Báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton

Rate this post

Báo cáo thực tập sản xuất tại công ty sản xuất bao bì carton dưới đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn sinh biên chuyên ngành quản trị sản xuất tham khảo. Mẫu bài báo cáo thực tập được viết hơn 100 trang với các bảng hỏi, và mẫu khảo sát.

Hãy nhắn tin cho thuê viết báo cáo thực tập để được tải bài mẫu báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton free nhé . Liên hệ zalo: 0973287149


Đề cương bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton

LỜI CAM ĐOAN 

LỜI CẢM ƠN 

MỤC LỤC 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

DANH MỤC BẢNG 

DANH MỤC SƠ ĐỒ 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

5. Kết cấu luận văn ( đề cương bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton )

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 

1.1. Cơ sở lý luận về quản trị sản xuất của doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm quản trị sản xuất của doanh nghiệp 

1.1.2. Vai trò của quản trị sản xuất đối với doanh nghiệp 

1.1.3. Nội dung quản trị sản xuất của doanh nghiệp 

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị sản xuất của doanh nghiệp 

1.2. Cơ sở thực tiễn về quản trị sản xuất của doanh nghiệp 

1.2.1. Kinh nghiệm tăng cường quản trị sản xuất của một số doanh nghiệp trong nước 

1.2.2. Bài học kinh nghiệm tăng cường quản trị sản xuất cho Công ty TNHH Tín Thành 

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Câu hỏi nghiên cứu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ( bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton )

2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin 

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 

2.3.1.Hệ thống chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu về quản trị sản xuất của doanh nghiệp .

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH 

3.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Tín Thành 

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tín Thành 

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 

3.1.3. Quan điểm kinh doanh, cam kết chất lượng và khách hàng phục vụ 

3.1.4. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty TNHH Tín Thành 

3.1.5. Đặc điểm về công nghệ ( đề cương bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton )

3.1.6. Quy mô và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2017 

3.2. Thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 

3.2.1. Thực trạng lập kế hoạch sản xuất 

3.2.2 Thực trạng lập kế hoạch các nguồn lực 

3.2.3. Thực trạng công tác thiết kế và phát triển sản phẩm 

3.2.4 Thực trạng năng lực sản xuất của công ty 

3.2.5. Vị trí đặt công ty 

3.2.6. Thực trạng bố trí sản xuất trong công ty .

3.2.7. Thực trạng kiểm soát hệ thống sản xuất 

3.3. Kết quả khảo sát về tình hình quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị sản xuất tại công ty TNHH Tín Thành 

3.4.1. Yếu tố khách quan 

3.4.2. Các yếu tố chủ quan ( mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton )

3.5. Đánh giá công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 

3.5.1. Những kết quả đạt được 

3.5.2.Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân .

Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH 

4.1. Định hướng và mục tiêu tăng cường quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 

4.1.1. Định hướng tăng cường quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 

4.1.2. Mục tiêu tăng cường quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành 

4.2. Giải pháp tăng cường quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành

4.2.1. Giải pháp đối với đội ngũ cán bộ quản trị sản xuất 

4.2.2. Giải pháp đối với công tác lập kế hoạch 

4.2.3. Giải pháp đối với lập kế hoạch các nguồn lực 

4.2.4. Giải pháp đối với bố trí, sắp xếp phân xưởng 

4.2.5. Ghi chép trong sản xuất ( đề cương bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton )

4.2.6. Kiểm soát hệ thống sản xuất 

4.3. Kiến nghị đối với các bên có liên quan 

4.3.1. Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh 

4.3.2. Đối với Ban quản lý khu công nghiệp Tiên Sơn 

4.3.3. Đối với Công ty TNHH Tín Thành 

KẾT LUẬN 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC

⇓ TẢI FILE  ” – NHẮN TIN ZALO CHO MÌNH ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI NHA


MỞ ĐẦU Báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất tại công ty sản xuất bao bì carton

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn

Doanh nghiệp là một hệ thống thống nhất bao gồm ba phân hệ cơ bản là quản trị tài chính, quản trị sản xuất và quản trị Marketing. Trong các hoạt động trên, sản xuất được coi là khâu quyết định tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ, và giá trị gia tăng. Chỉ có hoạt động sản xuất hay dịch vụ mới là nguồn gốc của mọi sản phẩm và dịch vụ được tạo ra trong doanh nghiệp. Sự phát triển sản xuất là cơ sở làm tăng giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế cho nền kinh tế quốc dân tạo cơ sở vật chất thúc đẩy xã hội phát triển. Quá trình sản xuất được quản lý tốt góp phần tiết kiệm được các nguồn lực cần thiết trong sản xuất, giảm giá thành, tăng năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp nói chung. Bài mẫu báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất tại công ty sản xuất bao bì carton. Chất lượng sản phẩm hay dịch vụ do khâu sản xuất hay cung ứng dịch vụ tạo ra. Hoàn thiện quản trị sản xuất tạo tiềm năng to lớn cho việc nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Sản xuất là một trong những nhiệm vụ chính có ý nghĩa quyết định đến việc tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho xã hội. Quản lý hệ thống sản xuất sản phẩm, dịch vụ là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng doanh nghiệp. Hình thành, phát triển và tổ chức điều hành tốt hoạt động sản xuất là cơ sở và yêu cầu thiết yếu để mỗi doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển trên thị trường.

  • XEM THÊM 

55 Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Logistics + 10 Bài Mẫu Hay Nhất

Quản trị sản xuất (QTSX) chính là quá trình thiết kế, hoạch định, tổ chức điều hành và kiểm tra theo dõi hệ thống sản xuất nhằm thực hiện những mục tiêu sản xuất đã đề ra. Hay nói cách khác, quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm, dịch vụ ở đầu ra theo yêu cầu của khách hàng nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định. mẫu báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton

Công ty TNHH Tín Thành được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2007, do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy phép Đăng ký Kinh doanh ngày 07/02/2007, được tọa lạc tại vị trí: Đường TS7 – KCN Tiên Sơn – Xã Hoàn Sơn – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh, trên diện tích 36.000 m2. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của công ty bao gồm: Bao bì carton, với các chủng loại đa dạng carton 3 lớp (Sóng A,B) và carton 5 lớp (Sóng AB, BC). Sản phẩm sản xuất của Công ty TNHH Tín Thành đáp ứng cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vục ngành nghề khác nhau, bao gồm ngành thực phẩm, dược phẩm, hàng nông sản, may mặc, điện tử, vật liệu xây dựng….Thời gian qua, nhờ áp dụng các máy móc, thiết bị hiện đại

bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton
bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton

cùng với việc không ngừng hoàn thiện, đổi mới công tác QTSX Công ty trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bao bì. Các khách hàng tiêu biểu của Công ty như: Vina ACECOOK, Bibica, NutiFood, Hữu Nghị, OneOne, AvinaA…tải Bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton

Công tác QTSX tại Công ty luôn được quan tâm, mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 10 năm, gặp nhiều khó khăn về kinh nghiệm thị trường, vốn, công nghệ,… Tuy nhiên, bằng nỗ lực của mình công ty đã vươn lên và khẳng định được vị trí của mình trên thị trường với sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã, kiểu dáng đẹp, giá thành hợp lý. Để đạt được thành công đó, nhờ Công ty không ngừng hoàn thiện công tác QTSX như: công tác lập kế hoạch khoa học, bám sát vào thực tiễn của từng khâu sản xuất; máy móc thiết bị luôn được đầu tư hiện đại (năm 2007: đầu tư dây chuyền sản xuất bao bì carton với sản lượng 14.400.000 SP/Năm; năm 2008 – 2009: đầu tư bổ sung thiết bị đồng bộ sản xuất, thiết bị phương tiên nâng hạ sản phẩm. Đồng bộ hóa toàn bộ các khâu trong sản xuất; năm 2010: đầu tư dây chuyền máy sóng mới công suất 160.000 M2/ngày (tương ứng với 60 triệu sản phẩm/năm)

& hệ thống máy in Flexo 4 màu tự động của Đài Loan…); ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 do tổ chức JQA (Japan Quality Assurance Organization) của Nhật Bản chuyển giao; ….tải mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác QTSX của Công ty vẫn còn những tồn tại như: Công ty chưa xây dựng cho mình mô hình dự báo phù hợp, mới chỉ dựa vào kinh nghiệm của nhà quản lý điều này làm cho các quyết định không có độ tin cậy cao,

tăng mức rủi ro trong lập kế hoạch sản xuất, làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường; Cơ cấu lao động của công ty đa phần là lao động trẻ, tuy vậy tay nghề chưa cao, chưa có nhiều kỹ năng, kỹ xảo trong công việc; Công tác quản lý vật tư, tồn kho, theo dõi tình hình, tiến độ, chất lượng vật tư cung ứng yếu kém, số liệu tồn kho không chính xác, dòng thông tin liên lạc giữa bộ phận quản lý kho với nhà quản lý chưa chính xác; nguồn nguyên liệu sản xuất của Công ty gồm dăm bột, bột giấy…chưa thực
sự ổn định, nhiều lúc vẫn còn tình trạng thiếu nguyên liệu; mối quan hệ giữa các phòng, bộ phận trong công ty vẫn chưa thực sự đồng bộ hóa…

Xuất phát từ tầm quan trọng của QTSX, nhằm hạn chế rủi ro, giảm tối đa chi phí, góp phần tối đa hóa lợi nhuận, tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty trên thị trường, tác giả lựa chọn đề tài “ Bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton ” đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản trị sản xuất tại Công ty TNHH Tín Thành, Bắc Ninh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về QTSX của doanh nghiệp;

– Phân tích thực trạng công tác QTSX tại Công ty TNHH Tín Thành;

– Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác QTSX tại công ty TNHH Tín Thành.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Công tác QTSX tại công ty TNHH Tín Thành, khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Công ty TNHH Tín Thành, khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

– Phạm vi về thời gian: Các thông tin, số liệu, dữ liệu được sử dụng để phục vụ nghiên cứu đề tài là số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị sản xuất của công ty TNHH Tín Thành các năm từ 2015 đến năm 2017 và số liệu điều tra công tác quản trị sản xuất tháng 5/2018.

4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

– Về lý luận: Đề tài góp phần hoàn thiện và làm phong phú hơn lý luận về

– Về thực tiễn: Đề tài đánh giá thực tiễn công tác QTSX tại công ty TNHH Tín Thành. Đề tài cũng đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác QTSX tại công ty TNHH Tín Thành, đây cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và cho các công trình nghiên cứu liên quan.

5. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về QTSX của doanh nghiệp;

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng QTSX tại công ty TNHH Tín Thành

Chương 4: Giải pháp tăng cường QTSX tại công ty TNHH Tín Thành


KẾT LUẬN Bài mẫu báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty sản xuất bao bì carton

Ngày nay, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng và yêu cầu về các sản phẩm bao bì carton cũng ngày càng khắt khe hơn. Đứng trước tình hình đó, để cạnh canh buộc các doanh nghiệp cần có giải pháp để cung ứng được sản phẩm vừa có giá cả phải chăng đồng thời cũng phải có chất lượng tốt. Thông qua việc QTSX doanh nghiệp có thể kiểm soát được quy trình sản xuất sản phẩm, lựa chọn công nghệ sản xuất cũng như tìm kiếm được nguồn nguyên liệu sạch đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra. Như vậy, có thế thấy QTSX là một bước quan trọng giúp nâng cao và khẳng định vị thế của công ty bạn trong lòng người tiêu dùng.

15 Bài Mẫu Chuyên Đề Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và XĐKQ Kinh Doanh

Nhận thức được điều này, trong những năm qua công ty TNHH Tín Thành luôn quan tâm đến công tác QTSX và đã đạt một số kết quả tích cực trong công tác QTSX của mình như: bài báo cáo thực tập quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton chú trọng đầu vào công tác thiết kế sản phẩm và cho ra đời những sản phẩm có mẫu mã đẹp, bắt mắt; đầu tư vào máy móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến; kiểm tra thường xuyên quá trình sản xuất; quản lý sản phẩm đầu ra được quan tâm và thực hiện khá đầy đủ,…. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,

công tác QTSX tại Công ty vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định, đó là: công tác lập kế hoạch chưa được chú trọng; chưa xây dựng định mức tiêu hao NVL, CCDC; lao động tay nghề chưa cao, chưa có kỹ năng; máy móc thiết bị chưa được sử dụng hiệu quả,….

Với các kết quả trên đây, luận văn đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra đó là: hệ thống hóa cơ sở lý luận về QTSX của doanh nghiệp; bài mẫu báo cáo tốt nghiệp quản trị sản xuất tại công ty bao bì carton phân tích thực trạng công tác QTSX tại Công ty TNHH Tín Thành; đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác QTSX tại công ty TNHH Tín Thành.

Những giải pháp đã gợi ý trong luận văn là gợi ý chính sách quan trọng đối với ban lãnh đạo công ty TNHH Tín Thành trong việc tăng cường quản trị sản xuất thời gian tới. Do thời gian và trình độ có hạn, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận được các góp ý của các Thầy, cô để luận văn được hoàn thiện hơn

⇓ TẢI FILE  ” – NHẮN TIN ZALO CHO MÌNH ĐỂ ĐƯỢC TẢI FULL BÀI NHA


Những bạn có nhu cầu viêt 1 bài mới hoàn chỉnh với chủ đề mới thì liên hệ mình ngay nhé zalo: 0973287149

Contact Me on Zalo