Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao

Rate this post

Có phải các bạn đang loay hoay không biết lựa chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp Kế toán, hay cách viết chuyên đề thực tập kế toán làm sao cho hay, cho phù hợp với ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của công ty, lựa chọn đề tài nào để xin được số liệu và làm bài được điểm cao, sau đây là danh sách các đề tài chuyên đề Kế toán nên làm và cách viết chuyên đề Kế toán điểm cao, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Trong quá trình viết bài bên mình có hỗ trợ làm bài trọn gói , xin số liệu và xin dấu của công ty các bạn sinh viên có nhu cầu cần hỗ trợ có thể nhắn với mình qua cho sđt/zalo: SDT/Zalo :0973287149


ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VÀ ĐỀ CƯƠNG HAY NHẤT

 • Gợi ý đề tài viết báo cáo thực tập kế toán: 

Tên một số đề tài thuộc kế toán tài chính viết khóa luận (khóa luận) tốt nghiệp:

 1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty …
 2. Kế toán tiền và các khoản phải thu tại công ty …
 3. Kế toán hàng tồn kho tại công ty …
 4. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty …
 5. Kế toán hàng hóa tại công ty …
 6. Kế toán vật tư và tài sản cố định tại công ty …
 7. Kế toán tài sản cố định tại công ty …
 8. Kế toán bất động sản đầu tư tại công ty …
 9. Kế toán bất động sản tại công ty …
 10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại công ty …
 11. Kế toán công nợ tại công ty …
 12. Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty …
 13. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty …
 14. Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty …
 15. Kế toán các khoản nợ phải trả tại công ty …
 16. Kế toán các khoản nợ vay tại công ty …
 17. Kế toán hoạt động phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần …
 18. Kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty …
 19. Kế toán hoạt động xuất nhập khẩu tại công ty …
 20. Kế toán hoạt động thương mại tại công ty …
 21. Kế toán hoạt động sản xuất (và kinh doanh dịch vụ) tại công ty …(Đây là đề tài Kế toán CPSX và tính Z sp tại công ty …)
 22. Kế toán hoạt động đầu tư  xây dựng cơ bản tại công ty …
 23. Kế toán hoạt động đi thuê và cho thuê tài sản tại công ty …
 24. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty …
 25. Kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng tại công ty …
 26. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty …
 27. Sai sót trong kế toán tại công ty …
 28. Lập Báo cáo tài chính tại công ty …
 29. Lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty …
 30. Lập Báo cáo tài chính tổng hợp tại tổng công ty …

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập giá rẻ 

 1. Minh hoạ đề cương chi tiết 1 đề tài

Sinh viên   :

Lớp           :

Khoá         :

Đề tài báo cáo thực tập: Kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty ……..

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY …..

 • Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
 • Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. (Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao)
 • Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty.
  • Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
  • Mối quan hệ giữa các phòng ban
 • Tổ chức công tác kế toán tại công ty.
  • Tổ chức bộ máy kế toán

– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)

– Cơ cấu phòng kế toán

 • Hình thức sổ kế toán

– Hình thức áp dụng (Sơ đồ)

– Các loại sổ

– Trình tự ghi sổ

 • Hệ thống chứng từ.
 • Hệ thống tài khoản.
 • Hệ thống báo cáo kế toán
 • Chính sách kế toán áp dụng

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  • Khái niệm

– Doanh thu, thu nhập khác

– Chi phí

– Kết quả họat động kinh doanh

 • Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu (Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao)

– Điều kiện ghi nhận doanh thu

– Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

 • Các phương thức bán hàng

– Bán hàng qua kho

– Giao hàng vận chuyển thẳng

 • Y nghĩa và tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh
 • Nhiệm vụ kế toán
 • Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm doanh thu.

2.2.1. Chứng từ sử dụng

2.2.2. Tài khoản sử dụng

2.2.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • Kế toán giá vốn hàng bán.

2.3.1. Cách xác định giá vốn

2.3.2. Chưng từ sử dụng

2.3.3. Tài khoản sử dụng

2.3.4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan) (Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao)
 • KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

2.7.1. Chứng từ sử dụng

2.7.2. Tài khoản sử dụng

2.7.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC

2.8.1. Chứng từ sử dụng

2.8.2. Tài khoản sử dụng

2.8.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC

2.9.1. Chứng từ sử dụng

2.9.2. Tài khoản sử dụng

2.9.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  • Chứng từ sử dụng (Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao)
  • Tài khoản sử dụng
  • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

2.11.1. Tài khoản sử dụng

2.11.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch toán)

 • TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY …..

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán 

 • ĐẶC ĐIỂM HỌAT ĐỘNG KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU

3.2.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ) (Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao)

3.2.2. Tài khoản sử dụng

3.2.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN GIA VỐN HÀNG BÁN

3.3.1. Cách xác định giá vốn

3.3.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.3.3. Tài khoản sử dụng

3.3.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

3.4.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.4.2.Tài khoản sử dụng

3.4.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH

3.5.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.5.2. Tài khoản sử dụng

3.5.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

3.6.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ) (Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao)

3.6.2. Tài khoản sử dụng

3.6.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

3.7.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.7.2. Tài khoản sử dụng

3.7.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC

3.8.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.8.2. Tài khoản sử dụng

3.8.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC

3.9.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.9.2. Tài khoản sử dụng

3.9.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

3.10.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.10.2. Tài khoản sử dụng

3.10.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty) (Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao)

 •  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  • Tài khoản sử dụng
  • Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

3.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ (Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao)

Nhận xét:

4.1.1. Ưu điểm

4.1.2. Nhược điểm

Kiến nghị:

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC


Trên đây là Cách viết chuyên đề tốt nghiệp Kế toán điểm cao được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MẪU MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo