Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Sản Công Tại Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước

Rate this post

Download miễn phí chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Sản Công Tại Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Sản Công Tại Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước  được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


 1. Lý do chọn đề tài báo cáo thực tập:

Tài sản công thuộc cơ quan hành chính nhà nước là một dạng của cải vật chất, bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất (đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc); máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định… Về nguyên tắc quản lý tài sản phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc quản lý tài sản công nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý tài sản công nhà nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/6/2017, Luật quản lý, sử dụng tài sản công nhà nước được Quốc hội khoá XIV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 (thay thế Luật quản lý tài sản công nhà nước số 09/2008/QH12). Ngay sau khi Luật quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công, từng bước đưa công tác hạch toán kế toán tài sản công vào nề nếp, ý thức trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả sử dụng tài sản công.

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập , giá rẻ

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm về quản lý tài sản công nêu trên, trong quá trình thực hiện công tác quản lý cũng bộc lộ nhiều hạn chế như: mang nặng tính hành chính, quản lý thiếu chặt chẽ, sử dụng lãng phí tải sản chuyên dùng; các tiêu chuẩn, định mức chế độ về quản lý tài sản công do nhà nước ban hành đã lạc hậu, chế độ quản lý không phù hợp với cơ chế khoán mới; tài sản cố định được tiếp nhận, chuyển giao từ cơ quan này sang cơ quan khác hồ sơ, tài liệu bàn giao không đầy đủ; việc theo dõi hạch toán kế toán, tính hao mòn tài sản công tại một số cơ quan chưa đúng với quy định; một số cơ quan được đầu tư, mua sắm tài sản cố định là máy móc, thiết bị phục vụ công tác, trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công chưa phát huy hết tính năng, công suất của máy móc thiết bị dẫn đến việc sử dụng tài sản của nhà nước kém hiệu quả. Mặt khác, một số máy móc, thiết bị được nhà nước trang bị nhưng không sử dụng để xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí tài sản công của Nhà nước…

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính, tôi đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thực hiện bài báo cáo thực tập.

 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài báo cáo thực tập:

2.1. Mục tiêu chung:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về công tác quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính. Từ đó, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

 • Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài sản công của cơ quan hành chính nhà nước;
 • Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2017-2019;
 • Định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

+ Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý và  sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

+ Phạm vi nghiên cứu:

– Về thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2019; phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý, sử dụng tài sản được nghiên cứu áp dụng cho các cơ quan hành chính thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025.

– Về không gian: các cơ quan hành chính (12 phòng chuyên môn) thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Xem Thêm ==> Kho chuyên đề tốt nghiệp Quản trị kinh doanh 

4. Phương pháp nghiên cứu:

4.1. Phương pháp thu thập số liệu:

4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

Số liệu thứ cấp được thu thập từ tài liệu, hồ sơ lưu trữ tại phòng Tài chính Kế hoạch của UBND Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

Thực hiện nghiên cứu định tính được tiến hành với 12 phòng chuyên môn thuộc thành phố Vũng Tàu, là những đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý tài sản công của nhà nước để phục vụ giải quyết công tác chuyên môn. Bằng cách phỏng vấn sâu, đề nghị liệt kê ra các quan điểm, ý kiến của mình về những yêu tố tác động đến công tác quản lý tài sản công tại 12 phòng chuyên môn trong thời gian vừa qua.

Tiếp theo, đề tài tiến hành thu thập số liệu sơ cấp thông qua phỏng vấn ngẫu nhiên cán bộ, công chức đang làm việc có liên quan đến công tác quản lý tài sản công tại các phòng chuyên môn thông qua bảng hỏi về các nội dung sau:

 • Công tác lập dự toán mua sắm tài sản công;
 • Công tác chấp hành dự toán đầu tư, mua sắm tài sản công;
 • Công tác quyết toán kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản công;
 • Công tác ki ểm tra, giám sát công tác quản lý tài sản công;
 • Phương pháp quản lý tài sản công.

Tuy nhiên, trong quá trình thu thập số liệu có thể xảy ra trường hợp nhiều cán bộ không trả lời hoặc trả lời không đúng nên tổng số phiếu khảo sát đề tài dự kiến sẽ thu thập là 150 phiếu.

4.1.3. Phương pháp chuyên gia

Trao đổi, phỏng vấn trực tiếp Ban Lãnh đạo 12 phòng chuyên môn để tìm ra những vấn đề trong công tác quản lý tài sản công của các cơ quan chuyên môn, làm định hướng cho đề tài nghiên cứu.

4.2. Phương pháp phân tích số liệu:

4.2.1. Phương pháp thống kê mô tả

Thống kê mô tả là tổng hợp các phương pháp đo lường, mô tả và trình bày số liệu được ứng dụng vào lĩnh vực quản lý bằng cách rút ra những kết luận dựa trên những số liệu và thông tin thu thập được trong điều kiện không chắc chắn.

4.2.2. Phương pháp so sánh

Luận văn sử dụng phương pháp so sánh để thấy được sự thay đổi của công tác quản lý tài sản công tại các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Vũng Tàu qua các năm từ 2017 đến 2019.

Xem Thêm ==> TOP 27 bài báo cáo ngành Quản trị kinh doanh 

 1.  Kết cấu báo cáo thực tập:

Ngoài các phần mở đầu, kiến nghị và kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn bao gồm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý tài sản công của cơ quan hành chính nhà nước.

Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý tài sản công tại các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý tài sản công tại các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 1. Kỳ vọng kết quả thực hiện đề tài báo cáo thực tập:

Trên cơ sở phân tích quá trình quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ nêu ra được những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý tài sản công hiện nay. Từ đó đưa ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

 


Trên đây là mẫu chuyên đề thực tập Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Sản Công Tại Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo