150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản + 3 Bài Mẫu

Rate this post

Báo cáo thực tập sử dụng tài sản là một tài liệu hoặc báo cáo mà một người thực tập hoặc sinh viên thực hiện để ghi lại việc họ đã sử dụng các tài sản hoặc tài nguyên cụ thể trong quá trình thực tập của họ. Báo cáo này thường được yêu cầu bởi trường học hoặc tổ chức tài trợ thực tập để đánh giá và đánh giá khả năng của người thực tập, đồng thời kiểm tra xem họ đã sử dụng tài sản và tài nguyên một cách hiệu quả và đúng cách.

Báo cáo thực tập sử dụng tài sản thường bao gồm các phần sau:

 1. Thông tin cá nhân: Bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân của người thực tập, bao gồm tên, trường học hoặc tổ chức thực tập, và thời gian thực tập.
 2. Mục tiêu và mô tả của thực tập: Trình bày mục tiêu và mô tả công việc hoặc dự án mà người thực tập tham gia. Điều này giúp người đọc hiểu rõ nhiệm vụ của thực tập và tài sản/tài nguyên cần sử dụng.
 3. Tài sản và tài nguyên sử dụng: Liệt kê chi tiết về các tài sản hoặc tài nguyên cụ thể mà người thực tập đã sử dụng trong quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm máy móc, phần mềm, dụng cụ, dữ liệu, vật liệu, hoặc bất kỳ thứ gì liên quan đến công việc của họ.
 4. Phương pháp sử dụng tài sản: Trình bày cách người thực tập đã sử dụng các tài sản/tài nguyên này để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Điều này bao gồm cả quy trình và kỹ thuật sử dụng tài sản.
 5. Kết quả và đánh giá: Mô tả kết quả hoặc thành tích mà người thực tập đã đạt được trong quá trình sử dụng tài sản. Đánh giá hiệu suất của họ và nêu rõ những khía cạnh tích cực và cần cải thiện.
 6. Học tập và đề xuất: Người thực tập nên chia sẻ những kinh nghiệm họ đã học được từ quá trình sử dụng tài sản và đưa ra đề xuất để cải thiện hoặc tối ưu hóa sử dụng tài sản trong tương lai.

Báo cáo thực tập sử dụng tài sản thường có mục đích chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của người thực tập với cộng đồng thực tập hoặc tổ chức, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho việc đánh giá và theo dõi tiến trình thực tập.

150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản + 3 Bài Mẫu
150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản + 3 Bài Mẫu

Bài báo cáo thực tập sử dụng tài sản thường cần tuân theo một cấu trúc cụ thể để giúp trình bày thông tin một cách rõ ràng và có hệ thống. Dưới đây là một cấu trúc thường được sử dụng cho báo cáo thực tập sử dụng tài sản:

 1. Trang bìa:
  • Tiêu đề báo cáo (ví dụ: “Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản”).
  • Tên của bạn và thông tin liên hệ.
  • Tên tổ chức hoặc công ty nơi bạn thực tập.
  • Thời gian thực tập (ngày bắt đầu và kết thúc).
 2. Lời cam đoan:
  • Một phần ngắn mô tả nội dung báo cáo và xác nhận tính chân thực của thông tin trong báo cáo.
 3. Mục lục:
  • Liệt kê các phần chính của báo cáo và trang số tương ứng.
 4. Giới thiệu:
  • Giới thiệu tổng quan về tổ chức nơi bạn thực tập.
  • Nêu rõ mục tiêu và lý do của việc sử dụng tài sản trong thực tập.
 5. Tài sản được sử dụng:
  • Mô tả chi tiết về tài sản cụ thể mà bạn đã sử dụng trong thực tập, bao gồm loại tài sản, số lượng, giá trị, và mục đích sử dụng.
 6. Quy trình sử dụng tài sản:
  • Trình bày quy trình cụ thể về cách bạn đã sử dụng tài sản này trong thực tập.
  • Mô tả việc bảo dưỡng, bảo quản, và kiểm tra tài sản nếu có.
 7. Kết quả và đóng góp:
  • Trình bày những kết quả mà bạn đã đạt được trong quá trình sử dụng tài sản.
  • Nêu rõ cách việc sử dụng tài sản đã đóng góp vào mục tiêu và hoạt động của tổ chức.
 8. Nhận xét và đánh giá:
  • Tự đánh giá về việc sử dụng tài sản và cách bạn đã thực hiện công việc.
  • Đưa ra các khuyến nghị hoặc cải thiện nếu cần thiết.
 9. Kết luận:
  • Tóm tắt những điểm quan trọng nhất trong báo cáo và nhấn mạnh lại kết quả quan trọng.
 10. Tài liệu tham khảo (nếu có):
  • Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hoặc nguồn tham khảo mà bạn đã sử dụng trong báo cáo.
 11. Phụ lục (nếu có):
  • Bất kỳ tài liệu bổ sung hoặc thông tin cụ thể khác mà bạn muốn bao gồm, chẳng hạn như hình ảnh, biểu đồ, hoặc tài liệu liên quan.
 12. Ký và ngày:
  • Ký tên và ghi ngày hoàn thành báo cáo.

Lưu ý rằng cấu trúc này có thể được điều chỉnh tùy theo yêu cầu của tổ chức hoặc trường học của bạn. Đảm bảo tuân theo hướng dẫn cụ thể mà bạn đã nhận được và đảm bảo rằng báo cáo của bạn trình bày thông tin một cách cụ thể và có hệ thống.

===>Tổng Hợp 197 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Tình Hình Tài Chính + 2 Bài Mẫu

Công việc thực tập sử dụng tài sản

Công việc thực tập sử dụng tài sản có thể bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, phụ thuộc vào loại tài sản, ngành nghề và mục tiêu của tổ chức bạn thực tập. Dưới đây là một số ví dụ về công việc thực tập sử dụng tài sản:

 1. Quản lý và bảo trì thiết bị công nghiệp:
  • Thực tập viên có thể tham gia vào việc quản lý và bảo trì các thiết bị công nghiệp, như máy móc, máy sản xuất hoặc hệ thống điều khiển.
  • Công việc bao gồm theo dõi việc sử dụng thiết bị, thực hiện bảo dưỡng định kỳ, và sửa chữa khi cần thiết.
 2. Quản lý tài sản tài chính:
  • Thực tập viên có thể tham gia vào việc quản lý tài sản tài chính của tổ chức, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, hoặc bất động sản.
  • Công việc bao gồm theo dõi diễn biến thị trường, tham gia vào quản lý danh mục đầu tư, và thực hiện nghiên cứu thị trường.
 3. Quản lý kho hàng:
  • Thực tập viên có thể tham gia vào việc quản lý kho hàng của một doanh nghiệp.
  • Công việc bao gồm theo dõi lưu lượng hàng hóa, quản lý tồn kho, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển và lưu trữ một cách hiệu quả.
 4. Sử dụng công cụ và phần mềm kỹ thuật:
  • Thực tập viên có thể sử dụng các công cụ và phần mềm kỹ thuật để thực hiện công việc cụ thể, chẳng hạn như CAD (Computer-Aided Design), phần mềm mô phỏng, hoặc phần mềm quản lý dự án.
 5. Quản lý tài sản trong lĩnh vực tài chính:
  • Trong lĩnh vực tài chính, công việc có thể bao gồm việc quản lý tài sản của cá nhân hoặc khách hàng, quản lý quỹ đầu tư, hoặc thực hiện phân tích về các tài sản cụ thể.
 6. Quản lý cơ sở hạ tầng:
  • Thực tập viên có thể tham gia vào việc quản lý cơ sở hạ tầng của một tổ chức, như quản lý tài sản về mạng lưới điện, nước, hoặc viễn thông.
 7. Sử dụng tài sản trong nghiên cứu và phát triển:
  • Trong một môi trường nghiên cứu hoặc phát triển sản phẩm, công việc thực tập có thể bao gồm việc sử dụng tài sản như máy móc, phòng thí nghiệm, hoặc công cụ để thực hiện các thử nghiệm và nghiên cứu.

Công việc thực tập sử dụng tài sản có thể thú vị và đa dạng, và nó cung cấp cơ hội cho thực tập viên để áp dụng kiến thức học được trong môi trường thực tế và phát triển kỹ năng liên quan đến quản lý tài sản và tài sản của tổ chức.

150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản + 3 Bài Mẫu
150 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Sử Dụng Tài Sản + 3 Bài Mẫu

150 đề tài báo cáo thực tập sử dụng tài sản

Dưới đây là một danh sách gồm 150 đề tài báo cáo thực tập sử dụng tài sản. Đây chỉ là một phần số lượng lớn các đề tài có thể được thực hiện tùy theo ngành nghề và mục tiêu của bạn:

 1. Quản lý và bảo trì thiết bị sản xuất trong ngành công nghiệp.
 2. Quản lý tài sản tài chính của một quỹ đầu tư.
 3. Sử dụng tài sản kỹ thuật trong việc phát triển sản phẩm mới.
 4. Quản lý tài sản về nước, điện, và viễn thông trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
 5. Sử dụng máy móc và công cụ trong xây dựng và thi công công trình.
 6. Quản lý và vận hành một nhà máy nhiệt điện.
 7. Sử dụng máy tính và phần mềm kỹ thuật để thiết kế sản phẩm hoặc dự án.
 8. Quản lý kho hàng và tồn kho trong một doanh nghiệp.
 9. Sử dụng tài sản tài chính trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
 10. Quản lý tài sản trong ngành y tế, bao gồm thiết bị y tế và tài sản cố định.
 11. Sử dụng tài sản kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ.
 12. Quản lý và bảo trì xe cộ và động cơ trong công ty vận tải.
 13. Sử dụng tài sản số (assets) trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 14. Quản lý tài sản tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận.
 15. Sử dụng tài sản nhân viên và nguồn nhân lực để cải thiện hiệu suất.
 16. Quản lý tài sản trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
 17. Sử dụng tài sản tài chính trong lĩnh vực ngành bất động sản.
 18. Quản lý cơ sở hạ tầng công cộng và tài sản đô thị.
 19. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ cao.
 20. Quản lý tài sản trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.
 21. Sử dụng tài sản tài chính để quản lý rủi ro tài chính.
 22. Quản lý tài sản về nước và điện trong lĩnh vực nông nghiệp.
 23. Sử dụng tài sản kỹ thuật để tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp.
 24. Quản lý tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực môi trường.
 25. Sử dụng tài sản số (digital assets) và dữ liệu trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.
 26. Quản lý tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp thực phẩm và nước uống.
 27. Sử dụng tài sản tài chính để quản lý quỹ đầu tư bất động sản.
 28. Quản lý tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất ô tô.
 29. Sử dụng máy tính và phần mềm kỹ thuật để phát triển sản phẩm kỹ thuật số.
 30. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm.
 31. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm y tế và dược phẩm.
 32. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình.
 33. Sử dụng tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp hóa dầu và khí đốt.
 34. Quản lý tài sản về nước và điện trong lĩnh vực hóa học.
 35. Sử dụng tài sản tài chính để đầu tư vào công ty khởi nghiệp.
 36. Quản lý tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực dự án xây dựng và phát triển.
 37. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm điện tử tiêu dùng.
 38. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực thư viện và bảo tàng.
 39. Sử dụng tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp giải trí và trò chơi điện tử.
 40. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực bán lẻ.
 41. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm vận chuyển công cộng.
 42. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 43. Sử dụng tài sản tài chính để đầu tư vào thị trường chứng khoán.
 44. Quản lý tài sản về nước và điện trong lĩnh vực xử lý nước và môi trường.
 45. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm vận tải thông minh.
 46. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ.
 47. Sử dụng tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ.
 48. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực tài chính cá nhân.
 49. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 50. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học.
 51. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất điện tử tiêu dùng.
 52. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.
 53. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ ô tô.
 54. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và ứng dụng di động.
 55. Sử dụng tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.
 56. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính.
 57. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ điều khiển.
 58. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng.
 59. Sử dụng tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.
 60. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm.
 61. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm y tế và dược phẩm.
 62. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình.
 63. Sử dụng tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp hóa dầu và khí đốt.
 64. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 65. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm kỹ thuật số.
 66. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực ngành bất động sản.
 67. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất ô tô.
 68. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
 69. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm kỹ thuật số.
 70. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.
 71. Sử dụng tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.
 72. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất.
 73. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ cao.
 74. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng công cộng.
 75. Sử dụng tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp giải trí và trò chơi điện tử.
 76. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống.
 77. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm vận chuyển công cộng.
 78. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực thư viện và bảo tàng.
 79. Sử dụng tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp xử lý nước và môi trường.
 80. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 81. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm y tế và dược phẩm.
 82. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo.
 83. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất điện tử tiêu dùng.
 84. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.
 85. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ ô tô.
 86. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và ứng dụng di động.
 87. Sử dụng tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.
 88. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực quản lý rủi ro tài chính.
 89. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ điều khiển.
 90. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng.
 91. Sử dụng tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh với quảng cáo và tiếp thị.
 1. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm.
 2. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm y tế và dược phẩm.
 3. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình.
 4. Sử dụng tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp hóa dầu và khí đốt.
 5. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 6. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm kỹ thuật số.
 7. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực ngành bất động sản.
 8. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất ô tô.
 9. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
 10. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ ô tô.
 11. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.
 12. Sử dụng tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.
 13. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất.
 14. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ cao.
 15. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng công cộng.
 16. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực giải trí và trò chơi điện tử.
 17. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống.
 18. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm vận chuyển công cộng.
 19. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực thư viện và bảo tàng.
 20. Sử dụng tài sản về nước và điện trong ngành công nghiệp xử lý nước và môi trường.
 21. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 22. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm y tế và dược phẩm.
 23. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo.
 24. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất điện tử tiêu dùng.
 25. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.
 26. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ ô tô.
 27. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và ứng dụng di động.
 28. Sử dụng tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ.
 29. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực tài chính cá nhân.
 30. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 31. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học.
 32. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất điện tử tiêu dùng.
 33. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.
 34. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ ô tô.
 35. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và ứng dụng di động.
 36. Sử dụng tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ.
 37. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực tài chính cá nhân.
 38. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 39. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học.
 40. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất điện tử tiêu dùng.
 41. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.
 42. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ ô tô.
 43. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và ứng dụng di động.
 44. Sử dụng tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ.
 45. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực tài chính cá nhân.
 46. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 47. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học.
 48. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất điện tử tiêu dùng.
 49. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.
 50. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ ô tô.
 51. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và ứng dụng di động.
 52. Sử dụng tài sản về nước và năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ.
 53. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực tài chính cá nhân.
 54. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 55. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học.
 56. Sử dụng tài sản về nước và điện trong lĩnh vực sản xuất điện tử tiêu dùng.
 57. Quản lý tài sản tài chính trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.
 58. Sử dụng tài sản kỹ thuật để phát triển sản phẩm công nghệ ô tô.
 59. Quản lý tài sản số (digital assets) trong lĩnh vực phát triển phần mềm và ứng dụng di động.

Mỗi đề tài báo cáo có thể yêu cầu mức độ nghiên cứu và phân tích khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề và mục tiêu cụ thể của bạn. Chọn đề tài phù hợp với lĩnh vực bạn quan tâm và sẽ thực hiện thực tập.

===> TỔNG HỢP NHỮNG BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP XUẤT SẮC NHẤT BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO NGAY HÔM NAY 

Bài mẫu 1:Nâng cao hiều quả sử dụng tài sản của Công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Phần  I: Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

Phần  II. Thực trạng và hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai.

Phần  III. Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty CPBT & XD Vinaconex.

Bài mẫu 2:Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công Ty TNHH Tiến Đại Phát

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp .

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 3: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công Ty TNHH Tiến Đại Phát.

Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công Ty TNHH Tiến Đại Phát.

Bài mẫu 3:Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Chương 1:Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn.

Chương 3:Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10.

Chương 4: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10.

Tại website vietbaocaothuctap.net của chúng tôi hiện nay đã có một đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, đa dạng kiến thức và rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hỗ trợ các bạn về những vấn đề còn đang mắc kẹt trong việc làm bài. Và trình độ kiến thức của các bạn ấy đã đạt tới ngưỡng khá -> đến giỏi cho nên việc giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối đã không còn là việc quá khó khăn nữa rồi. Vì thế, nếu như bạn đang có nhu cần cần viết một bài báo cáo thực tập thì đừng chần chờ nữa hãy liên hệ đến ngay dịch vụ nhận làm báo cáo tốt nghiệp  qua zalo/telegram : 0934.573.149 và  gửi kèm những yêu cầu để được tư vấn & biết giá cả bài làm nhé.

Contact Me on Zalo