Đề cương: kế toán xác định kết quả kinh doanh, HAY!

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Đề tài: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG

Nhận xét của đơn vị thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Mở đầu

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Sao Vàng

1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
1.1.1.Giới thiệu sơ lược về Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Sao Vàng
1.1.2.Lĩnh vưc ngành nghề kinh doanh và quy mô của Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Sao Vàng
1.2 Chức năng và nhiệm vụ
1.2.1 Chức năng
1.2.2 Nhiệm vụ
1.3 Đặc điểm hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty
1.3.1 Quy mô kinh doanh
1.3.2 Mạng lưới kinh doanh
1.3.3 Đặc điểm của ngành
1.4 Tổ chức bộ máy quản lý công ty
1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty
1.4.2 Phân công lao động trong bộ máy quản lý
1.5 Tổ chức kế toán tại công ty
1.5.1 Hình thức kế toán
1.5.2 Hệ thống tài khoản được áp dụng tại công ty
1.5.3 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
1.6 Những thuận lợi và khó khăn của công ty
1.6.1 Thuận lợi
1.6.2 Khó khăn
Chương2: Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh (Chi tiết thêm các tiêu đề cấp 2)
2.1.Những vấn đề chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1.1.Khái niệm
2.1.2.Vai trò kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1.3.Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh
2.2 .Kế toán Doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ
2.2.1.Khái niệm
2.2.2.Nguyên tắc hạch toán và điều kiện ghi nhận
2.2.3.Chứng từ sử dụng
2.2.4.Tài khoản sử dụng
2.2.5.Kết cấu tài khoản
2.2.6.Sơ đồ hạch toán
2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3.1.Khái niệm
2.3.2.Nguyên tắc hạch toán
2.3.3.Chứng từ sử dụng
2.3.4.Tài khoản sử dụng
2.3.5.Kết cấu tài khoản
2.3.6.Sơ đồ hạch toán
2.4. Kế toán Giá vốn hàng bán
2.4.1.Khái niệm
2.4.2.Nguyên tắc hạch toán
2.4.3.Chứng từ sử dụng
2.4.4.Tài khoản sử dụng
2.4.5.Kết cấu tài khoản
2.4.6.Sơ đồ hạch toán
2.5. Kế toán Chi phí bán hang
2.5.1.Khái niệm
2.5.2.Nguyên tắc hạch toán
2.5.3.Chứng từ sử dụng
2.5.4.Tài khoản sử dụng
2.5.5.Kết cấu tài khoản
2.5.6.Sơ đồ hạch toán
2.6. Kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.6.1.Khái niệm
2.6.2.Nguyên tắc hạch toán
2.6.3.Chứng từ sử dụng
2.6.4.Tài khoản sử dụng
2.6.5.Kết cấu tài khoản
2.6.6.Sơ đồ hạch toán
2.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.7.1.Khái niệm
2.7.2.Nguyên tắc hạch toán
2.7.3.Chứng từ sử dụng
2.7.4.Tài khoản sử dụng
2.7.5.Kết cấu tài khoản
2.7.6.Sơ đồ hạch toán
2.8.Kế toán Chi phí tài chính
2.8.1.Khái niệm
2.8.2.Nguyên tắc hạch toán
2.8.3.Chứng từ sử dụng
2.8.4.Tài khoản sử dụng
2.8.5.Kết cấu tài khoản
2.8.6.Sơ đồ hạch toán
2.9. Kế toán thu nhập khác
2.9.1.Khái niệm
2.9.2.Nguyên tắc hạch toán
2.9.3.Chứng từ sử dụng
2.9.4.Tài khoản sử dụng
2.9.5.Kết cấu tài khoản
2.9.6.Sơ đồ hạch toán
2.10.Kế toán Chi phí khác
2.10.1.Khái niệm
2.10.2.Nguyên tắc hạch toán
2.10.3.Chứng từ sử dụng
2.10.4.Tài khoản sử dụng
2.10.5.Kết cấu tài khoản
2.10.6.Sơ đồ hạch toán
2.11. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.11.1.Khái niệm
2.11.2.Nguyên tắc hạch toán
2.11.3.Chứng từ sử dụng
2.11.4.Tài khoản sử dụng
2.11.5.Kết cấu tài khoản
2.11.6.Sơ đồ hạch toán
2.12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.12.1.Khái niệm
2.12.2.Nguyên tắc hạch toán
2.12.3.Tài khoản sử dụng
2.12.4.Kết cấu tài khoản
2.12.5.Sơ đồ hạch toán

Chương3: Thực trạng về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Sao Vàng
3.1 Kế toán Doanh thu bán hàng
3.1.1.Tài khoản sử dụng
3.1.2.Chứng từ sử dụng:
3.1.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.1.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.1.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.2. Kế toán các khoản giảm trừ
3.2.1.Tài khoản sử dụng
3.2.2.Chứng từ sử dụng:
3.2.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.2.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.2.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.3.. Kế toán Giá vốn hàng bán
3.3.1.Tài khoản sử dụng
3.3.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
3.3.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.3.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.3.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.4. Kế toán Chi phí bán hàng
3.4.1.Tài khoản sử dụng
3.4.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
3.4.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.4.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.4.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.5. Kế toán Chi phí quàn lý doanh nghiệp
3.5.1.Tài khoản sử dụng
3.5.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
3.5.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.5.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.5.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
3.6.1.Tài khoản sử dụng
3.6.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
3.6.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.6.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.6.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.7.Kế toán Chi phí tài chính
3.7.1.Tài khoản sử dụng
3.7.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
3.7.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.7.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.7.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.8. Kế toán thu nhập khác
3.8.1.Tài khoản sử dụng
3.8.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
3.8.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.8.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.8.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.9.Kế toán Chi phí khác
3.9.1.Tài khoản sử dụng
3.9.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
3.9.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.9.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.9.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
3.10.1.Tài khoản sử dụng
3.10.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
3.10.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.10.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.10.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
3.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
3.11.1.Tài khoản sử dụng
3.11.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
3.11.3.Sổ sách kế toán:
+ Sổ chi tiết: (Mẫu)
+ Sổ tổng hợp: (Mẫu)
3.11.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
3.11.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ
– Sơ đồ tài khoản
– Ví dụ minh họa
Chương 4: Nhận Xét Và Kiến Nghị
4.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Sao Vàng
4.1.1 Ưu điểm
4.1.2 Nhược điểm
4.2. Kiến nghị
4.2.1.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại doanh nghiệp
4.2.2. Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và công tác quản lý tại doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Có nên thuê dịch vụ viết luận văn, Báo cáo tốt nghiệp.

LIỆU NÊN HAY KHÔNG NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP , KIẾN TẬP?

Các bạn sinh viên thân mến ! Vào những dịp tết đến xuân về như thế này , các bạn lại nôn nao muốn về quê ăn tết , về với gia đình , người thân để được sum vầy đầm ấm bên nhau . Nhưng dịp tết cũng là dịp cao điểm các bạn sinh viên đi thực tập , nhất là đối với các bạn sinh viên ngành nha hàng , khách sạn. Việc đi thực tập đã chiếm thời gian về ăn tết , không những thế , viết báo cáo thực tập lại chiếm dụng “ quỹ vàng vui chơi” , nhiều bạn sẽ có ý đinh tìm kiếm một trang web nào đó có dịch vụ hỗ trợ , viết thuê báo cáo thực tập nhưng vẫn đang do dự không biết có nên hay không khi sử dụng dịch vụ này, liệu có những lợi ích và bất lợi , rủi ro gì khi sử dụng dịch vụ
Dưới đây , trithucpanda sẽ giải đáp cho các bạn những điều các bạn còn đang thắc mắc
Những lợi ích khi thuê viết báo cáo thực tập :
Các bạn lần đầu tiên làm báo cáo chưa biết nội dung và hình thức bao cáo ra sao , chưa biết cách thức trình bày , chưa biết cách căn chỉnh lề , font chữ , kiểu chữ , định dạng văn bản ra sao ,… khi đến với dịch vụ hỗ trợ với đội ngũ chuyên nghiệp , thành thạo vi tính văn phòng bạn sẽ không còn phải lo ngại về những điều này
Tiếp theo , khi làm báo cáo , các bạn cần có một đề tài riêng của mình , không trùng lặp với các bạn khác , ý tưởng phải hay và thật sáng tạo thì mới có được điểm cao nhưng các bạn sinh viên chỉ mới đi thực tập, thực tế một đến hai tháng ở doanh nghiệp rất khó để nắm bắt được xu thế thị trường để áp dụng vào doanh nghiệp , các công ty , khách sạn , nhà hàng ,… dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn , chọn lọc những đề tài hay , sáng tạo , sát thực tế và có hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm bài
Trong báo cáo thực tập của các bạn cũng cần những thông số , số liệu cụ thể từ các đơn vị nơi các bạn thực tập , những sơ đồ bộ máy tổ chức , cơ cấu lãnh đạo , chế độ đãi ngộ nhân viên ,… trừ những doanh nghiệp , công ty rất lớn thì ở các doanh nghiệp nhỏ , bạn rất khó để biết được những điều này vì thông tin không được cung cấp trên website , cũng không dễ dàng để hỏi cán bộ, trưởng các bộ phận để giải thích cho các bạn làm báo cáo. Vậy thì dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo sẽ giúp các bạn làm việc khó khăn này , cung cấp thông tin chi tiết và liên tục cập nhật những số liệu thống kê mới nhất dành cho các bạn
Chưa kể việc bận rộn học thêm ở trường , học các kỹ năng mềm , các môn năng khiếu , tham gia các câu lạc bộ của trường , các chương trình tình nguyện tới các vùng miền , … cũng chiếm dụng rất nhiều quỹ thời gian và không thể bỏ dù chỉ một ngày vì sẽ mất điểm rèn luyện , mất gốc ngoại ngữ ,… không có thời gian để làm báo cáo
Thông thường , các bạn sinh viên sẽ được cử đi thực tập tại doanh nghiệp vào dịp lễ , tết , cuối năm ,.. những mùa cao điểm. Mà ờ những dịp này , các bạn lại rất muốn về nhà đoàn tụ với gia đình , người thân sau một năm dài “ tha hương cầu thực” , có được dịch vụ hỗ trợ bạn hoàn toàn có thể “ ăn ngon ngủ yên” ở nhà mà không cần lo lắng.
Dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo thực tập không chỉ giúp các bạn viết báo cáo thực tập mà còn giúp các bạn trong việc tìm kiếm nơi thực tập , đóng dấu chứng từ , .. . Một cách hoàn toàn hợp pháp , không làm trái pháp luật , không vi phạm bất cứ quyền sở hữu công dân nào
Với đội ngũ chuyên nghiệp , lâu năm trong nghề , khả năng viết lách , được duyệt bài qua nhiều khâu : từ “ sơ khảo” , “ tuyển chọn” , “ vòng loại “ đến “ chung kết” đảm bảo bài viết với chất lượng cao , đề tài tốt , thống kê chính xác ….

Tuy nhiên , bên cạnh những ưu điểm , lợi ích vượt bậc thì bạn cũng sẽ có thể gặp phải những rủi ro :
– Nếu không chọn được những trang web viết bài uy tín , có văn phòng , có chuyên viên tư vấn rõ ràng ,những người viết không chuyên nghiệp , các bài báo cáo của các bạn sẽ rơi vào “ hố đen” , bài làm sơ sài , không đủ bố cục , không trình bày đủ nội dung , số liệu sai ,…
– Bên cạnh đó , bạn có thể bị “ tiền mất tật mang” vừa mất tiền oan lại không có bài báo cáo nộp vì ở nơi đâu cũng sẽ có những đối tượng lừa đảo , ngay cả các trang web cũng như vậy.
– Có thể bị lộ những thông tin cá nhân gây ảnh hưởng xấu tới công việc của bạn sau này

Vậy việc bạn nên làm là gì?
Bạn hoàn toàn vẫn có thể có những bài viết uy tín , chất lượng tốt , đạt điểm cao mà hoàn toàn không gặp những rủi ro khi chọn được những trang web viết thuê báo cáo thực tập uy tín , có đội ngũ tư vấn chuyên sâu , có văn phòng làm việc được phép đăng kí kinh doanh , tiền của bạn sẽ chỉ đặt cọc trước cho bài viết và sau khi hoàn thành mới phải thanh toán .
Các trang web uy tín như : Trithucpanda, Vietthuebaocaothuctap,…

Lời cuối cùng xin chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt việc học tập , thực tập tại các doanh nghiệp có báo cáo đạt điểm cao , thành công trong công việc và cuộc sống.

CÓ NÊN THƯC TẬP Ở CÔNG TY NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

CÓ NÊN THƯC TẬP Ở CÔNG TY NƯỚC NGOÀI KHÔNG?
Sắp đến mùa tốt nghiệp cũng là đến lúc các sinh viên sắp ra trường săn đón các cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp.
Với sự phát triển kinh tế hiện nay, sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn một môi trường thực tập chất lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Tuy vậy, các bạn cũng có rất nhiều cơ hội thử sức với các vị trí thực tập tại các công ty nước ngoài có trụ sở tại việt nam hoặc càng mạnh dạn hơn nữa là các công ty ở nước ngoài.
Vậy ưu thế để bạn có thể chọn xin thực tập ở một công ty nước ngoài là gì?
● Có thể nói ưu trước mắt thấy được nhất khi thực tập ở một cty nước ngoài là trong hồ sơ cv xin viêc bạn sẽ có tên cty này, là niềm tự hào của bạn và là một trong những ấn tượng tốt về phía người tuyển dụng.
● Bên cạnh đó, với xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, dù bạn học luật, kinh tế hay công nghệ kỹ thuật, khi làm việc với các công ty nước ngoài, bạn sẽ có được những cảm nhận sâu sắc về phong cách làm việc, những góc nhìn toàn diện hơn về kỹ năng sống và trải nghiệm cần thiết cho một ứng viên tiềm năng.
● Ngôn ngữ là một ưu thế khi bạn thực tập ở các cty nước ngoài. Đây là cơ hội tốt để cải thiện trình độ ngôn ngữ, nâng cao khả năng giao tiếp của bạn. Ngôn ngữ nghiệp vụ và khả năng giáo tiếp tốt sẽ tạo dựng cho bạn nhiều mở rộng được mối quan hệ quốc tế, nhiều bạn bè hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự nghiệp của bạn trong tương lai
● Thực tập ở các công ty nước ngoài cũng là thách thức,là cơ hội không chỉ rèn luyện nghiệp vụ, rèn luyện nhân cách, mà còn ghi nhận sự nỗ cống hiến chăm chỉ của bạn, để mọi người nhận thấy đc năng lực thích ứng làm việc ở bất kỳ môi trường nào, tạo điều kiện cho bạn thành công hơn trong sự nghiệp tương lai của bạn. Đây là cơ hội học tập và tích lũy kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, đồng sự nước ngoài, mang đến nhiều điều thú vị phong phú trong phong cách làm việc.
Do vậy, việc tìm kiếm một cơ hội thực tập tại công ty nước ngoài cũng là bước đầu để các bạn sinh viên bước chân vào thực tiễn mở rộng tầm nhìn ra thế giới một cách chân thực nhất. Cũng sẽ có khó khăn, trắc trở nhưng đó là cơ hội cung cấp những kinh nghiêm quý báu cho sự nghiệp tương lai của bạn.
Mỗi trường học đều có văn phòng tư vấn việc làm, các thầy cô cũng như các bạn tư vấn sẽ giới thiệu các vị trí thực tập hoặc sẽ giúp dỡ kết nối bạn với một số công ty nước ngoài, các bạn sinh viên có thể tìm hiểu thêm và hãy vận dụng những điều đó để có một kỳ thực tập hoàn thiện, vui vẻ và thành công.

TOP 10 đề tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trách nhiệm Xã Hội

Tùy theo năng lực, sở thích của cá nhân, mỗi sinh viên có thể lựa chọn đề tài có liên quan thuộc lĩnh vực TNXH của doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động.

3.2. Về nội dung:

– Bài chuyên đề phải nêu rõ lý do chọn, mục tiêu nghiên cứu.
– Trình bày các khái niệm, bộ tiêu chuẩn nghiên cứu
– Phân tích một cách cụ thể hiện trạng của việc thực thi các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động tại tổ chức, địa bàn nghiên cứu. Chứng minh làm sáng tỏ việc thực thi các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động bằng dữ liệu, số liệu thực tế;
– Qua phân tích thực trạng có thể rút ra các điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoặc giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại trong việc thực hiện các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động và thúc đẩy các doanh nghiệp có thể thực hiện được hoặc thực hiện tốt hơn các bộ tiêu chuẩn về lao động pháp hoặc các qui định của pháp luật lao động Việt Nam.
3.3. Về vấn đề đạo văn:
NGHIÊM CẤM sinh viên chép bài của người khác. Trong khi viết bài, sinh viên có thể tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sinh viên không được phép chép bài của người khác mà không có trích dẫn đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu tham khảo, … theo quy định về mặt học thuật. Nếu phát hiện chuyên đề có sự sao chép sẽ bị trừ từ 50% đến 100% số điểm đạt được tùy theo mức độ vi phạm

II. LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ CỦA CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU TRÁNH NHIỆM XÃ HỘI

Tùy theo năng lực, sở thích của cá nhân, mỗi sinh viên có thể lựa chọn đề tài có liên quan thuộc lĩnh vực TNXH của doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động.
Những chủ đề gợi ý:
1. Thực trạng áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về (LĐTE,LĐ nữ, AT-VSLĐ, Kỷ luật lao động, TƯLĐTT, Phân biệt đối xử, Tiền lương, Lao động cưỡng bức… ) tại….
2. Đánh giá thực trạng áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động (SA 8000, WRAP, BSCI, OHSAS 18001,…) tại….
3. Một số kinh nghiệm áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động… tại ….
4. Một số khó khăn (bất cập) khi áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động… tại….
5. Đánh giá khả năng áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động… tại….
6. Quá trình tiếp cận, xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH về lao động… tại …
7. Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn TNXH về lao động… trong ngành (dệt,may, da, giày, …) tại (Tỉnh, thành phố …)
8. Tình hình thực hiện bộ tiêu chuẩn SA 8000 (Wrap, BSCI, ….) tại Tỉnh, Thành phố…….
9. Phân tích thực trạng lợi ích và khó khăn của doanh nghiệp ………… khi áp dụng bộ tiêu chuẩn TNXH trong lao động.
10. Ngoài các đề tài gợi ý trên, SV được tự chọn đề tài nghiên cứu khác
Lưu ý: phạm vi về không gian của chuyên đề là từ cấp tỉnh trở xuống.

III. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Khoa quy định mỗi bài chuyên đề chuyên sâu bao gồm những phần theo trình tự sau đây:
Phần Mở đầu (phần này tối đa 1 trang)
• Lý do chọn đề tài nghiên cứu.
Phần Nội dung
CHƯƠNG 1 (2- 4 trang)
<TÊN CHƯƠNG 1 >
[VD: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TNXH CỦA DN TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG ]
1.1. …………………………..
1.1.1. ……………………….
1.1.2. ……………………….
1.2. ………………………….
1.2.1………………………………..
1.2.2……………………….
Trình bày các khái niệm, quan điểm khoa học về TNXH về <vấn đề đang nghiên cứu> dựa trên tài liệu thu thập từ sách, báo, tài liệu, tạp chí khoa học ….
CHƯƠNG 2 (12- 14 trang)
<TÊN CHƯƠNG 2>
[VD: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN SA 8000 VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ TẠI CÔNG TY ABC]
2.1. …………………………..
2.1.1. ……………………….
2.1.2. ……………………….
2.2. ………………………….
2.2.1………….
2.2.2. ………..
SV phải trình bày các nội dung sau:
• Khái quát về công ty liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu (qui định tối đa 2
trang- nếu có), các nội dung cơ bản:
– Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, ngày thành lập, tổng số lao động.
– Lĩnh vực kinh doanh và kết quả kinh doanh.
– Đã áp dụng các loại chứng chỉ nào (WRAP, SA8000, ISO,…)
• Trình bày (hoặc so sánh) và phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu, phải có số liệu minh chứng để làm rõ vấn đề phân tích
• Đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu (thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân)
CHƯƠNG 3 (2- 4 trang)
<TÊN CHƯƠNG 3>
[VD: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN TNXH VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ TẠI CÔNG TY ABC]
3.1. …………………………..
3.1.1. ……………………….
3.1.2. ……………………….
3.2. ………………………….
3.2.1. ………………………………..
3.2.2………………….
• SV đề xuất giải pháp (hoặc khuyến nghị) nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại ở phần thực trạng, hoặc tạo điều kiện để DN thực hiện tốt TNXH về <vấn đề nghiên cứu>, hoặc rút ra các bài học kinh nghiệm từ <vấn đề nghiên cứu>
• SV không đưa ra các giải pháp hoặc khuyến nghị, ý kiến, bài học kinh nghiệm chung chung mà “bắt buộc“ phải cụ thể và liên quan đến các mặt hạn chế, tồn tại ở phần thực trạng của <vấn đề nghiên cứu>.
Phần Kết luận (tối đa 1 trang)
Có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì chuyên đề đã làm được)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sinh viên liệt kê các tài liệu tham khảo đã sử dụng để làm bài (bắt buộc phải có) ko có trừ 50% số điểm.

IV. CÁCH TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ
Bài chuyên đề cuối cùng được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Trang bìa chính (Xem mẫu cuối tài liệu này)
2. Trang “Danh mục các từ viết tắt” (nếu có)
3. Trang “Mục lục” (làm mục lục tự động)
4. Phần mở đầu (trang riêng)
5. Phần nội dung của chuyên đề chuyên sâu (sang chương mới sang trang mới)
6. Phần kết luận (trang riêng)
7. Tài liệu tham khảo (trang riêng)
8. Phụ lục (nếu có)

LƯU Ý
1. Chuyên đề phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Chuyên đề in 2 mặt, phải được đóng thành quyển.
2. Trang bìa chính: in trên giấy bìa cứng, đóng gáy kim (không làm gáy lò xo) Không có giấy kiếng bên ngoài, không đánh số thứ tự ở trang bìa.
3. Mục lục: nên trình bày trong giới hạn khoảng 1 trang với 3 cấp
4. Phần phụ lục: ghi các nội dung có liên quan đến đề tài nghiên cứu hoặc các tài liệu gốc được dùng để làm đề tài nghiên cứu. Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục 2 …) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, Phụ lục B, …) và phải có tên.

Các vị trí thực tập tốt nhất trong công ty dành cho sinh viên du lịch

Các bạn là sinh viên du lịch năm cuối và chuẩn bị đi thực tập? Các bạn đang lo lắng không biết sẽ thực tập ở đâu, các bộ phận ở khách sạn, nhà hàng , các công ty lữ hành , du lịch có cơ cấu tổ chức như thế nào , không biết nhà trường cử đi thực tập ở các doanh nghiệp với mục đích gì thì ngay tại bài viết này , chúng tôi sẽ giải đáp tất cả

Bạn thân mến , tôi đã từng là sinh viên ngành du lịch , đã đi thực tập một thời gian khá dài qua nhiều đợt thực tập ở nhiều doanh nghiệp , tôi hiểu được cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu một mình bước vào thế giới lạ lẫm , người lớn tuổi có , người nhỏ tuổi có , có cả những người bạn mới dễ thương, có cả quản lí khó tính hay đồng nghiệp hay cau mày … đừng lo lắng vì tôi sẽ chia sẻ “ bí kíp “  giúp bạn vượt qua cảm giác không mấy dễ chịu đó

Trước tiên , hãy cùng tìm hiểu các nhóm ngành nghề trong ngành du lịch để giúp định hướng một cách chính xác . Ngành du lịch hiện đang rất hot được chia làm 3 nhóm ngành chủ yếu là : hướng dẫn viên du lịch , quản lý điều hành du lịch và nhóm ngành phục vụ . Mỗi nhóm lại được chia ra thành các cụm chuyên môn nhỏ : hướng dẫn viên du lịch với nhiệm vụ  dẫn đoàn khách , tổ chức các hoạt động du lịch theo chương trình du lịch công ty đã bán cho khách , giới thiệu các dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch khách tới vì vậy cần sở hữu một số lượng kiến thức lớn về lịch sử , địa lý , văn hóa vùng miền ,… các kỹ năng xử lí tình huống phát sinh của khách , khả năng ứng xử , giao tiếp khéo léo , có sức khỏe và tâm lí ổn định . Tiếp theo là đến ngành quản lí và điều hành du lịch được chia làm 3 cụm nhỏ là quản lí du lịch , điều hành du lịch và marketing du lịch. Các nhà quản lí chủ yếu làm việc trong văn phòng , xử lí booking khách , các hồ sơ , nhân viên marketing đề ra các chiến lược kinh doanh mới tăng số lượng khách và doanh thu cho doanh nghiệp nên rất cần sự sáng tạo , tư duy đột phá cùng tác phong làm việc độc lập , kiên trì . Cuối cùng là nhóm ngành phục vụ là nhóm ngành “làm dâu trăm họ “ , chia ra làm nhân viên lễ tân , nhân viên buồng , bàn , bar , bếp . Luôn mỉm cười và thân thiện với khách , phát hiện khách hàng tiềm năng , cung cách phục vụ sang trọng , khả năng giải quyết những thắc mắc , phàn nàn của khách , bộ phận lễ tân còn là “ bộ mặt “ của cả khách sạn và doanh nghiệp , là bộ phận trực tiếp liên hệ tới các bộ phận khác trong khách sạn và ban lãnh đạo , quyết định đến sự tồn tại , phát triển của doanh nghiệp

Khi thực tập tại doanh nghiệp, cần tìm hiểu các bộ phận tại doanh nghiệp . Cụ thể như các công ty lữ hành sẽ có bộ phận bán tour , bộ phận SEO , marketing ,…

Các nhà hàng , khách  sạn sẽ có các bộ phận như buồng , bàn , bar , bếp ,…

Sinh viên băn khoăn khi đi thực tập liệu có được thực hành kỹ năng đã học , liệu thực tế bên ngoài cuộc sống có giống với phần lớn kiến thức? Thì sau đây là một vài kinh nghiệm qua khảo sát gần nhất của sinh viên ngành du lịch. Về kiến thức : sinh viên sau khi thực tập bên cạnh kiến thức đã được trang bị trên ghế nhà trường , kiến thức chuyên môn và đại cương về ngành nghề thì còn biết thêm kiến thức về kinh tế xã hội , pháp luật , chế độ lương, thưởng , tâm lí học khách hàng. Về kĩ năng: kĩ năng tự tin giao tiếp trước đám đông, kĩ năng sự dụng các phần mềm để booking cho khách, kĩ năng dẫn đoàn tour, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng phục vụ, dọn phòng, kĩ năng xử lí các phàn nàn của khách…

Nhờ có được những kiến thức và kĩ năng “vàng” đó mà sinh viên khi ra trường không còn bỡ ngỡ, có kinh nghiệm đa lĩnh vực, không chỉ kiến thức lý thuyết đơn thuần mà còn có khả năng thực hành nhanh nhẹn, đáp ứng mọi nhu cầu ngay cả những vị khách khó tính.

Tuy nhiên hiện nay nhiều bạn sinh viên dù đã được đi thực tập để có những kiến thức và kĩ năng phù hợp để chuẩn bị hành trang bước vào nghề nhưng vẫn đứng trước nguy cơ mà hàng triệu người lo sợ. Vâng. Nỗi lo đó chính là thất nghiệp để rồi không làm đúng ngành nghề mình đã trọn. Vậy nguyên nhân vì sao? Chắc bởi “ sợ ngoại tình” với tiếng mẹ đẻ, nên nhiều bạn còn e ngại về việc học ngoại ngữ. Có bạn rất giỏi viết, biết rất nhiều từ mới nhưng khi gặp người nước ngoài thì “lưỡi bị tụt ngắn lại” và không thể giao tiếp với người nước ngoài. Thực trạng này rất đáng báo động khi có tới 70% sinh viên gặp khó khăn trong việc giao tiếp ngoại ngữ .

Như vậy , chỉ cần trang bị đầy đủ kiến thức , kĩ năng ngành nghề, thực tập chăm chỉ tại doanh nghiệp du lịch cùng với việc trau dồi kiến thức ngoại ngữ , các bạn sinh viên du lịch hoàn toàn có thể thực tập và có cơ hội làm việc tại các khách sạn 5 sao bậc nhất , ví như Palace ở Đà Lạt , Vinpeal land ở Nha Trang , Sài gòn- Đà Lạt , Mường Thanh ở chi nhánh các tỉnh ,…

 

 

 

 

Báo giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, Năm 2020!

Hiện nay có rất nhiều dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập mọc lên. Tuy nhiên không phải dịch vụ nào cũng uy tín và làm việc có trách nhiệm, và các dịch vụ báo giá viết thuê báo cáo thực tập rẻ cũng tiềm ẩn cho các bạn sinh viên nhiều vấn đề.

Các bạn sinh viên cần chú ý lựa chọn các dịch vụ viết thuê bài thực tập uy tín, có địa chỉ làm việc, có văn phòng làm việc để có thể trực tiếp trao đổi, tránh xa các dịch vụ ẩn danh không chịu gặp mặt nếu có nhu cầu.

Gía dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp năm 2020

 • Giá viết thuê bài tiểu luận:  từ 500k -800k tùy đề tài
 • Gía viết thuê bài báo cáo thực tập :  từ 1 triệu
 • Giá viết thuê chuyên đề thực tập : từ 1 triệu 500k
 • Giá viết thuê luận văn đại học/ khóa luận:  từ 2 triệu
 • Gía sửa bài theo yêu cầu: từ 200k
 • Gía tìm số liệu theo yêu cầu từ 100k
 • Giá xin dấu doanh nghiệp: 500k
 • Gía xin số liệu và xin dấu doanh nghiệp: 600k
 • Gía chỉnh sửa hình thức chuẩn: từ 100k
 • Hỗ trợ tìm công ty thực tập: từ 300k
 • Chi phí sẽ rẻ hơn nếu làm nhóm
 • Mình có trừ chi phí cho bạn nào giới thiệu thêm bạn bè.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá viết thuê báo cáo thực tập năm 2020

BÁO GIÁ VIẾT THUÊ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
BÁO GIÁ VIẾT THUÊ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Mình liệt kê theo mức độ ảnh hưởng từ trên xuống dưới

 • Thời gian ngắn hay dài
 • độ dài yêu cầu của từng trường
 • Yêu cầu chek đạo văn bằng phần mềm
 • Yêu cầu về điểm số cao
 • Yêu cầu có thêm nghiên cứu định lượng, khảo sát, chạy mô hình SPSS
 • Yêu cầu khác từ giáo viên hướng dẫn
 • Gía cũng thay đổi tùy vào hệ học cao đẳng hay đại học
 • GIá phụ thuộc thêm ngành học
 • Trường học, độ khó tùy vào mỗi trường

Kinh nghiệm lựa chọn dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

 • Thời gian gần đây, dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp mọc lên khá nhiều, tuy nhiên không phải dịch vụ nào cũng uy tín và trách nhiệm khi nhận tiền của sinh viên.
 • Các bạn sinh viên nên sử dụng các dịch vụ có sự đảm bảo cao, có nhà riêng hay địa chỉ văn phòng có thể gặp trực tiếp,
 • Tránh chuyển khoản cho các dịch vụ làm ẩn danh trên internet, dễ dàng bị chặn số, hay làm việc vô trách nhiệm, các bạn sẽ phải khó chịu
 • Các bạn có thể xin thêm info về người viết cho mình, để tiện hơn trong trao đổi bài và tạo sự uy tín
 • Vì các dịch vụ lừa đảo nhiều, thường không cho địa chỉ, hoặc địa chỉ tỉnh xa, SDT khuyến mãi
 • Cách dịch vụ lừa đảo cũng thường post review từ khách hàng cũ để tạo niềm tin cho người đến sau
 • Thường các bạn cần phải ứng cọc để tiến hành làm, các bạn nên chấp nhận các dịch vụ chuyển khoản theo tiến độ bài làm hoặc chuyển khoản 1 phần nhỏ trước, xong bài thì chuyển khoản còn lại

Dịch vụ viết báo cáo thuê theo yêu cầu phù hợp với ai?

 • Các bạn đang bị bận rộn về thời gian và công việc
 • Các bạn không yêu thích ngành học
 • Bạn đã có công việc khác và nó chẳng liên quan tới ngành học
 • Các bạn đang gặp khó trong việc báo cáo, không biết viết như thế nào?
 • Viết báo cáo không phải là sở trường của bạn
 • Bạn đã có công ty thực tập, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu?

Quy trình báo giá và làm thuê báo cáo tốt nghiệp

QUYỀN LỢI VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP
QUY TRÌNH VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP
 1.  Khách hàng gửi thông tin yêu cầu cần viết

  Bạn gửi yêu cầu về đề tài cần viết, dàn ý (nếu đã có), thời gian nộp bài,.. qua:
  – Mail: sotailieu@gmail.com
  – Phone/ SMS: 0973287149
  – Zalo/Viber: 0973287149
   Thống nhất thỏa thuận

  Sau khi nhận được các thông tin trao đổi trên ZALO hoặc email của khách hàng, mình sẽ nhanh chóng nghiên cứu đề tài và phản hồi trong thời gian sớm nhất, thường là sau vài phút. Sau đó, hai bên thống nhất về sườn bài, deadline hoàn thành, chi phí.

 2. Đặt cọc

  Các bạn có thể chuyển khoản hoặc liên hệ trực tiếp để đặt cọc. Sau khi nhận được cọc, mình sẽ tiến hàng làm nội dung và cập nhật tiến độ hàng ngày với các bạn.

 3. Tiến hành viết báo cáo

    Trong quá trình viết báo cáo, mình có thể gửi 1 phần hoặc bản thảo đề các bạn sinh viên gửi qua cho giáo viên hướng dẫn để chỉnh sửa, trong quá trình này có thể mình sẽ ứng thêm 1 phần chi phí, phần còn lại là sau khi hoàn thành bản chính

 4. Giao bài và nhận đủ tiền

  Đến đúng thời gian đã hẹn, dịch vụ Viết báo cáo thực tập sẽ giao bài viết cho bạn, nếu bạn thấy hài lòng thì vui lòng chuyển khoản còn lại, các bạn có thể chuyển khoản hoặc ghé văn phòng gửi tiền mặt nhé.

 5. Chỉnh sửa bài viết cho tới khi hoàn chỉnh

  trong quá trình này bạn xem bài và gửi cho giáo viên, nếu có yêu cầu cần chỉnh sửa xin vui lòng gửi lại để hành chỉnh sửa cho tới khi hoàn chỉnh

 6. Giới thiệu bạn bè

  Bạn hài lòng với bài viết của bạn. Vậy còn chần chứ gì nữa mà không giới thiệu cho bạn bè của mình ^^

Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp của mình.

Thành lập năm 2011, mình đã có kinh nghiệm viết bài gần 10 năm, đến nay đã có thêm 1 số anh chị sinh viên giỏi ra trường và tham gia làm cùng mình, Bên mình đã mở rộng được ngành học có thể viết tốt bài báo cáo thực tập bao gồm :

 • viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành QTKD
 • viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành Kế toán
 • viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng
 • viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành bảo hiểm
 • viết thu ê báo cáo tốt nghiệp ngành anh văn
 • viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành nhà hàng khách sạn
 • viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành điều dưỡng
 • viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành dược
 • viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành ngoại thương
 • viết thuê báo cáo tốt nghiệp một số ngành khác

Các bạn cần tư vấn thêm về giá viết thuê báo cáo thực tập có thể nhắn qua zalo hay SDT mình: 0973287149 để báo giá chính xác đề tài của các bạn nhé!

 

Cách làm báo cáo thực tập kế toán ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm, 2020!

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 1. Mục đích

Thực tập tốt nghiệp là sự trải nghiệm của sinh viên với công việc kế toán, kiểm toán thực tế tại đơn vị, vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế công việc, đáp ứng được mục tiêu của chương trình đào tạo ngành kế toán bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ.

 1. Đối tượng: Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán
 2. Yêu cầu cần đạt
 • Sinh viên phải bảo đảm thực tập toàn thời gian (4- 8 giờ một ngày, 5-6 ngày trong một tuần tùy theo lịch làm việc của đơn vị) trong suốt thời gian 6 tuần thực tập. Việc không tuân thủ đủ thời gian thực tập sinh viên có sẽ bị kỷ luật với mức cao nhất là đình chỉ thực tập và bị điểm 0
 • Sinh viên phải tôn trọng kỷ luật và nội quy tại đơn vị thực tập, có tác phong nghiêm túc, cẩn thận và hết lòng vì công việc; Sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức thực tế với tinh thần cởi mở, tranh thủ sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên tại nơi thực tập.
 • Đảm bảo thực hiện tốt công việc tại nơi thực tập với trách nhiệm cao, chính xác, đúng thời hạn, đảm bảo các nguyên tắc bí mật về các thông tin, số liệu, dữ liệu của đơn vị thực tập.
 • Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên và khách hàng trong và ngoài đơn vị thực tập.
 • Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực tập(nếu có); Tận dụng các cơ hội học tập thực tiễn do đơn vị thực tập tổ chức như các chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo, …
 • Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao; sắp xếp thời gian viết báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp có chất lượng và đúng thời hạn quy định.
 1. Kế hoạch thực hiện
 • Thời gian bắt đầu triển khai thực tập: (Từ ngày 10/11 – 15/11/2019): Giảng viên hướng dẫn phổ biến nội dung và chương trình thực tập cho sinh viên. Sinh viên và nhóm sinh viên có thể liên hệ Phòng Công tác HSSV lấy “Giấy gới thiệu” của nhà trường để liên hệ và xuất trình cho đơn vị nhận thực tập. Việc xuất trình giấy giới thiệu là tùy theo yêu cầu về công tác quản lý của đơn vị nhận thực tập.
 • Sinh viên thực tập trình bày tất cả những nội dung công việc được thực tế tại đơn vị với giảng viên hướng dẫn (một lần/tuần). Trong quá trình thực tập tại đơn vị, sinh viên hay nhóm sinh viên phải lập nhật ký thực tập – theo mẫu đính kèm.
 • Tối đa bốn sinh viên lập thành một nhóm thực hiện thực tập tất cả các phần hành kế toán trong đơn vị và trình bày chung một báo cáo thực tập cho giảng viên hướng dẫn.
 • Thời gian thực tập thực tế tại đơn vị: Tính từ ngày 15/11/2019.
 • Thời gian kết thúc thực tập: Đến hết ngày 25/12/2019
 • Thời gian nộp báo cáo thực tập: Từ ngày 27/12/2019 đến ngày 04/01/2019 .
 • Thời gian chấm báo cáo thực tập: Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 12/01/2019 (giảng viên hướng dẫn hoàn thành việc nhập điểm vào danh sách điểm sinh viên ngày 14/01/2019)
 1. Nội dung thực tập

Sinh viên phải tìm hiểu và thực hiện được tất cả các phần hành kế toán tại đơn vị thực tập, đáp ứng được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Một báo cáo thực tập phải thể hiện được các nội dung sau:

STT Nội dung CĐR của CTĐT Hoạt động, công việc Điểm đánh giá
1 Chương 1. Tổng quan về đơn vị thực tập

Giới thiệu về đơn vị thực tập

– Tìm hiểu lịch sử hình thành của đơn vị thực tập

– Tìm hiểu ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

– Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị, quy mô hoạt động của đơn vị

– Tìm hiểu về công tác tổ chức kế toán của đơn vị (chính sách kế toán áp dụng, hình thức kế toán, hệ thống chứng từ, chế độ báo cáo tài chính…)

 

– Trường hợp sinh viên thực tập tại công ty dịch vụ kế toán

 

 

 

 

 

1.3.1.1

Sinh viên tiếp xúc với  bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán của đơn vị với thái độ nghiêm túc, cầu thị; Lắng nghe và ghi chép thông tin một cách chính xác 1,5
2 Chương 2. Thực tế công tác kế toán tại đơn vị

– Mô tả và phân tích được các chu trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị (tóm tắc chu trình kế toán hoặc có thể trình bày quy trình dưới dạng khoản mục kế toán)

– Các nguyên tắc (quy định) của đơn vị về cách lập và lưu chuyển chứng từ của các phần hành kế toán

– Tính toán và lập được các chứng từ kế toán như lập phiếu chi, phiếu thu, phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn bán hàng, bảng tính khấu hao TSCĐ, bảng tính chi phí trả trước…

– Lập được sổ kế toán có liên quan (sổ NKC, phiếu kế toán để ghi chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản có liên quan), lập được bảng cân đối số phát sinh

– Lập được báo cáo tài chính (Bảng CĐKT, BCKQKD, Bảng lưu chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính).

 

– Phân tích cơ bản BCTC (Phân tích một số chỉ tiêu trên bảng KQKD- Theo mẫu đính kèm)

 

 

1.3.1.2

 

 

 

 

1.3.1.3

 

1.3.1.4

 

 

1.3.1.5

 

 

 

 

1.3.1.7

 

 

 

 

1.3.1.8

 

 

 

1.3.1.9

Sinh viên diễn tả bằng sơ đồ và giải thích sơ đồ

 

 

 

Sinh viên thực tế tại đơn vị và  trình bày các nguyên tắc, phương pháp tính toán và cách lập  và lưu chuyển chứng từ với giảng viên hướng dẫn

 

 

 

 

Sinh viên lập được sổ NKC, chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản có liên quan

 

 

Sinh viên phải lập được báo cáo tài chính (Minh họa đại diện một vài nghiệp vụ phát sinh…)

 

Sinh viên phân tích được một số chỉ tiêu cơ bản trên bảng báo cáo KQKD

 

 

1

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

2,0

 

 

 

1,0

3 Chương 3 Một số nhận xét và kiến nghị

– Nhận xét về thành công trong công tác tổ chức kế toán của đơn vị

– Những tồn tại của đơn vị cần được xem xét

– Kiến nghị

 

 

 

1.3.1.6

 

 

Sinh viên nhận xét ngắn gọn về công tác tổ chức kế toán tại đơn vị thực tập, việc áp dụng các chuẩn mực kế toán của đơn vị có theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán quốc tế hay không

 

 

 

1,5

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, luận văn tại quận Tân Phú, Tân Bình

Thực trạng tiềm ẩn từ dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập từ xa!

 • Hiện nay có rất nhiều dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp. Tuy nhiên để tìm được một dịch vụ uy tín và có trách nhiệm có thể làm việc trực tiếp để trao đổi bài làm là một điều khó khăn.
 • Các dịch vụ từ xa không đảm bảo uy tín cho các bạn sinh viên, thường đa số là các nhóm trẻ tuổi tự lập, kinh nghiệm viết bài non nớt và làm không biết nhau nên dễ dẫn tới lừa đảo cho các bạn sinh viên
 • Thực tế mình đã chứng kiến rất nhiều bạn CRY vê vấn đề bị các dịch vụ khác lừa đảo, tuy cũng bức xúc cho các bạn sinh viên nhưng mình cũng ko thể giúp gì được ngoài làm lại cho các bạn.
 • Hi vọng các bạn sinh viên trước khi tìm tìm dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nên tìm hiểu thêm về dịch vụ đó. Tốt nhất là các bạn có thể ghé trực tiếp để đảm bảo đó là dịch vụ có thật, và làm việc có trách nhiệm hơn khi các vấn đề sửa bài của giáo viên
 • Vì đa số các dịch vụ hiện nay đều làm ẩn danh không chịu gặp mặt ẩn chứa nhiều rủi ro lừa đảo tới các bạn sinh viên

Nhận biết những dịch vụ vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp không uy tín.

 • Những dịch vụ báo giá rẻ
 • Dịch vụ thường post reviews tốt lên tường để dụ dỗ sinh viên mới
 • Dịch vụ ở các tỉnh lẻ, không thể gặp nhau. Thường là sinh viên thất nghiệp mở làm tự phát
 • Những dịch vụ làm ẩn danh không chịu gặp mặt trực tiếp, thường tỷ lệ lừa đảo cao
 • Làm việc không có trách nhiệm và không thực hiện đúng như cam kết ban đầu
 • Giao bài không đúng hẹn sinh viên, làm ở tỉnh xa nên không có thể gặp gỡ trực tiếp đọc bài bài xem bài trước khi thanh toán

 

Nếu làm ẩn danh các dịch vụ ở xa các bạn không có cơ hội để xem bài trực tiếp ẩn chứa nhiều rủi ro bài làm không đúng với yêu cầu.

Trong quá trình làm bài thực tập, tại các trường đại học, cao đẳng, nhiều giảng viên hướng dẫn sửa chữa bài rất nhiều. Để trao đổi với dịch vụ vụ sửa chữa lại cho mình, các bạn cần tìm những dịch vụ có thể gặp mặt trao đổi trực tiếp để dễ truyền đạt hơn.

Trong trường hợp này rủi ro không sửa chữa bài cho các bạn sinh viên ở các dịch vụ ẩn danh làm từ xa là rất lớn,  Bởi vì khi đã nhận được hết tiền rồi thì các dịch vụ cũng coi như hết trách nhiệm với các bạn.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp tại quận Tân Phú, Tân Bình

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp tại quận Tân Phú, Tân Bình hỗ trợ các bạn nhiệt tình từ công ty Thực tập cho tới Đề tài

Làm đề cương, làm bản thảo và hoàn thiện chính thức báo cáo qua các lần chỉnh sửa của giảng viên hướng dẫn

Các bạn sinh viên nên yên tâm tuyệt đối khi khi sử dụng các dịch vụ làm trực tiếp tại văn phòng hoặc tại nhà đảm bảo an toàn và trách nhiệm cao.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp tại quận Tân Phú, Tân Bình hiện nay còn hỗ trợ thêm cho các bạn sinh viên có nhu cầu thực tập tập có lương hoặc không Lương.

Hỗ trợ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên ngành:  kinh tế, Quản trị kinh doanh,  Kế toán,  Tài chính Ngân hàng,  thương mại quốc tế,  Luật,  Anh Văn thương mại,  ngành dược,  Tài chính Hải quan.

Dịch vụ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp tại quận Tân Phú, Tân Bình có thể hỗ trợ cho các bạn sinh viên chỗ thực tập hoặc xin dấu cao tốt nghiệp ốp là làm bài trọn gói.

Sinh viên cần hỗ trợ trực tiếp tại địa chỉ Quận Tân Phú, Tân Bình các bạn ở các quận lân cận trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể qua để trao đổi làm bài.

 

Dịch vụ làm luận văn

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành QTKD, TCNH, KTQL, KT…

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kinh tế quản lý, Luật, kế toán, tiếng anh, điều dưỡng,.

Lựa chọn dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín, trách nhiệm!

viết thuê luận văn thạc sĩ
viết thuê luận văn thạc sĩ
 • Hiện nay có rất nhiều dịch vụ vụ trên internet giới thiệu về viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, hay những ngành khác.Tuy nhiên việc lựa chọn chọn một địa chỉ uy tín về dịch vụ này và làm việc có trách nhiệm là một điều khó khăn đối với các học viên.
 • Việc nhận viết bài từ xaẩn danh không gặp mặt trao đổi trực tiếp ẩn chứa rất nhiều rủi ro cho các bạn học viên tìm dịch vụ viết thuê luận văn.
 • Nếu các dịch vụ không làm việc có trách nhiệm thì người chịu thiệt thòi nhất đó chính là các khách hàng cần viết thuê luận văn.
 • Vậy nên nên để mọi chuyện suôn sẻ và và công việc được thành công đúng như mục đích và mong muốn ban đầu các bạn học viên nên tìm hiểu thật kỹ và và quyết định sáng suốt lựa chọn dịch vụ nào uy tín làm việc có trách nhiệm.
 • Hậu quả vấn đề làm việc với các dịch vụ không có trách nhiệm và chuyên nghiệp dẫn tới các bạn học viên tiền mất, tật mang, mang khó chịu rất nhiều,.
 • Tuy nhiên đây là một công việc khá tế nhị nên thường các bạn học viên cũng phải đành ngậm ngùi chịu trận.

Vậy Tại sao các bạn nên sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ chỗ mình!

viết thuê luận văn thạc sĩ
viết thuê luận văn thạc sĩ

Tại website vietbaocaothuctap.net của mình cũng đang nhận dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tiền thân từ năm 2010 của website mình là làm các dịch vụ viết bài sinh viên, các dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp, các bài khóa luận tốt nghiệp. hộ trộ chỗ thực tập cho sinh viên, việc làm sinh viên, việc làm thực tập…

Trong thời gian hỗ trợ sinh viên, hiện nay nhóm mình nhận thêm hỗ trợ viết thuê luận văn thạc sĩ, được các giảng viên và các bạn dày dặn kinh nghiệm cùng hỗ trợ nhau, nhóm mình đã thực hiện tư vấn và chắp bút, viết nội dung cho rất nhiều bài luận văn thạc sĩ và đã đạt hiệu quả tốt cho các bạn học viện.

Các dịch vụ của mình có gì khác để đảm bảo uy tín và trách nhiệm cho các bạn?

 • Có nhận làm việc và tư vấn trực tiếp tới các bạn học viên.
 • Cần thiết có thể gặp để trao đổi và hướng dẫn bài làm
 • Hướng dẫn bảo vệ luận văn một số luận văn cần sử dụng các phần mềm spss hoặc review đều được hướng dẫn trực tiếp để các bạn có thể thành thạo xử lý số liệu
 • Các bạn được tự tin bảo vệ bài luận văn của mình
 • Trường hợp nếu bài luận văn yêu cầu quá sức xử lý của mình. Mình sẽ báo trước cho các bạn sinh viên để kịp thời xử lý. Điều này rất ít các dịch vụ viết thuê luận văn làm được
 • Nếu không làm được thì một số dịch vụ luận văn cũng im lặng và không báo cho các bạn học viên biết để cho bài làm bị trễ . Đến lúc nộp bài mới nói ra lúc đó sẽ xử lý không kịp. Và thường sẽ không trả lại tiền cho học viên.
 • Chi phí dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của mình làm bài được thanh toán theo lượng nội dung gửi cho các bạn học viên.\
 • Trao đổi nhanh, tương tác nhanh. Các trường hợp các bạn học viên có yêu cầu sửa bài cũng như trao đổi về nội dung bài và các yêu cầu của học viên.
 • Phù hợp cho các bạn học viên cần 1 dịch vụ làm trực tiếp để trao đổi ý của bài và cũng Phù hợp cho các bạn học viên ở xa phải làm việc qua Zalo hoặc Facebook.
 • Có thể thỏa thuận xong bài sớm hơn dự định để cho học viên trong bài sớm em để yên tâm và có thời gian để đọc lại bài làm của mình
 • Có địa chỉ làm việc rõ ràng thuận tiện cho các bạn học viên ở gần có nhu cầu trao đổi trực tiếp về vấn đề gặp phải trong bài luận văn của mình

Quy trình viết thuê luận văn thạc sĩ ngành QTKD, TCNH, KTQL, KT…

 • Đầu tiên các bạn có thể kết bạn Zalo  hoặc qua số điện thoại:  0973287149  để trao đổi trước về các vấn đề gặp phải như: đề tài, yêu cầu, phương pháp làm bài, các yêu cầu khác của đề tài như nội dung
 • Bên mình sẽ báo cho học viên về dự kiến thời gian hoàn thành, chi phí để thực hiện bài luận văn này.
 • Sau khi thỏa thuận xong về các vấn đề thời gian, chi phídịch vụ mình sẽ tiến hành ứng cọc học viên theo từng tiến độ thỏa thuận.
 • Về vấn đề chi phí làm bài các bạn học viên có thể gặp trực tiếp để thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đối với các bạn học viên ở xa, thời gian bận rộn
 • Tùy theo từng tiến độ của bàI làm,  trong quá trình tiếp theo sinh viên ứng tiền từng khoản nhỏ để hoàn thành từng nội dung nhỏ cho đến khi hoàn thành bài luận văn
 • Sau khi kết thúc nội dung bài luận văn và chỉnh sửa theo đúng các yêu cầu của giảng viên hướng dẫn các bạn học viên được Mình hướng dẫn qua về xử lý số liệu trong bài
 • Làm Slide PowerPoint để học viên bảo vệ và thuyết trình bày luận văn trước hội đồng

Trường hợp ngừng làm bài giữa chừng thì như thế nào

 • trường hợp các bạn học viên muốn ngừng làm bài giữa chừng vì lý do cá nhân của học viên. Chi phí làm bài sẽ được tính theo sao Hà Nội dung mà sinh viên đá đã nhận bài hài
 • Trường hợp ngừng làm bài vì lý do bên mình ví dụ như như quá sức ốc không thể đáp ứng được các nội dung của bài luận văn. bên mình sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền mà học viên đã thanh toán và trường hợp này sẽ được thông báo sớm cho các bạn học viên để các bạn học viên có thời gian xử lý hướng khác không để hạn của học viện
 • Với đội ngũ làm việc chuyên nghiệp và đặc biệt là là có trách nhiệm với học viên với khách hàng mình xin đảm bảo rằng các bạn bạn yên tâm để sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của mình
 • một số một số ngành nhóm mình có thể viết luận văn thuê ngoại trừ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh như:  luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng,  luận văn thạc sĩ ngành kế toán,  luận văn thạc sĩ ngành Luật,  Luận Văn Thạc sĩ ngành tiếng Anh thương mại , luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, và luận văn thạc sĩ ngành điều dưỡng

một số cam kết về dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của mình

Dịch vụ làm luận văn
Dịch vụ làm luận văn
 • Cam kết thực hiện tốt bày nội dung của bài luận văn hết sức có thể
 • Cam kết hướng dẫn các bạn học viên về những nội dung trong bài luận văn cũng như xử lý số liệu
 • Cam kết hoàn trả số tiền đã nhận từ học viên nếu như bài làm làm có vấn đề về hoặc
 • Cam kết bài làm của học viên là duy nhất và không đạo văn

Xin chân thành cảm ơn các học viên cũ đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của mình trong thời gian dài vừa qua và xin chào mừng các bạn học viên mới đang tiếp tục và sẽ làm đoạn văn

Các bạn sẽ được sử dụng dịch vụ làm việc nhiệt tình và trách nhiệm với các bạn

Mọi thắc mắc về tư vấn làm luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh về đề tài cũng như một số thắc mắc của các bạn học viên về vấn đề dịch vụ viết luận văn của mình các bạn có thể trao đổi qua Zalo hoặc qua số điện thoại

Liên hệ:

 • Dịch vụ làm Luận Văn, Báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp TRỌN GÓI, tư vấn
 • SĐT/0973.287.149
 • ZALO/0973.287.149
 • FACE 0973.287.149
 • EMAIL: sotailieu@gmail.com
 • Địa chỉ: 49/30/6 Lương Thế Vinh, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM

Dịch vụ sửa lỗi kiểm tra đạo văn luận văn, báo cáo thực tập, Turnitin

Dịch vụ sửa lỗi đạo văn, dịch vụ kiểm tra đạo văn Turnitin. Kiểm tra đạo văn (check đạo văn) là một trong những những những phương pháp được nhiều trường đại học áp dụng hiện nay. Nhằm đảm bảo nội dung bài viết của học sinh, sinh viên là duy nhất và không vi phạm bản quyền nội dung từ tác giá khác.

Kiểm tra đạo văn Turnitin là gì

Được dịch từ tiếng AnhTurnitin là một dịch vụ phát hiện đạo văn dựa trên Internet, thương mại của Mỹ được ra mắt vào năm 1997. (Turnitin is an American commercial, Internet-based plagiarism detection service launched in 1997) Wikipedia (tiếng Anh).

Phần mềm check đạo văn Turnitin hoạt động như thế nào?

 • Turnitin là phần mềm kiểm tra sự trùng lặp trên, cơ sở dữ liệu toàn hệ thống thông tin trên Internet, có nghĩa là tất cả những gì trên internet đều được Turnitin nhận biết là sẽ phát hiện ra tức thì.
 • Turnitin ngày càng check đạo văn khắt khe, trùng lặp nhẹ hoặc vô tình trùng lặp câu ngắn cũng bị xem là đạo văn.
 • Nếu tác giá có trích nguồn tham khảo đúng thì có cơ hội được turnitin cho qua đạo văn câu đó
 • Thời gian kiểm tra đạo văn thường tùy vào tài khoản, nếu tài khoản của giáo viên thì sẽ chek được nhanh hơn và nhiều bài cùng 1 lúc
 • còn tài khoản của học sinh, sinh viên thì chek lần đầu mất 15 phút, lần 2 mất 3 tiếng, lần 3 mất 1 ngày….

Lợi ích gì từ kiểm tra đạo văn Turnitin?

 • Giúp các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học có thể kiểm soát được tình trạng đạo văn đối với tất cả các sản phẩm học thuật được sản sinh ra từ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của mình.
 • Giúp các nhà khoa học có thể tự tin khi công bố các sản phẩm học thuật của mình trên các tạp chí khoa học.
 • Tránh được các vụ kiện tụng liên quan đến vấn đề đạo văn.

Tình trạng kiểm tra đạo văn bằng Turnitin hiện nay tại Việt Nam

kiểm tra đạo văn bằng turnitin
kiểm tra đạo văn bằng turnitin
 • Hiện nay tình trạng sinh viên Copy bài mẫu trên mạng internet khá phổ biến dẫn tới chất lượng bài làm làm không phản ánh đúng thực tế của học sinh sinh viên,  ngoài ra ra vô tình mắc phải lỗi  vi phạm bản quyền của các tác giả tả viết trước đó, do kiểm tra đạo văn bằng turnitin.
 • Tại Việt Nam đã từng xảy ra nhiều cuộc kiện tụng về vấn đề đạo văn, làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, thời gian và uy tín cá nhân.
 • Luật bản quyền cũng đã được sửa đổi thêm rất nhiều thông qua tại Quốc hội khóa 13, cho thấy vấn đề đạo văn ngày càng được chú ý và phạm luật.
 • Tuy nhiên ở mức độ học đường, sinh viên làm luận văn, báo cáo thực tập, trước tiên các bạn sinh viên sẽ chịu sự kỳ luật của nhà trường, các bài đạo văn sẽ không được công nhận kết quả.

Turnitin kiểm tra đạo văn có chính xác không?

Phần mềm kiểm tra đạo văn TURNITIN là một công cụ quốc tế và được các trường mua về sử dụng nhằm kiểm tra vấn đề đạo văn của sinh viên tại Việt Nam với các dạng bài như:
 • Khi sinh viên khi làm bài bài tiểu luận,
 • báo cáo thực tập,
 • chuyên đề tốt nghiệp,
 • khóa luận tốt nghiệp,
 • luận văn tốt nghiệp,
 • luận văn thạc sĩ,
 • luận án tiến sĩ…

Tuy nhiên thì phần mềm cũng không phải là con người và làm việc rất là cứng nhắc,  chắc có nhiều bạn sinh viên đã tự mình viết bài. Tuy nhiên khi kiểm tra đạo văn thì vẫn bị dính lỗi trên 20%. Các bạn sinh viên tự chek đạo văn hoặc cần đến dịch vụ kiểm tra đạo văn để biết kết quả của mình.

Cũng nhiều khi các bạn sinh viên sử dụng các bài mẫu trên mạng về rồi chỉnh sửa lại. Tuy nhiên kết quả cũng không được khả quan tại vì các phần mềm này đã được cập nhật rất nhiều phiên bản và có thể phát hiện ra ra lỗi đạo văn rất thông minh.

Trong quá trình viết thuê luận văn tốt nghiệp và viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên những năm gần đây,  cũng khá nhiều bạn sinh viên đã yêu cầu mình mình từ viết hoàn toàn để vượt qua chỉ số phần trăm của phần mềm ĐẠO VĂN

Có cách nào để để chống đạo văn, Cách sửa lỗi đạo văn không?

Cách sử dụng phần mềm turnitin Cách sử dụng phần mềm turnitin
Cách sử dụng phần mềm đạo văn turnitin

Chỉ có một cách duy nhất đó chính là các bạn sinh viên tự viết bài hoặc là tự sửa lại câu văn đó hoàn toàn thì các bạn sẽ vượt qua được các chỉ số phần trăm về đạo văn.

Cách đây 10 năm thì cũng có thể có một số thủ thuật. Tuy nhiên các phần mềm đã cập nhật update nhiều phiên bản mới  với tính năng phát hiện ĐẠO VĂN cực cao nên các thủ tục ngày xưa đã bị bị vô hiệu hóa.

Dịch vụ sửa lỗi kiểm tra đạo văn luận văn, báo cáo thực tập.

Tình hình càng ngày càng nhiều bạn sinh viên cần đến dịch vụ sửa lỗi đạo văn có nhu cầu sửa lỗi đạo văn, bởi vì hiện nay số lượng trường đại học áp dụng phần mềm kiểm tra đạo văn ngày càng nhiều.

Tại dịch cụ của mình, song song bên cạnh làm trọn gói bài luận văn và viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thì cũng có khá nhiều các bạn sinh viên có nhu cầu chỉnh sửa đạo văn xuống dưới 20%.

khi các bạn đã hoàn chỉnh bài bài luận văn rồi nhưng nhưng bởi vì lý do các bạn cũng copy nhiều nguồn khác nhau nên chỉ số đạo văn quá cao. Để chỉnh sửa lại vượt qua các chỉ số ĐẠO VĂN cũng cần khá nhiều thời gian,  nhiều khi sau khi chỉnh sửa bài viết lại mất đi chất lượng ban đầu.

Tuy nhiên mình vẫn đang có dịch vụ chỉnh sửa đạo văn những bài luận văn báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên.  Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu u chỉnh sửa đạo văn xuống

 • 10%
 • 15%
 • 20%

Hãy liên hệ với mình để được hỗ trợ ngay nhé: LH: ZALO/SDT 0973.287.149