Năng Lực Kiểm Sát Viên Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Huyện Ở Thành Phố Hà Nội

Rate this post

Download miễn phí chuyên đề tốt nghiệp: Năng Lực Kiểm Sát Viên Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Huyện Ở Thành Phố Hà Nội dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Năng Lực Kiểm Sát Viên Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Huyện Ở Thành Phố Hà Nội  được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Đề cương báo cáo thực tập: NĂNG LỰC KIỂM SÁT VIÊN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm qua đất nước ta thực hiện đường lối đổi mới đã đem lại những chuyển biến hết sức tích cực: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; nghèo đói giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, an ninh được bảo đảm. Trước nhiệm vụ phát triển và bảo vệ đất nước, trước yêu cầu Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm ở nước ta trong tình hình hiện nay thì cải cách Viện kiểm sát là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách bộ máy nhà nước nói chung và cải cách tư pháp nói riêng. Đồng thời, cải cách về tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhằm xây dựng hệ thống cơ quan Viện kiểm sát trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của cơ quan được Đảng và Nhà nước giao cho trọng trách thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay.

Trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam cũng nêu rõ: “Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2010. Cải cách tư pháp khẩn trương, đồng bộ, lấy cải cách hoạt động xét xử làm trọng tâm, thực hiện cơ chế công tố gắn với hoạt động điều tra”. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 49 – NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó xác định nhiều nội dung về đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, và gần đây nhất là Kết luận số 79 – KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49 – NQ/TW thì chức năng của Viện kiểm sát trong thời gian tới vẫn được tiếp tục xác định chắc chắn đó là: “Viện kiểm sát nhân dân có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp như hiện nay”. Theo đó, vấn đề cải cách tư pháp đã được quán triệt và trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động, đồng thời phù hợp với quá trình đổi mới công tác lập pháp và chương trình cải cách hành chính. Trong 60 năm qua, tổ chức và hoạt động Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ pháp chế XHCN, đồng thời tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần  bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình thì vai trò của các KSV giữ vị trí vô cùng quan trọng và cần thiết. Do đó, tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã xác định: “Đội ngũ cán bộ tư pháp còn thiếu về số lượng, yếu kém về trình độ và năng lực nghiệp vụ, một bộ phận tiêu cực, thiếu trách nhiệm, thiếu bản lĩnh sa sút về phẩm chất đạo đức. Đây là vấn đề nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kỷ cương, pháp luật, giảm hiệu lực của bộ máy Nhà nước”. Do đó, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc cải cách tư pháp trong thời gian tới: “Nâng cao chất lượng công tố của KSV tại phiên toà, bảo đảm tranh tụng với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác”. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị tiếp tục xác định thực hiện tốt chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên toà xét xử, coi đây là khâu đột phá của cải cách tư pháp…”.

Mặt khác, với việc tăng thẩm quyền cho Toà án cấp huyện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì phần lớn các vụ án hình sự đều do các cơ quan tư pháp cấp huyện giải quyết. Thực tế cho thấy, giải quyết tốt ở cấp cơ sở sẽ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Xuất phát từ những lý do trên và từ nhận thức việc nâng cao năng lực của kiểm sát viên cấp huyện là một trong những vấn đề quan trọng, cần được quan tâm hơn nữa cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn, đặc biệt là trên địa bàn quận, huyện của thành phố Hà Nội. Việc học viên chọn đề tài “Năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ Luật học là hết sức cần thiết nhằm thực hiện một cách kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp nói chung, cải cách và nâng cao năng lực của Kiểm sát viên cấp huyện nói riêng.

  1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Vấn đề năng lực của Kiểm sát viên  của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện được các nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu và tiếp cận với nhiều góc độ khác nhau, cụ thể:

* Sách chuyên khảo, đề tài nghiên cứu:

– Đề tài khoa học cấp bộ: Những giải pháp nâng cao chất lượng THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp, VKSND tối cao, năm 2002.VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp, Hội thảo khoa học, VKSND tối cao, tháng 9 – 2008.

– Đề án: Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp, Ban cán sự Đảng- VKSND tối cao, tháng 8 – 2008.

– Sách tham khảo: THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, của tác giả TS Lê Hữu Thể, Nxb Tư pháp, Hà Nội, năm 2008.

* Luận văn, luận án:

–  Luận án Tiến sĩ Luật học: Quyền công tố ở Việt Nam của Lê Thị Tuyết Hoa, năm 2002.

– Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nâng cao chất lượng THQCT trong XXST các vụ án hình sự của KSV VKSND các quận ở thành phố Hà Nội, của tác giả Trần Đình Tú, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2008. Chất lượng tranh tụng tại phiên toà XXST hình sự của KSV VKSND tỉnh Thanh Hoá, của tác giả Mai Thị Nam, Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2008. Năng lực tranh tụng của KSV THQCT tại phiên toà xét xử án hình sự ở tỉnh An Giang, của tác giả Bùi Trí Dũng, Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2008. Năng lực áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố của kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, của tác giả Đào Thịnh Cường, Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2009. áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Nam Định, của tác giả Trần Quốc Hoàn, Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2009.

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập , giá rẻ 

* Các bài viết:

Một số công trình, bài viết đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như: Tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp của tác giả Lê Hữu Thể, Tạp chí kiểm sát số 14-16, 2008; Bàn về mô hình VKS theo yêu cầu cải cách tư pháp của tác giả Lại Hợp Việt, tạp chí Kiểm sát số 14-16, 2008; Một số ý kiến về tổ chức và hoạt động của VKS theo yêu cầu cải cách tư pháp của tác giả Bùi Đức Long, tạp chí Kiểm sát số 14-16, 2008;…

Nhìn chung, các công trình nêu trên đã đề cập tới một số khía cạnh của QCT và THQCT song chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống về năng lực  kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát triển những kết quả nghiên cứu nêu trên, luận văn này nghiên cứu một cách hệ thống vấn đề năng lực kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội.

  1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Luận văn tâp trung làm rõ cơ sở lý luận về năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; phân tích đánh giá thực trạng năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó nêu các quan điểm và đề xuất giải pháp bảo đảm năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ sau:

Một là, phân tích cơ sở lý luận về năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Hai là, phân tích đánh giá thực trạng năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội hiện nay

Ba là, nêu các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi về không gian nghiên cứu: Trên địa bàn thành phố Hà Nội

– Phạm vi về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2015 đến nay (Lấy số liệu đến 06 tháng đầu năm 2020)

  1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Cơ sở lý luận

Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước về Nhà nước và pháp luật, về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và cải cách tư pháp.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tác giả sử dụng phương pháp này để nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến năng lực Kiểm sát viên của Viện kiểm sát cấp huyện; các đề tài khoa học, chương trình, dự án, các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

– Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để nêu lên cơ sở lý thuyết về năng lực Kiểm sát viên của Viện kiểm sát cấp huyện và đánh giá, khái quát thành những quan điểm, luận điểm làm nền tảng lý luận cho luận văn.

– Phương pháp thống kê: tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu ở chương 2 của luận văn, các số liệu thu thập, điều tra được tổng hợp, phân tích làm cơ sở đánh giá thực trạng qua đó đánh giá về thành tựu, hạn chế để đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề một cách cụ thể trong quá trình áp dụng trong thực tiễn tại thành phố Hà Nội.

  1. Đóng góp mới về khoa học của đề tài (bổ sung sau khi viết luận văn)
  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

7.1. Ý nghĩa khoa học

Tuy không phải là công trình đầu tiên nghiên cứu về Viện kiểm sát nói chung và năng lực năng lực Kiểm sát viên của Viện kiểm sát cấp huyện tại thành phố Hà Nội nhưng luận văn góp một phần bổ sung những thiếu sót mà các công trình nghiên cứu trước chưa đề cập đến về năng lực năng lực Kiểm sát viên của Viện kiểm sát cấp huyện tại thành phố Hà Nội.

7.2. Ý nghĩa thực tiễn

Luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên và có hệ thống ở cấp độ một luận văn thạc sĩ luật học về Năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn thể hiện ở các nội dung cơ bản sau:

Luận văn góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, đưa ra các tiêu chí đánh giá và các điều kiện đảm bảo thực hiện của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong thực tế.

Đưa ra một số quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực hành quyền công tố của kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội thời gian tới.

Những kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở để những người trực tiếp hoạt động trong ngành kiểm sát nhân dân, đặc biệt là những Kiểm sát viên cấp huyện ở thành phố Hà Nội tham khảo để có hướng nâng cao năng lực góp phần hiệu quả chất lượng công việc, làm cơ sở khoa học phục vụ cho việc học tập của sinh viên chuyên và những ai quan tâm đề tài, gợi mở hướng nghiên cứu để những người tâm huyết đi sâu vào tìm hiểu. Đồng thời nó giúp những cán bộ, chuyên viên trực tiếp làm về chức năng, nhiệm vụ của KSV trong thực tế có cái nhìn sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ mình được giao.

  1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 03 chương 07 tiết.

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC KIỂM SÁT VIÊN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

1.1.1. Năng lực Kiểm sát viên của VKSND cấp huyện

– Khái niệm năng lực

– Khái niệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

– Khái niệm năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

1.1.2.   Đặc điểm năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

1.1.3.   Vai trò của năng lực kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

1.2. Hình thức, nội dung năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

1.2.1. Hình thức thể hiện năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

– Bằng cấp chuyên môn của kiểm sát viên (CĐ, CN, Th.s, TS);

– Kỹ năng của kiểm sát viên (thuyết trình ( đọc Cáo trạng…), Soạn thảo VB (Cáo trạng, kiến nghị…) Kỹ năng giao tiếp…)

– Kinh nghiệm tác nghiệp, các hoạt động chuyên môn của kiểm sát viên

> Năng lực: Phụ thuộc trình độ chuyên môn + Tố chất (chỉ số thông minh; trí thông minh cảm xúc, trí thông minh xã hội, chỉ số đam mê, chỉ số vượt khó, trình độ biểu đạt ngôn ngữ)

– Thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

1.2.2. Nội dung năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

1.2.2.1. Năng lực thực hành quyền công tố

– Năng lực giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự

– Năng lực trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

1.2.2.2. Năng lực kiểm sát hoạt động tư pháp

– Năng lực kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự; quá trình giải quyết vụ án hình sự;

– Năng lực kiểm sát trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động;

– Năng lực kiểm sát trong việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật 

1.3. Các điều kiện bảo đảm năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

– Điều kiện bảo đảm về chính trị;

– Điều kiện bảo đảm về pháp lý

– Điều kiện bảo đảm về tổ chức bộ máy; hoạt động quản lý, điều hành

– Điều kiện bảo đảm về vật chất, kỹ thuật

Kết luận Chương 1

Chương 2: THỰC TIỄN NĂNG LỰC KIỂM SÁT VIÊN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

2.1. Đặc điểm và cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội

2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế – xã hội

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, thể chế pháp lý, chế độ chính sách, cơ sở vật chất của VKSND cấp huyện

2.1.3. Tình hình kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội hiện nay.

2.2. Thực trạng năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội hiện nay

2.2.1. Ưu điểm và nguyên nhân

2.2.1.1. Ưu điểm

– Hình thức thể hiện năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội

– Nội dung năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội

2.2.1.2. Nguyên nhân của ưu điểm

– Nguyên nhân khách quan

– Nguyên nhân chủ quan

2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân

2.2.2.1. Hạn chế

– Hình thức thể hiện năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

– Nội dung năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội

2.2.2.2. Nguyên nhân của hạn chế

– Nguyên nhân khách quan

– Nguyên nhân chủ quan

Kết luận Chương 2

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM NĂNG LỰC KIỂM SÁT VIÊN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  CẤP QUẬN, HUYỆN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Quan điểm bảo đảm năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội

3.2. Giải pháp bảo đảm năng lực kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ở thành phố Hà Nội.

 

– Quy hoạch Kiểm sát viên cấp huyện

– Tuyển dụng, sử dụng Kiểm sát viên cấp huyện

– Đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên cấp huyện

– Đánh giá Kiểm sát viên cấp huyện

– Chế độ đãi ngộ Kiểm sát viên cấp huyện

Kết luận Chương 3.


Trên đây là mẫu chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Năng Lực Kiểm Sát Viên Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Huyện Ở Thành Phố Hà Nội được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo