Đề Tài: Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng

Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng. Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng dễ làm với các bạn sinh viên. Đề tài này, các bạn sinh viên đang công tác hoặc thực tập tại ngân hàng sẽ dễ dàng thu thập thông tin dữ liệu viết bài. 

Đối với đề tài “Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng” . Các bạn cần hiều rõ kiến thức lĩnh vực chuyên ngành, tài chính ngân hàng, hoạt động ngân hàng. Kế hoạch phát triển ngân hàng, giá trị sản phẩm,… Khi đã có đủ dữ kiện viết báo cáo tốt nghiệp, các bạn cần triển khai xây dựng Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng

Dưới đây là Mẫu đề cương viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài. Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Tại Ngân Hàng. Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên.

Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng
Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng

Xem thêm bài viết khác:

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp: Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng

Chương 1: Lý Luận Chung Về Tài Trợ Của Ngân Hàng Thương Mại Đối Với Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu

1.1. Lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu

1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu

1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu

1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu

1.2. Lý luận về tín dụng đối với hoạt động xuất nhập khẩu

1.2.1. Khái niệm về tài trợ xuất nhập khẩu

1.2.2. Ý nghĩa của việc tài trợ xuất nhập khẩu

1.2.3. Các quy định, quy chế tài trợ xuất nhập khẩu

1.2.4. Tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu

 • 1.2.4.1. Khái niệm, Vai trò của tín dụng ngân hàng
 • 1.2.4.2. Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM
 • 1.2.4.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM Việt Nam

1.3 Lý luận về tài trợ đối với hoạt động xuất nhập khẩu

1.3.1 Những vấn đề chung về tài trợ xuất nhập khẩu

 • 1.3.1.1 Khái niệm về tài trợ xuất nhập khẩu
 • 1.3.1.2 Ý nghĩa của tài trợ xuất nhập khẩu

1.3.2 Giới thiệu các dịch vụ của hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu

 • 1.3.2.1 Dịch vụ nhờ thu chứng từ hàng xuất nhập khẩu
 • 1.3.2.2 Thông báo thư tín dụng chứng từ
 • 1.3.2.3 Thông báo kèm xác nhận L/C
 • 1.3.2.4 Chuyển nhượng thư tín dụng chứng từ
 • 1.3.2.5 Nhận bộ chứng từ để thanh toán L/C
 • 1.3.2.6 Chiết khấu bộ chứng từ để thanh toán L/C

Chương 2: Phân Tích Thực Trạng Tài Trợ Đối Với Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín

2.1 Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

 • 2.1.1.1 Quá trình hình thành
 • 2.1.1.2 Mô hình tổ chức và năng lực kinh doanh

2.1.2 Mạng lưới, cơ cấu tổ chức và các loại hình sản phẩm, dịch vụ

 • 2.1.2.1 Mạng lưới
 • 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức

2.1.3. Các loại hình sản phẩm, dịch vụ

 • 2.1.3.1 Nhóm sản phẩm tiền gửi
 • 2.1.3.2 Nhóm sản phẩm cấp tín dụng
 • 2.1.3.3 Nhóm sản phẩm dịch vụ tài khoản và thanh toán trong nước
 • 2.1.3.4 Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế
 • 2.1.3.5 Nhóm sản phẩm thẻ
 • 2.1.3.6 Nhóm sản phẩm E-Banking
 • 2.1.3.7 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân quỹ và quản lý tiền tệ
 • 2.1.3.8 Nhóm sản phẩm khác

2.1.4 Định hướng phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

2.2 Phân ích hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

2.2.1 Hình thức tài trợ xuất nhập khẩu

2.2.2 Quy định tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

 • 2.2.2.1 Mục đích cho vay
 • 2.2.2.2 Đối tượng cho vay
 • 2.2.2.3 Nguyên tắc vay vốn
 • 2.2.2.4 Điều kiện vay vốn
 • 2.2.2.5 Thời hạn cho vay
 • 2.2.2.6 Lãi suất cho vay
 • 2.2.2.7 Phương thức cho vay
 • 2.2.2.8 Mức cho vay

2.2.3 Quy định về quy trình nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

 • 2.2.3.1 Quy trình thanh toán L/C xuất nhập khẩu
 • 2.2.3.2 Quy trình thanh toán nhờ thu

2.2.4 Quy trình thực hiện tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

 • 2.2.4.1 Thủ tục tài trợ
 • 2.2.4.2 Thẩm định hồ sơ
 • 2.2.4.3 Lập tờ trình
 • 2.2.4.4 Phát tiền vay
 • 2.2.4.5 Kiểm tra và xử lý nợ vay
 • 2.2.4.6 Tính lãi, thu lãi, thu nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, chuyển nợ quá hạn
 • 2.2.4.7. Thanh lý hợp đồng tín dụng
 • 2.2.5 Kết quả thực hiện tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
 • 2.2.5.1 Tình hình nguồn vốn tự huy động
 • 2.2.5.2 Tình hình hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
 • 2.2.5.3 Doanh số cho vay xuất nhập khẩu
 • 2.2.5.4 Tình hình thu nợ cho vay xuất nhập khẩu
 • 2.2.5.5 Tình hình dư nợ, nợ xấu
 • 2.2.5.6 Những mặt tích cực đạt được

Chương 3: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Tài Trợ Đối Với Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Của Các Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín

3.1 Định hướng hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam Thương Tín

3.2 Các giải pháp đề xuất trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam Thương Tín

 • 3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu
 • 3.2.2.Hoàn thiện và đa dạng hóa các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp
 • 3.2.3 Nâng cao chất lượng nhân viên Ngân hàng
 • 3.2.4 Phòng ngừa rủi ro tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
 • 3.2.5 Hoàn thiện quy trình cho vay đối với khách hàng khi giao dịch tại NH
 • 3.2.6 Thực hiện chính sách khách hàng phù hợp
 • 3.2.7 Tuyên truyền, quảng bá tiếp thị hoạt động tàitrợ XK

3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu

 • 3.3.1 Kiến nghị đối với ngân hàng thương mại cổ phần việt nam Thương Tín
 • 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ

Kết Luận

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngân Hàng

Để viết bài báo cáo tốt nghiệp ngành ngân hàng với đề tài: Hoạt Động Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng“. Thì các bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức viết bài. Ngoài việc thực tập, thu thập dữ liệu thông tin để phục vụ chuyện viết bài báo cáo tốt nghiệp.

Các bạn cũng cần có cho mình những kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản,… để trình bày bài báo cáo thực tập theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn. Nhiều bạn sinh viên do bận rộn công việc tại công ty, vướng bận chuyện gia đình. Lại có bạn học lên thạc sĩ và nhiều lí do khác khiến quá trình hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp. 

Nên các bạn đã có nhu cầu Thuê Người Làm Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngân Hàng và sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập tại Baocaothuctap.net. Tại đây, có nhiều gói dịch vụ giá cả hợp lí, phù hợp với nhu cầu của từng người. 

Để được tư vấn và hỗ trợ viết bài, các bạn liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149 – Gặp Thủy.

Đề tài: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng

Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng. Là đề tài viết báo cáo thực tập ngành Quản Trị Nhân Sự dễ làm. Với các bạn sinh viên chuẩn bị viết báo cáo. Các bạn sinh viên đang thực tập hoặc công tác tại công ty xây dựng, dễ dàng nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành. 

Trong quá trình làm việc tại công ty, các bạn sẽ nắm rõ hơn về tổ chức nhân sự, tình hình kinh doanh công ty. Cơ cấu công ty, kế hoạch kinh doanh của công ty,… Khi đã có đầy đủ thông tin dữ liệu, việc tiếp theo các bạn cân làm là xây dựng đề cương viết báo cáo thực tập.

Dưới đây là đề cương mẫu viết báo cáo thực tập ngành Quản trị nhân sự. Với đề tài: “Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại CTY Xây Dựng”. Mà vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn, nếu bạn nào có nhu cầu triển khai đề tài này hoặc đề tài khác. 

Hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149

Đề cương viết báo cáo thực tập: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Xây Dựng

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự

 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Cơ cấu tổ chức
 • 1.2.4. Tình hình nhân sự trong giai đoạn 2018 – 2020

1.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018 – 2020

1.4. Vai trò của công tác đánh giá kết quả công việc của nhân viên đối với sự phát triển của Công ty

Chương 2: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

2.1. Quy trình đánh giá kết quả công việc của nhân viên tại Công Ty TNHH Thương Mại – Xây Dựng

 • 2.1.1. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả công việc
 • 2.1.2. Triển khai thực hiện đánh giá kết quả công việc
 • 2.1.3. Sử dụng kết quả đánh giá công việc

2.2. Nhận xét quy trình đánh giá kết quả công việc của nhân viên tại công ty

 • 2.2.1. Điểm mạnh
 • 2.2.2. Điểm yếu và nguyên nhân 

Chương 3: Một Số Đề Xuất Cải Thiện Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

3.1. Triển vọng đối với việc phát triển hoạt động đánh giá kết quả công việc của Công ty TNHH Thương mại – xây dựng

 • 3.1.1. Cơ hội
 • 3.1.2. Thách thức

3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển công tác đánh giá kết quả công việc của
Công ty xây dựng

 • 3.2.1. Mục tiêu
 • 3.2.2. Định hướng

3.3. Một số đề xuất nhằm cải thiện công tác đánh giá kết quả công việc của Công ty

 • 3.3.1. Cải thiện chu kỳ đánh giá kết quả công việc
 • 3.3.2. Điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá công việc
 • 3.3.3. Hỗ trợ đào tạo thêm cho người đánh giá công việc

Xem thêm bài viết liên quan:

Dịch vụ viết báo cáo thực tập quản trị nhân sự
Dịch vụ viết báo cáo thực tập quản trị nhân sự

Cách làm báo cáo thực tập ngành Quản Trị Nhân Sự với đề tài: Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nhân Viên tại Công Ty

1. Lý do chọn đề tài: “Quy trình đánh giá kết quả công việc nhân viên tại công ty”

Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang từng bước tham gia tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế, xu hướng toàn cầu hoá với đặc trưng nền kinh tế trí tuệ. Khoa học công nghệ phát triển mạnh, vì vậy nhân lực nói chung đã trở thành một trong những nguồn lực không thể thiếu được trong mỗi Công ty. Và quản trị nhân lực đã và đang là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động quản lý của mọi tổ chức, doanh nghiệp. Trong số những hoạt động đó, đánh giá kết quả công việc được coi là một trong những công tác quản lý nguồn nhân lực quan trọng và được thực hiện trong tất cả các tổ chức.

Công tác này không chỉ phục vụ nhiều mục tiêu quản trị nhân lực mà còn trực tiếp cải thiện hiệu quả thực hiện công việc của người lao động. Việc đánh giá được thực hiện một cách hệ thống, rõ ràng, chính xác sẽ giúp cho tổ chức đạt được kết quả kinh doanh cao. Giúp nhà quản lý có căn cứ để đưa ra được các quyết định, chính sách nhân sự đúng đắn. Đồng thời có được đội ngũ lao động nhiệt tình, tận tâm hết lòng với công việc và muốn gắn bó lâu dài với tổ chức.

Tuy nhiên, đôi lúc công tác này vẫn có thể dẫn đến những mâu thuẫn trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp, giữa lãnh đạo với người lao động. Giữa những người lao động với nhau, gây tâm lý chán nản, không làm việc, hoặc làm việc một cách chống chế và kết thúc là sự ra đi của những nhân viên giỏi.

Vì những lý do trên, sinh viên quyết định lựa chọn đề tài “Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Tại Công Ty Xây Dựng

Đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc

Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc. Là đề tài viết báo cáo thực tập ngành Quản Trị Kinh Doanh dễ làm đối với các bạn sinh viên chuẩn bị làm báo cáo thực tập.

Nếu các bạn vẫn còn do dự không biết chọn đề tài viết báo cáo thực tập ngành Quản Trị Kinh Doanh thì có thể tham khảo đề tài này. Với đề tài: “Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phân May Mặc”, các bạn sẽ dễ dàng thu thập thông tin viết bài như: Tổ chức kinh doanh của công ty, giá trị sản phẩm. Thị trường kinh doanh công ty, công tác truyền thông công ty,.. 

Các bạn đang thực tập tại doanh nghiệp may mặc khi thu thập đủ thông tin rồi sẽ tiến hành viết đề cương báo cáo thực tập với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phân May Mặc. Dưới đây, là một đề cương mẫu viết báo cáo tốt nghiệp Quản Trị Kinh Doanh với đề tài trên. 

Đề cương viết báo cáo thực tập ngành QTKD với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc

Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Công Ty Cổ Phần May Mặc

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

 • 1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty 
 • 1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty cổ phần may     

1.2. Địa vị pháp lý và nhiệm vụ kinh doanh

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

1.4. Các nguồn lực chủ yếu

 • 1.4.1. Cơ sở hạ tầng
 • 1.4.2. Máy móc thiết bị
 • 1.4.3. Nguồn nhân lực

1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm

Chương 2: Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc

2.1. Đặc điểm các mặt hàng kinh doanh của công ty cổ phần may mặc

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty

 • 2.2.1. Các yếu tố bên ngoài
 • 2.2.2. Các yêu tổ bên trong

2.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may mặc

 • 2.3.1. Về chỉ tiêu lợi nhuận
 • 2.3.2. Về chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
 • 2.3.3. Về chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động

2.4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may mặc

Chương 3: Nhận Xét Và Kết Luận

3.1. Nhận xét chung

3.2. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

3.3. Một số đề xuất cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Xem thêm bài viết liên quan:

 

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngành QTKD
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngành QTKD

Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Vietbaocaothuctap.net

Để hoàn thiện bài báo cáo thực tập với đề tài: “Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc“. Ngoài việc phải thu thập thông tin dữ liệu làm bài, thì các bạn cần có thêm những kỹ năng khác. Ví như kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản,.. để trình bày bài báo cáo thực tập ngành Quản Trị Kinh Doanh của mình đúng với yêu cầu GVHD đưa ra.

Một bài báo cáo thực tập với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Mặc. Hoặc đề tài khác, các bạn phải đầu tư nhiều thời gian, công sức. Nhưng, có một số bạn vì một vài lí do nào đó không thể hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp ngành Quản Trị Kinh Doanh. 

Nên đã có nhu cầu Thuê Người Viết Báo Cáo Thực Tập tại Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Trị Kinh Doanh tại vietbaocaothuctap.net. Để được tư vấn về giá cả và làm bài các bạn hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149 

Cách làm báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh với đề tài: Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phân May Mặc

 1. Lí do chọn đề tài

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến những sự thay đổi lớn trong quá trình hội nhập với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, kinh tế Việt Nam chuyển dần sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song song với đó, cũng làm phát sinh nhiều yêu cầu và thách thức mới cho các công ty, đòi hỏi các công ty phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.

Để hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý công ty thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yêu của công ty nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lại và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng công ty.

Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần may, em đã lựa chọn đề tài “Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần May Mặc” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Đề tài: Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty

Đề tài:”Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty” là một đề tài viết báo cáo thực tập phù hợp với sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh – lĩnh vực Bán Hàng. Phù hợp với các bạn sinh viên đang công tác hoặc thực tập tại công ty.

Vì các bạn có thể nắm rõ lĩnh vực nghiên cứu, tình hình hoạt động của công ty, giá trị sản phẩm công ty, thị trường kinh doanh của công ty, … để có thể phục vụ cho việc viết bài báo cáo thực tập với đề tài: “Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty”

Khi đã có đầy đủ số liệu thông tin thì các bạn cần phải xây dựng đề cương viết báo cáo thực tập ngành Quản Trị Bán Hàng, dưới đây là mẫu đề cương viết báo cáo thực tập với đề tài: “Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty” mà Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các ban tham khảo:

Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập với đề tài: Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty

Chương 1. Giới thiệu Công ty CPTĐ đầu tư và phát triển G6 và thị trường môi giới bất động sản tại Việt Nam.

 1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Giới thiệu về công ty

1.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược

1.1.3. Tình hình nguồn lực

Cơ cấu tổ chức (trong đó trình bày rõ ai, bộ phận nào phụ trách và tham gia vào hđ td)

1.2.  Thị trường bất động sản tại Hà Nội

1.2.1. Tình hình cạnh tranh (cũng ảnh hưởng tới việc thu hút nhân sự giỏi)

12.2. Đặc điểm hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn Hà Nội

Chương 2: Thực trạng hoạt động tuyển dụng lực lượng bán hàng của Công ty CPTĐ đầu tư và phát triển G6

2.1.  Hoạt động tuyển dụng của …

2.1.1. Quy trình tuyển dụng lực lượng bán hàng của công ty

2.1.2. Lên kế hoạch tuyển dụng lực lượng bán hàng

2.1.3.Thu hút và tuyển chọn LLBH

2.1.4. Đánh giá và lựa chọn LLBH

2.2. Đánh giá thực trạng hoạt động TD….

2.2.1. Đánh giá từ phía nhà tuyển dụng

(khai thác dữ liệu PV sâu lãnh đạo phòng ban cty)

2.2.2. Đánh giá từ phía người được tuyển dụng

– Tìm hiểu đánh giá của họ về đầy đủ các bước trong quy trình td: nguồn tuyển dụng biết đến là nguồn nào? Thông tin td ra sao? Thu hút ko? Quy trình thế nào? Đánh giá td công bằng hay ko?…..

Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng lực lượng bán hàng của Công ty

3.1.Lên kế hoạch tuyển chọn

3.1.1 Đánh giá nhu cầu của nhân sự bán hàng

3.1.2. Phân tích công việc và quyết định các tiêu chí tuyển chọn

3.1.3. Lập chiến lược tuyển chọn

3.2. Thu hút và tuyển chọn lực lượng bán hàng

3.2.1. Mục tiêu của việc thu hút và tuyển chọn nhân viên bán hàng

3.2.2. Các nguồn tuyển chọn nhân viên bán hàng

3.4. Đánh giá và lựa chọn nhân viên bán hàng

3.4.1. Sử dụng các kỹ thuật đánh giá

3.4.2. Đánh giá và lựa chọn cuối cùng

Tuyển dụng lực lượng bán hàng
Tuyển dụng lực lượng bán hàng

Xem thêm bài viết khác:

Cách làm báo cáo thực tập với đề tài: Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty

Theo thống kê khảo sát thị trường (của ai, năm nào) hiện nay cho thấy, sự gia tăng về nhu cầu sở hữu nhà ở trên thị trường đang ngày càng lớn, trong khi thực tế quỹ đất ở các trung tâm thành phố lớn lại đang dần thu hẹp, điều này khiến cho các căn hộ chung cư có diện tích vừa và nhỏ trở nên phổ biến và được ưa chuộng hàng đầu trên thị trường. Nhận thấy được nguồn cầu lớn, các nhà đầu tư đã khởi động xây dựng hàng loạt các dự án chung cư để đáp ứng nhu cầu. Trong thời gian này, hàng loạt các công ty môi giới, sàn bất động sản lớn nhỏ thành lập và ngày càng cạnh tranh khốc liệt để tranh giành nhau miếng bánh lợi nhuận. Đã có rất nhiều các công ty có bước tiến đột phá, thành công và trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu khi đưa ra quyết định mua của khách hàng, nhưng cũng có không ít những doanh nghiệp không trụ được và tuyên bố rút lui.

Đối với nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực khác sự thành công của một doanh nghiệp dựa vào các yếu tố như: thương hiệu, sản phẩm, chiến lược marketing là hơn cả. Nhưng đối với lĩnh vực môi giới bất động sản có thể nói yếu tố quan trọng nhất để tạo lên sự thành công là ở con người, là ở đội ngũ nhân viên, lực lượng bán hàng. Nhân viên bán hàng là bộ mặt của doanh nghiệp, họ là những người trực tiếp tiếp xúc, trực tiếp tư vấn, bán hàng cho khách hàng. Lực lượng bán hàng là liên kết giữa công ty và khách hàng của mình và là chìa khóa để phát triển kinh doanh và đem lại lợi nhuận.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngành Quản Trị Bán Hàng tại Vietbaocaothuctap.net

Bởi vì quá bận rộn với công việc kinh doanh, chuyện gia đình, có bạn lại học song song 2 bằng, và nhiều lí do khác khiến quá trình viết bài báo cáo thực tập ngành Quản Trị Bán Hàng vời đề tài: “Hoàn Thiện Hoạt Động Tuyển Dụng Lực Lượng Bán Hàng Tại Công Ty” của các bạn sinh viên bị gián đoạn. 

Vì vậy, Vietbaocaothuctap.net đã có Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Thực Tập nhằm hỗ trợ các bạn hoàn thiện tốt bài báo cáo thực tập ngành Quản Trị Bán Hàng của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ tư vấn đề tài khác các bạn liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149

Họ là người xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. Họ cũng là người cung cấp thêm các giá trị cho khách hàng trong suốt quá trình mua và sau mua. Hoạt động bán hàng sẽ cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bán hàng ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của doanh nghiệp (dẫn nguồn cho nhận định). Lực lượng bán hàng thực sự quan trọng, các doanh nghiệp cần có đội ngũ bán hàng giỏi, ưu tú để có thể phát triển lâu dài trong tương lai. Để có được đội ngũ bán hàng giỏi buộc các doanh nghiệp phải đề ra chiến lược tuyển dụng cụ thể có hiệu quả cao.

Tuy nhiên, như đã nói ở, nhu cầu căn hộ tăng mạnh, trên thị trường thì ngày càng cạnh tranh gay gắt đòi hỏi đội ngũ nhân sự đông đảo và chuyên nghiệp. Hiện nay đội ngũ bán hàng của công ty còn gặp nhiều vấn đề, số lượng  nhân sự chưa ổn định, đầu vào nhân sự không đều, lệch nhau nhiều về trình độ, kinh nghiệm bán hàng. Nhận thức khâu tuyển chọn nhân viên bán hàng có nhiều mặt hạn chế, chưa có chiến lược rõ ràng, vì vậy tác giả lựa chọn đề tài “Tuyển dụng lực lượng bán hàng căn hộ chung cư cho Công ty CPTĐ đầu tư và phát triển G6” – sửa tên đề tài cho đúng như ở trên nhằm tìm ra những mặt tốt và mặt yếu trong hoạt động …. Từ đó tạo bàn đạp đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng lực lượng bán hàng của doanh nghiệp

Đề tài: Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn, HOT 2021

Đề tài viết báo cáo thực tập: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” là một đề tài dễ đạt điểm cao dành cho các bạn sinh viên học ngành Kế Toán, đang công tác hoặc thực tập tại Khách Sạn.

Bởi vì một khách sạn được xây dựng và phát triển mạnh phải cần phải thông kê được các khoản thu chi, tổng hợp lại các chứng từ hóa đơn, kiểm kê lại tài chính của doanh nghiệp. Các bạn khi thực tập ở bộ phận Kế Toán tại khách sạn sẽ làm những việc báo cáo doanh thu, báo cáo các khoản giảm trừ doanh thu không cần thiết,… 

Nên, đối với các bạn sinh viên học ngành Kế Toán chuẩn bị viết báo cáo thực tập thì đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” là một đề tài khó có thể bỏ qua bởi tính thực tế và dễ làm của nó.

Dưới đây, là đề cương mẫu viết báo cáo thực tập ngành Kế Toán với đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” mà Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên tham khảo:

Đề cương viết báo cáo thực tập: Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn, Điểm Cao 2021

Chương 1: Giới Thiệu Khái Quát Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn

Sơ Lược Về Khách Sạn Thiên Thảo

 • 1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
 • 1.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 1.1.3 Tổ chức sản xuất kinh doanh
 • 1.1.4 Tổ chức quản lý của đơn vị
 • 1.1.5 Chiến lược, phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai

Giới Thiệu Công Tác Kế Toán Tại Đơn Vị

2.1 Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị, gồm:

 •   1.2.1.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
 •   1.2.1.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
 •   1.2.1.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán
 •   1.2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2 Các chính sách kế toán chủ yếu của đơn vị, gồm:

 •   1.2.2.1 Chính sách kế toán đối với TSCĐ
 •   1.2.2.2 Chính sách kế toán đối với HTK
 •   1.2.2.3 Chính sách kế toán đối với các khoản trả trước
 •   1.2.2.4 Chính sách kế toán đối với các khoản dự phòng
 •   1.2.2.5 Chính sách kế toán đối với các giao dịch ngoại tệ
 •   1.2.2.6 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, giá vốn…

Chương 2: Thực Trạng Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn

 • Các phương thức cung cấp dịch vụ tại công ty
 • Kế toán các khoản doanh thu

2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

 •   2.2.1.1 Nội dung
 •   2.2.1.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty
 •   2.2.1.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty
 •   2.2.1.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ

 •   2.2.2.1 Nội dung
 •   2.2.2.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty
 •   2.2.2.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty
 •   2.2.2.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

2.2.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu

 •   2.2.3.1 Nội dung
 •   2.2.3.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty
 •   2.2.3.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty
 •   2.2.3.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

2.3 Kế toán chi phí

 2.3.1 Chi phí bán hàng

 •   2.3.1.1 Nội dung
 •   2.3.1.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty
 •   2.3.1.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty
 •   2.3.1.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

  2.3.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp

 • 2.3.2.1 Nội dung
 • 2.3.2.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty
 • 2.3.2.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty
 • 2.3.2.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

   2.3.3 Chi phí khác

 • 2.3.3.1 Nội dung
 • 2.3.3.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty
 • 2.3.3.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty
 • 2.3.3.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

   2.3.4 Chi phí thuế thu nhập hiện hành

 • 2.3.3.1 Nội dung
 • 2.3.3.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty
 • 2.3.3.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty
 • 2.3.3.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

Chương 3: Nhận Xét Và Kiến Nghị Nhằm Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn

 • Nhận xét

1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.1.3 Nguyên nhân hạn chế

 • Kiến nghị

Kết luận

Xem thêm các bài viết liên quan:

Kế toán doanh thu và chi phí tại khách sạn
Kế toán doanh thu và chi phí tại khách sạn

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trọn Gói

Để hoàn thiện bài báo cáo thực tập với đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” thì các bạn sinh viên ngoài việc soạn thảo đề cương thì cần phải nắm rõ các thông tin như: Thông tin kinh doanh tại khách sạn, mô hình khách sạn, dịch vụ khách sạn, chất lượng sản phẩm khách sạn cung cấp,…  

Ngoài ra, để viết bài báo cáo thực tập ngành Kế Toán với đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” các bạn sinh viên cần phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để thực tập và viết bài. Bởi vì, các bạn không chỉ thu thập thông tin, số liệu, nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành mà cần trang bị cho bản thân kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng trình bày bố cục bài báo cáo đúng với yêu cầu của trường, phân tích chính xác, lập luận chặt chẽ,…

Vời lượng thời gian bỏ ra để hoàn thiện bài báo cáo thực tập ngành Kế Toán với đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” là rất lớn, các bạn sinh viên thời nay tuy rằng còn trẻ nhưng đã xông pha kinh doanh nên bận rộn hơn hẳn, có bạn vướng bận chuyện gia đình, bạn lại học cùng lúc nhiều bằng đại học,… và nhiều lí do khác khiến các bạn bận rộn. Nên thế, các bạn đã tìm đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán tại Vietbaocaothuctap.net.

Ở Vietbaocaothuctap.net có nhiều gói dịch vụ từ trọn gói cho đến gói nhỏ lẻ với các mức giá phù hợp từng nhu cầu của các bạn sinh viên. Nên các bạn hãy liên lạc đến SĐT ZALO: 0973 287 149 – gặp Thủy để được tư vấn tốt nhất nha.

 

Đề tài: Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Dịch Vụ Của Nhà Hàng Pizza

Đề tài báo cáo thực tập: “Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Dịch Vụ Của Nhà Hàng Pizza” là phù với với các bạn sinh viên học ngành Nhà Hàng Khách Sạn có mong muốn đạt điểm cao. Bởi vì tính thực tế và thích hợp với các bạn sinh viên đang công tác hoặc đang thực tập tại nhà hàng cung cấp thức ăn nhanh. 

Các bạn phải nắm rõ: Mô hình kinh doanh, chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ, giá trị sản phẩm, cơ cấu tổ chức tại nhà hàng,… Ngoài ra, các bạn phải nghiên cứu kỹ về lĩnh vực chuyên ngành, thu thập thông tin số liệu để viết bài. Sau đấy, khi mọi công tác chuẩn bị đều đã xong, các bạn phải xây dựng đề cương viết báo cáo thực tập với đề tài: “Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Dịch Vụ Của Nhà Hàng Pizza” để định hướng đi của bài trước khi triển khai viết bài báo cáo thực tập.

Dưới đây là đề cương mẫu viết báo cáo thực tập với đề tài: “Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Dịch Vụ Của Nhà Hàng Pizza”

 

nâng cao chất lượng phẩm dịch vụ của nhà hàng
nâng cao chất lượng phẩm dịch vụ của nhà hàng

Xem thêm các bài viết liên: 

Đề cương viết báo cáo thực tập: Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Dịch Vụ Của Nhà Hàng Pizza

Chương 1: Cơ sở lí luận về nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ:

 • Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Khái niệm chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 • Đặc điểm của chất lượng, dịch vụ .
  • Các rủi ro trong việc đo lường và đánh giá.
  • Các yếu tố cần có trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
  • Cơ sở vật chất kỹ thuật.
  • Trình độ của đội ngũ nhân viên.
  • Quy trình phục vụ.
  • Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Mục tiêu của việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 • Những ai cần thực hiện nâng cao chất lượng, dịch vụ.
 • Tiêu chí đánh giá chất lượng, dịch vụ.
  • Trang trí và kỹ năng phục vụ.
  • Thái độ và tốc độ phục vụ.
  • Chất lượng món ăn và chất lượng phục vụ đi kèm.
  • Các tiêu chí đảm bảo vệ sinh.
 • Ý nghĩ của việc nâng cao chất lượng, dịch vụ.

Chương 2: Thực tiễn tình hình chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại nhà hàng Pizza

2.1 Tổng quan về nhà hàng.

 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.
 • 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh.
 • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của nhà hàng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cấp.
 • 2.1.4 Kết quả kinh doanh của nhà hàng từ 2018 đến 2020.

2.2 Thực tế về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của nhà hàng Pizza Hut – chi nhánh Phạm văn thuận.

 • 2.2.1 Trang thiết bị trong nhà hàng.
 • 2.2.2 Đội ngũ nhân sự.
 • 2.2.3 Quy trình phục vụ.
 • 2.2.4 Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Chương 3: Nhận xét và đánh giá

3.1 Nhận xét về tình hình chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại nhà hàng.

 • 3.1.1 Ưu điểm.
 • 3.1.2 Nhược điểm.

3.2 Một số đề xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại nhà hàng

 • 3.2.1 Nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên.
 • 3.2.2 Làm tăng sự hài lòng của khách hàng.
 • 3.2.3 Nâng cao cơ sở vật chất.
 • 3.2.4 Làm tăng uy tín cho nhà hàng.

Cách làm báo cáo thực tập với đề tài: Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Dịch Vụ Của Nhà Hàng Pizza 

Để viết một bài báo cáo thực tập ngành Nhà Hàng Khách Sạn với đề tài: “Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Dịch Vụ Của Nhà Hàng Pizza” các bạn sẽ mất khá nhiều thời gian và đầu tư rất nhiều công sức để hoàn thiện.

Ngoài thu thập thông tin số liệu viết báo cáo thực tập ngành Nhà Hàng Khách Sạn ra thì các bạn sinh viên cũng cần trang bị cho bản thân các kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, phân tích sắc bén, lập luận chính xác, trình bày bố cục đúng với yêu cầu của nhà trường đưa ra,…và thêm nhiều điều nữa.

Nhưng do thời gian có hạn, công việc lại quá bận rộn khiến các bạn sinh viên không có thời gian viết bài báo cáo thực tập. Vì vậy đã có nhu cầu tìm đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Ngành Nhà Hàng Khách Sạn tại Vietbaocaothuctap.net. Tại đây, có nhiều gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng bạn sinh viên, giá cả phải chăng và đảm bảo chất lượng. 

Các bạn liện hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhé!

Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất

Đề tài viết chuyên đề thực tập: “Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất” là một trong những đề tài thích hợp dành cho các bạn sinh viên đang thực tập tại công ty Nội Thất. Bởi vì, khi thực tập ở công ty nội thất các bạn sẽ dễ dàng nghiên cứu các vấn đề để viết bài như: Tổ chức hệ thống sổ kế toán, Hoạt động kinh doanh tại công ty, giá trị sản phẩm, công tác bán hàng, công tác thu chi nguyên vật liệu,… 

Như thế, các bạn mới có được thông tin, số liệu, chứng từ để viết bài chuyên đề thực tập ngành Kế Toán với đề tài: “Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất“. Khi các bạn thu thập được tất cả tài liệu, thông tin để viết bài rồi thì sẽ tiến hành viết đề cương chuyên đề thực tập và dựa vào đó để triển khai viết một bài chuyên đề thực tập ngành Kế Toán hoàn chỉnh. 

Thì ở bài viết này, Vietbaocaothuctap.net chia sẻ đến với các bạn sinh viên ngành Kế Toán mẫu đề cương làm chuyên đề thực tập với đề tài:“Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất”, mời các bạn đón đọc và tiếp tục theo dõi các bài viết mới của mình!

Đề cương làm chuyên đề thực tập: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Tổ Chức Hạc Toán Nguyên Vật Liệu Trong Doanh Nghiệp:

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp

 • 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu
 • 1.1.2. Vị trí của nguyên vật liệu
 • 1.1.3. Phân loại và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu:
 • 1.1.4. Nguyên tắc đánh giá và cách đánh giá nguyên vật liệu

1.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

 • 1.2.1. Chứng từ kế toán
 • 1.2.2. Sổ chi tiết nguyên vật liệu:
 • 1.2.3. Các phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu

1.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.3.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật iệu theo phương pháp kê khai thường xuyên:

1.3.2. Trường hợp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ

1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và ghi sổ kế toán

Chương 2: Thực Trạng Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất:

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Hải Âu

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
 • 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất- kinh doanh của công ty
 • 2.1.4. Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của công ty

2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Hải Âu

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty

2.3. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Hải Âu

 • 2.3.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.2. Đặc điểm tính giá và luân chuyển nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.4. Chứng từ kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.5. Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.3.6. Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty

Chương 3: Hoàn Thiện Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất:

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu và phương hướng hoàn thiện tại Công ty

 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Nhược điểm
 • 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

 • 3.2.1. Hoàn thiện chứng từ sử dụng
 • 3.2.2. Hoàn thiện sổ sách sử dụng
 • 3.2.3. Hoàn thiện phương pháp tính giá xuất kho
 • 3.2.4. Hoàn thiện tài khoản sử dụng
 • 3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm kê NVL
 • 3.2.6. Điều kiện thực hiện các giải pháp

KẾT LUẬN.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty nội thất
Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty nội thất

Xem thêm bài liên viết liên quan: 

Cách làm chuyên đề thực tập với đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty 

Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp:

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu

1.1.1.1. Khái niệm:

Nguyên vật liệu là đối tượng lao động đã được thay đổi do lao động có ích tác động vào nó. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động nhưng không phải bất cứ một đối tượng lao động nào cũng là nguyên vật liệu mà chỉ trong điều kiện đối tượng lao động mà do lao động làm ra thì mới hình thành nguyên vật liệu.

Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh giá trị nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo nên giá trị của sản phẩm dịch vụ tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì giá trị nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong giá trị sản phẩm.

1.1.1.2. Đặc điểm của nguyên vật liệu:

Về mặt hiện vật: Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, nguyên vật liệu chỉ tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh và khi tham gia vào quá trình sản xuất nguyên vật liệu được tiêu dùng toàn bộ.

Về mặt giá trị: Giá trị của nguyên vật liệu chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm mới được tạo ra.

1.1.2. Vị trí của nguyên vật liệu

            Quá trình sản xuất là sự kết hợp của ba yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Đối tượng lao động (Chủ yếu là nguyên vật liệu) một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được trong quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất để hình thành nên sản phẩm.

Việc cung cấp nguyên vật liệu có đầy đủ kịp thời hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Sản xuất sẽ không thể tiến hành được nếu như không có nguyên vật liệu. Nhưng khi đã có nguyên vật liệu rồi thì sản xuất có thuận lợi hay không lại phụ thuộc chất lượng nguyên vật liệu. Ngoài ra, việc tuân thủ các biện pháp kỹ thuật trong việc tạo ra sản phẩm cần phải hết sức chú ý đến chất lượng sản phẩm. Đó là yêu cầu quan trọng mà các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải quan tâm trong nền kinh tế thị trường. Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí để tạo ra sản phẩm, cho nên việc kiểm tra chi phí nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng tác động tới giá thành của sản phẩm và chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp sản xuất.

Sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường phải lấy thu nhập bù đắp chi phí và có lãi thì doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm cũng đồng nghĩa với việc giảm chi phí nguyên vật liệu một cách hợp lý. Như vậy, nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và sống còn của doanh nghiệp.

Mặt khác, xét về vốn thì nguyên vật liệu là thành phần quan trọng của vốn lưu động trong doanh nghiệp đặc biệt là vốn dự trữ. Để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn cần phải tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động và điều đó không thể tách rời việc dự trữ và sử dụng hợp lý nguyên vật liệu một cách tiết kiệm.

1.1.3. Phân loại và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu:

1.1.3.1. Phân loại

 1. Căn cứ vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong sản xuất, nguyên vật liệu được chia thành các loại sau:

* Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những nguyên vật liệu sau quá trình gia công chế biến sẽ thành thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm (Bông cho nhà máy dệt, xi măng, sắt thép cho các công trình xây dựng cơ bản…). Ngoài ra, thuộc nguyên vật liệu chính còn bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài để tiếp tục chế biến.

* Vật liệu phụ: Là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ trong sản xuất, được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, hình dáng, phục vụ hoạt động của các tư liệu hay phục vụ cho lao động của công nhân viên chức (Dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, xà phòng, giẻ lau…).

* Nhiên liệu, năng lượng: Là những thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh như than, củi, xăng dầu, hơi đốt khí đốt…

* Phụ tùng thay thế: Là những chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa và thay thế cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển.

* Vật liệu và thiết bị xây dựng: Cơ bản bao gồm các loại và thiết bị (Cẩu lắp, không cẩu lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ…) mà các doanh nghiệp mua nhằm đầu tư cho xây dựng cơ bản.

Theo cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được nội dung kinh tế cùng chức năng của từng loại nguyên vật liệu và từ đó có phương hướng và biện pháp quản lý thích hợp đối với từng loại nguyên vật liệu.

 1. Phân loại nguyên vật liệu theo nguồn hình thành

* Nguồn từ bên ngoài nhập vào: Chủ yếu là mua ngoài, liên doanh, tặng, biếu.

* Nguồn tự sản xuất:

Cách phân loại này có tác dụng làm căn cứ để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch mua và dự trữ nguyên vật liệu làm cơ sở xác định giá vốn thực tế của nguyên vật liệu.

1.1.3.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

Nền kinh tế quốc dân ngày càng phát triển khối lượng sản xuất công nghiệp đòi hỏi ngày càng nhiều chủng loại nguyên vật liệu. Đối với nước ta, nguyên vật liệu trong nước còn chưa đáp ứng được cho nhu cầu sản xuất, một số loại nguyên vật liệu còn phải nhập của nước ngoài. Do đó, việc quản lý nguyên vật liệu phải hết sức tiết kiệm, chống lãng phí, đúng quy trình công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm tốt và có hiệu quả.

Muốn quản lý tốt nguyên vật liệu ta phải quản lý tốt trên các khâu: Thu mua, bảo quản, dự trữ  và sử dụng.

* Ở khâu thu mua:  Phải tổ chức quản lý quá trình thu mua nguyên vật liệu sao cho đủ về số lượng, đúng chủng loại, tốt về chất lượng, giá cả hợp lý, nhằm hạ thấp chi phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, góp phần quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm.

* Ở khâu bảo quản: Phải bảo đảm theo đúng chế độ quy định tổ chức hệ thống kho hợp lý, để nguyên vật liệu không thất thoát, hư hỏng kém phẩm chất, ảnh hưởng đến chất liệu sản phẩm.

* Ở khâu dự trữ: Phải tạo điều kiện cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục, cần quan tâm quản lý tốt khâu dự trữ. Phải dự trữ nguyên vật liệu đúng mức tối đa, tối thiểu để không gây ứ đọng hoặc gây gián đoạn trong sản xuất.

* ở khâu sử dụng: Do chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất vì vậy cần sử dụng nguyên vật liệu đúng mức tiêu hao, đúng chủng loại, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm.

Do đó, công tác quản lý nguyên vật liệu là rất quan trọng nhưng trên thực tế có những doanh nghiệp vẫn để thất thoát một lượng nguyên vật liệu khá lớn do không quản lý tốt nguyên vật liệu ở các khâu, không xác định mức tiêu hao hoặc có xu hướng thực hiện không đúng. Chính vì thế cho nên luôn luôn phải cải tiến công tác quản lý nguyên vật liệu cho phù hợp với thực tế.

1.1.4. Nguyên tắc đánh giá và cách đánh giá nguyên vật liệu

1.1.4.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu

Đánh giá nguyên vật liệu là thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của nguyên vật liệu theo những nguyên tắc nhất định đảm bảo yêu cầu trung thực khách quan.

Theo chuẩn mực 02, kế toán nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu phải phản ánh theo giá gốc (giá thực tế), có nghĩa là khi nhập kho phải tính toán và phản ánh theo giá thực tế, khi xuất kho cũng phải xác định giá thực tế xuất kho theo phương pháp quy định. Song do đặc điểm của nguyên vật liệu có nhiều loại, nhiều thứ thường xuyên biến động trong quá trình sản xuất kinh doanh và yêu cầu của công tác quản trị nguyên vật liệu phục vụ kịp thời cho việc cung cấp hàng ngày, tình hình biến động và số hiện có của nguyên vật liệu nên trong công tác kế toán quản trị nguyên vật liệu còn có thể đánh giá theo giá hạch toán tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Song dù đánh giá theo giá hạch toán, kế toán vẫn phải đảm bảo việc phản ánh tình hình nhập – xuất nguyên vật liệu trên các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp theo giá thực tế.

Khi viết một bài chuyên đề thực tập với đề tài: “Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Nội Thất” các bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian và tâp trung viết bài nhưng có khá nhiều bạn bận rộn chuyện kinh doanh, chuyện gia đinh, có bạn sức khỏe không tốt không thể ngồi máy tín lâu, có bạn lại học song song hai bằng,… và nhiều lí do khác khiến cho không thể chuyên tâm viết bài chuyên đề thực tập ngành Kế Toán. 

Nên các bạn đã tìm đến Dịch Vụ Viết Thuê Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán tại vietbaocaothuctap.net để dành thời gian cho công việc khác, với đội ngũ gồm có; sinh viên/ giảng viên/ giáo sư/ tiến sĩ,…đã tốt nghiệp và công tác tại các đơn vị thì Vietbaocaothuctap.net tư tin sẽ đem đến một Dịch Vụ Thuê Viết Chuyên Đề tốt nhất, an tâm và chất lượng đến với các bạn sinh viên. 

Để biết thêm về Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Thuê Chuyên Đề Thực Tập các bạn hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620

83 Đề Tài HOT Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Lý Công Nghiệp, ĐIỂM CAO!

Đề tài báo cáo thực tập ngành Quản Lý Công Nghiệp là một trong những đề tài đang được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay bởi vì số lượng sinh viên chọn học ngành Quản Lý Công Nghiệp ngày càng nhiều. Dẫn đến ngành này dẫn trở thành ngành HOT, mỗi khi đến mùa viết báo cáo thực tập thì Vietbaocaothuctap.net ngoài tư vấn các ngành Quản Trị Kinh Doanh, ngành Luật, ngành Kế Toán,… thì ngành Quản Lý Công Nghiệp được nhiều bạn sinh viên hỏi và nhờ tư vấn đề tài thích hợp viết báo cáo thực tập.

Vì vậy, ở bài viết này mình đã chọn lọc ra 83 Đề Tài Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Lý Công Nghiệp chia sẻ đến các bạn sinh viên đang còn mãi loay hoay với việc nên chọn đề tài nào phù hợp với đơn vị/ công việc thực tập. 

Hy vọng qua bài viết này, các bạn sinh viên sẽ chọn được một đề tài viết báo cáo thực tập ngành Quản Lý Công Nghiệp để tiến hành viết bài. Dưới đây là 83 Đề Tài HOT Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Lý Công Nghiệp:

83 Đề Tài HOT Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Lý Công Nghiệp

 1. Xây dựng quy trình, tuyển dụng nhân sự một đơn vị.
 2. Nghiên cứu các mô hình bố trí công việc ở một đơn vị doanh nghiệp.
 3. Phân tích mô hình đào tạo trong một đơn vị doanh nghiệp.
 4. Nghiên cứu các biện pháp cần tránh khi sa thải nhân viên.
 5. Nghiên cứu phân tích công việc của nhân viên.
 6. Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên.
 7. Nghiên cứu quy chế trả lương ở một đơn vị hành chính sự nghiệp.
 8. Nghiên cứu các phương pháp tính lương trong một doanh nghiệp.
 9. Hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại công ty A.
 10. Hoàn thiện việc hoạch định lịch trình sản xuất tại công ty A.
 11. Áp dụng các mô hình tồn kho để tổ chức cung ứng vật tư tại công ty A.
 12. Áp dụng hệ thống hoạch định nhu cầu vật tư để tổ chức cung ứng vật tự tại công ty A.
 13. Áp dụng chiến lược 4M để hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại công ty A.
 14. Một số biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động tại công ty A.
 15. Áp dụng sơ đồ mạng lưới để hoạch định lịch trình sản xuất tại công ty A.
 16. Biện pháp cải tiến tổ chức sản xuất tại phân xưởng A thuộc công ty S.
 17. Áp dụng phương pháp sản xuất đúng lúc (JIT) tại công ty A.
 18. Áp dụng lý thuyết xếp hàng để bố trí nhân lực và phương tiện trong tổ chức sản xuất. Hoàn thiện hoạt động xuất nhập khẩu tại công ty A.
 19. Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng (gốm sứ mỹ nghệ, cà phê, cao su, thủy hải sản, gạo,…) vào thị trường Mỹ, EU…
 20. Hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu cho mặt hàng (gốm sứ, cà phê, cao su, thủy hải sản, gạo,…)
 21. Biện pháp mở rộng thị trường trong, ngoài nước cho mặt hàng dệt, da, may mặc…
 22. Biện pháp tăng cường xuất nhập khẩu cà phê (cao su, thủy hải sản, gạo, gốm sứ mỹ nghệ).
 23. Biện pháp thu hút vốn đầu tư của nước ngoài vào các khu chế xuất Đồng Nai (Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, TPHCM).
 24. Những biện pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu cà phê (cao su, gạo, thủy hải sản, may mặc,…).
 25. Những biện pháp đầu tư liên kết mở rộng sản xuất ra nước ngoài.
 26. Biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường Mỹ (EU, Trung Quốc, Nhật,…)
 27. Biện pháp liên kết với các nước trong khu vực (Thái Lan, Malaysia, Indonesia) trong hoạt động xuất khẩu gạo (cao su, thủy hải sản, dệt, da, may mặc,…)
 28. Hoàn thiện quy trình giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương.
 29. Hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế hàng xuất khẩu tại công ty.
 30. Biện pháp tạo chiến lược nhằm phát triển một mặt hàng xuất khẩu (ví dụ: gốm sứ mỹ nghệ, gạo, trái cây, cao su,…)
 31. Chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.
 32. Biện pháp tạo nguồn nguyên nhiên liệu cho công ty.
 33. Chiến lược kinh doanh của một công ty.
 34. Xác định vị thế chiến lược và định hướng hành động chiến lược cho công ty.
 35. Cơ cấu lại danh mục đầu tư cho công ty trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.
 36. Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty C đối với những sản phẩm mới.
 37. Xây dựng dự án mở rộng nhà máy A nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong điều kiện hội nhập hiện nay.
 38. Dự án phát triển nhà máy A.
 39. Dự án đầu tư nâng cấp xí nghiệp A nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu.
 40. Dự án đầu tư chiều sâu tại công ty A nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
 41. Dự án xây dựng trường Cao đẳng (trường dạy nghề, trường mẫu giáo,…)
 42. Dự án nhập dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại tại công ty A.
 43. Dự án đổi mới máy móc thiết bị nhằm đảm bảo sản xuất đồng bộ tại công ty A.
 44. Dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ áo quần trong một công ty may mặc.
 45. Dự án cải tạo một trung tâm thương mại.
 46. Dự án đầu tư xây dựng một doanh nghiệp mới.
 47. Các chính sách tài chính trong xúc tiến bán hàng.
 48. Phân tích hoạt động kinh doanh năm… của công ty.
 49. Các biện pháp giảm giá thành sản phẩm chủ yếu của công ty X.
 50. Phân tích tình hình tài chính của công ty X.
 51. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của công ty X.
 52. Hãy phân tích các hoạt động marketing mix của một công ty đối với một hoặc một nhóm sản phẩm hoặc thương hiệu ở một thị trường nhất định.
 53. Phân tích các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm/công ty ở thị trường nào đó và một số đề xuất.
 54. Một số đề xuất về việc hình thành củng cố văn hóa doanh nghiệp cho công ty X, Y, Z…
 55. Một số đề xuất về kênh phân phối cho sản phẩm X tại thị trường Y của công ty Z.
 56. Phân tích hoạt động chiêu thị của công ty X đối với sản phẩm Y ở thị trường Z.
 57. Tìm hiểu văn hóa kinh doanh của nhóm các nước thuộc khu vực (Ví dụ: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu…) và rút ra những đề xuất về đàm phán kinh doanh về marketing… cho các doanh nghiệp Việt Nam.
 58. Nghiên cứu các chương trình truyền thông trong doanh nghiệp.
 59. Hoàn thiện công tác marketing tại công ty A.
 60. Hoàn thiện chiến lược sản phẩm tại công ty A.
 61. Hoàn thiện hệ thống phân phối tại công ty A.
 62. Hoàn thiện chiến lược khuyến mãi tại công ty A.
 63. Xây dựng chiến lược quảng cáo cho mặt hàng A tại công ty S.
 64. Hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty A.
 65. Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ tại công ty A.
 66. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường tại công ty A.
 67. Quy trình marketing cho sản phẩm mới của công ty A.
 68. Đánh giá chiến lược marketing và cách thực thi chiến lược đó đối với nhãn hàng X.
 69. Chính sách giá và một số chương trình khuyến mại cho những sản phẩm chủ lực của công ty.
 70. Sự liên kết cách thành tố trong marketing mix của công ty.
 71. Vai trò của quảng cáo sản phẩm trong marketing của doanh nghiệp.
 72. PR và Marketing – sự liên kết để nâng vị trí của sản phẩm X tại công ty.
 73. Mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
 74. Xác định các giá trị then chốt mà một doanh nghiệp hướng đến trong việc cung ứng cho khách hàng.
 75. Xác định các lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp.
 76. Chiến lược chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp.
 77. Quản lý hệ thống phân phối và bán hàng tại doanh nghiệp.
 78. Bán hàng đa cấp trong doanh nghiệp.
 79. Hệ thống nhận diện công ty, nhận diện thương hiệu.
 80. Chiến lược quản trị, định vị thương hiệu của doanh nghiệp.
 81. Chiến lược phát triển bao bì sản phẩm.
 82. Nghiên cứu tính hiệu quả các chương trình truyền thông tại doanh nghiệp.

Xem thêm một số bài viết:

Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Quản Lý Công Nghệ

Để viết một bài báo cáo thực tập ngành Quản Lý Công Nghiệp thì các bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian để xin thực tập, nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành, nắm vững kiến thức khi viết bài. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn cần chuẩn bị thêm cho bản thân các kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng viết bài, trình bày bài viết đúng với quy định của trường/ giáo viên hướng dẫn.

Một bài báo cáo nếu bạn có đầy đủ thông tin, số liệu để viết bài nhưng khi trình bày, phân tích chưa đủ sắc bén, câu từ lủng củng gây khó hiểu cho người đọc, hoặc bố cục không đúng với qui đinh mà giáo viên đưa ra thì bài viết của bạn cũng có nguy cơ bị chấm rớt. Mà bài báo cáo thực tập ngành Quản Lý Công Nghệ nói riêng và các ngành khác nói chung là bài báo cáo có điểm số ảnh hưởng đến kết quả học tập của các bạn suốt bốn năm ngồi trên ghế nhà trường. Nên tin chắc rằng, không có bạn sinh viên nào muốn bài báo cáo thực tập bị chấm rớt.

Nhưng mà, do thời gian có hạn nhưng có nhiều bạn dù tuổi còn trẻ mà đã kinh doanh nên bận việc kinh doanh, có người lại bận việc gia đình, có bạn học song song bằng ,… và thêm nhiều lí do khác ảnh hưởng đến việc viết báo cáo thực tập. Vì vậy, đã có nhiều bạn có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập tại Vietbaocaothuctap.net

Với kinh nghiệm hơn 10 năm và hỗ trợ trên 1000 bạn sinh viên viêt báo cáo thực tập các ngành, đội ngũ Vietbaocaothuctap.net đảm bảo mỗi một bài viết đều được đầu tư kỹ lưỡng, cẩn thận từng chút. 

Các bạn hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!

15 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Điểm Cao Khoa Tài Chính Kế Toán – Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Làm bài báo cáo thực tập ngành Tài Chính Kế Toán việc đầu tiên mà chúng ta cần chuẩn bị đó là lựa chọn cho mình một đề tài viết báo cáo thực tập phù hợp với nơi đang công tác hoặc thực tập, phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu. 

Ở bài viết này, Vietbaocaothuctap.net đã chọn lọc và liệt kê ra 15 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Điểm Cao Khoa Tài Chính Kế Toán của trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại chia sẻ đến các bạn sinh viên trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại nói riêng và các bạn sinh viên Khoa Tài Chính Kế Toán các trường khác nói chung.

Nếu các bạn chọn đề tài dễ thì trong quá trình viết bài các bạn có thể tham khảo nhiều nguồn tài liệu, xin số liệu thông tin từ doanh nghiệp ngược lại, nếu bạn chọn phải đề tài khó thì khi viết bài nguồn tài liệu tham khảo bị hạn chế, thu thập thông tin viết bài bị khó khăn. Vì thế, Vietbaocaothuctap.net đã chia sẻ đến các bạn những đề tài báo cáo thực tập điểm cao khoa tài chính kế toán hy vọng rằng, qua bài viết này các bạn có thêm sự lựa chọn đề tài hợp ý để tiến hành làm báo cáo thực tập khoa tài chính kế toán.

15 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Điểm Cao Khoa Tài Chính Kế Toán – Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Đề tài số 1 : Thẩm Định Hiệu Quả Tài Chính Của Dự Án Đầu Tư

Đề tài số 2 : Cấu Trúc Vốn Và Tác Động Của Đòn Bẩy Tài Chính Đến Lợi Nhuận

Đề tài số 3 : Phân Tích Tình Hình Doanh Thu Và Lợi Nhuận

Đề tài số 4 : Giải Pháp Tài Chính Nhằm Tăng Doanh Thu Bán Hàng Cho Công Ty

Đề tài số 5 : Phân Tích Tình Hình Lợi Nhuận Tại Công Ty

Đề tài số 6 : Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Tài Sản Tại Công Ty

Đề tài số 7 : Phân Tích Cấu Trúc Vốn Và Chi Phí Sử Dụng Vốn

Đề tài số 8 : Tái Cấu Trúc Tài Chính Cho Công Ty

Đề tài số 9 : Lập Kế  Hoạch Tài Chính Tại Doanh Nghiệp

Đề tài số 10 : Hoạch Định  Ngân Sách Vốn  Đầu Tư

Đề tài số 11: Cấu Trúc Vốn Và Các Biện Pháp Giảm Thấp Chi Phí Sử Dụng Vốn Của Công Ty

Đề tài số 12: Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Cấu Trúc Vốn Và  Chính Sách Phân Phối Lợi Nhuận Của Công Ty

Đề tài số 13: Quản Lý Tài Chính Tại Các Doanh Nghiệp Có  Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Đề tài số 14 : Tác Động Của Chính Sách Thuế Thu Nhập Đến Cấu Trúc Vốn Của Công Ty

Xem thêm bài viết liên quan:

Cách làm báo cáo thực tập Khoa Tài Chính Kế Toán điểm cao tại trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Khi đã chọn được đề tài báo cáo thực tập ngành Tài Chính Kế Toán rồi thì các bạn cần nghiên cứu rõ lĩnh vực, thu thập thông tin số liệu, nắm rõ kiến thức chuyên ngành,.. Ngoài ra, các bạn cần phải trang bị cho bản thân thêm kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, trình bày bài viết đúng qui định yêu cầu của trường/ giáo viên hướng dẫn, …

Để hoàn thiện một bài báo cáo thực tập khoa tài chính kế toán các bạn cần phải tốn rất nhiều thời cùng côn sức tuy nhiên, không phải bạn nào cũng có đủ thời gian để viết bài báo cáo nộp giáo viên. Có bạn bận việc kinh doanh, có bạn vướng chuyện gia đình, có bạn học lần hai bằng, … và thêm nhiều lí do khác ảnh hưởng đến hoàn thiện bài báo cáo thực tập Tài Chính Kế Toán.

Vì thế, nên các bạn đã có nhu cầu tìm đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập tại Vietbaocaothuctap.net để có thể có thời gian hoàn thiện các công việc khác. Khi đến với Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập Thuê thì các bạn sinh viên sẽ được hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn chọn lựa đề tài làm báo cáo thực tập khoa tài chính kế toán sao phù hợp với công ty thực tập. 

Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0973 287 149 để được tư vấn một cách tốt nhất nhé!