viết thuê chuyên đề tốt nghiệp

Báo cáo thực tập trường đại học Lạc Hồng

Mẫu báo cáo trình bày của trường đại học Lạc Hồng cho các bạn sinh viên tham khảo nhé, đây là mẫu mới từ năm 2014 và hiện nay năm 2017 vẫn chưa có mẫu mới nên các bạn sinh viên làm theo cấu trúc này nhé. Ad hỗ trợ viết thuê báo cáo thực tập các bạn nào cần giúp đỡ  LH ad nhé: ZALO/SĐT 0973.287.149

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA QT-KTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
Đồng Nai, ngày … tháng … năm 201

HưỚng dẪn hình thỨc và nỘi dung trình bày

báo cáo TỐT NGHIỆP

 

HÌNH THỨC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO

 • Hình thức chung

– Báo cáo được đóng bìa cứng, khổ giấy A4, số lượng 3 cuốn.

– Font chữ trình bày : Times New Roman, cỡ chữ: 13, giãn dòng: 1,5 line.

– Nội dung chính từ 27 đến 35 trang.

– Mỗi trang format theo cỡ top 3 cm, bottom 2 cm, Right 2 cm, Left 3 cm.

Hình thức bố trí cuốn báo cáo theo thứ tự như sau:

Trang bìa cứng

Trang bìa lót  (nội dung giống trang bìa cứng)

Lời cảm ơn

Bản cam kết không đạo văn

Mục lục

Mở đầu (đánh số trang từ đây, từ 1-2 trang)

Nội dung ba chương

 • Chương 1. (từ 13 – 15 trang).
 • Chương 2. (từ 6 – 8 trang).
 • Chương 3. (từ 6 – 8 trang).

Kết luận (từ 1 – 2 trang).

Tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

 

 

NỘI DUNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị.

– Tên công ty:

– Địa chỉ:

– Ngày thành lập:

– Mã số thuế:

– Vốn điều lệ:

– Điện thoại:

– Fax:

– Giám đốc:

 

 

 

 

 

 

(Nguồn:………………………)

Hình 1.1: Hình ảnh hoặc Logo công ty

1.1.1 Lịch sử hình thành.

1.1.2 Quá trình phát triển.

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại đơn vị thực tập.

1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất.

 • Đối với đơn vị sản xuất, gia công, xây dựng…

1.2.1.1 Những sản phẩm chính của Cơ quan/đơn vị thực tập.

1.2.1.2 Những nguyên vật liệu đầu vào của Cơ quan/đơn vị thực tập bao gồm:..

1.2.1.3 Quy trình công nghệ của Cơ quan/đơn vị thực tập hay tại công đoạn/bộ phận thực tập

 • Các công đoạn để sản xuất, gia công, xây dựng
 • Mỗi công đoạn người phụ trách, vận hành, lao động cần có những chuyên môn gì ?

1.2.1.4 Những thiết bị máy móc sử dụng trong sản xuất, đơn vị…

 

 • Đối với đơn vị thương mại, dịch vụ, …

1.2.1.1 Các sản phẩm kinh doanh, dịch vụ của Cơ quan/đơn vị thực tập. …

1.2.1.2 Những khách hàng (khách hàng của nguyên liệu đầu vào và khách hàng sản phẩm đầu ra) của Cơ quan/đơn vị thực tập.

1.2.1.3 Quy trình kinh doanh của Cơ quan/đơn vị thực tập.

 • Các công đoạn, khâu hay bộ phận kinh doanh, dịch vụ…nơi tham gia thực tập
 • Mỗi công đoạn, bộ phận người phụ trách, lao động cần có những chuyên môn gì ?

1.2.2 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

1.2.2.1 Sơ đồ tổ chức của đơn vị sinh viên tham gia thực tập

(Nguồn:………………..)

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức của đơn vị sinh viên tham gia thực tập

1.2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban của đơn vị sinh viên tham gia thực tập

1.2.2.3 Sơ đồ tổ chức của phòng ban sinh viên tham gia thực tập

(Nguồn: Phòng………………….)

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức của phòng ban sinh viên tham gia thực tập

1.2.2.4 Chức năng nhiệm vụ của các thành viên của phòng ban sinh viên tham gia thực tập

 

 

Lưu ý:

+ Phần này Sinh viên đánh giá mối quan hệ giữa các bộ phận. Nếu thiếu nhân sự trong bộ phận nào đó, sinh viên cho biết sự ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của bộ phận, của toàn bộ Cơ quan/Đơn vị.

+ Nêu họ và tên của người đứng đầu bộ phận đó ? Theo sinh viên những người đứng đầu bộ phận đang tham gia thực tập đó cần có những đức tính, kỹ năng nào để quản lý lâu dài được ?

+ Tùy theo chuyên môn của sinh viên thực tập mà chọn hướng phân tích, đánh giá nhận xét cho phù hợp.

 

1.2.3 Nội quy làm việc của đơn vị, bộ phận, công đoạn nơi sinh viên tham gia thực tập.

 • Đối với đơn vị sản xuất, gia công, xây dựng…

Công đoạn nơi sinh viên tham gia làm việc có những quy định về an toàn lao động, (an toàn vệ sinh, an toàn điện…tùy theo ngành nghề) trong sản xuất, gia công, quy trình xây dựng…

Bộ phận nơi sinh viên tham gia làm việc có những quy định về an toàn lao động, (an toàn vệ sinh, an toàn điện…tùy theo ngành nghề ) trong sản xuất, gia công, quy trình xây dựng…

Quy định về PCCC, vệ sinh, môi trường… những quy định nào sinh viên biết tại đơn vị thực tập …

– Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng

– Văn hóa Cơ quan/Đơn vị (nếu có) hay phương châm của Cơ quan/Đơn vị, phương châm sản phẩm.

 • Đối với đơn vị thương mại, dịch vụ, …

Quy định về PCCC, vệ sinh, môi trường… những quy định nào sinh viên biết tại đơn vị thực tập…

– Quy trình kiểm soát chất lượng, tài chính, kiểm soát tính tuân thủ luật pháp trong nội bộ.

– Kiểm định chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, văn hóa Cơ quan/Đơn vị.

Nêu về mô hình kiểm soát dạng kim tự tháp (DOT), ISO, 5S hoặc mô hình kiểm soát khác.

 

 

 

 

 

1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm (gần nhất).

1.3.1 Mặt hàng kinh doanh.

Thống kê mặt hàng kinh doanh của công ty qua 2 năm, theo bảng sau.

Bảng 1.1: Mặt hàng kinh doanh

STT MẶT HÀNG NĂM 1 NĂM 2 NĂM 2 SO NĂM 1
Giá trị

(ĐVT?)

Tỷ trọng

(%)

Giá trị

(ĐVT?)

Tỷ trọng

(%)

Giá trị

(ĐVT?)

Tốc độ

tăng (%)

    (a) (a)x100/(A) (b) (b)x100/(B) (b)-(a) [(b)-(a)] x100/(a)
               
TỔNG (A) 100 (B) 100 (B)-(A) [(B)-(A)] x100/(A)

(Nguồn: ………………………..)

(Có thể vẽ biểu đồ phù hợp để minh họa)

Nhận xét:

Nhìn vào bảng trên ta thấy, các mặt hàng của công ty tăng hoặc giảm qua 2 năm. Trong đó:

– (Nhóm) mặt hàng chủ lực năm 2 so với năm 1 tăng (giảm) như thế nào. Vì sao?

– Các mặt hàng khác lực năm 2 so với năm 1 tăng (giảm) như thế nào. Vì sao?

– Chính sách (kế hoạch, định hướng, chiến lược) của công ty về mặt hàng như thế nào?

1.3.2 Thị trường kinh doanh.

Thống kê thị trường kinh doanh của công ty qua 2 năm, theo bảng sau:

Bảng 1.2: Thị trường kinh doanh

STT THỊ TRƯỜNG NĂM 1 NĂM 2 NĂM 2 SO NĂM 1
Giá trị

(ĐVT?)

Tỷ trọng

(%)

Giá trị

(ĐVT?)

Tỷ trọng

(%)

Giá trị

(ĐVT?)

Tốc độ

tăng (%)

1   (n) (n)x100/(A) (m) (m)x100/(B) (m)-(n) [(m)-(n)] x100/(n)
2              
TỔNG (A) 100 (B) 100 (B)-(A) [(B)-(A)] x100/(A)

(Nguồn: ……………………………)

 

 

(Có thể vẽ biểu đồ phù hợp để minh họa)

Nhận xét:

– Nhìn vào bảng trên ta thấy, thị trường mục tiêu của công ty…là thị trường (Tỉnh, vùng, miền). Năm 2 doanh số tại thị trường mục tiêu chiếm % tương đương ? tiền tăng (giảm) so với năm 1 là % tương đương ? tiền.

– Thị trường của từng tỉnh, vùn,g miền năm 2 tăng (giảm) so với năm 1 ? %. Vì sao?

– Chính sách (kế hoạch, định hướng, chiến lược) của công ty về thị trường  như thế nào?

1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh

Tình hình kinh doanh của công ty qua 2 năm, theo bảng sau:

Bảng 1.3: Kết quả kinh doanh

STT CHỈ TIÊU NĂM 1

(ĐVT?)

NĂM 2

(ĐVT?)

NĂM 2 SO NĂM 1
Giá trị

(ĐVT?)

Tốc độ

tăng (%)

1 Doanh thu (A) (B) (B)-(A) [(B)-(A)] x100/(A)
2 Chi phí        
3 Lợi nhuận        

(Nguồn: ………………………..)

(Có thể vẽ biểu đồ phù hợp để minh họa)

Nhận xét:

– Nhìn vào bảng trên ta thấy, doanh thu của công ty năm 2 đạt ? tiền, doanh thu năm 1 đạt ? tiền. Doanh thu năm 2 so với năm 1 tăng (giảm) ? % tương đương ? tiền. Vì sao?

– Chi phí năm 2 so với năm 1 tăng (giảm) ? % tương đương ? tiền. Vì sao?

– Ta thấy tốc độ tăng doanh thu lớn (bé) hơn tốc độ tăng chi phí làm cho lợi nhuận của công ty trong năm 2 tăng (giảm) ? % tương đương ? tiền.

– Định hướng phát triển của công ty về doanh số, lợi nhuận trong tương lai?

Ghi chú:

– Đơn vị hành chính sự nghiệp hay cơ quan công quyền thì chỉ nêu “Tình hình hoạt động của cơ quan trong hai năm gần nhất”


CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

2.1 Mô tả quy trình và công việc thực tập.

2.1.1 Quy trình công việc chung.

2.1.1.1 Quy trình công việc (chung của bộ phận – vẽ sơ đồ quy trình công việc, các bước thực hiện công việc).

2.1.1.2 Diễn giải quy trình (từng bước thực hiện công việc và người phụ trách chính)

2.1.2 Công việc tìm hiểu được về thực tế.

2.1.2.1 Tên công việc được giao.

2.1.2.2 Mô tả công việc được giao (vẽ và diễn giải quy trình công việc của cá nhân sinh viên)

2.1.2.3 Học tập được từ công việc được giao.

Sinh viên tìm hiểu xem những vấn đề, nghiệp vụ phát sinh trong công đoạn, bộ phận mình đang phụ trách thì được xử lý như thế nào trong chuyên môn của mình.

2.2 Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.

Công việc thực tế sinh viên được giao tại công ty cần vận dụng những kiến thức gì (giữa lý thuyết và thực tế có sự khác biệt như thế nào?) và kiến thức nào sinh viên cần phải bổ sung thêm?

 • Học những môn nào? Giúp ích gì cho công việc?
 • Học những môn nào? Không giúp ích gì cho công việc?
 • Nên bổ sung môn học nào vào chương trình học?

 

CHƯƠNG 3: TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

( Đây chính là những bài học tích lũy được cho bản thân và những đề xuất )

3.1 Nhận xét.

3.1.1 Nhận xét về công đoạn tham gia trong thời gian thực tập tốt nghiệp.

Công đoạn sinh viên tham gia làm tại công ty tốt hay chưa (nêu ưu và nhược điểm của công việc sinh viên được phân công làm)? để tốt hơn cần thay đổi gì (đưa ra hướng giải quyết cho nhược điểm trên)?

3.1.2 Nhận xét về nghề nghiệp bản thân.

Sau quá trình tham gia thực tập tại công ty, sinh viên nhận ra mình phù hợp với công việc nào và mong muốn làm việc trong lĩnh vực nào?

3.1.3 Nhận xét về mối quan hệ giữa các cá nhân, đồng nghiệp, tổ, bộ phận và đơn vị.

Nhận xét về mối quan hệ giữa các cá nhân đồng nghiệp, tổ, bộ phận và đơn vị có hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau hoàn thành công việc không?

3.1.4 Nhận xét về quy định chung của đơn vị.

Sinh viên được biết và được học về những quy định nào tại công ty (Quy định về vệ sinh – an toàn lao động, PCCC, môi trường, chất lượng, …)

3.2 Kết quả thu nhận được trong quá trình thực tập tốt nghiệp.

3.2.1 Kết quả thu hoạch.

3.2.2 Những việc sinh viên chưa làm được.

3.2.3 Sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn đối với sinh viên trong quá trình thực tập tốt nghiệp.

3.2.4 Sự hỗ trợ của cán bộ trực tiếp hướng dẫn tại cơ quan nơi sinh viên thực tập.

3.3 Kiến nghị.

3.3.1 Với cơ quan thực tập (về công việc được giao).

3.3.2 Với Khoa/ Trường

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]  Tài liệu đơn vị cung cấp

[2]  Tài liệu trên mạng.

[3] Tài liệu từ giáo trình

Lưu ý:  Nghiêm cấm sinh viên có hành động đạo văn. Trong nội dung báo cáo tốt nghiệp nếu Khoa, TT QHDN&HTSV phát hiện sao chép từ một bài báo cáo khác mà không có trích dẫn hoặc tham chiếu thì sẽ bị đánh rớt và buộc phải đóng tiền đi thực tập lại với khóa sau.

PHỤ LỤC (Nếu có)

Trả lời