Đề cương báo cáo: Phân Loại Tội Phạm, Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

Rate this post

Download miễn phí đề cương tốt nghiệp: Phân Loại Tội Phạm, Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Phân Loại Tội Phạm, Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


1. Tính chấp thiết của đề tài

Trong xã hội văn minh, việc quản lý nhà nước bằng pháp luật là một yêu cầu tất yếu khách quan và đặc biệt trở thành một yêu cầu bức thiết đối với việc xây dựng, phát triển Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tế cho thấy, pháp luật là một trong những công cụ hữu hiệu để nhà nước quản lý xã hội, có vai trò đặc biệt trong việc bảo đảm sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia. Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 đang ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tế đời sống, với những quy định nền tảng, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa, diễn ra trong tất cả các ngành, các lĩnh vực khác nhau. Để đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội hiện đại, thì việc hoàn thiện pháp luật là một trong những yêu cầu bức thiết của việc hoàn thiện bộ máy Nhà nước, phục vụ tốt nhất cho công cuộc đổi mới đất nước.

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam và hội nhập quốc tế. Nội dung này đã được Đảng và Nhà nước ta khẳng định cụ thể tại Nghị quyết số 48/NQ-TW Ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Ngày 02-6-2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49/NQTW về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, theo đó, cải cách tư pháp phải kế thừa truyền thống pháp lý dân tộc, các thành tựu đã đạt được của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với hoàn cảnh nước ta và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội trong tương lai.

Ở giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã và đang có những bước tiến quan trọng cụ thể thông qua những kết quả đã đạt được ở nước ta hiện nay. Trong các chủ thể của công tác đấu tranh phòng ngừa tình hình tội phạm thì vai trò của cơ quan điều tra có vai trò vô cùng lớn. Thông qua việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thì cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương đã điều tra về các hành vi vi phạm cụ thể của các đối tượng phạm tội. Quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền và nâng cao chất lượng của hoạt động cải cách tư pháp hiện nay cần thiết có sự đảm bảo quyền lực nhà nước thống nhất có sự phân công phối hợp trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là định hướng cơ bản thực hiện công cuộc đổi mới hệ thống chính trị nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay

Công tác phòng đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung và phân loại tội phạm đã và đang tạo điều kiện cần thiết cho quá trình xử lý các hành vi phạm tội trong thực tiễn. Đặc biệt là trong tình hình tội phạm trên địa bàn trong những năm trở lại đây ngày càng tăng, cùng với đó cũng là thách thức to lớn đối với cơ quan tư pháp thực hiện chức năng điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự trong thực tế đã đóng góp vai trò, vị trí trong công tác này trên địa bàn cần thiết phải có sự đối mới đáp ứng với yêu cầu đề ra của thành phố trong tình hình mới. Do đó, cần thiết phải có những nghiên cứu nhằm đảm bảo cho quá trình thực hiện các quy định về lý luận phân loại tội phạm theo quy định hiện hành, chỉ ra những kết quả đạt được và khó khăn trong quá trình áp dụng. Trước yêu cầu bức thiết về vấn đề này và trên cơ sở thực tiễn tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: Phân loại tội phạm, những vấn đề lý luận và thực tiễn làm khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành luật của mình.

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá về mặt lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn việc áp dụng PLTP trên cơ sở đó tìm ra những vướng mắc, bất cập để đề xuất những giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật hiện hành về phân loại tội phạm.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Một là, làm rõ các khái niệm, đặc điểm và vai trò về hoạt động phân loại tội phạm nói chung.

Hai là, nghiên cứu khung pháp luật điều chỉnh PLTP, những yếu tố tác động đến việc áp dụng PLTP.

Ba là, phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng PLTP; đưa ra những vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật.

Bốn là, đưa ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phân loại tội phạm hiện nay.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Khóa luận tập trung nghiên cứu các quan điểm trong các công trình nghiên cứu; các quy định của pháp luật về phân loại tội phạm; quy định của BLHS Việt Nam hiện hành về phân loại tội phạm.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Khóa luận tập trung nghiên cứu phân loại tội phạm trên cơ sở BLHS 2015

Về địa bàn nghiên cứu: Trên địa bàn cả nước.

Về thời gian nghiên cứu: Từ 1999 đến 2019

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập , giá rẻ

 1. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết được vấn đề đặt ra thì đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp phân tích, tổng hợp: Nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận cơ bản về lý luận về phân loại tội phạm; những bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về phân loại tội phạm. Phân tích thực tiễn, tổng hợp tài liệu đưa ra những nhận định về PLTP.

Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt luận văn.

– Phương pháp thống kê: Thống kê các văn bản pháp luật điều chỉnh PLTP. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở chương 1 và 2.

– Các phương pháp nghiên cứu khác: Phương pháp diễn dịch để chứng minh những quy định của pháp luật đối với vấn đề lý luận và thực tiễn về phân loại tội phạm; phương pháp quy nạp: được sử dụng để đưa ra các giải pháp trên cơ sở phân tích từ thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về lý luận về phân loại tội phạm; phương pháp so sánh được áp dụng khi viện dẫn quy định BLHS năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 2017) luật củ và những sữa đổi bổ sung theo luật mới

 1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

Khóa luận góp phần bổ sung làm sáng tỏ thêm về mặt lý luận về PLTP; Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về PLTP trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của khóa luận góp phần vào việc nghiên cứu, sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành, hướng dẫn thi hành các quy định đang có hiệu lực góp phần hoàn thiện pháp luật và xác định PLTP chính xác đáp ứng yêu cầu phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể bị xâm phạm.

 1. Kết cấu bài báo cáo thực tập:

Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của  gồm 3 chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phân loại tội phạm
 • Chương 2: Quy định pháp luật về phân loại tội phạm
 • Chương 3: Thực tiễn và giải pháp hoàn thiện khi áp dụng phân loại tội phạm ở nước ta hiện nay.

Nội dung bài báo cáo thực tập:

Xem Thêm ==>  99+ chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật 

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

1.1. Khái niệm và đặc điểm về tội phạm, phân loại tội phạm

1.2. Sự cần thiết phải phân loại tội phạm

1.3. Vai trò của phân loại tội phạm

1.4. Kinh nghiệm phân loại tội phạm của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

1.5. Các yếu tố tác động đến việc phân loại tội phạm

1.5.1. Yếu tố chính trị – xã hội

1.5.2. Yếu tố văn hóa lịch sử

1.5.3. Yếu tố ý thức và trình độ cán bộ, công chức

CHƯƠNG 2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÂN LOẠI TỘI PHẠM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

2.1. Quy định về phân loại tội phạm

2.1.1. Tội phạm ít nghiêm trọng

2.1.2. Tội phạm nghiêm trọng

2.1.3. Tội phạm rất nghiêm trọng

2.1.4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

2.1.5. Trách nhiệm pháp nhân

2.2. Thực tiễn về quy định phân loại tội phạm theo quy định hiện hành

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THI ÁP DỤNG PHÂN LOẠI TỘI PHẠM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

3.1.  Định hướng hoàn thiện quy định về phân loại tội phạm ở nước ta hiện nay

3.2. Giải pháp hoàn thiện quy định về phân loại tội phạm

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện quy đinh

3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng

 

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Quốc Hội (2013), Hiến pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
 2. Quốc Hội (2014), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
 3. Quốc Hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
 4. Quốc Hội (2015), Bộ luật hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;
 5. Nghị quyết số 49 – NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;
 6. Kết luận số 79 – KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49 – NQ/TW;
 7. Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát (nay là Đại học kiểm sát) (2017), Tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, Hà Nội.
 8. Trung tâm từ điển học (2007),Từ điển Tiếng Việt ,NXB Đà Nẵng.
 9. Nhà xuất bản từ điển bách khoa (2010), Từ điển luật học.
 10. Trịnh Tiến Việt (2013), Tội phạm và trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 11. Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
 12. Luận án tiến sĩ của TS. Trần Huy Liệu “Đổi mới và tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam”;

Trên đây là mẫu chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Phân Loại Tội Phạm, Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo