Nội Dung Viết Báo Cáo Thực Tập Nghành Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Sài Gòn

Rate this post

Download miễn phí mẫu báo cáo thực tập: Nội Dung Viết Báo Cáo Thực Tập Nghành Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Sài Gòn dành cho các bạn sinh viên ngành Ngân Hàng đang làm báo cáo tốt nghiệp, mẫu Nội Dung Viết Báo Cáo Thực Tập Nghành Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Sài Gòn được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình.

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Nội Dung Viết Báo Cáo Thực Tập Nghành Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Sài Gòn

Trong quá trình thực tập, sinh viên phải tiến hành thực tập gồm những nội dung chung và theo nội dung các chuyên ngành như sau:

 1. Phần thực tập chung

Sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu khái quát các vấn đề mang tính tổng quan và các nghiệp vụ không thuộc chuyên ngành đào tạo sau sau đây:

 • Tìm hiểu bộ máy tổ chức, môi trường hoạt động của cơ sở thực tập nói chung.
 • Thực tập và nghiên cứu kế hoạch tổng hợp của doanh nghiệp.
 • Thực tập và tìm hiểu các nghiệp vụ ngoài chuyên ngành đào tạo.
 1. Phần thực tập chuyên ngành

2.1.  Thực tập nghiệp vụ tín dụng

 • Khảo sát tổ chức bộ phận tín dụng và hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực tín dụng (nhất là các văn bản mới được ban hành).
 • Nghiên cứu hồ sơ, thực tập quy trình tín dụng ngắn hạn, trung – dài hạn và tín dụng quốc tế gồm: yêu cầu về hồ sơ, thu thập thông tin và phân tích các dữ liệu, thẩm định và xét duyệt cho vay, theo dõi nợ, thu nợ, thu lãi, xử lý nợ xấu…
 • Phương pháp xây dựng, quản lý hạn mức tín dụng; xác định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất và định kỳ hạn nợ.
 • Thực hành kiểm tra trước, trong và sau cho vay; phân tích tài chính doanh nghiệp, đánh giá dự án, xếp hạng tín dụng.
 • Tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro tín dụng: đánh giá rủi ro, phòng ngừa và xử lý rủi ro, trích lập dự phòng; quản lý và xử lý tài sản đảm bảo nợ vay…

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập giá rẻ  

 • Thực tập nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư: Phân tích nhu cầu đầu tư, thị trường tiêu thụ; nguồn cung cấp vật tư, kỹ thuật; điều kiện kinh tế – tài chính; môi trường xã hội…có liên quan tới dự án đầu tư.
 • Thực tập các nghiệp vụ tín dụng khác như: cầm cố, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán, đồng tài trợ…

2.2. Thực tập nghiệp vụ quản trị kinh doanh ngân hàng

 • Nghiên cứu trình tự và phương pháp lập kế hoạch chiến lược kinh doanh: huy động vốn, sử dụng vốn, phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và thị trường.
 • Nghiên cứu quá trình triển khai các kế hoạch chiến lược gắn với tổ chức và hoạt động ngân hàng.
 • Phân tích quá trình quản trị nhân lực, tài sản Nợ – Có và kết quả kinh doanh ngân hàng.

2.3. Thực tập Marketing ngân hàng

Nghiên cứu việc vận dụng chiến lược và phương pháp marketing vào các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng. Chú trọng các lĩnh vực:

 • Marketing các sản phẩm dịch vụ: huy động vốn, tín dụng, thẻ ngân hàng, … và thu thập thông tin khách hàng để phát triển sản phẩm dịch vụ.
 • Nghiên cứu quá trình xây dựng, vận hành mạng lưới phân phối và các kênh phân phối sản phẩm.
 • Xây dựng và vận dụng chính sách lãi suất.
 • Các hoạt động quảng cáo của ngân hàng.

2.4. Thực tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng

* Thực tập về tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng

 • Tổ chức bộ máy và sắp xếp lao động kế toán theo các mô hình khác nhau, phân công chức năng, nhiệm vụ cho các bộ phận, từng cán bộ trong phòng kế toán.
 • Nghiên cứu việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trên cơ sở hệ thống tài khoản của các TCTD mà Thống đốc NHNN đã ban hành.
 • Tiếp cận hệ thống chứng từ sổ sách kế toán đang sử dụng tại ngân hàng: Các mẫu chứng từ, sổ sách; kiểm soát, xử lý, luân chuyển, quản lý và lưu trữ chứng từ; lập và quản lý các sổ sách, báo cáo kế toán.
 • Nghiên cứu quá trình thu thập, tính toán, ghi chép kế toán, quy trình chuyển giao thông tin kế toán giữa các bộ phận; tổng hợp số liệu từ kế toán phân tích đến kế toán tổng hợp.
 • Nghiên cứu quá trình triển khai các chế độ, thể lệ nghiệp vụ trong công tác kế toán và vận dụng các chuẩn mực kế toán tại ngân hàng.
 • Xem xét và đánh giá hệ thống thông tin kế toán; quá trình cung cấp thông tin kế toán cho quản lý, điều hành và thực hiện chức năng tham mưu của kế toán.

* Thực tập các nghiệp vụ kế toán giao dịch

 • Cách thức tổ chức quầy giao dịch tại một đơn vị ngân hàng theo mô hình truyền thống và giao dịch một cửa; các dịch vụ cung cấp tại quầy giao dịch; chuyển giao thông tin, dữ liệu từ quầy giao dịch đến các bộ phận kế toán khác.
 • Nghiên cứu quy trình mở tài khoản giao dịch và quản lý tài khoản khách hàng: Hồ sơ và trình tự mở tài khoản, vấn tin về tình hình hoạt động của tài khoản, bảng kê và đối chiếu tình hình biến động số dư…
 • Quy trình kế toán giao dịch về tiền gửi, thanh toán, cho vay, huy động vốn, kinh doanh ngoại tệ… từ khâu tiếp nhận chứng từ và yêu cầu của khách hàng, xử lý nghiệp vụ, nhập dữ liệu hạch toán và quản lý hồ sơ, thông tin khách hàng.

* Thực tập các nghiệp vụ kế toán nội bộ

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Ngân Hàng 

 • Kế toán vốn chủ sở hữu, các quỹ, tài sản cố định, công cụ lao động trong ngân hàng.
 • Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh; phân phối lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
 • Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng: Chuyển tiền điện tử, thanh toán bù trừ, thanh toán qua tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước…
 • Nghiên cứu nghiệp vụ quản lý và điều hòa vốn trong từng Ngân hàng thương mại.
 • Tìm hiểu các nghiệp vụ về kế toán hoạt động liên ngân hàng: Tiền gửi, cho vay, chiết khấu, góp vốn đồng tài trợ, liên doanh, mua bán giấy tờ có giá…
 • Bước đầu phân định giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị; nội dung những thông tin cung cấp cho quá trình quản trị tài chính ngân hàng.
 • Tìm hiểu báo cáo kế toán và báo cáo tài chính, tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa trên báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.

*  Thực tập kiểm toán nội bộ

 • Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ.
 • Quá trình vận dụng các phương pháp và các quy trình kiểm toán, các nội dung kiểm toán chủ yếu.
 • Thực hành kiểm toán các hoạt động trong ngân hàng: Kiểm toán tín dụng, kiểm toán kế toán, kiểm toán nghiệp vụ đầu tư, báo cáo tài chính…

2.5. Thực tập nghiệp vụ thanh toán quốc tế

 • Tìm hiểu quy trình tổ chức nghiệp vụ thanh toán quốc tế ở một Ngân hàng thương mại.
 • Tiếp cận quá trình vận dụng các văn bản pháp quy của Việt Nam và thông lệ quốc tế theo những quy tắc thực hành thống nhất UCP 600, URC 522…. vào thanh toán quốc tế tại ngân hàng.
 • Nghiên cứu quá trình vận dụng và quy trình tổ chức một nghiệp vụ thanh toán theo các phương thức và công cụ thanh toán quốc tế trong thanh toán mậu dịch và phi mậu dịch tại ngân hàng: tín dụng chứng từ, chuyển tiền, uỷ thác thu, séc, hối phiếu, thẻ…
 • Quy trình và nội dung kiểm tra các chứng từ, hồ sơ thanh toán quốc tế: tính hoàn hảo của bộ chứng từ, hối phiếu, hoá – vận đơn, hợp đồng bảo hiểm…
 • Tìm hiểu cách thức giải quyết những tranh chấp, khiếu nại và vướng mắc nảy sinh trong các quan hệ thanh toán quốc tế theo thông lệ quốc tế và luật pháp Việt Nam.

2.6.  Thực tập nghiệp vụ tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương

 • Hiểu và thực hành các nghiệp vụ tín dụng quốc tế qua các kênh: tín dụng chính phủ, tín dụng của các tổ chức quốc tế, tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng.
 • Thực hành kỹ thuật tài trợ xuất nhập khẩu, bao thanh toán trên cơ sở hối phiếu, nhờ thu, tín dụng chứng từ, các nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán quốc tế khác.

2.7. Thực tập nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác

 • Khảo sát mô hình tổ chức của phòng (bộ phận) kinh doanh ngoại hối (Front office – Back office).
 • Thực hành quy trình kinh doanh ngoại hối theo các loại giao dịch: Spot, forward, swap, options… cả trên thị trường liên ngân hàng và thị trường khách hàng.
 • Tìm hiểu và nắm được chức năng, nhiệm vụ của các vị trí trong bộ phận kinh doanh ngoại hối (Dealer, Supervisor…)
 • Nội dung và phương pháp quản lý rủi ro hối đoái tại ngân hàng.
 • Tìm hiểu nội dung công tác quản lý nợ nước ngoài của NHTM; quản lý rủi ro trong tín dụng quốc tế.

Ngoài các nội dung trên, sinh viên có thể chủ động tìm hiểu các nội dung khác trong quá trình thực tập để nắm được toàn diện về hoạt động tiền tệ, ngân hàng và tập dượt phương pháp làm việc của một cán bộ ngân hàng trong thực tế. Trong đó, những nội dung có liên quan đến đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên cần dành thời gian thích đáng để tìm hiểu sâu sắc, thu thập số liệu, tình hình để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt kết quả tốt nhất.

 

2.8. Thực tập nghiệp vụ tài chính:

 • Tổ chức tài chính của cơ sở thực tập.
 • Tìm hiểu về quản lý vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu về vốn và các nguồn vốn của doanh nghiệp.
 • Cấu trúc và mức độ rủi ro trong kinh doanh của các doanh nghiệp.
 • Phân tích về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên có thể tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan khác như chính sách tài trợ trong doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, quỹ đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm của các doanh nghiệp ….


Trên đây là mẫu chuyên đề tốt nghiệp: Nội Dung Viết Báo Cáo Thực Tập Nghành Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Sài Gòn được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo