Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Rate this post

Download miễn phí chuyên đề tốt nghiệp: Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Table of Contents

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài

Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hảnh chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Kiểm soát thủ tục hành chính chính là cách thức thực hiện các hoạt động liên quan tới thủ tục hành chính để nhằm đạt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, cải cách thủ tục hành chính luôn được Đảng, Quốc hội và Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của cải cách hành chính nhằm giải phóng nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền. Cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ khóa 13 và là đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của nước ta.

Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện ở tất cả các lĩnh vực có phát sinh quan hệ hành chính giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức được thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; do vậy, kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện trong mọi lĩnh vực có phát sinh quan hệ hành chính (như lĩnh vực đất đai, thuế, hải quan, giáo dục,…).

Kiểm soát thủ tục hành chính nói chung được thực hiện từ năm 2008 và được Chính phủ quy định bởi văn bản QPPL. Qua quá trình thực hiện, các quy định cũng luôn được sửa đổi, bổ sung ngày càng chi tiết, phù hợp với thực tế.

Hiện nay, văn bản có hiệu lực cao nhất điều chỉnh đối với hoạt động này là Nghị định 63/2010/NĐ-CP, theo đó “Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính”.

Kiểm soát thủ tục hành chính là một công việc mới, khó khăn, lâu dài và mang tính khoa học, do đó đòi hỏi cơ quan hành chính các cấp cần phải đầu tư thời gian, nhân lực và tài chính để thực hiện.

Qua thực tế thực tập tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, tác giả mạnh dạn chọn đề tài BÁO CÁO THỰC TẬP “Thực trạng kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

2. Mục tiêu của đề tài

 • –  Làm rõ các quy định pháp luật, chính sách của đảng, nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính nói chung và trong lĩnh vực giáo dục nói riêng;
 • –  Đánh giá thực trạng kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên cơ sở quy định pháp luật và thực tế thực hiện;
 • –  Tìm ra nguyên nhân hạn chế, bất cập trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục;
 • –  Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

 • –  Quy định về thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính;
 • –  Từng hoạt động của kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục;
 • –  Chủ thể tham gia quá trình kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục

3.2. Phạm vi nghiên cứu

–  Đề tài tập trung đánh giá một cách toàn diện, tổng thể hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính về giáo dục dưới giác độ lý luận và thực tiễn:

+ Cơ sở lý luận: Nghiên cứu, tổng hợp các kiến thức cơ bản, các quy định của pháp luật quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các nội dung liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, bao gồm bản chất, nguyên tắc, phương thức tiếp cận và cơ chế thực hiện các nội dung kiểm soát thủ tục hành chính. Từ đó, đúc rút được những yêu cầu cụ thể, trách nhiệm của từng chủ thể trong quy trình kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

+ Cơ sở thực tiễn: đánh giá việc thực hiện từng nội dung của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục; đánh giá tính phù hợp của quy định về kiểm soát thủ tục hành chính đối với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

–  Chỉ ra được các điểm chưa phù hợp (nếu có) của các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính đối với lĩnh vực giáo dục;

–  Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục; kiến nghị việc xem xét, áp dụng quy định hiện hành về kiểm soát thủ tục hành chính đối với lĩnh vực giáo dục (nếu có) hoặc kiến nghị về thể chế để đảm bảo quy định liên quan tới thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục phù hợp với tính đặc thù của quản lý nhà nước về giáo dục.

4.Phương pháp tiến hành

–  Phân tích, tổng hợp, gồm thu thập và xử lý tài liệu có quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và các quy định có liên quan; các chủ trương, đường lối của đảng, Nhà nước có liên quan;

–  Đánh giá thực trạng, rà soát các văn bản pháp quy hiện hành, các cơ chế tổ chức và quy trình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trên cơ sở đó phân tích các hạn chế, nguyên nhân và thách thức đặt ra đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục; đi đến đề xuất các giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trong thời gian tới;

–  Lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức có liên quan và các thành viên thị trường;

–  Tiến hành các hội thảo trong phạm vi nhóm thực hiện đề tài cũng như mở rộng với các thành viên bên ngoài nhằm đạt đến kết quả nghiên cứu khoa học tối ưu.

5.Kết cấu đề tài:

Với mục tiêu nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu, đề tài báo cáo thực tập được kết cấu thành 2 chương. Trong đó:

 • Chương I: Cơ sở lý luận và pháp lý về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
 • Chương II. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 • 1.1. Khái quát chung về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
 • 1.1.1. Khái niệm kiểm soát thủ tục hành chính
 • 1.1.2. Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính
 • 1.1.3. Vai trò của công tác kiểm soát thủ tục hành chính
 • 1.2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
 • 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
 • 1.2.2. Chủ thể thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
 • 1.2.3. Nội dung của công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
 • 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

 • 2.1. Khái quát về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
 • 2.2. Thực trạng công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020
 • 2.2.1. Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính
 • 2.2.2. Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính
 • 2.2.3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính
 • 2.2.4. Kiểm tra việc kiểm soát thủ tục hành chính
 • 2.3. Đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân
 • 2.4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
 • 2.4.1. Đối với cán bộ, công chức viên chức trong toàn ngành
 • 2.4.2. Đối với các đơn vị trực thuộc
 • 2.4.3. Đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở

Xem Thêm ==> Cơ sở lý luận và pháp lý về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

 2.1. Khái quát về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là một quy trình được thực hiện từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tới khi triển khai tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi của thủ tục hành chính cũng như giám sát việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính công. 

Năm 2018, các cơ quan trực thuộc ngành GD&ĐT trong tỉnh đã đồng loạt thực hiện rà soát, đơn giản hóa đối với tất cả thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết. Theo đó, đã đề nghị cắt giảm 55% thời gian giải quyết thủ tục hành chính có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh; cắt giảm 50,6% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp huyện; cắt giảm 51,6% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp xã theo quy định. Sở GD&ĐT đã lập danh sách 32 thủ tục hành chính liên thông; đăng ký 10 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Năm 2019, Sở GD&ĐT tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, nhằm hướng tới mục tiêu cắt giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Cùng với đó, đơn giản hóa hơn nữa việc thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh việc đơn giản hóa và giảm thời gian giải quyết, hầu hết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đều được ngành GD&ĐT công khai rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình tìm hiểu, tra cứu, ứng dụng thực hiện. Hiện nay, bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT gồm ba lĩnh vực (GD&ĐT; Quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ) với 66 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa đồng bộ với hệ thống văn bản của cấp trên. Toàn bộ các thủ tục hành chính của ngành đã được niêm yết công khai và thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, của sở và các đơn vị trường học. Hệ thống biểu mẫu kèm theo được định dạng word, giúp công dân dễ dàng tra cứu, tải mẫu văn bản về để sử dụng.

Những kết quả tích cực trên đây có được là do sự đóng góp không nhỏ từ việc đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc ngành thời gian qua. Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính được Sở GD&ĐT thường xuyên lồng ghép trong các đợt thanh tra, kiểm tra thường xuyên, chuyên đề và đột xuất.

Cụ thể, trong một số đợt kiểm tra nền nếp, thanh tra hành chính tại các đơn vị, ngành đều lồng ghép nội dung kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về công bố công khai và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định, hướng dẫn; xác định rõ vai trò của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của đơn vị; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động được áp dụng đồng bộ, thường xuyên. Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đã lưu trữ, tập hợp khá đầy đủ, đúng quy định những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đa số văn bản quản lý nội bộ được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời, đúng thể thức quy định…

Thông qua kiểm tra, kiểm soát, cơ quan chức năng của ngành đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục một số hạn chế trong công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính. Cụ thể: Một số đơn vị nhà trường chưa niêm yết đầy đủ danh mục, nội dung, biểu mẫu các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; hoặc chưa kiểm tra các biểu mẫu, hướng dẫn thủ tục hành chính khi công dân có yêu cầu, dẫn đến khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính) người dân phải làm lại hồ sơ, phải đi lại mất thời gian. Một số đơn vị chưa ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ nội bộ; một số văn bản ban hành chưa đúng theo thể thức quy định…

Để khắc phục những thiếu sót, hạn chế trên, thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, nhà trường thực hiện nghiêm kế hoạch về kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính; công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, chuyên đề, hành chính) nhằm đưa hoạt động này thực sự đi vào nền nếp, chặt chẽ và đồng bộ. Ngành cũng sẽ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc đưa nội dung kiểm soát thủ tục hành chính là một trong các nội dung đánh giá hoạt động của đơn vị về công tác văn phòng trong quá trình bình xét thi đua cuối năm học.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính theo từng năm gắn với công bố, niêm yết công khai danh mục, nội dung, biểu mẫu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị và phương tiện thông tin đại chúng, đường dây nóng… để thực hiện tốt hơn việc kiểm soát thủ tục hành chính. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết để tham mưu với UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2.2. Thực trạng công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020

2.2.1. Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính

Công khai, niêm yết thủ tục hành chính là một trong những khâu quan trọng, vì vậy Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương luôn chú trọng công tác công khai, niêm yết các thủ tục hành chính. Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện, tạo điều kiện tốt cho tổ chức, cá nhân tiếp cận tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính.

Phòng Thanh tra chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương trong việc đôn đốc, hướng dẫn các phòng ban chuyên môn, nhà trường thực hiện niêm yết công khai thường xuyên các thủ tục hành chính để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Sau khi các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan, nhà trường thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm thủ tục hành chính.

Hình thức niêm yết: Các thủ tục hành chính được niêm yết trên hệ thống bảng tại phòng tiếp dân. Vị trí đặt bảng thuận tiện cho việc tìm hiểu, nghiên cứu của công dân và tổ chức theo đúng như quy định.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị, nhà trường phải luôn cập nhật kịp thời các Quyết định công bố thủ tục hành chính mới của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh; đồng thời Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương thông tin kịp thời đến các đơn vị, nhà trường đối với các Quyết định công bố thủ tục hành chính mới do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Ngay sau khi UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính được giải quyết qua bưu chính viễn thông theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg Chính phủ ngày 19/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các các đơn vị, nhà trường triển khai niêm yết 02 danh mục thủ tục hành chính (TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích và thủ tục hành chính không thực hiện qua dịch vụ công ích).

Đặc biệt, đầu năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị nhà trường đã tiến hành niêm yết các thủ tục hành chính đăng ký cắt giảm 10% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn pháp luật quy định.

Trong các đợt kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị về thực hiện công khai thủ tục hành chính, nhắc nhở, phê bình một số đơn vị chưa thực hiện tốt.

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập , giá rẻ 

Các nội dung công khai thủ tục hành chính được chú trọng và thực hiện tương đối đầy đủ. Công khai tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, phòng, nhà trường công khai nội dung tiếp nhận, xử lý phản ánh khiếu nại. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính tại trụ sở Sở Giáo dục, Phòng giáo dục và các đơn vị trực thuộc. Các văn bản niêm yết được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10, 11 của Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Niêm yết công khai thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ đã tạo điều kiện cho người dân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của cơ quan hành chính tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Tuy nhiên niêm yết thủ tục hành chính của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương chỉ mới thực hiện các hình thức bắt buộc theo quy định, các hình thức khuyến khích thực thì vẫn chưa được thực hiện. Bên cạnh đó vẫn không ít trường hợp người dân không đến xem bản niêm yết thủ tục hành chính mà đến gặp trực tiếp công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để hỏi về thủ tục hành chính ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận hồ sơ của công chức, điều này cho thấy hiệu quả của việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đến người dân chưa cao mặc dù trong thời gian qua Sở luôn quan tâm thực hiện tốt.

2.2.2. Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Thực tiễn cho thấy, các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đều phát hiện các quy định về thủ tục hành chính còn vướng mắc, bất cập, ban hành không đúng thẩm quyền vì vậy cần thiết phải rà soát các thủ tục hành chính để từ đó kiến nghị, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Hằng năm, theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương đều yêu cầu các đơn vị phải có ít nhất 01 danh mục thủ tục hành chính đưa vào rà soát. Thấy được tầm quan trọng của nhiệm vụ rà soát các thủ tục hành chính và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương giao cho phòng Thanh tra tham mưu cho Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương các văn bản hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và đơn vị nhà trường triển khai rà soát các quy định thủ tục hành chính đang áp dụng nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, để cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Thường xuyên trao đổi, hướng dẫn kỹ năng kiểm soát thủ tục hành chính, chia sẻ kinh nghiệm cho CBCC phụ trách thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, nhà trường.

Để thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở, các đơn vị trường học tiến hành rà soát quy trình, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan.

Đối với rà soát, đánh giá theo từng thủ tục hành chính, Sở tiến hành theo các biểu mẫu, các nội dung đã được quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Phòng Thanh tra đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc hướng dẫn, đôn đốc, thẩm tra, phân tích, xác nhận chất lượng các biểu mẫu, báo cáo, tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp chung kết quả rà soát và báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định của các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Bình Dương, để làm được những điều như trên thì cần có sự phối hợp thực hiện của các phòng, ban. Tuy nhiên các phòng, ban khi tiến hành thường chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Qua quá trình rà soát, đánh giá thì Sở đều có báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và gửi sở theo đúng yêu cầu. Từ ngày 01/01/2015 đến năm 2020, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính sau:

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 30 thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo (24 thủ tục); tiêu chuẩn nhà giáo (2 thủ tục); quy chế thi tuyển sinh (2 thủ tục); hệ thống văn bằng, chứng chỉ (2 thủ tục).

Trong đó, với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, đơn giản hóa thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên. Cụ thể, bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao giấy khai sinh, bản sao sổ hộ khẩu (đối với các đối tượng có yêu cầu nộp các thành phần hồ sơ này); giảm bớt các yêu cầu thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ tên cha, mẹ học sinh sinh viên, hộ khẩu thường trú tại mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí; mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí (dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức kinh tế) và thay các thông tin trên bằng số định danh cá nhân.

Với thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, bỏ thành phần hồ sơ bản sao giấy khai sinh.

Còn với lĩnh vực quy chế thi tuyển sinh, đơn giản hóa thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia. Cụ thể, bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao giấy khai sinh (đối với đối tượng thí sinh tự do), bản sao sổ hộ khẩu (đối với đối tượng ưu tiên theo hộ khẩu); giảm bớt các yêu cầu thông tin về giới tính, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, ảnh, mã tỉnh, mã huyện, mã trường tại Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia; thay các thông tin trên bằng số định danh cá nhân và chỉ yêu cầu nộp 1 phiếu.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm Pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cũng còn những hạn chế nhất định. Do thời gian tiến hành rà soát ngắn, nên hiệu quả của công tác rà soát, đánh giá không cao. Hiện nay các thủ tục hành chính do các phòng ban giải quyết khá nhiều nên khi rà soát thủ tục hành chính phải tốn thời gian để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thủ tục nào không được rà soát. Ngoài ra các biểu mẫu để tiến hành rà soát thủ tục hành chính khá nhiều dẫn đến lúng túng trong việc sử dụng biểu mẫu, trong biểu mẫu có nhiều nội dung khác nhau nên khi tiến hành cũng phải được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, có những câu hỏi mà CBCC không biết trả lời hoặc trả lời mang tính hình thức dẫn đến chất lượng của biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính chưa cao. Một số CBCC tham mưu công tác kiểm soát thủ tục hành chính chưa coi trọng công tác rà soát các thủ tục hành chính, họ chỉ làm cho có để có báo cáo gửi lên cấp trên. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của việc rà soát.

CBCC thực hiện công tác rà soát cũng đa phần kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, bồi dưỡng nhiều về nghiệp vụ rà soát, đánh giá nên tính chuyên nghiệp trong công tác rà soát, đánh giá còn chưa cao. Ngoài ra, hiện nay nhiều phòng, ban cũng chưa hiểu đầy đủ về công tác rà soát thủ tục hành chính. Nhiều phòng ban đơn vị còn lẫn lộn giữa việc rà soát thủ tục hành chính với rà soát VBQPPL.

2.2.3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thì không tránh khỏi những sai sót, những bất cập. Để khắc phục được điều này thì Sở chú trọng thực hiện việc tiếp nhận phản ánh khiếu nại đối với các thủ tục hành chính của người dân. Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh khiếu nại theo quy định tại

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 và Nghị định số 48/2013/NĐ- CP của Chính phủ. Ngoài ra Sở cũng đã thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh khiếu nại trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành (Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014).

Các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã phối hợp niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đường dây nóng của cán bộ lãnh đạo các đơn vị có chức năng thụ lý, giải quyết hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân cụ thể, trực tiếp lắng nghe, ghi nhận và giải quyết những vướng mắc, khó khăn của nhân dân; duy trì, nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại – tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp hướng dẫn cá nhân, tổ chức có ý kiến đóng góp về thủ tục, quy định hành chính gửi phản ánh khiếu nại về Sở Tư pháp.

Phối hợp niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đường dây nóng của cán bộ Lãnh đạo các đơn vị có chức năng thụ lý, giải quyết hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực tại Trung tâm một cửa liên thông. Phối hợp hướng dẫn cá nhân, tổ chức có ý kiến đóng góp về thủ tục, quy định hành chính gửi phản ánh khiếu nại về Sở.

Để việc tiếp nhận phản ánh khiếu nại được hiệu quả, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thực hiện công khai minh bạch các phản ánh khiếu nại và việc xử lý các phản ánh khiếu nại này. Các kết quả xử lý phản ánh khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính. Bên cạnh việc tập hợp các ý kiến, phản ánh khiếu nại thì việc xử lý, giải quyết cũng được chú trọng. Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương luôn cố gắng để đảm bảo người dân nhận được những câu trả lời thỏa đáng nhất từ các phòng ban, hạn chế đến mức thấp những phản ánh khiếu nại chưa được giải quyết. Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các phòng ban thực hiện việc trả lời phản ánh khiếu nại của người dân, không để xảy ra trường hợp người dân phản ánh nhiều lần cùng một vấn đề. Hiện nay người dân tiến hành phản ánh khiếu nại chủ yếu ở hình thức: trực tiếp đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương hoặc thông qua thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng cho phản ánh khiếu nại đã được công khai trên trang thông tin điện tử. Những hình thức trên đều được người dân sử dụng nhưng hình thức trực tiếp đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương là phổ biến nhất.

Bảng 2.1: Các hình thức tiếp nhận phản ánh khiếu nại về hành vi hành chính

Đơn vị tính: Ý kiến

 

Năm

Hình thức

2015 2016 2017 2018 2019
Điện thoại 0 0 1 0 0
Văn bản 0 5 1 9 3
Phản ánh trực tiếp 0 0 0 0 0
Tổng số 0 5 2 9 3

Nguồn: Tổng hợp Báo cáo của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương

Như vậy hiện nay đa phần các phản ánh khiếu nại của người dân chủ yếu được thực hiện qua văn bản, những phản ánh khiếu nại của người dân nếu thông qua điện thoại chủ yếu người dân sẽ gọi lên cấp tỉnh và cấp tỉnh sẽ yêu cầu huyện xem xét, giải quyết và có báo cáo cho cấp tỉnh. Trong khi đó phản ánh khiếu nại trực tiếp và qua trang thông tin điện tử chưa được thực hiện. Như vậy hình thức phản ánh khiếu nại của người dân cũng chưa thực sự đa dạng, phong phú.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương luôn gắn trách nhiệm của công chức trong việc đảm bảo tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ vào việc thực hiện tốt giải quyết phản ánh khiếu nại cho người dân một cách nhanh chóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của CBCC; hạn chế các tiêu cực trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức.

Trong thực tế hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng việc phản ánh khiếu nại để thực hiện những hành vi không đúng pháp luật. Những phản ánh khiếu nại của người dân vẫn còn nhiều trường hợp vu khống, nhiều trường hợp người dân nhầm lẫn giữa phản ánh khiếu nại với khiếu nại tố cáo nên thực hiện không đúng. Bên cạnh đó phần lớn những phản ánh khiếu nại chủ yếu là phản ánh khiếu nại về những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện của CBCC, trong khi đó những phản ánh khiếu nại về nội dung quy định hành chính, gồm: sự không phù hợp với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính; quy định hành chính không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập hoặc những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính thì hầu như không có một phản ánh khiếu nại nào liên quan.

2.2.4.  Kiểm tra việc kiểm soát thủ tục hành chính

Việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính; kiểm tra, khảo sát các mô hình liên thông hiện đang áp dụng tại các cơ quan, đơn vị để rút kinh nghiệm, khắc phục và chấn chỉnh; ghi nhận những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị đề xuất của cơ quan, đơn vị có liên quan và kịp thời có giải pháp tháo gỡ hằng năm Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Để thực hiện việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính thì hằng năm Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đều xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính lồng ghép trong công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác kiểm tra công tác thanh tra. Kế hoạch kiểm tra đã xác định rõ nội dung, hình thức, thành phần đoàn kiểm tra và trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình kiểm tra. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra đã thể hiện tính chủ động và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra. Phòng thanh tra đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, làm cơ sở cho công tác kiểm tra việc kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị. Phòng thanh tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra và khảo sát sau khi tỉnh ban hành Kế hoạch.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương cũng đã xác định rõ thành phần của đoàn kiểm tra. Đối với Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính bao gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Giáo dục &Đào tạo, Lãnh đạo phòng Tư pháp, phòng Nội vụ; đại diện phòng Nội vụ; đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Đối với các đợt kiểm tra thì đều có công văn gửi các đơn vị về phân công các cá nhân, cơ quan thực hiện kiểm tra. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra của các Đoàn kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành trong kiểm soát thủ tục hành chính, việc giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh, công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, công tác thông tin, báo cáo, công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm và thực hiện kết hợp liên thông nhóm thủ tục hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian kiểm tra thường được thực hiện vào khoảng tháng 7 và tháng 8 hằng năm.

Sau quá trình kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị có thực hiện thủ tục hành chính, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã tổng hợp và ban hành Báo cáo về kết quả kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính gửi Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương để báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề còn khó khăn vướng mắc.

Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn và đơn vị nhà trường đều thực hiện triển khai quán triệt công tác kiểm soát thủ tục hành chính qua các cuộc họp giao ban hoặc qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tuy nhiên nhiệm vụ này vẫn chưa thật sự thông suốt trong công chức giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Xem Thêm ==> 99+ chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật 

Các đơn vị được kiểm tra – khảo sát đều tiến hành niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại trụ sở của đơn vị. Tuy nhiên, qua kiểm tra, hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa cập nhật đầy đủ các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Thông qua các đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị kịp thời những hướng xử lý đối với những trường hợp sai sót để đưa ra biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.

Tuy nhiên thực tế hiện nay việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính thường chủ yếu là kiểm tra theo kế hoạch. Việc kiểm tra theo đột xuất chưa được tiến hành nhiều. Điều này dẫn đến việc một số đơn vị còn đối phó với các đoàn kiểm tra. Ngoài ra việc theo xử lý kết quả kiểm tra cũng chưa thực sự nghiêm ngặt. Điều này dẫn tính hiệu lực của kết quả kiểm tra chưa cao. Một số phòng ban chưa kịp thời trong việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã đề cập đến.

2.3. Đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020

2.3.1. Ưu điểm

Thứ nhất: Công tác chỉ đạo điều hành công tác kiểm soát thủ tục hành chính được chú trọng

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã quán triệt chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính đến từng các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trường học trên địa bàn; bố trí CBCC có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực phù hợp.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. Hằng năm đều ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính chung và các kế hoạch đối với các nội dung cụ thể trong kiểm soát thủ tục hành chính. Việc ban hành kịp thời các văn bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Kế hoạch đã xác định các nội dung trọng tâm trong kiểm soát thủ tục hành chính, xác định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong kiểm soát thủ tục hành chính. Nội dung Kế hoạch bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát Kế hoạch của Sở Tư pháp; bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Phòng Kiểm soát THC, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính đến các đối tượng là Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Hiệu trưởng các trường và cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Thứ hai: Các nội dung kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Việc kiểm soát thủ tục hành chính đã bám sát các nội dung kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc lấy ý kiến, rà soát đánh giá, công bố, công khai, tiếp nhận phản ánh khiếu nại và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong hoạt động của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương được tiến hành thường xuyên và đầy đủ. Việc kiểm soát thủ tục hành chính đã góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sinh sống làm việc. Nhận thức về kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng được nâng lên. Việc kiểm soát thủ tục hành chính của ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt việc giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ ba: Triển khai hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 1654/QĐ-BTP ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 25/11/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1497/UBND-NC về việc triển khai Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 theo nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về tập huấn nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 từ ngày 15/8 đến ngày 17/8/2016, nội dung tâm huấn được đăng tải Trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, chuyên mục “Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính”. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Công văn của UBND tỉnh và nội dung đã được tập huấn, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo phòng Thanh tra triển khai thực hiện. Đầu năm 2017, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương đã tiến hành chỉ đạo các cơ quan chuyên môn các đơn vị triển khai áp dụng Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính tại địa chỉ http://qldg.thutuchanhchinh.vn. Đối với những kỳ báo cáo tiếp theo, các đơn vị, địa phương chính thức thực hiện việc báo cáo qua phần mềm Quản lý báo cáo theo thời hạn quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

Hệ thống quản lý và đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính là phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, do Bộ Tư pháp triển khai xây dựng. Hệ thống đã tin học hóa toàn bộ các biểu mẫu báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh khiếu nại của cá nhân về quy định hành chính, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý phiếu khảo sát. Việc ứng dụng hệ thống này tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ CBCC làm công tác này rút ngắn thời gian, giảm công sức và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. số liệu báo cáo sẽ được nhập liệu và quản lý trên hệ thống thay thế cho việc báo cáo bằng văn bản giấy.

2.3.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát thủ tục hành chính vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, chủ yếu đó là: 

Công tác kiểm soát việc thực thi thủ tục hành chính tại một số phòng ban, các đơn vị nhà trường chưa thực sự nghiêm túc, vẫn còn xảy ra tình trạng chưa kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả.

Tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, thu thừa thành phần hồ sơ vẫn còn xẩy ra ở một số nơi.

Việc cập nhật các quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản pháp luật mới ban hành để trình cấp có thẩm quyền công bố sửa đổi, bổ sung ở một số nơi còn chậm, dẫn đến việc công khai thủ tục hành chính chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu của cá nhân, tổ chức. 

Nhận thức của một số cá nhân, tổ chức, cán bộ, công chức đầu mối phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng ban, đơn vị và các nhà trường; mức độ tham gia phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ còn thấp.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ đầu mối các phòng, ban các đơn vị trường học chưa được thường xuyên, thiếu kịp thời.

Thực trạng nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu sau: 

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng, kết quả chưa cao, chưa thực sự gắn kết các nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính chưa tốt, chưa xây dựng được các phương án đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn bất cập, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; việc thực hiện quy trình đánh giá tác động đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản QPPL chưa chú trọng đúng mức. 

 

Nhận thức về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính ở một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn hạn chế, thiếu kịp thời trong chỉ đạo, đôn đốc đối với công tác này; việc phân công, bố trí cán bộ lãnh đạo, công chức làm đầu mối chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chưa kịp thời, chất lượng hoạt động còn hạn chế.

Việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính và kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính có nơi chưa thật nghiêm túc; bố trí nguồn lực cho nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính chưa tương xứng theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh. 

Cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chủ yếu kiêm nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, chưa thực hiện hết nhiệm vụ được giao; các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính thay đổi nhiều dẫn đến việc thực hiện chậm so với quy định, phần nào ảnh hưởng đến công tác giải quyết thủ tục hành chính.

2.4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính vì vậy, để việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng được mục tiêu, kế hoạch đề ra, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã gặp phải, ngoài việc tăng cường chỉ đạo, điều hành của các cơ quan cấp trên, đề cao trách nhiệm các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và các đơn vị trường học, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch, chương trình hằng năm đã đề ra, thì cần tập trung thực hiện các nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

2.4.1. Đối với cán bộ, công chức viên chức trong toàn ngành

 Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động ở đơn vị về công tác cải cách thủ tục hành chính, về việc thực hiện nề nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; tiếp tục tự kiểm tra công vụ về việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, việc thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm văn hóa công vụ, các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc với người dân khi đến liên hệ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính.

2.4.2. Đối với các đơn vị trực thuộc

Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị niêm yết công khai các thủ tục hành chính ở đơn vị; tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT; tiếp tục tuyên truyền và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đối với các tổ chức, cá nhân.

2.4.3. Đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở

Sở GDĐT chỉ đạo trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời gian so với quy định đối với các hồ sơ thủ tục hành chính. Tổ Công nghệ thông tin kịp thời cập nhật trang thông tin điện tử của cơ quan và các thủ tục hành chính được công bố mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; triển khai xử lý công việc trên phần mềm một cửa theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh các giải pháp trên, Sở GDĐT còn đề nghị các phòng chuyên môn phối hợp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định; tuyên truyền cho người dân biết cách thức nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích..

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính có ý nghĩa quan trọng là nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiệu quả, bảm đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm thiểu thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và cải thiện chỉ số cải cách hành chính công (PAR Index) của tỉnh Bình Dương./.


Trên đây là mẫu chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo  được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo