Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí

Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh

Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh

Chào các bạn sinh viên, đề cương mình chia sẻ dưới đây là 1 mẫu chung cần có của một bài kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh.

Sau khi xem mẫu này, tùy thuộc vào quy định trường các bạn đang học mà trình bày lại các chương cho đúng nhé. Vì có trường thì yêu cầu cần cơ sở lý luận, có trường lại không cần, cũng có trường cơ sở lý luận nằm ở chương 2 chứ không phải chương 1. Nên khi làm đề cương để viết bài, các bạn xem kỹ quy định của trường các bạn.

Chúc các bạn viết bài thật tốt

Ngoài ra nếu bạn nào không có thời gian viết bài hay chưa có công ty thực tập thì có thể liên hệ mình, để mình có thể hỗ trợ các bạn viết báo cáo thực tập kế toán giúp bạn.

Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh

DOWNLOAD FILE WORD ĐỀ CƯƠNG PHÍA BÊN DƯỚI

 MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY …..

 • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
 • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
 • TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  • Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
  • Mối quan hệ giữa các phòng ban
 • TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  • Tổ chức bộ máy kế toán

– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)

– Cơ cấu phòng kế toán

 • Hình thức sổ kế toán

– Hình thức áp dụng (Sơ đồ)

– Các loại sổ

– Trình tự ghi sổ

 • Hệ thống chứng từ.
 • Hệ thống tài khoản.
 • Hệ thống báo cáo kế toán
 • Chính sách kế toán áp dụng

===> Đề cương Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – CHUẨN

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  • Khái niệm

– Doanh thu, thu nhập khác

– Chi phí

– Kết quả họat động kinh doanh

 • Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu

– Điều kiện ghi nhận doanh thu

– Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

 • Các phương thức bán hàng

– Bán hàng qua kho

– Giao hàng vận chuyển thẳng

 • Y nghĩa và tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh
 • Nhiệm vụ kế toán
 • KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU

2.2.1. Chứng từ sử dụng

2.2.2. Tài khoản sử dụng

Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí
Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí

2.2.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • KẾ TOÁN GIẤ VỐN HÀNG BÁN

2.3.1. Cách xác định giá vốn

2.3.2. Chưng từ sử dụng

2.3.3. Tài khoản sử dụng

2.3.4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

2.7.1. Chứng từ sử dụng

2.7.2. Tài khoản sử dụng

2.7.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC

2.8.1. Chứng từ sử dụng

2.8.2. Tài khoản sử dụng

2.8.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC

2.9.1. Chứng từ sử dụng

2.9.2. Tài khoản sử dụng

2.9.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản sử dụng
  • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch tóan)
 • KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

2.11.1. Tài khoản sử dụng

2.11.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch toán)

 • TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí
Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY …..

 • ĐẶC ĐIỂM HỌAT ĐỘNG KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU

3.2.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.2.2. Tài khoản sử dụng

3.2.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN GIA VỐN HÀNG BÁN

3.3.1. Cách xác định giá vốn

3.3.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.3.3. Tài khoản sử dụng

3.3.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

3.4.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.4.2.Tài khoản sử dụng

3.4.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH

3.5.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.5.2. Tài khoản sử dụng

3.5.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

3.6.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.6.2. Tài khoản sử dụng

3.6.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

3.7.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.7.2. Tài khoản sử dụng

3.7.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC

3.8.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.8.2. Tài khoản sử dụng

3.8.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC

3.9.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

3.9.2. Tài khoản sử dụng

3.9.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

3.10.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.10.2. Tài khoản sử dụng

3.10.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

 • KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  • Tài khoản sử dụng
  • Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

3.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí
Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • NHẬN XÉT

4.1.1. Ưu điểm

            4.1.2. Nhược điểm

 • KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh mẫu chuẩn, các bạn tham khảo làm bài nhé. 

Để tải file word đầy đủ tại đây ===> Đề cương chi tiết Kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh

Trả lời