Nghiên Cứu Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ

Đề tài báo cáo thực tập:  CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV NGÂN KHANG

1.Lý do chọn đề tài:

Trong bối cảnh thị trường ngày nay khi mà sự cạnh tranh các doanh nghiệp xảy ra ngày một khốc liệt hơn thì công tác quản trị bán hàng cần phải được tổ chức chặt chẽ hơn, tay nghề người bán hàng cần được đào tạo cao hơn mới đủ khả năng đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, khi mà thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và chất lượng sản phẩm ít có sự khác biệt thì kỹ năng bán hàng đóng một vai trò mang tính quyết định. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp chỉ chú trọng đào tạo các nhân viên quản lý cấp cao. Trong khi đó cấp quản lý trung gian như quản trị bán hàng thường không được quan tâm chú trọng đến.

Trải qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH TMDV Ngân Khang (còn gọi là Công ty NganKhangFood) đã có một bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh với các giải pháp bán hàng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Công ty đã vượt qua biết bao khó khăn, trong một môi trường kinh doanh luôn biến động với sự cạnh tranh gay gắt từ thị trường, để phát triển thành một Công ty lớn mạnh. Cùng với sự gia tăng về thị phần, thì quy mô của Công ty cũng không ngừng mở rộng và đặc biệt là nhân sự ở bộ phận kinh doanh.

Vì vậy, công tác quản trị bán hàng tại Công ty càng phải được chú trọng hơn nữa, làm thế nào vừa quản lý được một số lượng lớn nhân viên, gắn kết họ thành một khối thống nhất, vừa dung hòa được các lợi ích của nhân viên, khách hàng và mục tiêu chung của Công ty. Làm sao có thể hạn chế, loại bỏ những thiếu sót còn tồn tại trong công tác quản trị bán hàng tại Công ty.

Với mong muốn được xây dựng và đóng góp những ý kiến để đưa ra những giải pháp giúp Công ty hoàn thiện công tác quản trị bán hàng, từ đó có thể củng cố và phát triển hơn nữa về thị phần tại Công ty, tôi đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu công tác quản trị bán hàng tại Công ty TNHH TMDV Ngân Khang” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng của Công ty TNHH TMDV Ngân Khang một cách hiệu quả.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

– Hệ thống cơ sở lý luận về công tác quản trị bán hàng trong doanh nghiệp để làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu.

– Phân tích thực trạng tại Công ty TNHH TMDV Ngân Khang để tìm ra những điểm mạnh để phát huy và những điểm yếu để khắc phục, hạn chế.

– Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị bán hàng tại Công ty TNHH TMDV Ngân Khang để tìm ra những cơ hội cần tận dụng và những nguy cơ cần né tránh.

– Phân tích Ma trận SWOT để hình thành các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty TNHH TMDV Ngân Khang một cách hiệu quả.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Các quá trình bán hàng và các yếu tố hợp thành của nội dung quản trị bán hàng ở một Công ty và các Cửa hàng phân phối.
  • Phạm vi nghiên cứu: Trong giới hạn đề tài này tôi chỉ nghiên cứu ở góc độ tại Công ty TNHH TMDV Ngân Khang.

5. Phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu trong phương pháp nghiên cứu định tính là dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nghiên cứu trước đây và các báo cáo tại Công ty TNHH TMDV Ngân Khang. Dữ liệu sau khi thu thập được sẽ phân tích thông qua phương pháp so sánh, mô tả hệ thống và khái quát hóa.

6. Kết cấu khoá luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các ký hiệu chữ viết tắt, danh mục các bảng, danh mục các hình và danh mục tài liệu tham khảo thì kết cấu nội dung của Luận văn gồm có 3 Chương.

  • Chương 1: Cơ sở lý luận của quản trị bán hàng trong doanh nghiệp.
  • Chương 2: Thực trạng công tác quản trị bán hàng tại Công ty TNHH TMDV Ngân Khang.
  • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty TNHH TMDV Ngân Khang.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

1.1. Bán hàng và quản trị bán hàng

1.1.1. Bán hàng và các công nghệ bán hàng

1.1.1.1. Khái niệm về bán hàn

1.1.1.2. Vai trò của bán hàng

1.1.2. Quản trị bán hàng

1.2. Các nội dung của quản trị bán hàng

1.2.1. Lập kế hoạch bán hàng

1.2.2. Tổ chức bộ máy bán hàng

1.2.3. Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên bán hàng

1.2.3.1. Tuyển dụng nhân viên bán hàng

1.2.3.2. Đào tạo phát triển nhân viên bán hàng

1.2.4. Động viên nhân viên và tổ chức mạng lưới phân phối

1.2.4.1. Các biện pháp động viên nhân viên

1.2.4.2. Tổ chức mạng lưới phân phối

1.2.5. Kiểm soát hoạt động bán hàng

1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị bán hàng

1.3.1. Doanh thu bán hàng

1.3.2. Lợi nhuận bán hàng

1.3.3. Thị phần bán hàng của doanh nghiệp

1.3.4. Năng suất lao động bán hàng

1.4. Các xu thế và mô hình các yếu tố của công tác quản trị bán hàng

1.4.1. Các xu thế bán hàng hiện đại

1.4.2. Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến công tác quản trị bán hàng

1.4.3. Mô hình các yếu tố của công tác quản trị bán hàng

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV NGÂN KHANG

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Địa vị pháp lý

2.1.3. Ngành nghề và các hoạt động kinh doanh chính

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý

2.1.5. Các nguồn lực chủ yếu

2.2. Hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty

2.2.1. Quản trị các quá trình công nghệ bán hàng

2.2.1.1. Nghiên cứu thị trường và khách hàng

2.2.1.2. Hoạch định các kế hoạch Marketing bán hàng

2.2.1.3. Các hình thức, công nghệ bán hàng và dịch vụ khách hàng

2.2.2. Tổ chức và quản trị bán hàng tại Công ty

2.2.2.1. Công tác lập kế hoạch bán hàng

2.2.2.2. Công tác tổ chức bộ máy bán hàng hiện tại

2.2.2.3. Công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển đội ngũ bán hàng

2.2.2.4. Công tác động viên và kích thích hệ thống bán hàng

2.2.2.5. Công tác kiểm soát hoạt động bán hàng

2.2.2.6. Hiệu quả công tác quản trị bán hàng qua các chỉ tiêu

2.4. Đánh giá công tác quản trị bán hàng tại Công ty

2.4.1. Những điểm mạnh

2.4.2. Những điểm yếu

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV NGÂN KHANG

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị bán hàng tại Công ty

3.1.1. Các môi trường bán hàng của Công ty

3.1.1.1. Môi trường vĩ mô

3.1.1.2. Môi trường vi mô

3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty

3.2. Phân tích SWOT để hình thành giải pháp

3.3. Nội dung các giải pháp

3.4. Kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Cách làm đề tài báo cáo thực tập: Nghiên Cứu Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ

Trên đây là một số nội dụng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Nghiên Cứu Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ , các bạn có thể liên hệ với mình nhé!

Trên đây là một trong những đề tài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanhđể tham khảo các đề cương khác các bạn tìm trên website vietbaocaothuctap.net của mình nhé.  Nếu bạn nào có nhu cầu cần người làm thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ với mình qua sđt/Zalo: 0973287149

, ,

Trả lời