Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản trị nhân sự

Chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản trị nhân sự để các bạn làm mẫu tham khảo viết thuê báo cáo thực tập.

Mình xin trích để các bạn tham khảo:

Lời nói đầu 1
Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự 3
1.1 Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự 3
1.1.1 Khái niệm quản trị nhân sự 3
1.1.2 Vai trò của quản trị nhân sự 3
1.1.3 Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự 4
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị nhân sự 17
1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự 17
1.2.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự 20
Chương 2: công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 22
2.1 Khái quát chung về công ty 22
2.1.1 Quá trình hình thành của công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 22
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 24
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 24
2.1.4 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 29
2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 32
2.2.1 Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty 32
2.2.2 Công tác tuyển dụng lao động của công ty 37
2.2.3 Công tác tuyển chọn nhân sự của công ty 43
2.3 Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 46
2.3.1.Đào tạo nhân sự 46
2.3.2.Phát triển nhân sự 51
2.4 Đánh giá chung về công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh 56
2.4.1 Ưu điểm 56
2.4.2 Nhược điểm 56
Chương 3: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang minh 58
3.1 Định hướng và phát triển công ty trong thời gian tới 58
3.1.1 Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới. 58
3.1.2 Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới 58
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh: 59
3.2.1 Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 59
3.2.2 Nâng cao chất lượng phân tích công việc 61
3.2.3 Hoàn thiện công tác tuyển dụng 61
3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 63
3.2.5 Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên một cách hợp lý. 66
3.2.6 Hoàn thiện hơn nữa bộ máy của công ty 68
3.2.7 Tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật. 69
3.2.8 Một số các biện pháp khác. 69
Kết luận 71

Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều bài báo cáo thực tập nhân sự để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

 

TƯ VẤN SINH VIÊN: SĐT/ZALO 0917.193.864

GMAIL: thuy.gse@gmail.com