Tổng Hợp 65 Đề tài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Hiến Pháp HAY

Rate this post

Tổng Hợp 65 Đề tài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Hiến Pháp HAY dành cho các bạn sinh viên ngành Luật dân sự đang làm báo cáo tốt nghiệp, Tổng Hợp 65 Đề tài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Hiến Pháp HAY được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


65 Đề tài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Hiến Pháp HAY

 1. Mối quan hệ giữa nhân dân với Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong điều kiện xây döïng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (thực tiễn gắn với một địa phương nhất định)
 2. Mối quan hệ giữa nhân dân với Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân trong điều kiện xây döïng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (thực tiễn gắn với một địa phương nhất định)
 3. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan nhà nước (thực tiễn gắn với một địa phương nhất định)
 4. Vấn đề bảo đảm thực hiện quyền chính trị của công dân ở nước ta.
 5. Vấn đề bảo đảm thực hiện quyền dân sự của công dân ở nước ta.
 6. Vấn đề bảo đảm thực hiện quyền văn hóa, giáo dục của công dân ở nước ta.
 7. Quyền hội họp, lập hội của công dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 8. Quyền biểu tình của công dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Xem Thêm ==> Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ 

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập luật Hành Chính Nhà nước

 1. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân (từ thực trạng một cấp ở một địa phương cụ thể).
 2. Tổ chức và hoạt động các Ủy ban của Quốc hội trước yêu cầu đổi mới.
 3. Vấn đề trưng cầu ý dân ở Việt Nam.
 4. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương.
 5. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động bầu cử – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 6. Đơn vị bầu cử – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 7. Pháp luật bầu cử – nhìn nhận từ góc độ tính đại diện.
 8. Vấn đề bãi nhiệm đại biểu dân cử ở nước ta. Thực trạng và phương hướng hoàn thiện.
 9. Vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.
 10. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân trước yêu cầu đổi mới.
 11. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuoäc Uỷ ban nhân dân (từ thực tiễn một địa phương nhất định).
 12. Cơ chế giám sát Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và kiến nghị.
 13. Dân chủ đại diện – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 14. Dân chủ ở cơ sở – thực trạng và phương hướng hoàn thiện.
 15. Những biện pháp pháp lý bảo đảm thực hiện quyền công dân ở nước ta.
 16. Quyền chất vấn của Đại biểu dân cử: thöïc trạng và kiến nghị.
 1. Phương hướng đổi mới tổ chức và hoaït động của Tòa án nhân dân cấp huyện – Thực traïng và kiến nghị.
 2. Phương hướng đổi mới tổ chức và hoaït động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh – Thực traïng và kiến nghị.
 3. Nguyên tắc độc lập của Tòa án – Thực traïng và kiến nghị.
 4. Nguyên tắc độc lập của Viện Kiểm sát – Thực traïng và kiến nghị.
 5. Đại biểu dân cử (Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân) chuyên trách -Thực trạng và kiến nghị.
 6. Phương hướng hoàn thiện quy trình lập pháp của Quốc hội.
 7. Chức năng giám sát của Quốc hội – Thực trạng và kiến nghị.
 8. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trong điều kiện hội nhập.
 9. Chế định nguyên thủ quốc gia – Thực trạng và giải pháp.

Đề tài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Hiến Pháp HAY

Xem Thêm ==> 99+ chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật 

 1. Mô hình tổ chức Tòa án nhân dân – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện.
 2. Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện.
 3. Vấn đề trình dự án luật ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 4. Nội dung và phương pháp lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân (có thể chọn một cấp và từ thực trạng tại một đòa phương cụ thể).
 5. Vấn đề đề cử ứng cử viên trong pháp luật bầu cử – Thực trạng và kiến nghị.
 6. Vận động bầu cử ở nước ta – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện.
 7. Nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập, chỉ tuân theo pháp luật.
 8. Nguyên tắc một quốc tịch theo Luật quốc tịch 2008 – Những bất cập và giải pháp
 9. Hoaït động của Hội đồng nhân dân TP.HCM – Thực trạng và giải pháp
 10. Mô hình hệ thống cơ quan đại diện trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị
 11. Chính phuû ñieän töû (E-Government) – moâ hình cuûa theá giôùi vaø nhöõng baøi hoïc ñoái vôùi Vieät Nam.
 12. Quyeàn töï do cö truù cuûa coâng daân – nhöõng khía caïnh phaùp lyù vaø thöïc tieãn.
 13. Yeâu caàu cuûa Hieán phaùp trong nhaø nöôùc phaùp quyeàn.
 14. Nhaân toá phaùp quyeàn trong Hieán phaùp 1946 vaø söï keá thöøa tröôùc yeâu caàu xaây döïng nhaø nöôùc phaùp quyeàn hieän nay.
 15. Tö töôûng phaân chia quyeàn löïc nhaø nöôùc trong lòch söû laäp hieán Vieät Nam.
 16. Neùt ñaëc tröng trong cô cheá toå chöùc thöïc hieän quyeàn löïc nhaø nöôùc ôû vöông quoác Anh.
 17. Nét đặc trưng trong cơ chế tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ở Mỹ.
 18. Nét đặc trưng trong cơ chế tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ở Pháp.
 19. Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong Nhà nước pháp quyền.

Đề tài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Hiến Pháp HAY

 

 1. Yêu cầu của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền.
 2. Yêu cầu của Quốc hội trong nhà nước pháp quyền.
 3. Yêu cầu của Tòa án trong nhà nước pháp quyền.
 4. Tư tưởng về cấp chính quyền hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh trong lịch sử lập hiến Việt Nam.
 5. Mô hình tự quản địa phương – những giá trị tham khảo cho Việt Nam.
 6. Chế định Ủy ban thường vụ Quốc hội trong lịch sử lập hiến Việt Nam và hướng đổi mới.
 7. Quy trình lập hiến và những liên hệ với Việt Nam.
 8. Kiểm soát quyền lập pháp trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền.
 9. Kiểm soát quyền hành pháp trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền.
 10. Kiểm soát quyền tư pháp trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền.
 11. Vấn đề phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp.
 12. Vấn đề phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền hành pháp.
 13. Vấn đề phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền tư pháp.
 14. ….v..v.v…

Trên đây là một số đề tài báo cáo thực tập ngành luật hiến pháp hay của một số trường đại học, mong rằng có thể hỗ trợ được bạn nào đang tìm đề tài cho bài báo cáo của mình. Chúc các bạn viết bài thật tốt.


Tổng Hợp 65 Đề tài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật Hiến Pháp HAY được chia sẻ miễn phí. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo