Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Mua Hàng Và Thanh Toán Tại CTY TNHH ABC

Đề cương mẫu báo cáo tốt nghiệp: KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ABC..

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ NÓI CHUNG VÀ KIỂM SOÁT CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN NÓI RIÊNG

 • Khái quát chung về kiểm soát nội bộ
  • Sự cần thiết kiểm soát nội bộ
  • Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
   • Môi trường kiểm soát
   • Hệ thống kế toán
   • Các thủ tục kiểm soát
  • Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán
   • Một số vấn đề cơ bản về chu trình mua hàng và thanh toán
    • Khái niệm chu trình mua hàng và thanh toán
    • Bản chất chu trình mua hàng và thanh toán
    • Chức năng cơ bản chu trình mua hàng và thanh toán
   • Mục tiêu và thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán
    • Mục tiêu của kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán
    • Thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán
 1. Thủ tục kiểm soát khâu mua hàng
 2. Thủ tục kiểm soát khâu thanh toán

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM KIM

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH xây lắp Nam Kim

2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty

 • 2.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty
 • 2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban

2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

 • 2.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành

2.5. Hình thức sổ kế toán

2.6. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

Xem thêm:

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM KIM

     3.1. Những thủ tục kiểm soát chung.

 • 3.1.1. Phân chia trách nhiệm đầy đủ
 • 3.1.2. Kiểm soát quá trình xử lý thông tin
 • 3.1.3. Kiểm tra độc lập việc thực hiện

     3.2. Những thủ tục kiểm soát cụ thể trong từng giai đoạn

 • 3.2.1. Kiểm soát quá trình mua hàng tại công ty
 • 3.2.2. Kiểm soát quá trình nhận hàng
 • 3.2.3. Kiểm soát quá trình tồn trữ
 • 3.2.4. Kiểm soát nợ phải trả người bán

3.3. Những hạn chế trong công tác kiểm soát chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim

 • 3.3.1. Về môi trường kiểm soát
 • 3.3.2. Về hệ thống thông tin kế toán phục vụ cho công tác kiểm soát
 • 3.3.3. Về thủ tục kiểm soát chu trình mua hàng và thanh toán

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM KIM

4.1. Nhận xét

 • 4.1.1. Nhận xét về quy trình kiểm soát nội bộ chung tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim
 • 4.1.2. Nhận xét về quy trình kiếm soát chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim

4.2. Các kiến nghị, đề xuất

 • 4.2.1. Những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa quy trình kiểm soát nội bộ chung tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim
 • 4.2.2. Những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa quy trình kiếm soát chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty TNHH xây lắp Nam Kim

KẾT LUẬN

Cách làm báo cáo tốt nghiệp: KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ABC

Trên đây là đề cương mẫu mình làm sơ lược để các bạn tham khảo, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc trong quá trình làm bài báo cáo tốt nghiệp gặp phải khó khăn nào cần người hỗ trợ thì hãy liên hệ đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp bằng cách kết nối đến SĐT ZALO: 0909 232 620

Trả lời