Danh Sách 150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tại Trường Học

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán tại trường học là một phần quan trọng của quá trình đào tạo ngành kế toán. Đây là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức đã học trong lớp vào môi trường thực tế và đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc trong lĩnh vực kế toán. Dưới đây là một số khái niệm chính liên quan đến báo cáo thực tập kế toán:

 1. Mục Tiêu Báo Cáo:
  • Trình Bày Kết Quả Thực Tập: Báo cáo cần trình bày chi tiết về công ty hay tổ chức nơi bạn thực tập, cũng như các nhiệm vụ bạn đã thực hiện.
  • Áp Dụng Kiến Thức: Mô tả cách bạn đã áp dụng kiến thức học được trong quá trình thực tập. Điều này bao gồm cả việc sử dụng các phương pháp và công cụ kế toán cụ thể.
 2. Cấu Trúc Báo Cáo:
  • Giới Thiệu: Nêu rõ mục tiêu, phạm vi và ngữ cảnh của báo cáo.
  • Giới Thiệu Công Ty/ Tổ Chức: Mô tả ngắn gọn về công ty hoặc tổ chức bạn đã thực tập.
  • Mô Tả Công Việc Thực Tập: Trình bày chi tiết về các nhiệm vụ và hoạt động bạn đã thực hiện trong thời gian thực tập.
 3. Phản Ánh Cá Nhân:
  • Ưu Điểm và Khó Khăn: Nêu rõ những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong quá trình thực tập.
  • Học Hỏi: Mô tả những kinh nghiệm học hỏi và bài học quan trọng mà bạn đã rút ra.
 4. Kết Luận và Đề Xuất:
  • Kết Luận: Tóm tắt những điểm quan trọng trong báo cáo và nhấn mạnh những kỹ năng và kiến thức mới đạt được.
  • Đề Xuất: Nếu có, bạn có thể đề xuất các cải tiến hoặc gợi ý cho công ty dựa trên trải nghiệm của mình.
 5. Tài Liệu Kèm Theo:
  • Bảng Chứng Từ: Nếu có, đính kèm các bảng chứng từ, bảng cân đối kế toán hoặc các tài liệu hỗ trợ để minh họa công việc của bạn.
 6. Chú Ý Đến Định Dạng và Ngôn Ngữ:
  • Định Dạng Báo Cáo: Theo dõi các quy tắc định dạng được yêu cầu bởi trường hoặc giáo viên.
  • Ngôn Ngữ Chính Thức: Sử dụng ngôn ngữ chính thức và chính xác, tránh sử dụng ngôn ngữ hóm hỉnh hay phổ biến trong giao tiếp hàng ngày.

Báo cáo thực tập kế toán không chỉ là một phần quan trọng của đánh giá học vụ mà còn là cơ hội để phát triển kỹ năng viết và trình bày của sinh viên.

Danh Sách 150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tại Trường Học
Danh Sách 150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tại Trường Học

Cấu trúc bài báo cáo thực tập kế toán tại trường học có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của trường và giáo viên. Tuy nhiên, dưới đây là một cấu trúc tổng quát mà bạn có thể tham khảo:

 1. Trang Bìa:
  • Tiêu đề báo cáo
  • Tên và họ của sinh viên
  • Mã số sinh viên
  • Tên trường và khoa
  • Thông tin liên lạc (địa chỉ email, số điện thoại)
 2. Phần Mở Đầu:
  • Giới Thiệu Tổng Quan:
   • Mô tả ngắn gọn về mục tiêu và ý nghĩa của báo cáo thực tập.
   • Nêu rõ mục đích, phạm vi, và cấu trúc tổng thể của báo cáo.
  • Giới Thiệu về Công Ty/ Tổ Chức:
   • Thông tin chung về công ty hoặc tổ chức mà bạn đã thực tập.
   • Lịch sử, lĩnh vực hoạt động, và vị trí trong ngành.
 3. Chương 1: Ngữ Cảnh và Mục Tiêu Thực Tập:
  • Ngữ Cảnh Ngành/Ngành Kế Toán:
   • Mô tả tình hình thị trường hoặc ngành nghề mà công ty hoạt động trong đó.
   • Đặc điểm và xu hướng quan trọng.
  • Mục Tiêu Thực Tập:
   • Nêu rõ mục tiêu cá nhân và chuyên môn bạn muốn đạt được qua quá trình thực tập.
   • Miêu tả cách mục tiêu này liên quan đến học vụ và sự phát triển cá nhân.
 4. Chương 2: Giới Thiệu Công Ty và Bộ Phận Kế Toán:
  • Giới Thiệu Công Ty:
   • Làm thế nào công ty tổ chức và quản lý?
   • Cấu trúc tổ chức và quan hệ cổ đông.
  • Bộ Phận Kế Toán:
   • Sơ lược về bộ phận kế toán, nhiệm vụ chính và vai trò của nó trong tổ chức.
 5. Chương 3: Nhiệm Vụ và Hoạt Động Thực Tập:
  • Mô Tả Công Việc Thực Tập:
   • Chi tiết về các nhiệm vụ và trách nhiệm bạn đã thực hiện.
   • Các dự án hoặc công việc đặc biệt.
  • Công Cụ và Phương Pháp Kế Toán:
   • Mô tả công cụ và phương pháp kế toán bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập.
 6. Chương 4: Phân Tích và Thảo Luận:
  • Phân Tích Kết Quả Thực Tập:
   • Đánh giá kết quả công việc và mức độ đạt được mục tiêu thực tập.
   • Nêu rõ những thách thức và học hỏi.
  • So Sánh Lý Thuyết và Thực Tế:
   • Phản ánh về sự khác biệt giữa kiến thức học được trong lớp và thực tế.
   • Làm thế nào bạn đã áp dụng lý thuyết vào công việc thực tế?
 7. Chương 5: Phản Ánh Cá Nhân và Học Hỏi:
  • Ưu Điểm và Khó Khăn Cá Nhân:
   • Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong quá trình thực tập.
   • Những điều bạn muốn cải thiện.
  • Học Hỏi và Phát Triển:
   • Những kỹ năng và kiến thức bạn đã học được từ trải nghiệm thực tập.
 8. Kết Luận:
  • Tóm Tắt Chính:
   • Tóm lược những điểm chính và kết quả quan trọng của báo cáo.
  • Đánh Giá Trải Nghiệm:
   • Nhận xét về cách trải nghiệm thực tập ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và sự chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai.
 9. Phần Đề Xuất và Hướng Phát Triển:
  • Đề Xuất Cải Tiến:
   • Nếu có, đề xuất các cải tiến hoặc gợi ý cho công ty dựa trên trải nghiệm của bạn.
  • Hướng Phát Triển Tương Lai:
   • Kế hoạch hoặc mục tiêu cho sự phát triển nghề nghiệp sau thực tập.
 10. Tài Liệu Kèm Theo:
  • Nếu có, đính kèm các tài liệu hỗ trợ như bảng cân đối kế toán, bảng lương, hay bất kỳ tài liệu nào liên quan đến công việc của bạn.
 11. Phần Tài Liệu Tham Khảo:
  • Liệt kê tất cả các tài liệu, sách, và nguồn thông tin bạn đã tham khảo khi viết báo cáo.

Lưu ý rằng đây chỉ là một cấu trúc tổng quát, và bạn nên tham khảo hướng dẫn cụ thể từ giáo viên hoặc trường để đảm bảo rằng bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của họ.

===>Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Hay

Công việc thực tập kế toán tại trường học

Công việc thực tập kế toán tại trường học thường nhằm mục đích giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học trong lớp vào môi trường thực tế. Dưới đây là một số công việc thực tập kế toán phổ biến mà sinh viên có thể thực hiện tại trường học:

 1. Thực Hiện Các Giao Dịch Kế Toán Cơ Bản:
  • Ghi sổ cái: Thực tập sinh có thể được giao nhiệm vụ ghi sổ các giao dịch hàng ngày, bao gồm cả doanh nghiệp, chi phí và thu chi.
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán để kiểm tra sự cân bằng giữa tài sản, nợ và vốn.
 2. Phân Loại và Xử Lý Chứng Từ Kế Toán:
  • Thực hiện việc phân loại và xử lý các chứng từ kế toán như hóa đơn mua, hóa đơn bán, phiếu thu, phiếu chi.
  • Hỗ trợ trong việc kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của các chứng từ.
 3. Thực Hiện Công Việc Theo Dõi Thuế:
  • Hỗ trợ trong việc tính toán và theo dõi các khoản thuế như Thuế giá trị gia tăng (VAT) và Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
  • Làm việc với các hồ sơ thuế và chuẩn bị thông báo và báo cáo thuế.
 4. Chuẩn Bị Báo Cáo Tài Chính Cơ Bản:
  • Hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị các báo cáo tài chính cơ bản như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền mặt, và báo cáo kết quả kinh doanh.
  • Làm việc với các số liệu tài chính để kiểm tra tính chính xác và độ đầy đủ.
 5. Hỗ Trợ Trong Quá Trình Kiểm Toán:
  • Chuẩn bị thông tin và tài liệu để hỗ trợ quá trình kiểm toán nếu có.
  • Hỗ trợ trong việc kiểm tra các chứng từ và giải đáp mọi thắc mắc của đội kiểm toán.
 6. Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán:
  • Học cách sử dụng phần mềm kế toán thông dụng trong doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ kế toán.
  • Đảm bảo rằng dữ liệu được nhập đúng và phù hợp với quy trình kế toán của công ty.
 7. Hỗ Trợ Trong Công Việc Lập Ngân Sách:
  • Tham gia vào quá trình lập ngân sách cho các dự án hoặc các bộ phận khác nhau của công ty.
  • So sánh ngân sách với kết quả thực tế và giúp đỡ trong việc phân tích sự chênh lệch.
 8. Học Hỏi và Tham Gia Các Dự Án Đặc Biệt:
  • Tham gia vào các dự án đặc biệt như cải thiện quy trình kế toán, triển khai phần mềm mới, hoặc tham gia vào các nhiệm vụ đặc biệt khác.
  • Học hỏi từ các chuyên gia kế toán và quản lý tài chính trong công ty.

Lưu ý rằng nhiệm vụ cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào tổ chức và ngành nghề cụ thể của công ty mà sinh viên thực tập. Quan trọng nhất là sinh viên nên tích lũy được những kinh nghiệm thực tế và học hỏi nhiều nhất có thể từ môi trường làm việc.

Danh Sách 150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tại Trường Học
Danh Sách 150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tại Trường Học

150 Đề tài báo cáo thực tập kế toán tại trường học

Dưới đây là một danh sách 150 đề tài báo cáo thực tập kế toán tại trường học mà bạn có thể tham khảo. Nhớ rằng bạn nên điều chỉnh đề tài để phản ánh chi tiết và yêu cầu cụ thể của trường hoặc giáo viên:

 1. Phân tích quy trình thu chi của doanh nghiệp ABC và đề xuất cải tiến.
 2. Ảnh hưởng của Thương mại điện tử đối với kế toán chi phí.
 3. Phân tích biểu đồ lưu chuyển tiền mặt và dự báo tình hình tài chính cho năm sau.
 4. Đánh giá hiệu suất của hệ thống kế toán ERP trong doanh nghiệp.
 5. Nghiên cứu về ảnh hưởng của Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lợi nhuận của doanh nghiệp.
 6. Quản lý và kiểm soát rủi ro tài chính trong lĩnh vực kế toán.
 7. Đánh giá chiến lược quản lý tài chính của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh biến động.
 8. Phân tích cách thức ghi chú giải trong bảng cân đối kế toán và ảnh hưởng của nó đối với độ chính xác của thông tin.
 9. So sánh giữa phương pháp tính giá thành truyền thống và giá thành ABC (Activity-Based Costing).
 10. Nghiên cứu về quy trình xác định giá thành sản phẩm.
 11. Ảnh hưởng của biến động giá trị tiền tệ đối với kế toán doanh nghiệp quốc tế.
 12. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Blockchain trong lĩnh vực kế toán.
 13. So sánh giữa phương pháp kế toán nguyên tắc và kế toán nguyên tắc thực tiễn.
 14. Hệ thống theo dõi và quản lý công nợ trong doanh nghiệp.
 15. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Big Data trong phân tích tài chính.
 16. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.
 17. So sánh giữa phương pháp tính giá thành biến động và cố định.
 18. Phân tích và đánh giá hiệu suất của phần mềm kế toán QuickBooks.
 19. Nghiên cứu về ứng dụng của Internet of Things (IoT) trong lĩnh vực kế toán.
 20. Kiểm toán nội bộ và vai trò quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.
 21. Tìm hiểu về quản lý nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp.
 22. Nghiên cứu về các biện pháp phòng tránh gian lận trong kế toán.
 23. So sánh giữa các hệ thống kế toán truyền thống và các hệ thống kế toán điện tử.
 24. Phân tích ảnh hưởng của thuế VAT đối với doanh nghiệp.
 25. Nghiên cứu về việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên kế toán.
 26. Quản lý quỹ dự trữ và ảnh hưởng của nó đối với lợi nhuận của doanh nghiệp.
 27. Đánh giá hiệu suất của phần mềm kế toán Xero.
 28. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các biến động thị trường tài chính đối với bảng cân đối kế toán.
 29. So sánh giữa các phương pháp ghi chú giải trong báo cáo tài chính.
 30. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý lưu chuyển tiền mặt của doanh nghiệp.
 31. Tìm hiểu về cách thức đánh giá giá trị cổ phiếu trong kế toán.
 32. Phương pháp kiểm toán hiệu quả trong môi trường kế toán.
 33. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của vòng đời sản phẩm đối với chi phí sản xuất.
 34. Quản lý và phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp.
 35. So sánh giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.
 36. Nghiên cứu về kế toán quản trị và cách nó ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh.
 37. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro tín dụng.
 38. Tìm hiểu về các tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IAS/IFRS) và sự ảnh hưởng của chúng đối với doanh nghiệp.
 39. Phân tích cách thức xác định và tính toán lợi nhuận gộp.
 40. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của thuế thu nhập cá nhân đối với lợi nhuận doanh nghiệp.
 41. Quản lý và giảm thiểu rủi ro hợp đồng trong kế toán.
 42. Nghiên cứu về cách thức áp dụng kế toán quản trị chiến lược trong doanh nghiệp.
 43. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường.
 44. So sánh giữa phương pháp kế toán kinh doanh và kế toán phi lợi nhuận.
 45. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của biến động giá cả hàng hóa đối với bảng cân đối kế toán.
 46. Kiểm soát và quản lý chi phí quảng cáo trong kế toán.
 47. Phân tích cách thức đánh giá và tính toán tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).
 48. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 49. Quản lý và giảm thiểu rủi ro nợ xấu trong kế toán.
 50. Nghiên cứu về ảnh hưởng của sự biến động của nguồn cung và cầu đối với giá cả hàng hóa.
 51. So sánh giữa các phương pháp đánh giá giá trị tài sản không tài trợ.
 52. Phân tích và đánh giá hiệu suất của phần mềm kế toán FreshBooks.
 53. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của biến động lãi suất đối với lợi nhuận doanh nghiệp.
 54. Quản lý và giảm thiểu rủi ro thay đổi tỷ giá trong kế toán.
 55. Nghiên cứu về chiến lược quản lý rủi ro giảm giá hàng tồn kho.
 56. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán quản trị chi phí.
 57. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro tài chính.
 58. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách thuế đối với lợi nhuận doanh nghiệp.
 59. Quản lý và giảm thiểu rủi ro chi phí trong kế toán.
 60. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 61. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 62. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 63. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 64. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 65. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 66. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 67. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 68. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 69. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 70. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 71. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 72. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 73. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 74. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 75. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 76. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 77. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 78. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 79. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 80. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất. 
 
 1. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 2. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 3. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 4. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 5. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 6. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 7. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 8. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 9. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 10. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 11. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 12. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 13. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 14. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 15. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 16. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 17. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 18. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 19. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 20. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 21. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 22. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 23. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 24. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 25. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 26. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 27. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 28. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 29. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 30. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 31. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 32. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 33. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 34. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 35. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 36. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 37. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 38. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 39. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 40. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 41. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 42. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 43. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 44. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 45. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 46. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 47. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 48. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 49. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 50. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 51. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 52. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 53. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 54. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 55. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 56. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 57. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 58. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 59. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 60. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 61. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 62. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 63. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 64. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 65. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.
 66. So sánh giữa kế toán chi phí và kế toán chi phí hoạt động.
 67. Phân tích và đánh giá chiến lược quản lý rủi ro thị trường tài chính.
 68. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Chính sách tiền tệ đối với tài chính doanh nghiệp.
 69. Quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong kế toán.
 70. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chi phí sản xuất.

Lưu ý rằng bạn có thể điều chỉnh các đề tài trên để phản ánh yêu cầu cụ thể của trường hoặc giáo viên và đảm bảo rằng nó phản ánh được chủ đề và phạm vi của đề tài báo cáo thực tập kế toán của bạn.

===> Các Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Bạn Chắc Hẳn Cần Phải Xem Xét 

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương I: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

Chương II: Cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại các trường học.

Chương III: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Chương IV: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội.

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Contact Me on Zalo