Cách Làm Bài Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trường CĐ Kinh Tế Đối Ngoại

Rate this post

Download miễn phí chuyên đề tốt nghiệp: Cách Làm Bài Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trường CĐ Kinh Tế Đối Ngoại dành cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp đề tài về Cách Làm Bài Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trường CĐ Kinh Tế Đối Ngoại mẫu đề tài này được kham khảo từ bài khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao hy vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu hay để làm bài báo cáo thực tập của mình 

Các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp , nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói , chất lượng các bạn liên hệ qua SDT/Zalo :0973287149


Cách Làm Bài Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trường CĐ Kinh Tế Đối Ngoại

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO THỰC TẬP 

– Khái niệm, bản chất, vai trò, ý nghĩa của kế toán … (chuyên đề thực tập)

– Nội dung về kế toán … (chuyên đề thực tập)

– Nguyên tắc kế toán …

– Chứng từ và thủ tục kế toán theo quy định

– Phương pháp tính giá

– Tài khoản sử dụng

– Phương pháp kế toán (ghi định khoản) một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

– Sơ đồ kế toán (các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu)

– Sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp

– Kinh nghiệm thực hiện kế toán ….   trên thế giới  (nếu có)

– Những nội dung khoa học có thể vận dung vào tình hình thực tế của doanh nghiệp đang thực tập nói riêng và các doanh nghiệp trong nước (nếu có)

Lưu ý: Nội dung Chương này phải được phản ánh và cập nhật theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kê toán doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN … TẠI DOANH NGHIỆP. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP ĐANG THỰC TẬP.

– Tổng quan về Doanh nghiệp;

– Cơ cấu tổ chức và quản lý của Doanh nghiệp;

– Đặc điểm và quy trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp;

– Khái quát về tình hình tài chính của Doanh nghiệp;

 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN ….  TẠI DOANH NGHIỆP

* Tổ chức công tác kế toán tại Doanh nghiệp …

–  Tổ chức bộ máy kế toán tại Doanh nghiệp …..

+ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Doanh nghiệp;

+ Nhiệm vụ và chức năng của từng thành viên trong bộ máy kế toán;

+ Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán kế toán tại Doanh nghiệp;

+ Hệ thống tài khoản đang sử dụng tại Doanh nghiệp;

+ Hệ thống sổ kế toán tại Doanh nghiệp;

+ Các Báo cáo kế toán đang thực hiện tại Doanh nghiệp;

+ Các phương pháp kế toán cơ bản đang được thực hiện tại Doanh nghiệp (Phương pháp kế toán hàng tồn kho; Phương pháp tính giá hàng xuất kho; Phương pháp tính khấu hao; Phương pháp thuế GTGT,…)

+ Tổ chức trang bị các phương tiện công nghệ phục vụ cho công tác kế toán.

            * Tình hình thực tế về kế toán … tại Doanh nghiệp.

(Dựa vào cơ cở lý luận đã trình bày ở Chương 2, kết hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để trình bày phần này).

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN … TẠI DOANH NGHIỆP

 • Nhận xét và đề xuất các giải pháp chung nhằm hoàn thiện về tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại đơn vị;
 • Nhận xét và đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện về kế toán … (theo đúng chuyên đề thực tập).

Lưu ý: Nội dung Chương này phải được phản ánh và cập nhật theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kê toán doanh nghiệp.

 

Căn cứ vào đề cương tổng quát trên đây và dự định trong thời gian kiến tập (khoảng 10 ngày) tại đơn vị thực tập, sinh viên lập và nộp ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT theo đề tài đã chọn cho GV hướng dẫn để được thông qua (Ghi rõ: Tên đề tài, Đơn vị thực tập, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của SV thực tập với GV hướng dẫn).

Sau khi GVHD đã chỉnh sửa đề cương chi tiết, sinh viên viết lại đề cương chi tiết BCTTTN (đã sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của GVHD), nộp cho văn phòng khoa 01(một) bản.

Xem Thêm ==>Dịch vụ viết chuyên đề thực tập , điểm cao 

24 ĐỀ TÀI GỢI Ý VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN

Sinh viên có thể chọn một trong các đề tài gợi ý có liên quan đến nội dung các môn học: Kế toán tài chính, kế toán quản trị (DN thương mại, dịch vụ, sản xuất, …) sau đây:

 1. Kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp
 2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng tại doanh nghiệp
 3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại doanh nghiệp
 4. Kế toán lưu chuyển hàng hóa (bao gồm mua bán và tồn kho) tại DN
 5. Kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp
 6. Kế toán công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp
 7. Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp
 8. Kế toán nghiệp vụ thanh toán (các khoản phải thu hay – và – các khoản phải trả) tại DN
 9. Kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại doanh nghiệp (Tiền lương, tiền thưởng, các khoản trích theo lương của người lao động,…)
 10. Kế toán thuế và các khoản thanh toán với ngân sách Nhà Nước
 11. Kế toán chi phí thuế thu nhập tại doanh nghiệp
 12. Kế toán các khoản chi phí hoạt động trong donah nghiệp
 13. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp
 14. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ (doanh thu và chi phí dịch vụ …)
 15. Kế toán các hoạt động đầu tư tài chính tại doanh nghiệp
 16. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp
 17. Kế toán xác định kết qủa hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
 18. Kế toán phân phối lợi nhuận tại doanh nghiệp
 19. Lập báo cáo kế toán (Kế toán tài chính hoặc kế toán quản trị) tại DN
 20. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng và lợi nhuận tại DN (KTQT)
 21. Phân tích điểm hòa vốn (Doanh thu hòa vốn, giá bán hòa vốn, biến phí hòa vốn . . . tại doanh nghiệp . . .(Kế toán quản trị)
 22. Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ tại DN
 23. Lập và phân tích báo cáo bộ phận tại doanh nghiệp (KTQT)
 24. Lập dự toán ngân sách trong hoạt động SXKD tại DN.

Trên đây chỉ là một số gợi ý để SV có thể tham khảo và tùy thuộc vào điều kiện, tình hình cụ thể của DN mà lựa chọn đề tài cho phù hợp.

Cần chú ý:

Xem Thêm ==> 99+ chuyên đề báo cáo ngành Kế toán 

– Có thể đi vào một nội dung chuyên sâu hơn trong các đề tài gợi ý trên (Ví dụ: Trong nghiệp vụ về thuế có thể chọn đề tài riêng về thuế GTGT…, Trong nghiệp vụ mua hàng có thể chọn đề tài Nhập khẩu hàng hóa, Trong nghiệp vụ bán hàng có thể chọn đề tài riêng về bán lẻ ….)

– Nội dung đề tài chủ yếu phải chuyên sâu về NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (Kế toán tài chính hoặc kế toán quản trị) , có thể chọn đề tài trong lĩnh vực kiểm toán, không được chọn các  đề tài chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, thuế, phân tích kinh tế.

– Phải được sự đồng ý của giảng viên chuyên môn hướng dẫn đề tài và đơn vị SV đến thực tập (Sau khi kiến tập và lựa chọn xong đề tài, SV lập và nộp bản đăng ký đề tài theo mẫu).

Sau khi đã đăng ký đề tài với giảng viên hướng dẫn, SV lập đề cương chi tiết phải thông qua đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn rồi mới được tiếp tục việc thực tập và hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp.


Trên đây là mẫu chuyên đề thực tập Cách Làm Bài Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trường CĐ Kinh Tế Đối Ngoại  được chia sẻ miễn phí , các bạn có thể bấm vào nút tải dưới đây . Tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên , nếu các bạn có nhu cầu viết bài theo đề tài của mình có thể liên hệ dịch vụ báo cáo thực tập để được hỗ trợ qua SDT/Zalo :0973287149

TẢI FILE MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo