Cơ sở lý luận về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản

Rate this post

Download miễn phí mẫu cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, mẫu cơ sở lý luận về Cơ sở lý luận về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản được kham khảo từ báo cáo tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói, chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Table of Contents

1.1. Khái niệm và đặc điểm của môi trường và pháp luật bảo vệ môi trường

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của môi trường

Hiện nay khái niệm môi trường được nhìn nhận dưới các góc độ khác nhau. Phần lớn các nhà nghiên cứu quan niệm rằng: Môi trường chính là tập hợp các điều kiện và hiện tượng bên ngoài có ảnh hưởng tới sự sống. Tuy nhiên một số nhà nghiên cứu cho rằng dùng thuật ngữ môi trường được hiểu theo nghĩa như trên xét dưới góc độ nghiên cứu và pháp lý là không chính xác.

Hiện nay có rất nhiều định nghĩa về môi trường. Có thể kể đến một số quan điểm như sau: Theo định nghĩa của S.V.Kalesnik (1959, 1970) môi trường (được định nghĩa với môi trường địa lí) “chỉ là một bộ phận của trái đất bao quanh con người, mà ở một thời điểm nhất định xã hội loài người có quan hệ tương hỗ trực tiếp với nó, nghĩa là môi trường có quan hệ một cách gần gũi nhất với đời sống và hoạt động sản xuất của con người”[1] . Trong tài liệu “môi trường và tài nguyên Việt Nam đã đưa ra định nghĩa (viết câu) Trong tài liệu “môi trường và tài nguyên Việt Nam đã đưa ra định nghĩa môi trường là một nơi chốn trong số các nơi chốn, nhưng có thể là một nơi chốn đáng chú ý, thể hiện các màu sắc xã hội của một thời kì hay một xã hội”[2] Như vậy, có thể nhận thấy khái niệm về môi trường xét theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội. Đối với nghĩa hẹp thì môi trường bao gồm các nhân tố tự nhiên và xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống con người được nhận và cần được bảo vệ.[3] ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Xét dưới góc độ ngôn ngữ theo từ điển Tiếng Việt ghi nhận: Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con. Môi trường của một hệ thống đang xem xét cần phải có tính tương tác với hệ thống đó. Hoặc môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người như: Không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người… [4]Môi trường là nơi xảy ra hiện tượng hoặc diễn ra một quá trình, trong quan hệ với hiện tượng quá trình ấy hoặc môi trường là toàn bộ những điều kiện tự nhiên, xã hội, trong đó con người hay một sinh vật tồn tại, phát triển, trong quan hệ với con người, với sinh vật ấy. Nói chung, môi trường của một khách thể bao gồm các vật chất, điều kiện hoàn cảnh, các đối tượng khác hay các điều kiện nào đó mà chúng bao quanh khách thể này hay các hoạt động của khách thể diễn ra trong chúng [5][29, tr.790]. [29, tr.790] – Cách trích dẫn nên nhất quán – hoặc là để footnote, hoặc là để trong ngoặc vuông số thứ tự tài liệu cuối bài hoặc là để tên tác giả, năm trong ngoặc đơn và có trong tài liệu tham khảo cuối bài. Cách thứ 3 bây giờ thông dụng nhất).  Những cách hiểu về môi trường như trên có đặc điểm chung là xem xét môi trường là một hệ thống có sự tác động đến con người. Theo cách hiểu thông thường, khái niệm về môi trường đa phần không quan tâm đến tác động của nó là gì? Trên thực tế những tác động đó giữ vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội hiện nay? Từ đó đưa ra một định nghĩa mang tính chất tương đối về môi trường nói chung. Tuy nhiên, với định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt không chỉ quan tâm đến bản chất của môi trường gồm những yếu tố nào mà còn quan tâm đến tác động của nó đến con người và xã hội. Như vậy, dưới một góc độ nào đó, việc định hình một cách cơ bản khái niệm về môi trường là điều hoàn toàn cần thiết, để từ đó, có thể áp dụng vào các quy định của pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu là quản lý một cách có hiệu quả từ phía các cơ quan có thẩm quyền ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Dưới góc độ pháp lý, theo định nghĩa của UNESCO (1981) môi trường của con người bao gồm toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra (tập quán, niềm tin) trong đó con người sống và lao động, khai thác các tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình[6]. Như vậy UNESCO đã lần đầu đưa ra một định nghĩa nhằm tạo nền tảng cho việc hình thành một khái niệm cơ bản về môi trường của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc. Từ định nghĩa trên việc vận dụng pháp điển hóa thành các quy định của mỗi quốc gia là khác nhau nhằm phù hợp với sự nhìn nhận, văn hóa, sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đó nói chung.

Xem Thêm ==> Viết chuyên đề thực tập giá rẻ 

Ở nước ta, Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định: Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật[7]. Từ khái niệm trên, có thể đưa ra những đặc điểm chung, cơ bản của khái niệm môi trường như sau: ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Thứ nhất, môi trường được xem là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo. Đây là một đặc điểm mang tính đặc trưng của môi trường. Yếu tố tự nhiên là yếu tố mang tính chất sẵn có, được hình thành và không chịu sự tác động của con người. Yếu tố nhân tạo là có sự tác động của con người, hiểu một cách cụ thể đó là do con người hình thành và phát triển. Các yếu tố tự nhiên và nhân tạo có sự tác động qua lại, từ đó hình thành nên một hệ thống có sự tác động vào các đối tượng ở bên trong nó.

Thứ hai, quá trình tác động vào sự tồn tại và phát triển của các đối tượng. Việc các yếu tố tự nhiên và nhân tạo tác động vào sự tồn tại và phát triển của những đối tượng bên trong nó là điều kiện cần thiết, thể hiện vai trò quan trọng của yếu tố môi trường. Đồng thời, khẳng định tính tất yếu rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng luôn luôn chịu sự tác động của môi trường dù ít hay nhiều hoặc dưới góc độ tự nhiên hoặc nhân tạo.

Thứ ba, chủ thể bị tác động đó là con người và sinh vật. Môi trường tác động đến sự phát triển và tồn tại của con người và sinh vật. Tất cả các sinh vật và con người luôn luôn chịu tác động của yếu tố môi trường và không có trường hợp nào là ngoại lệ. Yếu tố môi trường tác động vào các chủ thể từ khi hình thành và phát triển cũng như tồn tại của các chủ thể đó. Đây chính là đặc trưng nổi bật của yếu tố môi trường so với các yếu tố khác trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của loài người.[8]

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật bảo vệ môi trường ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân mà là của toàn xã hội. Hoạt động BVMT muốn đạt hiệu quả cao nhất thiết phải được pháp điển hoá thành các quy phạm, các đạo luật. Mặc dù vậy, hiện nay khái niệm pháp luật bảo vệ môi trường vẫn còn những cách hiểu khác nhau.

Trong những năm qua, đất nước ta đã và đang tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, song song với phát triển kinh tế cũng cần ban hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực BVMT. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của hoạt động bảo vệ môi trường, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã hoạch định, xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh. Có thể nói rằng, phạm vi và đối tượng điều chỉnh cụ thể trong từng văn bản pháp luật, các quan hệ về bảo vệ môi trường với luật chuyên ngành đã được xử lý một cách hài hoà và ngày càng mang tính khả thi cao. Thông qua hoạt động ban hành một hệ thống các văn bản pháp luật chung và văn bản pháp luật chuyên ngành khác có quy định về nghĩa vụ bảo vệ môi trường đã tạo nên nền tảng pháp lý cơ bản trong hoạt động BVMT, theo hướng phát triển bền vững. Dựa trên các phân tích trên tác giả đưa ra khái niệm pháp luật bảo vệ môi trường như sau: Pháp luật bảo vệ môi trường là tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình các chủ thể có hành vi khai thác, sử dụng hoặc tác động đến môi trường. (thiếu chủ ngữ) Đồng thời quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường được cấu thành bởi hệ thống quy phạm pháp luật được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như: Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh cho đến những văn bản hướng dẫn thi hành do Chính phủ, các Bộ, ban ngành hay chính quyền địa phương ban hành.

1.1.3. Vai trò của pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta       

Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường được thể chế hoá thành pháp luật bảo vệ môi trường – trở thành công cụ hữu hiệu để quản lý và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay. Trên phương diện lý luận và thực tiễn, pháp luật bảo vệ môi trường có các vai trò sau:

Một là, thông qua việc hoàn thiện các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề này. Những quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường chính là cơ sở pháp lý cơ bản quy định về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (lập luận vòng quanh). Việc hình thành hệ thống cơ quan quản lý môi trường nằm trong hệ thống cơ quan nhà nước nói chung và được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Thông qua việc quy định chức năng của mình, các cơ quan trên thực hiện hoạt động kiểm tra giám sát thường xuyên các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật bảo vệ môi trường, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý những vi phạm đối với lĩnh vực mà mình quản lý.[9] ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Hai là, vấn đề bảo vệ môi trường có vai trò to lớn, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ môi trường và là một trong những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước nói chung. Bằng việc quy định cụ thể nội dung bảo vệ môi trường tại các văn bản pháp lý hiện hành là tiền đề cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Hệ thống văn bản pháp lý có vai trò không thể thay thế được trong việc đảm bảo thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường, đồng thời đây cũng là cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT.

Ba là, đối với xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường có vai trò đặc biệt to lớn trong xây dựng chiến lược phát triển bền vững của quốc gia. Môi trường được bảo vệ tốt là yếu tố đảm bảo phát triển bền vững và ngược lại. Việc ban hành các quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường là cơ sở pháp lý cho việc cơ quan nhà nước thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất dựa vào các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành, còn xử lý vi phạm được áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có những hành vi vô ý hoặc cố ý vi phạm các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Bốn là, bảo vệ môi trường là lĩnh vực rộng lớn nên hoạt động QLNN về bảo vệ môi trường tác động nhiều đến kinh tế và xã hội. Việt Nam hiện nay đang thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nên cùng với quá trình xây dựng thì việc bảo vệ môi trường ngoài ý nghĩa kinh tế còn có ý nghĩa chính trị, xã hội rất quan trọng. Đặt hoạt động QLNN về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và phát triển lên hàng đầu và trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với xu thế chung trên thế giới hiện nay.

Năm là, pháp luật bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của xã hội trong lĩnh vực này. Những quy định về bảo vệ môi trường có vai trò trong việc giáo dục, truyền thông để từ đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề xây dựng và phát triển trong môi trường lành mạnh, an toàn và trong sạch. (thiếu chủ ngữ)  Góp phần quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế – xã hội một cách bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Sáu là, pháp luật về BVMT có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho con người được sống trong môi trường trong lành. Để tồn tại và phát triển con người đã tác động nhiều vào thiên nhiên để phục vụ cho các nhu cầu của mình. Các cuộc cách mạnh KHKT với nhiều thành quả quan trọng đã làm cuộc sống con người có nhiều biến đổi. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực thì con người cũng đứng trước những thách thức to lớn như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, núi lửa phun trào, ÔNMT… ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam trong thời gian gần đây, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, việc tập trung xây dựng và phát triển nền kinh tế đã để lại những tác nhân ảnh hưởng trực tiếp lên môi trường sống nói chung. Do đó, nhận thức được vai trò quan trọng của việc hình thành và phát triển một môi trường xanh – sạch – đẹp không chỉ riêng ở nước ta mà còn chung của thế giới chính là tiền đề bảo đảm thực hiện những nguyên tắc cơ bản của pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam, trong đó có nguyên tắc “bảo đảm và ghi nhận quyền được sống trong môi trường trong lành của con người” [10]. Điều này là hoàn toàn phù hợp với Tuyên bố của Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường và con người (Hội nghị Stockhom năm 1972) nêu rõ: “Con người có quyền cơ bản được tự do, bình đẳng và được hưởng đầy đủ các điều kiện sống trong một môi trường chất lượng cho phép cuộc sống có phẩm giá và phúc lợi mà con người có trách nhiệm trong bảo vệ và cải thiện cho các thế hệ hôm nay và mai sau” và trong một số Tuyên bố của các tổ chức thế giới về vấn đề bảo vệ môi trường. Như vậy, thông qua việc ban hành và hoàn thiện khung pháp lý cũng như quá trình thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường một cách chặt chẽ và có hiệu quả đã góp phần trong việc bảo đảm quyền được sống trong một môi trường với chất lượng đạt tiêu chuẩn cho phép, cuộc sống được bảo đảm lành mạnh, hữu ích và được hài hòa với môi trường thiên nhiên của con người ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.[11] ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

1.2. Khái niệm, nội dung và vai trò của thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản     

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của việc vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản

1.2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường          

Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân mà của toàn xã hội. BVMT là nội dung quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Theo từ điển Luật học: Vi phạm pháp luật được xem xét dưới hai nghĩa:

“Nghĩa rộng: Là các việc làm sai trái pháp luật nói chung.

Nghĩa hẹp: Là các việc sai trái chưa cấu thành tội phạm và thường được gọi là vi phạm hành chính”.

Khái niệm vi phạm pháp luật nói chung được coi là một trong các khái niệm cơ bản và quan trọng của pháp luật Việt Nam. Hệ thống pháp luật nước ta căn cứ vào mức độ hành vi vi phạm của từng ngành luật chuyên ngành mà đưa ra những mức xử lý tùy vào mức độ của các hành vi trên. Ví dụ: Luật hình sự xác định hành vi nào là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới các khách thể được luật hình sự bảo vệ và quy định các hình thức xử lý với tư cách là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất để áp dụng đối với người phạm tội. Hoặc đối với Luật xử phạt vi phạm hành chính thì mức độ vi phạm được đánh giá là nhẹ hơn sẽ được áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính tương thích đối với các hành vi đó. Tuy rằng, đây là một khái niệm quan trọng nhưng cho tới nay, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể để xác định khái niệm về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Khái niệm này chỉ được nghiên cứu dưới góc độ là một khái niệm khoa học về lý luận pháp lý nói chung của các nhà nghiên cứu. ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Xuất phát từ đặc thù cũng như vai trò và sự cần thiết bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan đã quy định về các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Song do các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường là vô cùng đa dạng, được thể hiện dưới các hình thức khác nhau nên việc đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường là chưa từng được đề cập. Mặc dù vậy, qua phân tích nêu trên có thể đưa ra một khái niệm cơ bản về vấn đề này như sau: Vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường được hiểu là những hành vi vi phạm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý và được các văn bản pháp luật quy định cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo khái niệm trên, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường có những đặc điểm sau:

Một là, vi phạm pháp luật BVMT là các hành vi do tổ chức, cá nhân thực hiện đã vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Tức là hành vi của tổ chức, cá nhân đã vi phạm những quy định cụ thể của pháp luật bảo vệ môi trường. Do vậy các hành vi vi phạm này cần phải bị xử lý theo quy định nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Hai là, hành vi vi phạm pháp luật BVMT là các hành vi vi phạm quy định của NN trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định trong các văn bản pháp luật cụ thể. Tức là chỉ những hành vi vi phạm các quy định trong lĩnh vực BVMT thì mới bị xử lý theo các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực BVMT.

Xem Thêm ==> 999+ chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật 

Ba là, hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường được thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý. Tùy vào từng hành vi vi phạm do các tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý theo từng quy định pháp luật mà sẽ có hình thức và mức độ xử lý tương ứng đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực pháp luật BVMT.

1.2.1.2. Khái niệm, đặc điểm thực thi pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Có rất nhiều quan điểm khi định nghĩa về khái niệm thực thi pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản. Tuy vậy, các quan điểm đều đồng nhất cho rằng, dưới góc độ pháp lý, xem Luật Bảo vệ môi trường là một lĩnh vực pháp luật thì cần có những quy định cụ thể nhằm điều chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật để điều chỉnh các nội dung trong nuôi trồng và chế biến thủy sản nhằm hoàn thiện khung hành lang pháp lý về lĩnh vực này(câu này không chính xác). Luật Bảo vệ môi trường là tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình các chủ thể có hành vi khai thác, sử dụng hoặc tác động đến một hoặc nhiều thành phần môi trường. Ở nước ta hiện nay, trong việc hoạch định và tổ chức xây dựng các văn bản pháp luật, các nhà quản lý, nhà làm luật đều rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Trong phạm vi và đối tượng điều chỉnh cụ thể trong từng văn bản pháp luật, các quan hệ về bảo vệ môi trường với luật chuyên ngành đã được xử lý một cách hài hoà và ngày càng mang tính khả thi cao. (câu này rối). Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống các văn bản pháp luật chung và văn bản pháp luật chuyên ngành khác có quy định về nghĩa vụ bảo vệ môi trường mà các chủ thể phải thực hiện nhằm góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường trong sạch và phát triển bền vững. Đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì các chủ thể phải gánh chịu hậu quả pháp lý về hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy từng mức độ do hậu quả của hành vi đó mang lại. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một văn bản pháp lý nào định nghĩa về vấn đề thực thi pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản (có chắc không?)  mà trên thực tế việc xử lý các hành vi này tùy thuộc vào các quy định được pháp luật về bảo vệ môi trường quy định cụ thể và được quy định rõ trong Bộ luật hình sự hiện hành và Luật xử lý vi phạm hành chính. Để làm căn cứ cho việc xử lý vi phạm đối với pháp luật bảo vệ môi trường, tại Luật bảo vệ môi trường quy định như sau:

  1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức và cá nhân khác, có trách nhiệm khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường, bồi thường thiệt hại và xử lý theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức,… theo quy định của pháp luật.[12]

1.2.2. Nội dung điều chỉnh của pháp luật thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản

Đối với vấn đề BVMT nói chung và thực thi pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản nói riêng ở nước ta hiện nay đã và đang trở thành vấn đề nhận được nhiều quan tâm của các cơ quan NN có thẩm quyền và toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước cũng như điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội phát sinh thì pháp luật ngày càng được sửa đổi, bổ sung một cách hoàn thiện hơn, trong đó có nội dung về thực thi pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản. Nội dung điều chỉnh của pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản là những quy định của pháp luật về việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm pháp luật; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản; đề cao trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân; tăng cường trật tự kỷ cương trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội đối với vấn đề bảo vệ môi trường trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Ở nước ta hiện nay, tại Hiến pháp 2013 quy định:

Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại – là cơ sở pháp lý cơ bản cho văn bản luật và dưới luật triển khai chi tiết quy định về vấn đề này(đoạn này có trong Hiến pháp không?)[13]. ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Cùng với Hiến pháp, các văn bản luật cũng quy định theo hướng ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn về nội dung bảo vệ môi trường và thực thi pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản ở nước ta, đáp ứng với yêu cầu chính trị, quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta trong tình hình mới.

Luật bảo vệ môi trường 2014 ra đời và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Các nội dung về bảo vệ môi trường được quy định làm nền tảng cơ bản tại các Điều 7 và Điều 160 đã tạo ra cơ chế xử lý tương đối hoàn thiện đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, thể hiện rõ nét sự tiến bộ của Nhà nước ta trong việc quan tâm đến vấn đề BVMT. Văn bản pháp lý này đã quy định nhiều nội dung phù hợp tạo điều kiện tối đa để cho việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỗ này cần lưu ý các chương 5, chương 6 của Luật – điều 49 đến 58 và cần trích một số điều chính liên quan đến nuôi trồng thủy hải sản – nước biển và nước sông, hồ, đầm…)

Nội dung điều chỉnh của pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản được thể hiện dưới các nội dung cơ bản như sau:

1.2.2.1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản

Việc quy hoạch chiến lược, kế hoạch thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản là việc các cơ quan chức năng sắp xếp bố trí các cơ sở tiến hành hoạt động thực hiện trong hoạt động BVMT có mục tiêu, có định hướng phải được định sẵn phù hợp với các tiêu chí đề ra. Việc quy hoạch và thực hiện quản lý nhằm đảm bảo quyền lợi các cá nhân, tổ chức trên khắp cả nước nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan quản lý và là trách nhiệm và quyền lợi trong hoạt động BVMT[14]

Việc xây dựng quy hoạch chiến lược, kế hoạch thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản ở nước ta được xây dựng với mục tiêu là: Xây dựng và hoàn thiện và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản  phù hợp với sự phát triển nền kinh tế cơ sở quản lý nhà nước về BVMT ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Chiến lược BVMT giữ một vị trí quan trọng là khâu đột phá trong quá trình CNH-HĐH đất nước, đồng thời là mục tiêu, động lực của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Chính quyền cấp tỉnh là chủ thể hoạch định chiến lược BVMT, thực hiện quy hoạch, kế hoạch hóa BVMT nói chung và thực thi pháp luật về BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản trong phạm vi của từng địa phương. Chiến lược BVMT được xây dựng trên cơ sở dự báo nhu cầu BVMT cần phải có để thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội nói chung, sự phát triển của các địa phương trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở định hướng để UBND tỉnh thực hiện kế hoạch hóa sự phát triển của các ngành: Giáo dục, đào tạo, y tế, dân số … nhằm chuẩn bị BVMT phù hợp với yêu cầu trong từng giai đoạn CNH – HĐH. (sao đang nói về chiến lược kế hoạch lại quay lại các văn bản pháp luật về nuôi trồng chế biến thủy sản. Phần này cần viết ở phần đầu của mục này [15]

Tính đến năm 2019, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chính sách và các thông tư liên tịch nhằm hỗ trợ BVMT về nuôi trồng và chế biến thủy sản cụ thể như sau:

– Hiến pháp 2013

– Luật bảo vệ môi trường 2014 ra đời và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Các

– Bộ luật hình sự 2015

– Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016  của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP (Phần phụ lục) & 81/2006/NĐ-CP với mức phạt tăng lên nhiều lần có hiệu lực từ ngày 01/02/2017

Chiến lược BVMT phải xác định được những chỉ tiêu chính phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành nghề trên địa bàn các địa phươn, gắn với chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm. Việc quy hoạch xây dựng kế hoạch BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản cần phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo định hướng lâu dài, đáp ứng các yêu cầu về tuyển dụng, đào tạo, phát triển, các chế độ đã ngộ. Việc quy hoạch thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản tập trung phải căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, có bước đi phù hợp để giải quyết những yêu cầu trước mắt và định hướng lâu dài và gắn liền với sự phát triển của KCN trong quá trình xây dựng và phát triển hiện nay. ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

1.2.2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản

Công tác lập kế hoạch quản lý xây dựng và thực hiện các văn bản QPPL về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản là hoạt động của cơ quan NN có thẩm quyền đưa ra các công việc phải làm thông qua bản kế hoạch nhằm cụ thể hóa công tác quy hoạch chiến lược, kế hoạch thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản vào thực tiễn. [16]

Với vai trò quan trọng của các QĐPL là nền tảng phát huy hơn nữa vai trò của QPPL về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản ở nước ta hiện nay. Thông qua việc ban hành và tiến hành thực hiện thì BVMT sẽ được quy hoạch và được phân bổ một cách hợp lý trong thực tế, phù hợp với sự phát triển của hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản và đáp ứng với yêu cầu phát triển của các địa phương nói chung. Từ đó, có thể xem xét được vai trò quan trọng của các cơ quan NN có thẩm quyền trong hoạt động QLNN về BVMT trong thực tế. Cơ quan QLNN với các hình thức tuyên truyền, chỉ đạo, thực hiện và tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát, từ đó, chỉ rõ những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém trong quá trình áp dụng trong thực tiễn. Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật đã được Đảng, Nhà nước chỉ đạo hoàn thiện. Cùng với chính sách chung của Nhà nước, tùy vào điều kiện kinh tế của từng tỉnh, các địa phương đã tích cực tham mưu với các cấp chính quyền để có những quy định riêng hỗ trợ cho QPPL về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản.[17]

Trong thực tiễn đối với chính sách ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, cụ thể:

– Giảm lượng chất thải ra

– Xử lý chất thải trước khi xả ra môi trường

– Thay đổi nguyên lý sản xuất để thải ít chất thải, ít độc hơn.

Hiện nay, theo quy chuẩn, quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải có hệ thống xả thải ra môi trường. Doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống xả thải, trường hợp, doanh nghiệp

Quá trình ban hành kế hoạch quản lý xây dựng và thực hiện các văn bản QPPL về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản tại mỗi địa phương sẽ được cụ thể hóa thông qua Quy hoạch trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong một giai đoạn nào đó cụ thể và mang tính định hướng trong một thời gian dài diễn ra tại các địa phương.

1.2.2.3. Ban hành và tổ chức thực thi các chính sách có liên quan đến sử dụng, QPPL về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản

Cùng với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về nuôi trồng và chế biến thủy sản nói riêng cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở những định hướng phát triển KT-XH, sử dụng và BVMT cần cụ thể hóa thành các chính sách để BVMT phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển tại các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Việc ban hành và tổ chức thực thi các chính sách có liên quan đến sử dụng, QPPL về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản trên cơ sở chỉ đạo, quán triệt của Trung ương thì các địa phương phải ban hành các chính sách về BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản trong thực tế. Các chính sách có liên quan như đào tạo, tuyển dụng, chính sách đãi ngộ, quản lý, xử lý vi phạm BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản nếu có hành vi vi phạm. [18] ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

1.2.2.4. Tổ chức bộ máy BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản

Đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước đối với BVMT. Việc tổ chức thực hiện phụ thuộc rất nhiều vào tổ chức bộ máy, cách thức tiến hành và các nguồn lực để phát triển BVMT. Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với BVMT, cần tăng cường bộ máy quản lý nhà nước về công tác này đủ mạnh từ Trung ương đến địa phương, bổ sung thêm lực lượng, tăng cường chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý. Vấn đề quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực được tổ chức thực hiện bằng một bộ máy hợp lý, hiệu quả sẽ là tiền đề quan trọng để đưa các chính sách, pháp luật về phát triển BVMT đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi về diện mạo của BVMT cả về số lượng và chất lượng.

1.2.2.5. Thanh tra và tổ chức xử lý vi phạm trong hoạt động BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản

 Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra quản lý nhà nước về BVMT là hoạt động của các ngành chức năng được nhà nước trao quyền nhằm mục đích kiểm tra đối với đối với các cơ sở quản lý nhà nước về BVMT tập trung và cơ sở quản lý nhà nước về BVMT. Kiểm tra trước và sau khi quản lý nhà nước về BVMT để phát hiện các hành vi vi phạm và kịp thời xử lý, đảm bảo quyền và lợi ích của các địa phương.Công tác quản lý nhà nước về BVMT nói riêng luôn được quan tâm một cách đúng mức bởi xác định được tính cấp thiết của hoạt động quản lý nhà nước về QPPL về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý nhà nước về BVMT ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã chủ động thành lập các đoàn Thanh tra, tổ chức các cuộc thanh kiểm tra việc tiến hành quản lý nhà nước về BVMT đạt được hiệu quả cao hay không? Qua trình áp dụng các quy định về BVMT trên thực tế được thực hiện một cách nghiêm túc hay không?  Quá trình kiểm tra, thanh tra sau đó sẽ tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm để nộp vào Ngân sách nhà nước và ban hành các kiến nghị khắc phục vi phạm nhằm làm tốt hơn các quy định về kiểm tra, giám sát về hoạt động quản lý nhà nước về BVMT này trong thực tế.

1.2.2.6. Xử lý vi phạm về các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản

* Quy định về xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bên cạnh Luật Bảo vệ môi trường, trong Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ cũng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản thay thế Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. Nghị định gồm 4 chương 58 điều đã đảm bảo khả năng điều chỉnh cũng như quá trình áp dụng pháp luật về vấn đề xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời tạo cơ chế để các cơ quan NN có thẩm quyền trong việc tiến hành xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường. [19]

* Các quy định về xử lý vi phạm trong dân sự ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Có thể nói, vấn đề trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở nước ta chưa được chú trọng và phát triển. Các quy định về trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực này mới chỉ dừng lại ở quy định chung mang tính nguyên tắc, chưa có một văn bản nào cụ thể hướng dẫn rõ ràng về vấn đề này. Căn cứ pháp lý đối với vấn đề dân sự trong lĩnh vực BVMT được ghi nhận trong các văn bản như: Bộ luật Dân sự năm 2015 (chương XX từ điều 584 đến Điều 608); Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (chương XIX từ Điều 163 đến Điều 167) và Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 2014 và đặc biệt là Nghị định 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính Phủ về xác định thiệt hại đối với môi trường thì trách niệm dân sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là một dạng trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng, được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghĩa vụ về bảo vệ môi trường. Theo đó các tổ chức, cá nhân có hành vi làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, tổ chức, cá nhân khác có liên quan xâm phạm nghĩa vụ bảo vệ môi trường do pháp luật quy định nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại. Các chủ thể có hành vi vi phạm phải có trách nhiệm chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật môi trường.

Căn cứ quy định tại Điều 602 Bộ luật dân sự 2015 thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường được xác định như sau: “Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi”. Theo quy định trên, cá nhân, tổ chức có hành vi làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại, ngoài việc phải chịu trách nhiệm theo quy định của luật chuyên ngành thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại, kể cả chủ thể đó không có lỗi. Đồng thời, có trách nhiệm khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây sự cố môi trường, suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường gây ra. Đối với việc bồi thường thiệt hại về ÔNMT nếu có hành vi vi phạm xảy ra tuân thủ các quy định và căn cứ tại Nghị định 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính Phủ về xác định thiệt hại đối với môi trường. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại về ÔNMT ở nước ta giai đoạn hiện nay.[20]

* Quy định về xử lý hình sự các tội phạm môi trường

Cùng với Luật bảo vệ môi trường thì tại Bộ luật hình sự 2015 chương XIX từ điều 235 đến Điều 246 quy định 12 tội phạm môi trường là căn cứ pháp lý để xử lý những hành vi vi phạm đã cấu thành tội phạm tương ứng. Đây chính là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự, định khung và định hình tương ứng với ba mức độ hậu quả đã gây ra. Chính sách hình sự về BVMT của Việt Nam đã được cụ thể hóa bằng quy định 12 hành vi phạm tội về môi trường  trong đó có các quy định về xử lý tội phạm về nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Đặc biệt, ngày 29/11/2006, Bộ công an đã ban hành quyết định số 1899/2006/QĐ-BCA về việc thành lập Cục cảnh sát môi trường thuộc Tổng cục Cảnh sát để điều tra hình sự và xử lý các vi phạm quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đây là cơ quan quan trọng có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường của các tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, trực tiếp tiến hành các mặt công tác điều tra chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tiến hành một số hoạt động điều tra theo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính theo luật xử lý VPHC và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thực hiện công tác kiểm định tiêu chuẩn môi trường.

Như vậy, có thể thấy pháp luật quy định khá thống nhất và xuyên suốt về vấn đề bảo vệ môi trường cũng như thực thi pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản, tạo điều kiện tốt nhất để bảo vệ môi trường hiện nay; khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đồng thời, cùng với hoạt động ban hành các văn bản hướng dẫn nêu trên đã giúp cho quá trình áp dụng những quy định của pháp luật về BVMT ở nước ta được thực hiện một cách hoàn thiện hơn. Phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới hiện nay là vừa xây dựng và phát triển kinh tế xã hội nhưng đề cao vấn đề bảo vệ môi trường nhằm phát triển một cách bền vững. Trên cơ sở tuân thủ các quy định của quốc tế trong hoạt động BVMT, nước ta đã xây dựng và ban hành những quy định nhằm điều chỉnh vấn đề về thực thi pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn ở nước ta. (thiếu chủ ngữ) Hình thành nền tảng pháp lý cơ bản trong việc thực thi pháp luật BVMT trong tiến trình phát triển đất nước, góp phần không nhỏ nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật môi trường xảy ra ở nước ta hiện nay và trong tương lai.

(phần 1.2.2 khá chung chung trong khi cần phân tích các điều luật cụ thể về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản, các quy định ngăn chặn ô nhiễm môi trường nước (biển, nước lợ và sông, hồ), môi trường đất (xả thải khi chế biến và sử dụng thuốc kháng sinh, chất tăng trưởng, xả nước mặn vào đất trồng lúa…) ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )         

1.2.3. Vai trò của thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản ở Việt Nam    

Một là, các quy định về pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản đã tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ đó hình thành nên các quy tắc xử sự cho con người khi tác động đến môi trường. Những quy định này về cơ bản đã đảm bảo xử lý tương đối tốt các hành vi vi phạm pháp luật BVMT, đảm bảo các hành vi của con người không xâm hại tới môi trường, hạn chế những tác hại, ngăn chặn suy thoái và ô nhiễm môi trường. Thông qua các quy định về pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản hình thành nên ý thức trong hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, tạo tiền đề quan trọng cho hoạt động xây dựng, ổn định phát triển kinh tế một cách bền vững, ngăn chặn các hành vi hủy hoại môi trường.

Xem Thêm ==> Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí tài nguyên rừng 

Hai là, thông qua các quy định lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản đã ràng buộc con người thực hiện những đòi hỏi của pháp luật để bảo vệ môi trường. Trên thực tế, nhiều chủ thể khi tham gia hoạt động kinh tế xã hội thường chỉ chú ý tới lợi ích của mình mà bỏ qua lợi ích chung của cộng đồng trong đó có môi trường. Các chủ thể có thể vì lợi ích kinh tế mà không quan tâm đến môi trường, ví dụ: Tại các khu công nghiệp một số chủ thể không đầu tư hệ thống xả thải chất thải công nghiệp mà trực tiếp thải ra môi trường, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật, người dân…. Để có thể điều chỉnh các hành vi trên thì việc ban hành các quy định về pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản đồng thời các chế tài pháp lý là điều vô cùng quan trọng trong vấn đề BVMT. Đây không chỉ là biện pháp xử lý vi phạm pháp luật môi trường, ngăn ngừa, giáo dục cải tạo chủ thể vi phạm mà còn mang tính chất răn đe chủ thể khác để họ tự giác tuân theo các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, qua đó ngăn ngừa và hạn chế tác động xấu do con người gây ra cho môi trường.

Ba là, thông qua các quy định trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản mà NN đã thực hiện chức năng quản lý trong lĩnh vực này. Như ta đã biết, tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội đều cần phải có sự quản lý của nhà nước và môi trường cũng không là ngoại lệ. Hơn thế, bảo vệ môi trường còn là một lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ phức tạp bởi môi trường có phạm vi rộng lớn và kết cấu phức tạp. Các quy định về pháp luật trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản có vai trò to lớn trong việc tạo ra cơ chế hoạt động cho các tổ chức, cơ quan bảo vệ môi trường. Cụ thể là thông qua các quy định pháp luật về BVMT thì NN đã tiến hành các hoạt động: Kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược; kiểm soát ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, suy thoái đất, suy thoái rừng, nguồn thủy sinh, nguồn gen và kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường; thanh tra và kiểm tra xử lý và giải quyết tranh chấp về môi trường; thực thi các Công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam, thực thi các Điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.

Thứ tư, môi trường có tác động, ảnh hưởng đến mọi chủ thể nên cần phải được duy trì ổn định để đảm bảo sự phát triển của xã hội. Môi trường tác động mạnh mẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi một quốc gia và không thể thay thế được bằng bất kỳ hình thức nào. Do đó, cùng với quá trình bùng nổ khoa học kỹ thuật như hiện nay, con người cùng với việc tạo nên những thành tựu nổi bật thông qua những nghiên cứu mang tầm vóc quốc tế thì đồng thời với đó đã nhận thức được những tác động tích cực lẫn tiêu cực của môi trường đối với sự phát triển của xã hội loài người. Từ đó, việc yêu cầu bảo vệ và sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong hoạt động này là điều vô cùng cần thiết nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực của yếu tố môi trường đến sự phát triển của mỗi một quốc gia. Vì vậy, việc ban hành các quy định về vấn đề này là điều hoàn toàn cần thiết.

Thực tế đã chứng minh rằng môi trường có những chức năng quan trọng nhất đối với sự phát triển của mỗi một quốc gia. Môi trường trong sạch chính là tiền đề để con người có những điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế – xã hội của các quốc gia đó. Ngược lại, môi trường ô nhiễm sẽ tác động tiêu cực và có những hệ lụy nghiêm trọng đến sự phát triển đối với những quốc gia trên thế giới. Tại một số quốc gia, vấn đề xây dựng các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường rất được quan tâm bởi Chính phủ các quốc gia đó đặt vấn đề bảo vệ môi trường trong việc phát triển quốc gia một cách bền vững. Do đó, để cho đất nước phát triển một cách bền vững, đòi hỏi phải có những chính sách, quy định phù hợp nhằm đảm bảo về vấn đề bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; bảo đảm việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường một cách nghiêm chỉnh trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia trong tình hình hiện nay.

Thứ năm, đảm bảo cân bằng giữa hoạt động xây dựng, phát triển và bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. Trong thực tế rất khó để vừa xây dựng và phát triển vừa bảo vệ môi trường cũng như để các chủ thể tự giác đề ra và thực hiện. Vấn đề bảo vệ môi trường trước các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của con người là việc làm lâu dài và cần có chiến lược cụ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, việc một số chủ thể sẵn sàng vì mục đích mang tính chất riêng tư mà từ bỏ đi yêu cầu của việc bảo vệ môi trường là điều dễ hiểu. Do đó, có rất nhiều vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không chỉ riêng ở Việt Nam mà rất nhiều quốc gia trên thế giới phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mà để khắc phục nó phải mất đến hàng trăm năm hoặc thậm chí là không thể khắc phục được. Do đó, để cân bằng lợi ích giữa các bên, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ được môi trường sống, đảm bảo lợi ích của cộng đồng dân cư cũng như sinh vật trên trái đất thì việc ban hành và hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững thì cần có những quy định phù hợp nhằm bảo vệ môi trường một cách toàn diện và cụ thể. Việc bảo vệ môi trường phải đặt trong mối quan hệ với lợi ích của các quốc gia, đất nước để vừa thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển đất nước vừa đảm bảo lợi ích của môi trường sống của những cộng đồng dân cư, cũng như sự bảo tồn của môi trường xung quanh chúng ta. ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

1.2.4. Các yếu tố đảm bảo cho việc thực thi pháp luật về BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản

Có thể nói rằng vấn đề BVMT hiện nay đã, đang và được các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm và đặt ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của mình. Bởi lẽ, xuất phát từ bản chất và tầm quan trọng của môi trường trong là một điều kiện cốt lõi cho bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia. Cùng với sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới không phải là khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên để tạo ra năng suất và sản lượng bằng mọi giá mà phải bảo đảm sự cân đối với việc duy trì, bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau. Trong xu thế ấy, Việt Nam cũng đang tiến hành hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, cùng với việc nỗ lực tham gia các công ước quốc tế, cũng như tích cực nội luật hoá các cam kết quốc tế về BVMT nhằm BVMT hiệu quả hơn trước yêu cầu của phát triển bền vững.

Các yếu tố đảm bảo làm nền tảng cơ bản cho quá trình thực hiện BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản đạt hiệu quả cao. Cụ thể là:

* Yếu tố về hệ thống văn bản pháp luật: hành vi vi phạm BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sảncần được quy định rõ trong các văn bản pháp luật. Hệ thống pháp luật về BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản cần đảm bảo quy định rõ ràng, chi tiết và có hướng dẫn cụ thể về phương thức, trình tự, thủ tục, chế tài, đảm bảo thực hiện bằng các công cụ như thế nào…Ngoài ra, hệ thống văn bản cần mang tính chất dự báo, các quy định mang tính chất điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh rộng.. Đối với vấn đề BVMT nói chung và vấn đề BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản nói riêng ở nước ta hiện nay đã và đang trở thành vấn đề nhận được nhiều quan tâm của các cơ quan NN có thẩm quyền và toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước cũng như điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội phát sinh thì pháp luật ngày càng được sửa đổi, bổ sung một cách hoàn thiện hơn, trong đó có nội dung về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản

* Yếu tố về cơ cấu tổ chức các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức từ Trung ương xuống địa phương, tổ chức mang tính chất hệ thống chính là điều kiện tiên quyết trong việc bắt buộc các chủ thể có hành vi vi phạm phải thực hiện các chế tài theo quy định của pháp luật quy định.

* Yếu tố về con người trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật về môi trường cũng góp phần quan trọng không thể tách rời trong hoạt động nói trên. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ trong công tác quản lý nhà nước về pháp luật bảo vệ môi trường hiện nay ở nước ta luôn được quan tâm và trở thành một trong những điều kiện then chốt của hoạt động thi hành BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sảnở nước ta trong giai đoạn mới.

* Yếu tố về kinh tế, vật chất đảm bảo cho hoạt động thi hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là điều kiện không thể thiếu ở nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như thực thi pháp luật. ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

* Yếu tố về ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể trong quan hệ BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sảnlà điều kiện nền tảng cho hoạt động chấp hành pháp luật trong thực tiễn. Chấp hành pháp luật tốt hay không đều xuất phát từ mỗi ý thức của cá nhân, tổ chức nói chung..Tuy nhiên, để hình thành ý thức của mỗi con người thì cần có một thời gian dài cũng như phương pháp cụ thể thông qua những hoạt động hướng đến việc xây dựng ý thức của các chủ thể về vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Ý thức pháp luật của các chủ thể thi hành pháp luật là một trong những yếu tố đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản trong thực tế. Ý thức pháp luật đầu tiên là ý thức trong việc  tuân thủ pháp luật của chính các chủ thể thực thi pháp luật về môi trường. Đó cũng là sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật là cơ sở để mỗi cá nhân hình thành ý thức tuân theo pháp luật. Do đó, các cơ quan nhà nước cần thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức tôn trọng các quy định về BVMT cho các cán bộ làm công tác về thi hành pháp luật về môi trường. Qua đó, thông qua việc áp dụng, xử lý các hành vi vi phạm trong thực tiễn một cách nghiêm minh, kịp thời và đúng đắn từ đó giữ vững niềm tin của nhân dân trước pháp luật. Mỗi chủ thể trong quá trình thực thi pháp luật nói chung thì việc làm đầu tiên không phải là xử lý các hành vi vi phạm mà chính bản thân chủ thể thi hành pháp luật phải tuân thủ các quy định về pháp luật nói chung. Trong thực tế, đối với vấn đề này thì việc hình thành ý thức pháp luật của các chủ thể thi hành pháp luật về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản  nói chung về cơ bản thì các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương đã thực thi pháp luật một cách thường xuyên, liên tục và cương quyết. 

* Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và cơ sở vật chất, kỷ thuật cho việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản. Môi trường làm việc, trình độ năng lực của các cán bộ, công chức, cơ sở vật chất là những yếu tố căn bản cho việc BVMT trong nuôi trồng và chế biến thủy sản. Môi trường làm việc tốt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cán bộ, công chức cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực này nói riêng và thi hành pháp luật nói chung. Thực tế cho thấy không ít cơ quan, tổ chức, đơn vị có môi trường làm việc, năng lực trình độ của các cán bộ, công chức không tốt dẫn đến những hậu quả có thể nhìn thấy được như: chất lượng, hiệu quả làm việc kém; mất đoàn kết; thậm chí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực xin thôi việc hoặc chuyển công tác…Để xây dựng một môi trường làm việc tốt, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là đối với người phụ trách phải xác định đây là một nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu song song với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực nói chung và trong vấn đề BVMT nói riêng. Việc bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất như phòng làm việc, bàn, ghế, điện thoại, máy vi tính… và các văn phòng phẩm khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để trang bị cho cán bộ, công chức nhưng phải đảm bảo các yếu tố của một cơ quan, công sở. Ngoài ra, cần thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn của mỗi chức danh, ngạch, bậc cán bộ, công chức và yêu cầu nhằm phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý về BVMT cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BVMT. Quá trình xây dựng môi trường làm việc cũng như nâng cao chất lượng trình độ cho các cán bộ, công chức làm công tác trong lĩnh vực này là một trong những nội dung, nhiệm vụ hàng đầu mà cơ quan, tổ chức hay đơn vị phải quan tâm thực hiện, đáp ứng với yêu cầu công việc, nhiệm vụ đã được đề ra. 

(phần 1.2.4. này hơi dài dòng và hơi xa chủ đề, có lẽ nên gom lại)

Cơ sở lý luận về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản
Cơ sở lý luận về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản

 

1.3. Kinh nghiệm thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản ở một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

* Nhật Bản

Trong những năm qua, bên cạnh các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, Nhật Bản đã đạt được nhiều kết quả trong lĩnh vực BVMT và luôn là một quốc gia có trách nhiệm trong hợp tác quốc tế, nhằm giải quyết những vấn đề môi trường toàn cầu và khu vực. Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Hiroko Suzuki, chuyên gia môi trường, MCC-Mitsui Tôkyô về các chính sách của Nhật Bản trong công tác BVMT, trong đó có kiểm soát ô nhiễm nuôi trồng thủy sản. Nhật Bản đã ban hành Luật Môi trường cơ bản (ban hành tháng 11/1993)[21], quy định kiểm soát lượng nước thải từ nhà máy. Thông báo thiết lập nhà máy, điều chỉnh các mệnh lệnh, giám sát liên tục, giải pháp cho nước thải hộ gia đình trong duy trì và xây dựng hệ thống thoát nước, trang thiết bị xử lý nước thải khu vực nông thôn, bể tự hoại. Tháng 12/1994, Nội các Chính phủ lập ra Kế hoạch môi trường căn bản dựa trên Luật Môi trường. Kế hoạch được áp dụng cho những chính sách về ô nhiễm môi trường, bao gồm những khái niệm cơ bản, mục tiêu dài hạn và các chỉ số cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Luật KSONN (ban hành tháng 1/1970) được ban hành dành cho kiểm soát nước thải. Ngoài ra, dựa trên Kế hoạch môi trường cơ bản ban hành năm 1993, giai đoạn giữa thế kỷ 21, (???), những chính sách dài hạn trong hoạt động BVMT được thực hiện bởi chính quyền địa phương, các đoàn thể, công dân và các tổ chức tư nhân. Trong đó, tập trung một số nội dung chính như:

 Quay vòng sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả: Nhằm giảm thiểu gánh nặng về môi trường được tạo ra từ nhiều giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội, cần khuyến khích quay vòng sử dụng các nguyên vật liệu có hiệu quả về môi trường, thông qua việc xem xét lại hệ thống kinh tế – xã hội hiện hành đang được điều hành (chế độ sản xuất, tiêu thụ và phân phối hàng loạt…) ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

 Chung sống hài hòa: Duy trì và tái tạo hệ sinh thái khỏe mạnh và đảm bảo sự chung sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người.

 Sự tham gia: Xây dựng xã hội bình đẳng, bao gồm sự tham gia của chính quyền từ cấp Trung ương đến địa phương, các đoàn thể, công dân và các tổ chức tư nhân vào các hoạt động BVMT, cùng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm.

Hoạt động quốc tế: Thúc đẩy hợp tác quốc tế về môi trường với các quốc gia trên thế giới.[22]

* Trung Quốc ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Pháp luật về BVMT Trung Quốc được quy định tại nhiều đạo luật, trong đó, Luật BVMT được xem là “luật khung”, quy định những vấn đề chung, cơ bản, khái quát, còn việc bảo vệ, quản lý 4 thành phần quan trọng của môi trường gồm nước, không khí, chất thải rắn và tiếng ồn được quy định trong các đạo luật mang tính chuyên sâu, trong đó bảo vệ nguồn nước luôn là một ưu tiên trong quá trình phát triển hệ thống pháp luật về môi trường của Trung Quốc. Đối với các đơn vị vi phạm pháp luật và gây ra sự cố ô nhiễm nguồn nước (nếu vụ việc là nghiêm trọng), chủ doanh nghiệp/nhà máy sẽ phải nộp khoản tiền phạt dưới 50 % doanh thu của doanh nghiệp trong năm trước đó. Luật mới cũng mở rộng các biện pháp thực thi bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp và được thực hiện bởi cơ quan môi trường địa phương. Ví dụ, Luật mới quy định, đối với các đơn vị thiết lập trái phép cống thoát nước hoặc đường ống ngầm, cơ quan môi trường địa phương hoặc Bộ BVMT phải ban hành lệnh dỡ bỏ trong một thời gian nhất định.[23]

Theo Luật Water Pollution Prevention and Control Law – Luật Kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước (WPPCL 2008), để kiểm soát được hoàn toàn chất lượng nước dòng sông, hồ thì bắt buộc ngay cả các nhà máy đạt tiêu chuẩn cũng phải giảm lượng thải các chất gây ô nhiễm chính. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng phải giảm thiểu và kiểm soát tổng lượng thải các chất gây ô nhiễm nước trong khu vực hành chính và Chính phủ chịu trách nhiệm tương ứng để giảm thiểu và kiểm soát tổng lượng thải các chất trong phạm vi quốc gia. Đối với những nơi có tổng lượng thải các chất gây ô nhiễm nước trên mức quy định, cơ quan BVMT địa phương sẽ phải dừng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với hạng mục công trình nào có thể làm tăng tổng lượng phát thải các chất gây ô nhiễm.[24]

* Bài học cho Việt Nam

Để bảo vệ TN&MT, đặc biệt là thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản , dựa vào bài học của Trung Quốc, Việt Nam cần xem xét ban hành những quy định pháp luật nghiêm ngặt về tiêu chuẩn phát thải, kiểm soát ô nhiễm đối với các chất độc hại. Đặc biệt, chính sách giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT, khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm nước (KSONN).

Hệ thống kiểm soát ô nhiễm bao gồm các chính sách và quy định về kiểm soát ô nhiễm không khí, nước, đất, các tiêu chuẩn quốc gia về chất độc hại; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng môi trường; những biện pháp kiểm tra và kiểm soát nghiêm ngặt môi trường sản xuất công nghiệp; các quy định về trách nhiệm của cơ sở gây ô nhiễm… Việc xây dựng Luật riêng về KSONN là rất quan trọng đối với Việt Nam hiện nay, nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản  đạt hiệu quả. Luật KSONN cần tập trung vào 3 vấn đề: Tiêu chuẩn chất lượng thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản ; Tiêu chuẩn và quy định phát thải; Kiểm soát tổng lượng chất ô nhiễm. Trong đó, tiêu chuẩn chất lượng thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản  được quy định áp dụng đồng bộ cho tất cả mọi nguồn nước và chia thành nhiều nhóm tùy theo mục đích sử dụng. ( Cơ sở lí luận về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản )

Các biện pháp cải thiện chất lượng nước có thể được phân thành 2 loại: Những biện pháp giảm tải lượng ô nhiễm tại vùng ô nhiễm nước (biện pháp nguồn phát thải); Những biện pháp lọc ngay tại khu vực ô nhiễm nước (biện pháp lọc trực tiếp). Nước thải công nghiệp từ các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh hay các trại chăn nuôi quy mô lớn được quy định bởi quy chế kiểm soát nước thải nhằm giảm tải lượng phát thải. Bên cạnh hệ thống chính sách kiểm soát ô nhiễm nghiêm ngặt, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, cũng như người dân cần nỗ lực phối hợp trong việc làm sạch môi trường. Việc khuyến khích các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường, các phương tiện truyền thông đại chúng về xử lý chất thải và bảo tồn đa dạng sinh học cần được tăng cường.


Trên đây là mẫu cơ sở lý luận đề tài về Cơ sở lý luận về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sản được chia sẻ miễn phí, các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây. Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên, nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MẪU MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo