Kế Toán Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Trong Doanh Nghiệp

Rate this post

Dưới dây là mẫu đề cương Kế Toán Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Trong Doanh Nghiệp dành cho các bạn sinh viên ngành Kế toán đang làm báo cáo tốt nghiệp, đề cương Kế Toán Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Trong Doanh Nghiệp được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


MỞ ĐẦU KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

 1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này?)
  • Về lý luận
  • Về thực tiễn
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiễn)
 6. Cấu trúc chuyên đề: Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)

+ Chương 1:  Cơ sở lý luận của đề tài.

+ Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập

+ Chương 3: Hoàn thiện kế toán thanh toán tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI  (Từ 10 đến 15 trang)

                   1.1. Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu:

 • 1.1.1.Đối với doanh nghiệp Nhà nước
 • 1.1.2. Đối với doanh nghiệp tư nhân
 • 1.1.3. Đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần

                   1.2. Nguyên tắc kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

                    1.3. Kế toán nguồn vốn chử sở hữu

 •    1.3.1.  Kế toán nguồn vốn kinh doanh

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 

1.3.1.1. Nội dung nguồn vốn kinh doanh và tài khoản sử dụng

1.3.1.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

 •     1.3.2.  Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

              1.3.2.1. Tài khoản sử dụng:

1.3.2.2. Một số qui định khi hạch toán vào tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản.

1.3.2.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

 •    1.3.3.  Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

1.3.3.1. Một số qui định khi hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.3.3.2. Tài khoản sử dụng

                 1.4. Kế toán các quỹ của doanh nghiệp

 •     1.4.1. Kế toán quỹ dự phòng tài chính.

1.4.1.1. Nội dung quỹ dự phòng tài chính và tài khoản sử dụng

1.4.1.2. Phương pháp kế toán quỹ dự phòng tài chính

 •     1.4.2. Kế toán  quỹ đầu tư phát triển

                  1.4.2.1.  Nội dung quỹ đầu tư phát triển và tài khoản sử dụng

                   1.4.2.2.   Phương pháp kế toán quỹ đầu tư phát triển

 •      1.4.3. Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi

                        1.4.3.1. Nội dung quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và tài khoản sử dụng.

                        1.4.3.1. Phương pháp kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi.

 •    1.4.4. Kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

                          1.4.4.1. Tài khoản sử dụng

                          1.4.4.2. Phương pháp kế toán

                    1.5. Kế toán cổ phiếu quỹ

 • 1.5.1. Một số qui định hạch toán cổ phiếu quỹ.
 • 1.5.2. Tài khoản sử dụng.
 • 1.5.3. Phương pháp kế toán.

                  1.6. Kế toán lợi nhận chưa phân phối

          1.6.1. Tài khoản sử dụng

          1.6.2. Phương pháp kế toán

                  1.7. Kế toán nguồn vốn xây dựng cơ bản

          1.7.1.Nội dung nguồn vốn đầu tư xây dụng cơ bản và tài khoản sử dụng

          1.7.2. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY

2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP (từ 5 -7 trang)

          2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty

 • 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

– Quá trình hình thành công ty

+ Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước : Thành lập theo quyết định số mấy, ngày nào, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.

Xem Thêm ==> Chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán 

+ Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, … : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày.

+ Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.

– Quá trình phát triển của công ty :

Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty.

– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển (vốn kinh doanh, vốn bằng tiền, tình hình đầu tư, hiệu quả…)

Lấy số liệu 3 năm liên tục  trở lại đây minh hoạ cho các chỉ tiêu trên (số liệu của các năm 2007-2008-2009)

 • 2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty :

Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số…).

            2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tại công ty.

 • 2.1.2.1.  Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty :

– Đối với doanh nghiệp sản xuất : Mô tả sơ lược quá trình sản xuất tại doanh nghiệp (có sơ đồ về quy trình công nghệ, hoặc sơ đồ về quy trình sản xuất)

 • 2.1.2.2.  Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty :

2.1.2.2.1. Đặc điểm chung (bộ máy trực tuyến, hay chức năng,  hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng).

2.1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tóm tắt sơ đồ tổ chức bộ máy, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý).

 • 2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty :

2.1.2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty :

Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán.

2.1.2.3.2. Hình thức kế toán công ty áp dụng

Hình thức nào : Nhật ký chung, nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng).

            2.1.3. Một số chỉ tiêu  khác

 Hệ thống tài khoản DN áp dụng : DN áp dụng hệ thống tài khoản theo quyết định nào? So với hệ thống tài khoản kế toán hiện hành tại Việt Nam có đầy đủ không, thiếu hoặc không sử dụng những tài khoản nào.

 Phương pháp tính thuế : Nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ..

 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN  NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY (từ 25 – 30 trang)

 • Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty

2.2.1.1. Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu.

Nêu thực tế tại Công ty sử dụng các loại vốn nào, trích lập các quỹ nào?

2.2.1.2. Nguyên tắc quản lý vốn và quỹ tại công ty:

( tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, các qui chế tài chính áp dụng cho doanh nghiệp đó)

 • Phương pháp hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty )
  • Hạch toán nguồn vốn kinh doanh ( chứng từ, sổ sách theo dõi nguồn vốn kinh doanh, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về tăng và giảm vốn kinh doanh)
  • Hạch toán chênh lệch đánh giá lại tài sản ( nếu có)

( chứng từ, sổ sách theo dõi tài sản, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về tăng và giảm nguồn vốn do đánh giá lại tài sản)

 • Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái ( nếu có)

( chứng từ, sổ sách theo dõi ngoại tệ và tài khoản liên quan đến ngoại tệ, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về tăng và giảm do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ)

 • Hạch toán các quỹ của doanh nghiệp (nếu có)

( bao gồm quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển: chứng từ, sổ sách theo dõi chi tiết các loại quỹ, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về tăng và giảm các loại quỹ trên)

 • Hạch toán cổ phiếu quỹ ( nếu có)

(chứng từ, sổ sách theo dõi cổ phiếu và tài khoản liên quan, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty )

 • Hạch toán lợi nhận chưa phân phối .

( chứng từ, sổ sách theo dõi  và tài khoản liên quan , phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về phân phối lợi nhuận cho các quỹ, cho cổ đông)

 • Hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

( chứng từ, sổ sách theo dõi, tài khoản liên quan, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty 

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY( 3 – 5 trang)

                 3.1.  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY.

3.1.1.  Nhận xét  chung về công tác kế toán tại công ty

3.1.2.  Đánh giá về kế toán nguồn vốn chủ sở hữu  taị công ty

 • Những tồn tại (yêú điểm) về hạch toán kế toán nguồn vốn chủ sở hữu taị công ty cần phải hoàn thiện.

3.1.3.1. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán (Chứng từ, sổ kế toán…)

3.1.3.2. Về quy định hạch toán, quản lý vốn tại công ty.

3.1.3.3. Về phương pháp kế toán.

            3.2.  CÁC BIỆN PHÁP BẢN THÂN NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO CÔNG TY.

 • 3.2.1. Các biện pháp khắc phục hoạt động đang nghiên cứu.

Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế công ty.

 • 3.2.2. Kết luận và kiến nghị.

     3.2.2.1. Kết luận.

Nhận xét về quá trình thực tập của bản thân tiếp thu được gì mới. Đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn kinh tế và thầy cô đã giúp được gì. Bản thân rút ra bài học gì.

3.2.2.2. Kiến nghị

 1. –  Đối với Doanh nghiệp
 2. –  Đối với bộ phận kế toán
 3. –  Đối với nhà trường
 4. –  Các biện pháp khác….

Có lời cảm ơn đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn và thầy cô giáo hướng dẫn thực tập.


Trên đây là đề cương Kế Toán Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Trong Doanh Nghiệp được chia sẻ miễn phí. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo