạt động kinh doanh bất động sản”
 85. Pháp luật về cho vay kinh doanh bất động sản và thực tiễn tại các ngân hàng thương mại cổ phần
 86. Chế độ pháp lý về sử dụng đất của tổ chức kinh tế kinh doanh bất động sản
 87. Pháp luật về mua bán nhà ở trong kinh doanh bất động sản
 88. Pháp luật về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 89. Pháp luật về thanh lý tài sản khi thu hồi dự án đầu tư.
 90. ” Mô hình thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014.”
 91. ” Vị trí pháp lý của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014.”
 92. Vấn đề cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần.
 93. ” Pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014.”
 94. Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
 95. Vấn đề cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
 96. Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
 97. “Pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật dân sự 2015.                                                     “
 98. ” Vấn đề chọn luật nước ngoài theo Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản pháp luật chuyên ngành trong hệ thống pháp luật Việt Nam.”
 99. Thủ tục tố tụng rút gọn trong tố tụng dân sự Việt Nam.
 100. Vai trò của kiểm sát viên trong tố tụng dân sự theo Bộ luật TTDS 2015.
 101. ” Vấn đề quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự 2015.”
 102. Mối liên hệ giữa tố tụng hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính.
 103. Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 104. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia và chủ nghĩa bảo hộ trá hình
 105. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia trong Hiệp định GATS
 106. Các trường hợp ngoại lệ của GATT.
 107. Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đối với thị trường bán lẻ của Việt Nam
 108. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do khu vực
 109. Chế định bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại quốc tế
 110. Tranh chấp trong hoạt động thanh toán thư tín dụng chứng từ
 111. ” Thực tiễn việc lựa chọn và áp dụng pháp luật nước ngoài trong hoạt động giải quyết tranh chấp  bằng phương thức trọng tài tại Việt Nam”
 112. “Vấn đề gia nhập Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam -những thách thức từ mặt pháp lý”
 113. “Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đối với miễn trách do hành vi của người thứ ba trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.”
 114. ”  Hậu quả pháp lý của miễn trách theo Công ước Viên 1980 – So sánh với pháp luật Việt Nam “
 115. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam: những vấn đề trong thực tiễn pháp lý
 116. Hủy phán quyết trọng tài thương mại: so sánh pháp luật nước ngoài và đề xuất hoàn thiện cơ chế trọng tài Việt Nam
 117. “Yêu cầu về tính thống nhất trong việc giải thích và áp dụng Công ước Viên về  Mua bán Hàng hóa Quốc tế.”
 118. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 – So sánh với pháp luật Việt Nam.
 119. ”  Chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa theo quy định của Công ước Viên
 120. 1980 và Incoterm.”
 121. “Bồi thường thiệt hại khi hơp đồng bị huỷ theo quy định của Công ước Viên 1980”
 122. Bồi thường khoản lợi nhuận bị bỏ lỡ theo Công ước Viên 1980
 123. “Quy chế pháp lý về chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân theo Luật doanh nghiệp năm 2014”
 124. “Pháp luật về kiểm soát các giao dịch có nguy cơ tư lợi trong công ty cổ phần”
 125. “Pháp luật về kiểm soát các giao dịch có nguy cơ tư lợi trong công ty TNHH.”
 126. “Xác lập tư cách thành viên, cổ đông công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014”
 127. Thực hiện nghĩa vụ góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 128. “Chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.”
 129. Định đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
 130. Một số vấn đề pháp lý về thành viên hợp danh trong công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
 131. “Các quy định về giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.”
 132. “Địa vị pháp lý của giám đốc trong bộ máy quản lý nội bộ công ty cổ phần”
 133. “Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014”
 134. “Nghĩa vụ của người quản lý công ty trong pháp luật một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam.”
 135. “Quy chế pháp lý về mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con theo pháp luật Việt Nam”
 136. “Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con theo pháp luật một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam.”
 137. “Vấn đề kiểm soát giao dịch giữa các công ty trong nhóm công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014”
 138. “Mối quan hệ pháp lý giữa chủ sở hữu và người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014”
 139. Quy chế pháp lý về Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam
 140. Chế định người đại diện theo pháp luật trong Luật doanh nghiệp  năm 2014
 141. “Pháp luật về giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014”
 142. “Địa vị pháp lý của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước theo pháp luật Việt Nam”
 143. Tổ chức quản lý hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012
 144. “Việc thành lập doanh nghiệp và góp vốn vào doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam”
 145. Các quy định về giám sát doanh nghiệp Nhà nước theo pháp luật Việt Nam
 146. ” Địa vị pháp lý của chủ nợ trong quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã”
 147. “Tài sản và thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản”
 148. Giao dịch thanh toán nợ trong thủ tục phá sản
 149. ” Các vấn đề pháp lý về phá sản các tổ chức tín dụng ởViệt Nam”
 150. ” Quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong thủ tục phá sản theo Luật Phá sản năm 2014″
 151. “Địa vị pháp lý của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã”
 152. “Vấn đề điều hoà giữa lợi ích của chủ nợ và doanh nghiệp bị mở thủ tục phá sản trong pháp luật phá sản Việt Nam”
 153. Hội nghị chủ nợ trong thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 154. Định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp Quy chế pháp lý về vốn của hợp tác xã theo quy định  của Luật Hợp tác xã 2013
 155. Doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014
 156. Nguyên tắc áp dụng Luật thương mại
 157. Vấn đề thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005
 158. Hợp đồng phân phối trong hoạt động thương mại
 159. Chuyển rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005
 160. ” Các bảo đảm pháp lý đối với quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối của
 161. doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”
 162. ” Các quy định pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa”
 163. Chế định cung ứng dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại 2005
 164. Hoạt động quá cảnh hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại 2005
 165. Pháp luật về hoạt động đại diện cho thương nhân
 166. Pháp luật về hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa
 167. Pháp luật về hoạt động đại lý thương mại
 168. Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại
 169. Pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại
 170. Pháp luật Việt Nam về quá cảnh hàng hóa
 171. “Các vấn đề về miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics”
 172. ” Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại”
 173. Chế độ pháp lý về cho thuê hàng hóa trong hoạt động thương mại
 174. Pháp luật về giám định thương mại
 175. “Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa của thương nhânkinh doanh dịch vụ logistics”
 176. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán theo Luật Thương mại 2005
 177. Pháp luật về gia công hàng hóa trong thương mại
 178. ” Pháp luật điều chỉnh việc sử dụng phương tiện điện tử trong hoạt động thương mại.”
 179. Đấu giá hàng hóa trong hoạt động thương mại
 180. Pháp luật về đấu thầu trong hoạt động thương mại
 181. Pháp luật về môi giới thương mại
 182. Pháp luật về quảng cáo thương mại ở Việt Nam
 183. Pháp luật về hoạt động khuyến mại ở Việt Nam
 184. Hợp đồng vô hiệu trong hoạt động thương mại
 185. “Vấn đề miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam”
 186. Mối quan hệ giữa các hình thức chế tài theo Luật Thương mại 2005
 187. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 188. “Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Công ước Viên về hợp đồng
 189. mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 190. “Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong pháp luật thương mại Việt Nam”
 191. Chế tài bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại 2005
 192. Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 193. Chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 194. Chế tài hủy bỏ hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 195. Hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 196. “Phạm vi áp dụng của Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 197. Mối quan hệ giữa Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) với Luật Thương mại 2005
 198. Chế tài bồi thường thiệt hại theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
 199. “Vấn đề hạn chế tổn thất của bên yêu cầu bồi thường thiệt hại theo
 200. Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 201. ” Chế tài hủy bỏ hợp đồng theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 202. ” Vấn đề vi phạm hợp đồng trước thời hạn theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”
 203. Bảo quản hàng hóa đang tranh chấp theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
 204. Vấn đề xác định thẩm quyền của trọng tài thương mại
 205. “Vấn đề luật áp dụng trong việc giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài tại trọng tài thương mại.”
 206. Các vấn đề pháp lý về hiệu lực của thỏa thuận trọng tài
 207. Hủy phán quyết trọng tài
 208. Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ và khó khăn trong xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
 209. Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế ở Việt Nam hiện nay
 210. Công ước viên 1980 và luật thương mại Việt Nam 2005
 211. CISG và xu hướng thống nhất luật pháp quốc tế về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 212. “So sánh các quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong luật thương mại
 213. Việt Nam 2005 và Công ước Vienne 1980″
 214. Các nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế (PICC).
 215. Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam
 216. Lợi ích và bất lợi đối với Việt Nam khi tham gia Công ước Vienne 1980
 217. Bảo lưu điều ước quốc tế và thực tiễn bảo lưu của Việt Nam
 218. So sánh cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN và NAFTA.
 219. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài thương mại tại Việt Nam
 220. “Quá trình và nội dung thay đổi cơ bản của Luật trong tài Việt Nam để phù hợp xu hướng thế giới”
 221. “Chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa theo quy định của Công ước
 222. Viên 1980 (CISG) và Incoterm.”
 223. “Cơ chế công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam  “
 224. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
 225. Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
 226. Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế
 227. “Trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân trong thanh khoản nợ của doanh nghiệp”
 228. “Xử lý tài sản trong thời kỳ hôn nhân nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của chủ doanh nghiệp tư nhân”
 229. “Đảm bảo quyền sở hữu chung về tài sản liên quan đến nghĩa vụ trả nợ của chủ doanh nghiệp tư nhân”
 230. Giới hạn sự vô hạn về trách nhiệm tài sản của thành viên hợp danh
 231. Quyền nhân danh công ty của các thành viên hợp danh
 232. Trách nhiệm thông báo giới hạn của thành viên hợp danh
 233. Tác động đến thị trường liên quan do hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
 234. Trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện đúng hợp đồng
 235. Lợi ích của thương nhân trong việc vận dụng “Tình huống bất khả kháng” và “Tình huống khó khăn ngoài dự kiến” trong giải quyết tranh chấp thương mại.
 236. Thiệt hại tinh thần của thương nhân trong tranh chấp kinh doanh thương mại.
 237. Hủy hợp đồng kinh doanh thương mại theo quyết định, bản án của TAND
 238. Vấn đề hoàn trả tài sản do hợp đồng vô hiệu trong kinh doanh thương mại
 239. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài
 240. Những vấn đề pháp lý về kiển soát ô nhiễm không khí tại Việt Nam hiện nay.
 241. Pháp luật về đánh giá tác động môi trường – lý luận và thực tiễn.
 242. Pháp luật về quản lý chất thải hiện nay tại Việt Nam.
 243. Pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường – lý luận và thực tiễn
 244. Xử lý vi phạm pháp luật môi trường – lý luận và thực tiễn.
 245. Pháp luật về hoạt động thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay.
 246. Những vấn đề pháp lý về quyền giao dịch quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.
 247. Giải quyết tranh chấp đất đai – lý luận và thực tiễn.
 248. Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất – lý luận và thực tiễn.
 249. Một số vấn đề pháp lý về điều phối đất đai ở Việt Nam – lý luận và thực tiễn.
 250. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện nay ở Việt Nam.
 251. Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay ở Việt Nam.
 252. Biện pháp phòng vệ thương mại bằng phi thuế quan – lý luận và thực tiễn.
 253. Pháp luật về thuế tiêu dùng tại Việt Nam.
 254. Pháp luật về thuế tài sản ở Việt Nam.
 255. Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – lý luận và thực tiễn.
 256. Pháp luật về tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Việt Nam.
 257. Pháp luật về nghiệp cho vay của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.
 258. Pháp luật về nghiệp vụ phát hành thẻ tại Việt Nam hiện nay.
 259. Pháp luật về nghiệp vụ cho thuê tài chính tại Việt Nam hiện nay.

 Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập nghành Luật, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website viết thuê báo cáo thực tập của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Quyền Con Người Và Mối Quan Hệ Giữa Quyền Con Người Với Các Biện Pháp Bắt, Tạm Giữ, Tạm Giam Trong Tố Tụng Hình Sự

Lời nói đầu: 

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUYỀN CON NGƯỜI VỚI CÁC BIỆN PHÁP BẮT, TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1.1. Nhận thức chung về quyền con người

1.1.1. Khái niệm chung về quyền con người và đảm bảo quyền con người………… 5

1.1.1.1. Quyền con người………………………………………………………………………………. 5

 1.1.1.2. Đảm bảo quyền con người……………………………………………………………… 11

1.1.2. Những nội dung chủ yếu của quyền con người………………………………………. 13

1.1.2.1. Nội dung quyền con người…………………………………………………………….. 13

  1.1.2.2. Ý nghĩa nghiên cứu quyền con người…………………………………………….. 15

1.1.3. Cơ sở lý luận về quyền con người trong pháp luật Việt Nam………………….. 17

  1.1.3.1. Quyền con người qua các bản Hiến pháp của Việt Nam………………… 17

  1.1.3.2. Quyền con người trong Tố tụng hình sự Việt Nam…………………………. 21

1.2. Mối quan hệ giữa quyền con người và việc bắt, tạm giữ, tạm giam trong Tố tụng hình sự

1.2.1. Bản chất pháp lý của việc bắt, tạm giữ, tạm giam…………………………………… 28

1.2.2. Nguyên tắc đảm bảo quyền công dân trong Tố tụng hình sự – một thể hiện của nguyên tắc bảo vệ quyền con người……………………………………………………………………………………………. 32

 1.2.2.1. Khái niệm quyền công dân…………………………………………………………….. 32

  1.2.2.2. Mối quan hệ giữa quyền con người và quyền công dân…………………. 33

  1.2.2.3. Các nguyên tắc bảo vệ quyền con người trong hệ thống các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam…………………………………………………………………………….. 34

CHƯƠNG 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN CON NGƯỜI TRONG CÁC BIỆN PHÁP BẮT, TẠM GIỮ, TẠM GIAM.

 2.1. Bắt người.

2.1.1. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam………………………………………………………………… 40

2.1.2. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp……………………………………………………… 46

2.1.3. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã………………………………….. 49

2.2. Tạm giữ.

2.2.1. Đối tượng, thẩm quyền và thủ tục tạm giữ………………………………………………. 53

2.2.2. Chế độ tạm giữ……………………………………………………………………………………….. 61

2.3. Tạm giam.

2.3.1. Những trường hợp tạm giam……………………………………………………………………. 69

2.3.2. Thẩm quyền và thủ tục tạm giam……………………………………………………………. 73

2.3.3. Thời hạn tạm giam………………………………………………………………………………….. 75

2.3.4. Chế độ tạm giam…………………………………………………………………………………….. 79

CHƯƠNG 3. ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG VIỆC BẮT, TẠM GIỮ, TẠM GIAM THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP      

 3.1. Một số tồn tại về mặt pháp lý của Bộ luật Tố tụng hình sự trong quy định về việc bắt, tạm giữ, tạm giam ảnh hưởng đến quyền con người và các giải pháp

3.1.1. Về mặt nội dung quy định các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong biện pháp ngăn chặn của Bộ luật Tố tụng hình sự………………………………………………………………………………………. 81

3.1.1.1. Biện pháp bắt người………………………………………………………………………… 81

3.1.1.2. Biện pháp tạm giữ……………………………………………………………………………. 86

3.1.1.3. Biện pháp tạm giam…………………………………………………………………………. 91

3.1.2. Về mặt kỹ thuật lập pháp có liên quan đến chế định các biện pháp ngăn chặn trong đó có bắt, tạm giữ, tạm giam………………………………………………………………………………………………… 93

 3.2. Thực trạng của vấn đề đảm bảo quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam theo Bộ luật Tố tụng hình sự

3.2.1. Tình hình của vấn đề đảm bảo quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam theo Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành…………………………………………………………………………………… 95

 3.2.1.1. Đề cập cụ thể đến các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam.. 99

 3.2.1.2. Những nguyên nhân của thực trạng áp dụng biện pháp bắt,

tạm giữ, tạm giam ………………………………………………………………………………………. 103     

3.2.2. Các kiến nghị, đề xuất góp phần đảm bảo quyền con người trong việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam……………………………………………………………………………………….. 104

Kết luận.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý:

 1. Sắp các mục lớn nhỏ có trình tự lùi vào đầu dòng hợp lý, lưu ý kỹ việc in đậm in nghiêng theo mẫu trên
 2. Thực hiện phần header – footer (phần tô màu vàng) theo mẫu

 Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập nghành Luật, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website viết báo cáo thực tập của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

Cơ Chế Pháp Lý Bảo Hộ Người Việt Nam Ở Nước Ngoài.

ĐỀ BÀI: CƠ CHẾ PHÁP LÝ BẢO HỘ NGƯỜI VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG 1: LÝ LUN CHUNG V CƠ CHẾ PHÁP LÝ BẢO HỘ NGƯỜI VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI

 • 1.1. Lý luận chung về chế pháp bảo hộ công dân

1.1.1. Khái niệm về chế pháp bảo hộ công dân

1.1.1.1. Khái niệm người Việt Nam nước ngoài

1.1.1.2. Khái niệm bảo hộ công dân theo pháp luật quốc tế

1.1.1.3. Khái niệm bảo hộ công dân theo pháp luật Việt Nam

1.1.2. Vai trò,mục đích, ý nghĩa của chế pháp lí bảo hộ công dân nước ngoài

1.1.2.1. Vai trò đối với nhân, pháp nhân Nhà nước

1.1.2.2. Mục đích bảo hộ công dân Việt Nam nước ngoài

1.1.2.3. Ý nghĩa của bảo hộ công dân Việt Nam nước ngoài

1.1.3. Điều kiện để được bảo hộ

1.1.3.1. Điều kiện công dân Việt Nam

1.1.3.2. Người hai quốc tịch nhưng dùng hộ chiếu Việt Nam đến nước thứ ba 1.1.3.3. Công dân được hưởng quy chế tị nạn

 • 1.2. Khái quát chung về thẩm quyền bảo hộ công dân Việt Nam

1.2.1. Cơ quan có thẩm quyền bảo hộ công dân ở trong nước

1.2.2. Cơ quan có thẩm quyền bảo hộ công dân ở nước ngoài

 • 1.3. Khái quát tình hình người Việt Nam nước ngoài

1.3.1. Tình hình người Việt Nam ra nước ngoài ở một số khu vực và nước đến chủ yếu

1.3.2. Tình hình người Việt Nam ở nước ngoài lao động, học tập, sinh sống, du lịch,…

 • 1.4. Q trình thực hiện công tác bảo hộ qua các thời

1.4.1. Hiến pháp 1946

1.4.2. Hiến pháp 1959

1.4.3. Hiến pháp 1980

1.4.4. Hiến pháp 1992 ( sửa đổi, bổ sung vào năm 2001)

1.4.5. Hiến pháp 2013

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUT V BẢO HỘ CÔNG DÂN VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI

 • 2.1. Quy định pháp luật Quốc tế

2.1.1. Quy định trong công ước Quốc tế

2.1.1.1. Công ước viên về quan hệ ngoại giao 1961 2.1.1.2. Công ước viên về quan hệ Lãnh sự 1963

2.1.2. Các Hiệp đnh song phương giữa Việt Nam một số quốc gia liên quan đến bảo hộ công dân

2.1.2.1. Các Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực giữa Việt Nam và một số quốc gia

2.1.2.2. Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lí giữa Việt Nam và một số nước

2.1.2.3. Hiệp định lao động với một số nước

 • 2.2. Quy định trong pháp luật Việt Nam 2.2.1. Hiến pháp 2013

2.2.2. Luật quan đại diện 2009, sửa đổi bổ sung 2017

 • 2.3. Quyền nghĩa vụ của nhân pháp nhân nước ngoài

2.3.1.1. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân ở nước ngoài

2.3.1.2. Quyền và nghĩa vụ của pháp nhân ở nước ngoài

 • 2.4. Trách nhiệm của Nhà nước trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam nước ngoài trong công tác lãnh sự

2.4.1. trong nước

2.4.1.1. Bộ ngoại giao

2.4.1.2. Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh

2.2.1.3. Cơ quan ngoại vụ các Tỉnh, Thành phố

2.4.2. ngoài nước

2.4.2.1. Bộ ngoại giao

2.4.2.2. Tổng lãnh sự quán

2.4.2.3. Lãnh sự quán

 • 2.5. Quy định pháp luật về các hoạt động bảo hộ công dân Việt Nam được quy định trong pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG 3: THC TRNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BO H CÔNG DÂN VIỆT NAM, THUẬN LỢI KHÓ KHĂN GIẢI PHÁP

 • 3.1. Thực trạng công tác bảo h công dân trên thế giới kinh nghiệm cho Việt Nam

3.1.1. Thực trạng công tác bảo hộ công dân trên thế giới

3.1.2. Bài học kinh nghiệm qua cách nhìn chung công tác bảo hộ công dân trên thế giới

 • 3.2. Thực trang công tác bảo h công dân Việt Nam nước ngoài hiện nay những thuận lợi khó khăn, giải pháp hoàn thiện

3.2.1. Thực trạng công tác bảo h công dân Việt Nam nước ngoài những khó khăn, thuận lợi

3.2.1.1. Thực trạng công tác bảo hộ công Việt Nam ở nước ngoài hiện nay

3.2.1.2. Những thuận lợi về việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

3.2.1.3. Những khó khăn về việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

3.2.2. Một số đề suất để hoàn thiện chế pháp lí v việc bảo h công dân Việt Nam Nước ngoài

Trên đây là một trong những đề cương mẫu báo cáo thực tập nghành Tài Chính Ngân Hàng, để tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website của mình nhé.  Nếu các bạn có nhu cầu cần người làm báo cáo thực tập thuê có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149