Chất lượng của tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ thực tiễn

Rate this post

 Download miễn phí Chất lượng của tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ thực tiễn dành cho các bạn sinh viên ngành Luật đang làm báo cáo tốt nghiệp, mẫu Chất lượng của tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ thực tiễn được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP: CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC TÀI SẢN CÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA HÌNH THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG TỪ THỰC TIỄN TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

1. Tính cấp thiết của đề tài báo cáo thực tập:

Xã hội ngày càng phát triển, các nguồn vốn thu – chi từ ngân sách nhà nước ngày càng tăng, để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của từng địa phương cần có sự đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để hổ trợ địa phương phát triển. Với mong muốn phát triển kinh tế xã hội nông thôn trên tất cả các lĩnh vực nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân cần có kế hoạch phát triển và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả cao.

Để vốn ngân sách nhà nước phát huy được vai trò của nó đối với sự phát triển của đất nước cần có những giải pháp toàn diện và phù hợp. Chính vì vậy, ngày 18/11/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 07 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững” đã khẳng định những kết quả quan trọng của NSNN đối với phát triển nền kinh tế – xã hội nước ta trong giai đoạn hiện nay, cụ thể: “Công tác tài chính – ngân sách nhà nước và quản lý nợ công đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về tài chính – ngân sách nhà nước và quản lý nợ công từng bước được hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch, tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành vĩ mô của đất nước trong từng giai đoạn”.

Vốn MSTSC từ Ngân sách Nhà nước là một nguồn lực tài chính hết sức quan trọng của quốc gia đối với phát triển kinh tế – xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Nguồn vốn này không những góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật các cơ quan nhà nướcnền kinh tế, mà còn có tính định hướng đầu tư, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Với vị trí, vai trò quan trọng của vốn chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung nên việc quản lý MSTSC và chất lượng mua sắm tài sản công từ Ngân sách Nhà nước đã được chú trọng từ việc ban hành pháp luật, xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách quản lý đến việc xây dựng quy trình, thủ tục cấp phát và quản lý sử dụng vốn. Cũng như trong cả nước, việc quản lý MSTSC và chất lượng mua sắm tài sản công từ Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng được chú trọng. Các cấp chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách chung, cải tiến quy trình, thủ tục cấp phát và quản lý sử dụng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng vào việc sử dụng nguồn vốn này đúng mục đích, đúng pháp luật và có hiệu quả cao. Bên cạnh đó, chú trọng về chất lượng của tài sản công thông qua hình thức mua sắm tập trung, tiến hành kiểm tra, thanh tra và khắc phục vi phạm để kịp thời khắc phục sữa chữa, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ NSNN theo nhiệm vụ được giao.

Mặc dù, trong những năm gần đây hoạt động quản lý ngân sách trong lĩnh vực chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy vậy, cũng như tình hình chung trong cả nước, công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn Ngân sách Nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn còn nhiều bất cập trong nhiều nội dung và nhiều khâu từ cấp phát, sử dụng từ Ngân sách Nhà nước còn hạn chế, tình trạng thất thoát, lãng phí vốn chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ Ngân sách Nhà nước vẫn còn nhiều. Trong điều kiện cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý chi tiêu công, thực hành tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí thì việc hoàn thiện quản lý chi tiêu công nói chung và quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ Ngân sách Nhà nước đang đặt ra rất bức xúc.

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập giá rẻ 

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài Chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” là một việc làm cần thiết và cấp bách góp phần phát hiện những khó khăn, vướng mắc về QLNSNN nói chung và thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung cũng như nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước vào xây dựng cơ bản ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài báo cáo thực tập:

Quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung trong những năm gần đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở những mức độ khác nhau, những khía cạnh, phương diện khác nhau. Mỗi đề tài nghiên cứu đã có những kết quả khác nhau, có thể nêu ra một số công trình khoa học như: Coi trọng hiệu quả khi mua sắm tài sản công của tác giả Đà Đông; Kinh nghiệm quản lý mua sắm công của Trung Quốc của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Phương – Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp. Nội dung: trong những năm qua, để tăng cường hiệu quả mua sắm công, Trung Quốc đã tập trung cải cách, hoàn thiện quy định pháp luật về ngân sách, thí điểm biên chế dự toán ngân sách theo kết quả đầu ra trong mua sắm công, chuẩn hóa quy trình mua sắm, tăng cường giám sát toàn bộ quá trình, công khai thông tin mua sắm dịch vụ theo quy định của pháp luật… qua đó, đẩy mạnh cải cách thể chế quản lý trong mua sắm dịch vụ công của Chính phủ mang đặc sắc Trung Quốc. Từ thực tiễn quản lý mua sắm công của Trung Quốc, bài viết rút ra một số kinh nghiệm quản lý mua sắm công của Việt Nam thời gian tới;

Nguyễn Văn Điều (2015), Tăng cường quản lý tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, luận văn thạc sỹ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Luận văn đã hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài sản công. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

Tác giả Phan Hồng Mai trong “Quản lý tài sản tại các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam”, luận án tiến sĩ kinh tế năm 2012, lưu tại Đại học Kinh tế quốc dân, Trong đó tác giả đã hệ thống hoá cơ sở lý luận về tài sản tại doanh nghiệp.

Các công trình nghiên cứu về quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung ở những khía cạnh và mức độ khác nhau, đã phân tích rõ những kết quả đạt được và hạn chế trong quá trình vận hành pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước tại một số địa phương. Tuy nhiên, vẫn chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa quan trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

* Mục đích nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ hơn cả về mặt lý luận và thực tiễn  công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đó làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc từ quy định pháp luật, các chính sách và thực tiễn áp dụng. Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Nhiệm vụ nghiên cứu:

– Làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

– Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Làm rõ những khó khăn hạn chế trong công tác quản lý vốn đầu tư  xây dựng cơ bản từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đề xuất một số định hướng, giải pháp.

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài báo cáo thực tập:

* Đối tượng nghiên cứu

Luận văn có đối tượng nghiên cứu là các vấn đề về quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung  từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thời gian: Từ năm 2015 đến đến 2019.

5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu

5.1. Cơ sở lý luận, thực tiễn của luận văn

Luận văn được nghiên cứu dựa trên những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa  Mac – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung. Những chủ trương, phương hướng phát triển chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các báo cáo tổng kết, số liệu thống kê của các phòng ban tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các công trình khoa học liên quan đến đề tài đã được công bố; Kết quả điều tra khảo sát nghiên cứu thực tế có liên quan là cơ sở lý luận, thực tiễn của luận văn.

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật

5.2. Phương pháp nghiên cứu của luận văn

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận văn chú trọng sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, sử dụng số liệu thống kê, so sánh và đối chiếu, kết hợp giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn.

* Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn: 

– Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số cơ sở khoa học về quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung; trên cơ sở đó, làm rõ những nội dung và phương hướng để quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hiệu quả cao.

– Đánh giá thực trạng và nhận diện những vấn đề mới đang đặt ra đối
với hoạt động quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của báo cáo thực tập:

6.1. Ý nghĩa lý luận của báo cáo thực tập

Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận, vì đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu ở cấp độ một luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế về quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Luận văn góp phần hoàn thiện hơn nữa về mặt lý luận công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung. Bên cạnh đó, luận văn còn có ý nghĩa quan trọng về phương diện thực tiễn, là nguồn tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích đối với các cá nhân tổ chức có liên quan, cũng như các nhà nghiên cứu, các học viên trong quá trình học tập nghiên cứu về quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung. Các giải pháp trong luận văn có ý nghĩa, là nguồn tài liệu tham khảo đối với địa phương trong công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của báo cáo thực tập

Luận văn đánh giá đúng thực trạng, những vấn đề đặt ra về quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và tác động của nó đối với chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đưa ra những kiến nghị phương hướng, giải pháp cơ bản trong thực tế tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 03 chương, cụ thể:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC TÀI SẢN CÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA HÌNH THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG

1.1. Tổng quan quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

1.1.2. Vai trò của vốn chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung và quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung.

1.2. Các nguyên tắc trong quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung.

1.4. Nội dung quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC TÀI SẢN CÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA HÌNH THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

2.1. Tình hình chung về quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2.1.1. Điều kiện kinh tế – xã hội của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2.1.2. Tình hình quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2.2. Thực trạng quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2.3. Một số hạn chế trong quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

2.4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung

2.4.1. Nguyên nhân chủ quan

2.4.2.  Nguyên nhân khách quan

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC TÀI SẢN CÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA HÌNH THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

3.1. Định hướng công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

3.2. Giải pháp quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

3.2.1. Nâng cao chất lượng quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ  ngân sách nhà nước

3.2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung

3.2.3. Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung

3.2.4. Hoàn thiện các quy định của pháp luật ngân sách nhà nước về chất lượng của các tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung

Kết luận chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Trên đây là mẫu Chất lượng của tài sản công được thực hiện qua hình thức mua sắm tập trung từ thực tiễn tại được chia sẻ miễn phí các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo