Báo cáo thực tập ngành dược tại Công ty phân phối dược phẩm

IV. Tại Công ty phân phối dược phẩm
1. Giới thiệu chung về công ty: Tên, địa chỉ; Quá trình hình thành, phát triển; Chức năng nhiệm vụ, quy mô tổ chức của công ty; Tổ chức, nhân sự, sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý, Chức năng nhiệm vụ chính của các Phòng, Ban; Hồ sơ pháp lý của Công ty
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty: xây dựng & thiết kế, diện tích, trang thiết bị ….
3. Kể tên các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu chuyên môn, các sổ sách, các quy trình thao tác chuẩn hiện đang sử dụng . (Không đưa nội dung các quy định, SOP vào báo cáo)
4. Các hoạt động mua thuốc :
– Mua thuốc?
– Vận chuyển, bao bì vận chuyển và ghi nhãn trên bao bì?
– Giao hàng và gửi hàng?
– Các hoạt động theo hợp đồng?
– Khiếu nại?
– Thu hồi?
– Sản phẩm bị trả lại?
– Tự kiểm tra
-…….
5. Các hoạt động bán thuốc:
– Bán thuốc?
– Vận chuyển, bao bì vận chuyển và ghi nhãn trên bao bì?
– Giao hàng và gửi hàng?
– Các hoạt động theo hợp đồng?
– Khiếu nại?
– Thu hồi?
– Sản phẩm bị trả lại?
– Tự kiểm tra
-…….
6. Bảo quản thuốc: Cách sắp xếp, cách theo dõi, quản lý chất lượng thuốc, theo dõi hạn dùng, kiểm kê, bàn giao – vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuốc.
7. Tìm hiểu Danh mục thuốc Công ty kinh doanh: số lượng, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, phân loại thuốc theo thực tế công ty đang triển khai.
* Phân loại thuốc Công ty kinh doanh theo tác dụng dược lý
8 Tìm hiểu tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty: Thị trường; Hệ thống phân phối sản phẩm, các hình thức bán hàng; Chính sách bán hàng; Hoạt động Marketing, thông tin, quảng cáo thuốc của Công ty; Những thuận lợi và khó khăn
9. Việc triển khai áp dụng các SOP tại Công ty
10. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty những năm gần đây
C. PHƯƠNG CHÂM THỰC HIỆN:
Thông qua hướng dẫn của cán bộ tại cơ sở thực tập và giáo viên của nhà trường, sinh viên chủ động QUAN SÁT – HỌC HỎI – LÀM VIỆC – VIẾT BÁO CÁO DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN, CHỈNH SỬA CỦA GIÁO VIÊN.

Quy định về số trang:
+ Số trang bắt đầu đánh từ phần Đặt vấn đề cho đến hết phần Nội dung. Báo cáo có độ dài từ 30-50 trang, không kể phụ lục. Phụ lục (nếu có) không được quá 15 trang.
+ Nếu nội dung báo cáo hay phụ lục vượt quá số trang quy định đều sẽ bị trừ điểm theo công thức như sau: quá 05 trang hoặc thiếu 05 trang trở lên bị trừ 0.5 điểm (những trang thừa hoặc thiếu tiếp theo cũng bị trừ theo quy luật như vậy).
E. CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO:
Lần lượt gồm các phần theo thứ tự:
– Bìa nilon trong suốt.
– Bìa báo cáo màu (gồm các thông tin theo mẫu trên )
– Bìa trắng ( nội dung báo cáo in ra trên giấy trắng và có thêm tên Đơn vị thực tập)
– Mục lục
– Danh mục chữ viết tắt (nếu có)
Nội dung báo cáo : gồm 3 phần chính:
– Đặt vấn đề: nêu lên sự cần thiết của đợt thực tập, mục tiêu đạt được, lời cám ơn (viết ngắn gọn không quá 2 trang).
– Nội dung chính : bao gồm 10 phần nhỏ được đánh số thứ tự từ I đến X, tương ứng với 10 nội dung yêu cầu viết báo cáo như mục B.NỘI DUNG đã quy định (khoảng 27 đến 45 trang).
– Kết luận: kết luận của cá nhân Sv sau kỳ thực tập. Kiến nghị (nếu có): với cơ sở thực tập, với nhà trường, với Bộ Y tế… (khoảng 2-3 trang.)
Phụ lục (nếu có) không quá 15 trang .
Nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập: Lời nhận xét, chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của : Dược sĩ phụ trách chuyên môn nhà thuốc (chấp nhận dấu chữ nhật), hoặc Trưởng khoa dược Bệnh viện, hoặc Giám đốc công ty SX dược phẩm, hoặc Giám đốc Công ty phân phối dược phẩm.

Trả lời