Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Hay

Rate this post

Báo cáo thực tập giải quyết tranh chấp hợp đồng là một tài liệu mà sinh viên thực tập thường phải viết để tổng hợp và bày tỏ kinh nghiệm của mình trong quá trình làm việc thực tế. Trong trường hợp bạn đề cập đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng trong báo cáo thực tập, có thể hiểu là bạn đã gặp phải vấn đề pháp lý hoặc mâu thuẫn nào đó liên quan đến hợp đồng làm việc trong thời gian thực tập của mình.

Dưới đây là một số điểm quan trọng bạn có thể bao gồm trong báo cáo của mình:

 1. Mô tả vấn đề:
  • Trình bày chi tiết về vấn đề hoặc tranh chấp mà bạn đã phải đối mặt trong quá trình thực tập.
  • Xác định rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến tranh chấp hợp đồng.
 2. Quy trình giải quyết:
  • Mô tả cách bạn đã tiếp cận vấn đề và quá trình giải quyết tranh chấp.
  • Nếu có sự hỗ trợ từ các nguồn khác nhau như người quản lý, bộ phận nhân sự hoặc chuyên gia pháp lý, hãy đề cập đến đó.
 3. Học hỏi từ trải nghiệm:
  • Đánh giá cách bạn đã học hỏi từ tranh chấp hợp đồng này.
  • Nêu rõ những kỹ năng mà bạn đã phát triển, cũng như sự hiểu biết về pháp luật lao động và quản lý rủi ro.
 4. Gợi ý và đề xuất:
  • Nếu có, đưa ra những gợi ý hoặc đề xuất về cách cải thiện quy trình giải quyết tranh chấp trong tương lai.
 5. Tầm quan trọng của kinh nghiệm:
  • Đề cập đến cách trải nghiệm này đã ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp của bạn.

Bằng cách này, bạn không chỉ mô tả vấn đề mà bạn đã gặp phải mà còn thể hiện khả năng giải quyết vấn đề và sự học hỏi từ trải nghiệm của mình. Đồng thời, báo cáo cũng có thể đưa ra cái nhìn tổng quan về quá trình làm việc thực tế và làm thế nào bạn đã áp dụng kiến thức học được từ trường trong môi trường làm việc.

Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Hay
Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Hay

Cấu trúc của bài báo cáo thực tập giải quyết tranh chấp hợp đồng có thể bao gồm các phần sau:

 1. Tựa đề:
  • Đặt ra một tựa đề phản ánh nội dung chính của bài báo cáo, chẳng hạn như “Giải quyết Tranh chấp Hợp đồng trong Quá trình Thực tập.”
 2. Giới thiệu:
  • Mô tả ngắn gọn về nội dung của báo cáo.
  • Trình bày mục tiêu và ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp hợp đồng trong ngữ cảnh của quá trình thực tập.
 3. Nền tảng lý thuyết (nếu cần):
  • Trình bày các khái niệm cơ bản về hợp đồng lao động và các quy tắc pháp luật liên quan.
  • Giải thích các yếu tố quan trọng trong hợp đồng lao động và mối quan hệ lao động.
 4. Mô tả ngữ cảnh:
  • Đưa ra thông tin về doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn đã thực tập, cũng như ngữ cảnh làm việc của bạn.
  • Miêu tả hợp đồng làm việc và nêu rõ các điều kiện và cam kết.
 5. Vấn đề hoặc tranh chấp:
  • Mô tả chi tiết vấn đề hoặc tranh chấp mà bạn đã phải đối mặt.
  • Xác định rõ nguyên nhân và các yếu tố tạo nên tranh chấp.
 6. Quy trình giải quyết:
  • Trình bày bước mình đã thực hiện để giải quyết tranh chấp hợp đồng.
  • Nếu có sự hỗ trợ từ các bên liên quan (quản lý, nhân sự, chuyên gia pháp lý), hãy mô tả cụ thể.
 7. Học hỏi và Kết quả:
  • Phản ánh về những gì bạn đã học từ trải nghiệm này.
  • Mô tả kết quả cuối cùng của quá trình giải quyết và ảnh hưởng của nó đối với mọi bên liên quan.
 8. Đánh giá cá nhân:
  • Tự đánh giá về cách bạn đã xử lý tình huống và những kỹ năng mà bạn đã phát triển.
  • Nhìn nhận về những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 9. Gợi ý và Đề xuất:
  • Nếu có, đưa ra gợi ý hoặc đề xuất về cách cải thiện quy trình giải quyết tranh chấp trong tương lai.
 10. Kết luận:
  • Tóm tắt lại những điểm chính của báo cáo.
  • Đưa ra nhận định cuối cùng về giá trị của trải nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 11. Tài liệu tham khảo (nếu cần):
  • Liệt kê các nguồn tài liệu, sách, hay các quy định pháp luật liên quan đã được tham khảo khi viết báo cáo.

Nhớ rằng, cấu trúc này có thể điều chỉnh tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của trường học hoặc tổ chức thực tập của bạn. Đảm bảo tuân thủ định dạng và yêu cầu của bài báo cáo được giao.

===>Cấu Trúc Bài Báo Cáo Thực Tập Ly Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài Đáng Chú Ý !!!

Công việc thực tập giải quyết tranh chấp hợp đồng

Công việc thực tập giải quyết tranh chấp hợp đồng có thể bao gồm nhiều nhiệm vụ và hoạt động khác nhau. Dưới đây là một mô tả tổng quan về công việc mà bạn có thể thực hiện trong quá trình thực tập để giải quyết tranh chấp hợp đồng:

 1. Nghiên cứu và Hiểu rõ Hợp đồng:
  • Nắm vững nội dung của hợp đồng lao động liên quan đến tranh chấp.
  • Phân tích điều khoản và cam kết của cả hai bên.
 2. Gặp Gỡ và Giao Tiếp:
  • Tìm hiểu về góc độ của mọi bên liên quan vào tranh chấp (nhân viên, quản lý, bộ phận nhân sự).
  • Lên lịch họp và cuộc trò chuyện để lắng nghe mọi quan điểm và lo ngại.
 3. Phân Tích Tình Hình:
  • Đánh giá tình hình hiện tại và xác định các vấn đề chính của tranh chấp.
  • Xem xét bằng chứng và tài liệu hỗ trợ.
 4. Đề Xuất Giải Pháp:
  • Dựa trên nghiên cứu và phân tích, đề xuất các giải pháp khả thi.
  • Tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên và đề xuất các biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề.
 5. Lập Kế Hoạch Thực Hiện:
  • Phát triển kế hoạch hành động chi tiết cho việc thực hiện giải pháp.
  • Xác định nguồn lực cần thiết và lên lịch các bước tiến hành.
 6. Hỗ Trợ Quá Trình Đàm Phán:
  • Tham gia vào quá trình đàm phán giữa các bên.
  • Hỗ trợ trong việc đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai phía.
 7. Theo Dõi và Đánh Giá:
  • Theo dõi việc thực hiện kế hoạch hành động.
  • Đánh giá hiệu quả của giải pháp và đưa ra điều chỉnh nếu cần thiết.
 8. Lập Báo Cáo và Tài Liệu:
  • Viết báo cáo chi tiết về quá trình giải quyết tranh chấp và kết quả đạt được.
  • Lập tài liệu hợp đồng nếu có thay đổi sau quá trình đàm phán.
 9. Hỗ Trợ Tư Pháp (nếu cần):
  • Nếu tranh chấp đòi hỏi can thiệp pháp lý, làm việc với bộ phận pháp lý hoặc hợp tác với luật sư để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
 10. Phản Hồi và Học Hỏi:
  • Nhận phản hồi từ các bên liên quan và sử dụng nó như một cơ hội để học hỏi và cải thiện kỹ năng giải quyết tranh chấp.

Công việc giải quyết tranh chấp hợp đồng yêu cầu kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phân tích vấn đề, và làm việc nhóm. Quá trình này cũng đòi hỏi sự nhạy bén, công bằng, và khả năng quản lý thời gian.

Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Hay
Danh Sách 100 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Hay

100 Đề tài báo cáo thực tập giải quyết tranh chấp hợp đồng

Việc chọn một đề tài cụ thể cho báo cáo thực tập giải quyết tranh chấp hợp đồng đòi hỏi sự tập trung vào lĩnh vực nào đó trong quá trình thực tập của bạn. Dưới đây là một danh sách 100 đề tài mà bạn có thể tham khảo:

 1. Ưu điểm và nhược điểm của quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng hiện tại trong doanh nghiệp.
 2. Vai trò của nguồn lực nhân sự trong giải quyết tranh chấp lao động.
 3. Ảnh hưởng của chính sách và quy định lao động đối với quá trình giải quyết tranh chấp.
 4. Nghiên cứu về mô hình giải quyết tranh chấp hợp đồng tại các công ty hàng đầu.
 5. Tầm quan trọng của việc giảng dạy nhân viên về hợp đồng lao động để tránh tranh chấp.
 6. Phân tích các yếu tố tạo nên tranh chấp lao động và cách giải quyết chúng.
 7. Nghiên cứu về vai trò của quản lý nhân sự trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 8. Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp đàm phán trong giải quyết tranh chấp.
 9. Tác động của văn hóa tổ chức đối với quá trình giải quyết tranh chấp.
 10. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng trọng tài trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 11. Nghiên cứu về tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hóa công ty để tránh tranh chấp lao động.
 12. Phân tích tác động của công nghệ thông tin đối với giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 13. Tầm quan trọng của sự minh bạch trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 14. Nghiên cứu về các chiến lược giáo dục nhân viên về hợp đồng lao động để giảm thiểu tranh chấp.
 15. Ảnh hưởng của thay đổi chính sách nhân sự đối với tình trạng tranh chấp hợp đồng.
 16. Nghiên cứu về việc tích hợp phương tiện truyền thông xã hội vào quá trình giải quyết tranh chấp.
 17. Tầm quan trọng của quá trình giám sát và đánh giá liên tục trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 18. Phân tích các yếu tố tạo nên môi trường làm việc tích cực để giảm thiểu tranh chấp.
 19. Hiệu suất của việc sử dụng các biện pháp giáo dục trực tuyến để làm giảm tranh chấp.
 20. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng phương pháp đàm phán hòa giải trong giải quyết tranh chấp.
 21. Nghiên cứu về sự đối xử công bằng và ảnh hưởng của nó đối với tranh chấp hợp đồng.
 22. Tầm quan trọng của việc giảm thiểu rủi ro và dự đoán tranh chấp lao động.
 23. Phân tích ảnh hưởng của sự đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc đối với tranh chấp.
 24. Nghiên cứu về sự tương tác giữa pháp lý và quản lý nhân sự trong giải quyết tranh chấp.
 25. Hiệu quả của việc xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực để giảm thiểu tranh chấp.
 26. Tầm quan trọng của việc đào tạo nhân sự về quy định và chính sách lao động để giảm thiểu tranh chấp.
 27. Nghiên cứu về tác động của các biện pháp an toàn làm việc đối với tranh chấp lao động.
 28. Ảnh hưởng của sự tương tác giữa các bên liên quan đến tranh chấp hợp đồng.
 29. Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp giáo dục tập trung vào giải quyết tranh chấp.
 30. Nghiên cứu về vai trò của tư duy tích cực trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 31. Tầm quan trọng của việc thiết lập quy trình giám sát đối với việc giảm thiểu tranh chấp.
 32. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách nhân sự đối với tranh chấp hợp đồng.
 33. Tác động của việc thiết kế hợp đồng lao động đối với việc giải quyết tranh chấp.
 34. Nghiên cứu về tầm quan trọng của việc thực hiện hợp đồng lao động một cách minh bạch.
 35. Hiệu suất của việc sử dụng phương pháp đàm phán tích cực trong giải quyết tranh chấp.
 36. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng quy trình trọng tài trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 37. Nghiên cứu về sự tương tác giữa quản lý và nhân viên trong giải quyết tranh chấp.
 38. Tầm quan trọng của việc thiết lập chính sách và quy định để giảm thiểu tranh chấp lao động.
 39. Ảnh hưởng của việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 40. Nghiên cứu về tác động của sự đổi mới công nghệ đối với giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 41. Tầm quan trọng của sự linh hoạt trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 42. Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp giáo dục trực tuyến để giảm thiểu tranh chấp.
 43. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng phương pháp đàm phán hòa giải trong giải quyết tranh chấp.
 44. Nghiên cứu về vai trò của sự đàm phán hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 45. Tác động của việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 46. Tầm quan trọng của việc thiết kế hợp đồng lao động để tránh tranh chấp.
 47. Phân tích ảnh hưởng của sự tương tác giữa các bên liên quan đến tranh chấp hợp đồng.
 48. Hiệu suất của việc sử dụng phương pháp giáo dục tập trung vào giải quyết tranh chấp.
 49. Nghiên cứu về vai trò của tư duy tích cực trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 50. Tác động của việc thiết lập quy trình giám sát đối với việc giảm thiểu tranh chấp.
 51. Tầm quan trọng của việc giảm thiểu rủi ro và dự đoán tranh chấp lao động.
 52. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách nhân sự đối với tranh chấp hợp đồng.
 53. Tác động của việc thiết kế hợp đồng lao động đối với việc giải quyết tranh chấp.
 54. Nghiên cứu về tầm quan trọng của việc thực hiện hợp đồng lao động một cách minh bạch.
 55. Hiệu suất của việc sử dụng phương pháp đàm phán tích cực trong giải quyết tranh chấp.
 56. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng quy trình trọng tài trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 57. Nghiên cứu về sự tương tác giữa quản lý và nhân viên trong giải quyết tranh chấp.
 58. Tầm quan trọng của việc thiết lập chính sách và quy định để giảm thiểu tranh chấp lao động.
 59. Ảnh hưởng của việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 60. Nghiên cứu về tác động của sự đổi mới công nghệ đối với giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 61. Tầm quan trọng của sự linh hoạt trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 62. Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp giáo dục trực tuyến để giảm thiểu tranh chấp.
 63. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng phương pháp đàm phán hòa giải trong giải quyết tranh chấp.
 64. Nghiên cứu về vai trò của sự đàm phán hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 65. Tác động của việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 66. Tầm quan trọng của việc thiết kế hợp đồng lao động để tránh tranh chấp.
 67. Phân tích ảnh hưởng của sự tương tác giữa các bên liên quan đến tranh chấp hợp đồng.
 68. Hiệu suất của việc sử dụng phương pháp giáo dục tập trung vào giải quyết tranh chấp.
 69. Nghiên cứu về vai trò của tư duy tích cực trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 70. Tác động của việc thiết lập quy trình giám sát đối với việc giảm thiểu tranh chấp.
 1. Tầm quan trọng của việc giảm thiểu rủi ro và dự đoán tranh chấp lao động.
 2. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách nhân sự đối với tranh chấp hợp đồng.
 3. Tác động của việc thiết kế hợp đồng lao động đối với việc giải quyết tranh chấp.
 4. Nghiên cứu về tầm quan trọng của việc thực hiện hợp đồng lao động một cách minh bạch.
 5. Hiệu suất của việc sử dụng phương pháp đàm phán tích cực trong giải quyết tranh chấp.
 6. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng quy trình trọng tài trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 7. Nghiên cứu về sự tương tác giữa quản lý và nhân viên trong giải quyết tranh chấp.
 8. Tầm quan trọng của việc thiết lập chính sách và quy định để giảm thiểu tranh chấp lao động.
 9. Ảnh hưởng của việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 10. Nghiên cứu về tác động của sự đổi mới công nghệ đối với giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 11. Tầm quan trọng của sự linh hoạt trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 12. Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp giáo dục trực tuyến để giảm thiểu tranh chấp.
 13. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng phương pháp đàm phán hòa giải trong giải quyết tranh chấp.
 14. Nghiên cứu về vai trò của sự đàm phán hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 15. Tác động của việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 16. Tầm quan trọng của việc thiết kế hợp đồng lao động để tránh tranh chấp.
 17. Phân tích ảnh hưởng của sự tương tác giữa các bên liên quan đến tranh chấp hợp đồng.
 18. Hiệu suất của việc sử dụng phương pháp giáo dục tập trung vào giải quyết tranh chấp.
 19. Nghiên cứu về vai trò của tư duy tích cực trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 20. Tác động của việc thiết lập quy trình giám sát đối với việc giảm thiểu tranh chấp.
 21. Tầm quan trọng của việc giảm thiểu rủi ro và dự đoán tranh chấp lao động.
 22. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách nhân sự đối với tranh chấp hợp đồng.
 23. Tác động của việc thiết kế hợp đồng lao động đối với việc giải quyết tranh chấp.
 24. Nghiên cứu về tầm quan trọng của việc thực hiện hợp đồng lao động một cách minh bạch.
 25. Hiệu suất của việc sử dụng phương pháp đàm phán tích cực trong giải quyết tranh chấp.
 26. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng quy trình trọng tài trong giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 27. Nghiên cứu về sự tương tác giữa quản lý và nhân viên trong giải quyết tranh chấp.
 28. Tầm quan trọng của việc thiết lập chính sách và quy định để giảm thiểu tranh chấp lao động.
 29. Ảnh hưởng của việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 30. Nghiên cứu về tác động của sự đổi mới công nghệ đối với giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Danh sách trên chỉ là một phần nhỏ và bạn có thể thay đổi, kết hợp hoặc tạo ra các đề tài mới phù hợp với môi trường và lĩnh vực thực tập của bạn.

===> Những Bài Báo Cáo Thực Tập Hay Nhất Để Bạn Có Thể Viết Bài Báo Cáo Thực Tập 10đ

Bài mẫu 1:GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án.

Chương 2: Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tại tỉnh Quảng Nam.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bài mẫu 2:GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG QUA THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương I: Những vấn đề lý luận chung về hợp đồng tín dụng ngân hàng và pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tại Tòa án nhân dân.

Chương II: Thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tại Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chương III: Quan điểm về hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tại Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bài mẫu 3:PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Lý luận về hợp đồng mua bán hàng hóa và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tòa án.

Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật và tình hình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại tỉnh Bình Dương.

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Contact Me on Zalo