Đề Tài: Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng

Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng. Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng dễ làm với các bạn sinh viên. Đề tài này, các bạn sinh viên đang công tác hoặc thực tập tại ngân hàng sẽ dễ dàng thu thập thông tin dữ liệu viết bài. 

Đối với đề tài “Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng” . Các bạn cần hiều rõ kiến thức lĩnh vực chuyên ngành, tài chính ngân hàng, hoạt động ngân hàng. Kế hoạch phát triển ngân hàng, giá trị sản phẩm,… Khi đã có đủ dữ kiện viết báo cáo tốt nghiệp, các bạn cần triển khai xây dựng Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng

Dưới đây là Mẫu đề cương viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài. Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Tại Ngân Hàng. Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên.

Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng
Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng

Xem thêm bài viết khác:

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp: Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng

Chương 1: Lý Luận Chung Về Tài Trợ Của Ngân Hàng Thương Mại Đối Với Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu

1.1. Lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu

1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu

1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu

1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu

1.2. Lý luận về tín dụng đối với hoạt động xuất nhập khẩu

1.2.1. Khái niệm về tài trợ xuất nhập khẩu

1.2.2. Ý nghĩa của việc tài trợ xuất nhập khẩu

1.2.3. Các quy định, quy chế tài trợ xuất nhập khẩu

1.2.4. Tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu

 • 1.2.4.1. Khái niệm, Vai trò của tín dụng ngân hàng
 • 1.2.4.2. Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM
 • 1.2.4.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM Việt Nam

1.3 Lý luận về tài trợ đối với hoạt động xuất nhập khẩu

1.3.1 Những vấn đề chung về tài trợ xuất nhập khẩu

 • 1.3.1.1 Khái niệm về tài trợ xuất nhập khẩu
 • 1.3.1.2 Ý nghĩa của tài trợ xuất nhập khẩu

1.3.2 Giới thiệu các dịch vụ của hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu

 • 1.3.2.1 Dịch vụ nhờ thu chứng từ hàng xuất nhập khẩu
 • 1.3.2.2 Thông báo thư tín dụng chứng từ
 • 1.3.2.3 Thông báo kèm xác nhận L/C
 • 1.3.2.4 Chuyển nhượng thư tín dụng chứng từ
 • 1.3.2.5 Nhận bộ chứng từ để thanh toán L/C
 • 1.3.2.6 Chiết khấu bộ chứng từ để thanh toán L/C

Chương 2: Phân Tích Thực Trạng Tài Trợ Đối Với Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín

2.1 Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

 • 2.1.1.1 Quá trình hình thành
 • 2.1.1.2 Mô hình tổ chức và năng lực kinh doanh

2.1.2 Mạng lưới, cơ cấu tổ chức và các loại hình sản phẩm, dịch vụ

 • 2.1.2.1 Mạng lưới
 • 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức

2.1.3. Các loại hình sản phẩm, dịch vụ

 • 2.1.3.1 Nhóm sản phẩm tiền gửi
 • 2.1.3.2 Nhóm sản phẩm cấp tín dụng
 • 2.1.3.3 Nhóm sản phẩm dịch vụ tài khoản và thanh toán trong nước
 • 2.1.3.4 Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế
 • 2.1.3.5 Nhóm sản phẩm thẻ
 • 2.1.3.6 Nhóm sản phẩm E-Banking
 • 2.1.3.7 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân quỹ và quản lý tiền tệ
 • 2.1.3.8 Nhóm sản phẩm khác

2.1.4 Định hướng phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

2.2 Phân ích hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

2.2.1 Hình thức tài trợ xuất nhập khẩu

2.2.2 Quy định tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

 • 2.2.2.1 Mục đích cho vay
 • 2.2.2.2 Đối tượng cho vay
 • 2.2.2.3 Nguyên tắc vay vốn
 • 2.2.2.4 Điều kiện vay vốn
 • 2.2.2.5 Thời hạn cho vay
 • 2.2.2.6 Lãi suất cho vay
 • 2.2.2.7 Phương thức cho vay
 • 2.2.2.8 Mức cho vay

2.2.3 Quy định về quy trình nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

 • 2.2.3.1 Quy trình thanh toán L/C xuất nhập khẩu
 • 2.2.3.2 Quy trình thanh toán nhờ thu

2.2.4 Quy trình thực hiện tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

 • 2.2.4.1 Thủ tục tài trợ
 • 2.2.4.2 Thẩm định hồ sơ
 • 2.2.4.3 Lập tờ trình
 • 2.2.4.4 Phát tiền vay
 • 2.2.4.5 Kiểm tra và xử lý nợ vay
 • 2.2.4.6 Tính lãi, thu lãi, thu nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, chuyển nợ quá hạn
 • 2.2.4.7. Thanh lý hợp đồng tín dụng
 • 2.2.5 Kết quả thực hiện tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
 • 2.2.5.1 Tình hình nguồn vốn tự huy động
 • 2.2.5.2 Tình hình hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
 • 2.2.5.3 Doanh số cho vay xuất nhập khẩu
 • 2.2.5.4 Tình hình thu nợ cho vay xuất nhập khẩu
 • 2.2.5.5 Tình hình dư nợ, nợ xấu
 • 2.2.5.6 Những mặt tích cực đạt được

Chương 3: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Trợ Đối Với Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Của Các Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín

3.1 Định hướng hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam Thương Tín

3.2 Các giải pháp đề xuất trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam Thương Tín

 • 3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu
 • 3.2.2.Hoàn thiện và đa dạng hóa các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp
 • 3.2.3 Nâng cao chất lượng nhân viên Ngân hàng
 • 3.2.4 Phòng ngừa rủi ro tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
 • 3.2.5 Hoàn thiện quy trình cho vay đối với khách hàng khi giao dịch tại NH
 • 3.2.6 Thực hiện chính sách khách hàng phù hợp
 • 3.2.7 Tuyên truyền, quảng bá tiếp thị hoạt động tàitrợ XK

3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu

 • 3.3.1 Kiến nghị đối với ngân hàng thương mại cổ phần việt nam Thương Tín
 • 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ

Kết Luận

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngân Hàng

Để viết bài báo cáo tốt nghiệp ngành ngân hàng với đề tài: Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng“. Thì các bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức viết bài. Ngoài việc thực tập, thu thập dữ liệu thông tin để phục vụ chuyện viết bài báo cáo tốt nghiệp.

Các bạn cũng cần có cho mình những kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản,… để trình bày bài báo cáo thực tập theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn. Nhiều bạn sinh viên do bận rộn công việc tại công ty, vướng bận chuyện gia đình. Lại có bạn học lên thạc sĩ và nhiều lí do khác khiến quá trình hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp. 

Nên các bạn đã có nhu cầu Thuê Người Làm Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngân Hàng và sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập tại Baocaothuctap.net. Tại đây, có nhiều gói dịch vụ giá cả hợp lí, phù hợp với nhu cầu của từng người. 

Để được tư vấn và hỗ trợ viết bài, các bạn liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149 – Gặp Thủy.

Trả lời