199 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Cạnh Tranh + 2 Bài Mẫu

Rate this post

Khái niệm “báo cáo thực tập luật cạnh tranh” có thể được hiểu như là việc tổng hợp và trình bày thông tin về hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thị trường cạnh tranh. Báo cáo này thường được chuẩn bị nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định và luật lệ cạnh tranh trong quá trình kinh doanh.

Dưới đây là một số yếu tố quan trọng mà báo cáo thực tập luật cạnh tranh thường bao gồm:

 1. Thông tin về Thị trường và Ngành:
  • Phân tích thị trường nơi doanh nghiệp hoạt động.
  • Đánh giá sức cạnh tranh trong ngành và các yếu tố ảnh hưởng đến sự cạnh tranh.
 2. Vị trí của Doanh nghiệp:
  • Mô tả vị trí của doanh nghiệp trong thị trường.
  • Đánh giá sức mạnh và yếu điểm của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh.
 3. Chiến lược Cạnh tranh:
  • Mô tả chiến lược cạnh tranh hiện tại của doanh nghiệp.
  • Phân tích cách doanh nghiệp tối ưu hóa sức cạnh tranh của mình.
 4. Quy định và Tuân thủ:
  • Mô tả các luật lệ cạnh tranh mà doanh nghiệp phải tuân thủ.
  • Chứng minh cách doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định đó.
 5. Các Kết quả Kinh doanh:
  • Thông tin về doanh số bán hàng, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính khác.
  • Đánh giá hiệu suất kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp.
 6. Rủi ro và Cơ hội:
  • Đánh giá các rủi ro và cơ hội mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt trong tương lai.

Báo cáo thực tập luật cạnh tranh không chỉ giúp doanh nghiệp tự đánh giá bản thân mình mà còn là công cụ quan trọng để chia sẻ thông tin với các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, và cơ quan quản lý. Nó cũng giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp đang hành động theo đúng các quy định và chuẩn mực của thị trường.

199 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Cạnh Tranh + 2 Bài Mẫu
199 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Cạnh Tranh + 2 Bài Mẫu

Cấu trúc của bài báo cáo thực tập luật cạnh tranh thường tuân theo một số phần cơ bản giúp trình bày thông tin một cách có tổ chức và dễ theo dõi. Dưới đây là một mô hình cấu trúc thường được sử dụng:

 1. Tóm tắt (Executive Summary):
  • Đây là một phần ngắn gọn nhưng chi tiết, giúp người đọc nắm bắt được nội dung quan trọng của báo cáo mà không cần đọc toàn bộ.
  • Bao gồm các điểm chính, chiến lược cạnh tranh, và kết quả quan trọng.
 2. Giới Thiệu (Introduction):
  • Trình bày lý do và mục tiêu của báo cáo.
  • Đặt ra các câu hỏi nghiên cứu và giải thích tầm quan trọng của việc thực hiện báo cáo.
 3. Phần 1: Thị Trường và Ngành (Market and Industry Analysis):
  • Mô tả tổng quan về thị trường và ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động.
  • Phân tích sức cạnh tranh, yếu tố ảnh hưởng và xu hướng trong ngành.
 4. Phần 2: Vị Trí của Doanh Nghiệp (Company Positioning):
  • Mô tả vị trí cụ thể của doanh nghiệp trong thị trường.
  • Đánh giá các yếu tố chiến lược, sức mạnh và yếu điểm của doanh nghiệp.
 5. Phần 3: Chiến Lược Cạnh Tranh (Competitive Strategy):
  • Trình bày chiến lược cạnh tranh hiện tại của doanh nghiệp.
  • Mô tả cách doanh nghiệp tận dụng các cơ hội và vượt qua các thách thức.
 6. Phần 4: Tuân Thủ và Quy định (Compliance and Regulations):
  • Chỉ ra các luật lệ cạnh tranh và quy định mà doanh nghiệp phải tuân thủ.
  • Mô tả cách doanh nghiệp duy trì tuân thủ và giải quyết mọi vi phạm.
 7. Phần 5: Hiệu Suất Kinh Doanh (Business Performance):
  • Cung cấp thông tin chi tiết về doanh số bán hàng, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính khác.
  • Đánh giá hiệu suất kinh doanh so với mục tiêu và so với đối thủ.
 8. Phần 6: Rủi Ro và Cơ Hội (Risks and Opportunities):
  • Đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
  • Phân tích cơ hội cho sự phát triển và tăng cường sức cạnh tranh.
 9. Kết Luận (Conclusion):
  • Tóm tắt lại những điểm chính và đưa ra những kết luận quan trọng từ báo cáo.
 10. Đề Xuất (Recommendations):
  • Đưa ra các đề xuất và hướng đi tương lai dựa trên những phân tích và đánh giá trước đó.
 11. Tài Liệu Tham Khảo (References):
  • Liệt kê tất cả các nguồn thông tin, tài liệu và dữ liệu đã sử dụng để chuẩn bị báo cáo.
 12. Phụ Lục (Appendix):
  • Bao gồm các tài liệu bổ sung như biểu đồ, đồ thị, hoặc dữ liệu chi tiết hơn.

Bằng cách tổ chức báo cáo theo cấu trúc này, người viết có thể truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và có tổ chức, giúp người đọc hiểu rõ hơn về tình hình cạnh tranh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

===>167 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Bình Đẳng Giới + 2 Bài Mẫu Chọn Lọc

Công việc thực tập luật cạnh tranh

Thực tập luật cạnh tranh là một cơ hội giúp sinh viên hoặc người mới tham gia vào lĩnh vực pháp lý có cơ hội áp dụng kiến thức học được trong môi trường thực tế. Dưới đây là một số công việc phổ biến mà một người thực tập luật cạnh tranh có thể thực hiện:

 1. Nghiên cứu và Phân Tích:
  • Thực tập sinh có thể được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích các quy định cạnh tranh liên quan đến doanh nghiệp và ngành công nghiệp.
  • Tìm hiểu về các vấn đề pháp lý và các tình huống cạnh tranh cụ thể mà doanh nghiệp đang đối mặt.
 2. Hỗ Trợ Trong Lập Pháp và Hợp Đồng:
  • Hỗ trợ trong việc soạn thảo và xem xét các hợp đồng và thỏa thuận liên quan đến cạnh tranh.
  • Tham gia vào quá trình lập pháp và đề xuất các biện pháp cụ thể để đảm bảo tuân thủ luật cạnh tranh.
 3. Chuẩn Bị Tài Liệu Pháp Lý:
  • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu pháp lý cho các vụ án cạnh tranh.
  • Tham gia vào quá trình thu thập chứng cứ và xây dựng các vụ án.
 4. Đàm Phán và Giải Quyết Tranh Chấp:
  • Hỗ trợ trong quá trình đàm phán giải quyết các tranh chấp cạnh tranh.
  • Tham gia vào quá trình đối thoại với các bên liên quan và chuẩn bị tư cách pháp lý.
 5. Thực Hiện Tuân Thủ và Đào Tạo Nhân Viên:
  • Hỗ trợ trong việc thực hiện và theo dõi các chính sách và quy trình tuân thủ cạnh tranh.
  • Tham gia vào quá trình đào tạo nhân viên về các vấn đề liên quan đến cạnh tranh.
 6. Thực Hiện Các Nghiên Cứu Thị Trường:
  • Thực hiện các nghiên cứu thị trường để đánh giá sức cạnh tranh và hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh.
 7. Tham Gia vào Các Dự Án Đội Ngũ:
  • Hỗ trợ trong các dự án đội ngũ liên quan đến cạnh tranh và pháp lý.
 8. Theo Dõi và Báo Cáo Tình Hình:
  • Theo dõi thay đổi trong lập pháp cạnh tranh và báo cáo về những thay đổi có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 9. Thực Hiện Các Tác Vụ Pháp Lý Hàng Ngày:
  • Hỗ trợ trong các tác vụ pháp lý hàng ngày, bao gồm việc xem xét văn bản pháp lý và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cạnh tranh.
 10. Học Hỏi và Tham Gia vào Đào Tạo:
  • Tận dụng cơ hội học hỏi từ các luật sư và chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực cạnh tranh.
  • Tham gia vào các khóa đào tạo và hội thảo để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Công việc thực tập luật cạnh tranh không chỉ giúp phát triển kỹ năng pháp lý mà còn mang lại cái nhìn sâu sắc về cách các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh và pháp lý ngày nay.

199 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Cạnh Tranh + 2 Bài Mẫu
199 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Cạnh Tranh + 2 Bài Mẫu

199 đề tài báo cáo thực tập luật cạnh tranh

Dưới đây là một danh sách gồm 199 đề tài báo cáo thực tập luật cạnh tranh mà bạn có thể sử dụng hoặc tận dụng để tạo ra ý tưởng cho báo cáo thực tập của mình:

 1. **Tác Động của Công Nghệ Mới lên Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp X.
 2. **So Sánh Chiến Lược Cạnh Tranh của Các Doanh Nghiệp X và Y.
 3. **Phân Tích Vụ Kiện Liên Quan Đến Cạnh Tranh Trong Năm X.
 4. **Tầm Quan Trọng của Tuân Thủ Luật Cạnh Tranh Trong Quản lý Doanh Nghiệp.
 5. **Cách Doanh Nghiệp X Ứng Dụng Luật Cạnh Tranh Trong Chiến Lược Kinh Doanh.
 6. **Nghiên Cứu Thị Trường và Sự Cạnh Tranh Trong Ngành X.
 7. **Tác Động Của Chính Sách Chính Trị Lên Cạnh Tranh Doanh Nghiệp.
 8. **Xem Xét Về Các Biện Pháp Bảo Vệ Cạnh Tranh Tại Quốc Gia X.
 9. **Nghiên Cứu Thực Hiện Về Sự Cạnh Tranh Giữa Doanh Nghiệp Truyền Thông.
 10. **Phân Tích Hiệu Suất Kinh Doanh và Sự Cạnh Tranh Trong Ngành X.
 11. **So Sánh Chiến Lược Marketing và Sự Cạnh Tranh Của Các Thương Hiệu Nổi Tiếng.
 12. **Tác Động của Thương Mại Điện Tử Lên Cạnh Tranh Trong Ngành Bán Lẻ.
 13. **Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh Quốc Tế Của Doanh Nghiệp X.
 14. **Nghiên Cứu Đối Thủ và Chiến Lược Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Y.
 15. **Tầm Quan Trọng của Quảng Bá và Truyền Thông Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 16. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Tại Các Thị Trường Đang Phát Triển.
 17. **Nghiên Cứu Các Vấn Đề Pháp Lý Đặc Biệt Liên Quan Đến Cạnh Tranh.
 18. **So Sánh Các Phương Thức Quảng Cáo và Ảnh Hưởng Đến Sự Cạnh Tranh.
 19. **Tác Động của Biến Động Giá Cả Lên Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành X.
 20. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng Của Quảng Cáo Số Lên Cạnh Tranh Doanh Nghiệp.
 21. **Nghiên Cứu Đối Thủ Nổi Tiếng và Chiến Lược Cạnh Tranh.
 22. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Dược Phẩm.
 23. **Tác Động của Biến Động Thị Trường Lên Sự Cạnh Tranh.
 24. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Tại Thị Trường Quốc Tế.
 25. **Nghiên Cứu Về Các Thách Thức Pháp Lý Liên Quan Đến Sự Cạnh Tranh.
 26. **So Sánh Chiến Lược Cạnh Tranh của Các Doanh Nghiệp Bất Động Sản.
 27. **Tầm Quan Trọng của Cơ Hội Nguồn Nhân Lực Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 28. **Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Công Nghệ.
 29. **Tác Động của Biến Động Kinh Tế Lên Sự Cạnh Tranh Doanh Nghiệp.
 30. **Nghiên Cứu Thị Trường Về Chiến Lược Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp X.
 31. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Du Lịch và Dịch Vụ.
 32. **Tác Động của Các Chiến Lược Tiếp Thị Đa Cấp Lên Sự Cạnh Tranh.
 33. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thực Phẩm và Đồ Uống.
 34. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Chính Sách Thuế Lên Sự Cạnh Tranh.
 35. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Ô Tô.
 36. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Sản Phẩm Trong Sự Cạnh Tranh.
 37. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Xã Hội Đối Với Sự Cạnh Tranh.
 38. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Dầu Khí và Năng Lượng.
 39. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Thương Mại Điện Tử.
 40. **Tác Động của Các Chiến Lược Tiếp Thị Trực Tuyến Lên Sự Cạnh Tranh.
 41. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thể Thao và Giải Trí.
 42. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Chính Sách Môi Trường Lên Sự Cạnh Tranh.
 43. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Y Tế.
 44. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phân Phối Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 45. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Thách Thức An Sinh Xã Hội Lên Sự Cạnh Tranh.
 46. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Bảo Hiểm và Tài Chính.
 47. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Thực Phẩm Nhanh.
 48. **Tác Động của Các Chiến Lược Kinh Doanh Xanh Lên Sự Cạnh Tranh.
 49. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Điện Tử và Công Nghệ.
 50. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Chính Trị Lên Sự Cạnh Tranh.
 51. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Thủy Sản.
 52. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Giá Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 53. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Thuế Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 54. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Xây Dựng.
 55. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Ô Tô Điện.
 56. **Tác Động của Các Chiến Lược Phát Triển Thương Hiệu Lên Sự Cạnh Tranh.
 57. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Vận Tải và Giao Thông.
 58. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Thị Trường Lên Sự Cạnh Tranh.
 59. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Dệt May và Thời Trang.
 60. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Quốc Tế Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 61. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Môi Trường Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 62. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Cao Su và Nhựa.
 63. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Du Lịch.
 64. **Tác Động của Các Chiến Lược Quảng Cáo Mục Tiêu Lên Sự Cạnh Tranh.
 65. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất và Chế Biến.
 66. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Kinh Tế Toàn Cầu Lên Sự Cạnh Tranh.
 67. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Năng Lượng.
 68. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Xây Dựng Mối Quan Hệ Khách Hàng Trong Cạnh Tranh.
 69. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Xã Hội Về An Sinh Lên Sự Cạnh Tranh.
 70. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Nước Giải Khát.
 71. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Phần Mềm.
 72. **Tác Động của Các Chiến Lược Tiếp Thị Mạng Xã Hội Lên Sự Cạnh Tranh.
 73. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Dịch Vụ Kỹ Thuật.
 74. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Thuế Quốc Gia Lên Sự Cạnh Tranh.
 75. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Ô Tô.
 76. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Sản Phẩm Niche Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 77. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Kinh Tế Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 78. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Hóa Chất.
 79. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Y Dược.
 80. **Tác Động của Các Chiến Lược Kinh Doanh Bền Vững Lên Sự Cạnh Tranh.
 81. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thực Phẩm và Đồ Uống.
 82. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Chính Trị Lên Sự Cạnh Tranh.
 83. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Dầu Khí và Năng Lượng.
 84. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Quảng Cáo Trực Tuyến Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 85.  **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Thuế Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 1. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Bảo Hiểm và Tài Chính.
 2. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Thực Phẩm Nhanh.
 3. **Tác Động của Các Chiến Lược Phát Triển Thương Hiệu Lên Sự Cạnh Tranh.
 4. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Vận Tải và Giao Thông.
 5. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Thị Trường Lên Sự Cạnh Tranh.
 6. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Dệt May và Thời Trang.
 7. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Quốc Tế Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 8. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Môi Trường Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 9. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Cao Su và Nhựa.
 10. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Du Lịch.
 11. **Tác Động của Các Chiến Lược Quảng Cáo Mục Tiêu Lên Sự Cạnh Tranh.
 12. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất và Chế Biến.
 13. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Kinh Tế Toàn Cầu Lên Sự Cạnh Tranh.
 14. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Năng Lượng.
 15. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Xây Dựng Mối Quan Hệ Khách Hàng Trong Cạnh Tranh.
 16. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Xã Hội Về An Sinh Lên Sự Cạnh Tranh.
 17. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Nước Giải Khát.
 18. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Phần Mềm.
 19. **Tác Động của Các Chiến Lược Tiếp Thị Mạng Xã Hội Lên Sự Cạnh Tranh.
 20. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Dịch Vụ Kỹ Thuật.
 21. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Thuế Quốc Gia Lên Sự Cạnh Tranh.
 22. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Ô Tô.
 23. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Sản Phẩm Niche Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 24. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Kinh Tế Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 25. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Hóa Chất.
 26. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Y Dược.
 27. **Tác Động của Các Chiến Lược Kinh Doanh Bền Vững Lên Sự Cạnh Tranh.
 28. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thực Phẩm và Đồ Uống.
 29. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Chính Trị Lên Sự Cạnh Tranh.
 30. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Dầu Khí và Năng Lượng.
 31. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Quảng Cáo Trực Tuyến Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 32. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Thuế Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 33. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Bảo Hiểm và Tài Chính.
 34. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Thực Phẩm Nhanh.
 35. **Tác Động của Các Chiến Lược Phát Triển Thương Hiệu Lên Sự Cạnh Tranh.
 36. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Vận Tải và Giao Thông.
 37. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Thị Trường Lên Sự Cạnh Tranh.
 38. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Dệt May và Thời Trang.
 39. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Quốc Tế Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 40. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Môi Trường Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 41. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Cao Su và Nhựa.
 42. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Du Lịch.
 43. **Tác Động của Các Chiến Lược Quảng Cáo Mục Tiêu Lên Sự Cạnh Tranh.
 44. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất và Chế Biến.
 45. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Kinh Tế Toàn Cầu Lên Sự Cạnh Tranh.
 46. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Năng Lượng.
 47. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Xây Dựng Mối Quan Hệ Khách Hàng Trong Cạnh Tranh.
 48. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Xã Hội Về An Sinh Lên Sự Cạnh Tranh.
 49. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Nước Giải Khát.
 50. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Phần Mềm.
 51. **Tác Động của Các Chiến Lược Tiếp Thị Mạng Xã Hội Lên Sự Cạnh Tranh.
 52. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Dịch Vụ Kỹ Thuật.
 53. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Thuế Quốc Gia Lên Sự Cạnh Tranh.
 54. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Ô Tô.
 55. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Sản Phẩm Niche Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 56. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Kinh Tế Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 57. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Hóa Chất.
 58. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Y Dược.
 59. **Tác Động của Các Chiến Lược Kinh Doanh Bền Vững Lên Sự Cạnh Tranh.
 60. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thực Phẩm và Đồ Uống.
 61. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Chính Trị Lên Sự Cạnh Tranh.
 62. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Dầu Khí và Năng Lượng.
 63. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Quảng Cáo Trực Tuyến Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 64. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Thuế Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 65. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Bảo Hiểm và Tài Chính.
 66. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Thực Phẩm Nhanh.
 67. **Tác Động của Các Chiến Lược Phát Triển Thương Hiệu Lên Sự Cạnh Tranh.
 68. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Vận Tải và Giao Thông.
 69. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Thị Trường Lên Sự Cạnh Tranh.
 70. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Dệt May và Thời Trang.
 
 1. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Quốc Tế Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 2. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Môi Trường Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 3. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Cao Su và Nhựa.
 4. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Du Lịch.
 5. **Tác Động của Các Chiến Lược Quảng Cáo Mục Tiêu Lên Sự Cạnh Tranh.
 6. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất và Chế Biến.
 7. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Kinh Tế Toàn Cầu Lên Sự Cạnh Tranh.
 8. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Năng Lượng.
 9. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Xây Dựng Mối Quan Hệ Khách Hàng Trong Cạnh Tranh.
 10. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Xã Hội Về An Sinh Lên Sự Cạnh Tranh.
 11. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Nước Giải Khát.
 12. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Phần Mềm.
 13. **Tác Động của Các Chiến Lược Tiếp Thị Mạng Xã Hội Lên Sự Cạnh Tranh.
 14. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Dịch Vụ Kỹ Thuật.
 15. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Thuế Quốc Gia Lên Sự Cạnh Tranh.
 16. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Ô Tô.
 17. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Sản Phẩm Niche Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 18. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Kinh Tế Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 19. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Hóa Chất.
 20. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Y Dược.
 21. **Tác Động của Các Chiến Lược Kinh Doanh Bền Vững Lên Sự Cạnh Tranh.
 22. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thực Phẩm và Đồ Uống.
 23. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Chính Trị Lên Sự Cạnh Tranh.
 24. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Dầu Khí và Năng Lượng.
 25. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Quảng Cáo Trực Tuyến Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 26. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Thuế Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 27. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Bảo Hiểm và Tài Chính.
 28. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Thực Phẩm Nhanh.
 29. **Tác Động của Các Chiến Lược Phát Triển Thương Hiệu Lên Sự Cạnh Tranh.
 30. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Vận Tải và Giao Thông.
 31. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Thị Trường Lên Sự Cạnh Tranh.
 32. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Dệt May và Thời Trang.
 33. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Phát Triển Quốc Tế Trong Chiến Lược Cạnh Tranh.
 34. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Chính Sách Môi Trường Quốc Tế Lên Sự Cạnh Tranh.
 35. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Cao Su và Nhựa.
 36. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Du Lịch.
 37. **Tác Động của Các Chiến Lược Quảng Cáo Mục Tiêu Lên Sự Cạnh Tranh.
 38. **Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất và Chế Biến.
 39. **Nghiên Cứu Về Sự Ảnh Hưởng của Biến Động Kinh Tế Toàn Cầu Lên Sự Cạnh Tranh.
 40. **So Sánh Các Chiến Lược Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Năng Lượng.
 41. **Tầm Quan Trọng của Chiến Lược Xây Dựng Mối Quan Hệ Khách Hàng Trong Cạnh Tranh.
 42. **Phân Tích Sự Ảnh Hưởng của Các Biến Động Xã Hội Về An Sinh Lên Sự Cạnh Tranh.
 43. **Nghiên Cứu Đối Thủ Cạnh Tranh Trong Ngành Công Nghiệp Nước Giải Khát.

Hãy chọn đề tài nào phù hợp với lĩnh vực quan tâm của bạn hoặc có thể tạo ra sự hứng thú để làm báo cáo thực tập luật cạnh tranh của mình.

===>NHỮNG ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP CHỌN LỌC HAY NHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN 

ÁP DỤNG LUẬT CẠNH TRANH TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Chương 2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM

Chương 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM

KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ THEO PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Những vấn đề lý luận về tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về kiểm soát tập trung kinh tế tại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật kiểm soát hành vi tập trung kinh tế ở Việt Nam.

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Contact Me on Zalo