Đề cương phân tích tình hình tài chính

Danh mục Ngành đào tạo Thạc sĩ – cấp IV trình độ Thạc sĩ – Tiến sĩ

Danh mục Ngành đào tạo Thạc sĩ – cấp IV trình độ Thạc sĩ – Tiến sĩ

Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn Danh mục Ngành đào tạo Thạc sĩ – cấp IV trình độ Thạc sĩ – Tiến sĩ tại một số trường như ĐH Cần Thơ

Để xem đầy đủ hơn, các bạn tải file word bên dưới

Mã số Tên gọi Mã số Tên gọi
60 THẠC SĨ 62 TIẾN SĨ
6014 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 6214 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
601401 Khoa học giáo dục 621401 Khoa học giáo dục
60140101 Giáo dục học 62140101 Giáo dục học
62140102 Lý luận và lịch sử giáo dục
60140103 Giáo dục thể chất 62140103 Giáo dục thể chất
60140104 Huấn luyện thể thao 62140104 Huấn luyện thể thao
60140110 Lý luận và phương pháp dạy học 62140110 Lý luận và phương pháp dạy học
60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (cụ thể) 62140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (cụ thể)
60140114 Quản lý giáo dục 62140114 Quản lý giáo dục
6021 Nghệ thuật 6221 Nghệ thuật
602101 Mỹ thuật 622101 Mỹ thuật
60210101 Lý luận và lịch sử mỹ thuật 62210101 Lý luận và lịch sử mỹ thuật
60210102 Mỹ thuật tạo hình
602102 Nghệ thuật trình diễn 622102 Nghệ thuật trình diễn
60210201 Âm nhạc học 62210201 Âm nhạc học
60210202 Nghệ thuật âm nhạc  
60210221 Lý luận và lịch sử sân khấu 62210221 Lý luận và lịch sử sân khấu
60210222 Nghệ thuật sân khấu
60210231 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình 62210231 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình
60210232 Nghệ thuật điện ảnh – truyền hình
602104 Mỹ thuật ứng dụng 622104 Mỹ thuật ứng dụng
60210401 Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng
60210410 Mỹ thuật ứng dụng
6022 Nhân văn 6222 Nhân văn
602201 Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam 622201 Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam
60220102 Ngôn ngữ Việt Nam 62220102 Ngôn ngữ Việt Nam
60220104 Hán Nôm 62220104 Hán Nôm
60220109 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 62220109 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
60220113 Việt Nam học 62220113 Việt Nam học
60220120 Lý luận văn học 62220120 Lý luận văn học
60220121 Văn học Việt Nam 62220121 Văn học Việt Nam
60220125 Văn học dân gian 62220125 Văn học dân gian
602202 Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài 622202 Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài
60220201 Ngôn ngữ Anh 62220201 Ngôn ngữ Anh
60220202 Ngôn ngữ Nga 62220202 Ngôn ngữ Nga
60220203 Ngôn ngữ Pháp 62220203 Ngôn ngữ Pháp
60220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 62220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
60220240 Ngôn ngữ học 62220240 Ngôn ngữ học
60220241 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu 62220241 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
60220245 Văn học nước ngoài 62220245 Văn học nước ngoài
602203 Nhân văn khác 622203 Nhân văn khác
60220301 Triết học 62220301 Triết học
    62220302 Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử
62220304 Logic học
62220306 Đạo đức học
62220307 Mỹ học
60220308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 62220308 Chủ nghĩa xã hội khoa học
60220309 Tôn giáo học 62220309 Tôn giáo học
60220311 Lịch sử thế giới 62220311 Lịch sử thế giới
60220312 Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc 62220312 Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc
60220313 Lịch sử Việt Nam 62220313 Lịch sử Việt Nam
60220315 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 62220315 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
60220316 Lịch sử sử học và sử liệu học 62220316 Lịch sử sử học và sử liệu học
60220317 Khảo cổ học 62220317 Khảo cổ học
6031 Khoa học xã hội và hành vi 6231 Khoa học xã hội và hành vi
603101 Kinh tế học 623101 Kinh tế học
60310101 Kinh tế học 62310101 Kinh tế học
60310102 Kinh tế chính trị 62310102 Kinh tế chính trị
60310104 Kinh tế đầu tư 62310104 Kinh tế đầu tư
60310105 Kinh tế phát triển 62310105 Kinh tế phát triển
60310106 Kinh tế quốc tế 62310106 Kinh tế quốc tế
603102 Khoa học chính trị 623102 Khoa học chính trị
60310201 Chính trị học 62310201 Chính trị học
60310203 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 62310203 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
60310204 Hồ Chí Minh học 62310204 Hồ Chí Minh học
60310206 Quan hệ quốc tế 62310206 Quan hệ quốc tế
603103 Xã hội học và Nhân học 623103 Xã hội học và Nhân học
60310301 Xã hội học 62310301 Xã hội học
60310302 Nhân học 62310302 Nhân học
60310310 Dân tộc học 62310310 Dân tộc học
603104 Tâm lý học 623104 Tâm lý học
60310401 Tâm lý học 62310401 Tâm lý học
603105 Địa lý học 623105 Địa lý học
60310501 Địa lý học 62310501 Địa lý học
60310502 Bản đồ học 62310502 Bản đồ học
603106 Khu vực học và văn hoá học 623106 Khu vực học và văn hoá học
60310601 Châu Á học
62310602 Trung Quốc học
62310603 Nhật Bản học
60310608 Đông phương học 62310608 Đông phương học
62310610 Đông Nam Á học
60310640 Văn hoá học 62310640 Văn hoá học
60310642 Quản lý văn hoá 62310642 Quản lý văn hoá
60310650 Quản lý thể dục thể thao
6032 Báo chí và thông tin 6232 Báo chí và thông tin
603201 Báo chí và truyền thông 623201 Báo chí và truyền thông
60320101 Báo chí học 62320101 Báo chí học
60320105 Truyền thông đại chúng
60320108 Quan hệ công chúng
603202 Thông tin – Thư viện 623202 Thông tin – Thư viện
60320203 Khoa học Thông tin – thư viện 62320203 Khoa học Thông tin – thư viện
603203 Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng 623203 Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng
60320301 Lưu trữ học 62320301 Lưu trữ học
60320302 Bảo tàng học 62320302 Bảo tàng học
603204 Xuất bản – Phát hành
60320401 Xuất bản
6034 Kinh doanh và quản lý 6234 Kinh doanh và quản lý
603401 Kinh doanh 623401 Kinh doanh
60340102 Quản trị kinh doanh 62340102 Quản trị kinh doanh
60340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
60340121 Kinh doanh thương mại 62340121 Kinh doanh thương mại
603402 Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm 623402 Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
60340201 Tài chính – Ngân hàng 62340201 Tài chính – Ngân hàng
603403 Kế toán – Kiểm toán 623403 Kế toán – Kiểm toán
60340301 Kế toán 62340301 Kế toán
603404 Quản trị – Quản lý 623404 Quản trị – Quản lý
60340402 Chính sách công 62340402 Chính sách công
60340403 Quản lý công 62340403 Quản lý công
60340404 Quản trị nhân lực 62340404 Quản trị nhân lực
60340405 Hệ thống thông tin quản lý 62340405 Hệ thống thông tin quản lý
60340406 Quản trị văn phòng
60340410 Quản lý kinh tế 62340410 Quản lý kinh tế
60340412 Quản lý khoa học và công nghệ
60340414 Quản lý công nghiệp
60340416 Quản lý năng lượng
6038 Pháp luật 6238 Pháp luật
603801 Luật 623801 Luật
60380101 Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 62380101 Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
60380102 Luật hiến pháp và luật hành chính 62380102 Luật hiến pháp và luật hành chính
60380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự 62380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự
60380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự 62380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự
60380105 Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm 62380105 Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
60380107 Luật kinh tế 62380107 Luật kinh tế
60380108 Luật quốc tế 62380108 Luật quốc tế
6042 Khoa học sự sống 6242 Khoa học sự sống
604201 Sinh học 624201 Sinh học
60420102 Nhân chủng học 62420102 Nhân chủng học
60420103 Động vật học 62420103 Động vật học
62420104 Sinh lý học người và động vật
62420105 Ký sinh trùng học
    62420106 Côn trùng học
62420107 Vi sinh vật  học
62420108 Thuỷ sinh vật học
60420111 Thực vật học 62420111 Thực vật học
    62420112 Sinh lý học thực vật
60420114 Sinh học thực nghiệm    
62420115 Lý sinh học
    62420116 Hoá sinh học
62420117 Mô – phôi và tế bào học
60420120 Sinh thái học 62420120 Sinh thái học
60420121 Di truyền học 62420121 Di truyền học
604202 Sinh học ứng dụng 624202 Sinh học ứng dụng
60420201 Công nghệ sinh học 62420201 Công nghệ sinh học
6044 Khoa học tự nhiên 6244 Khoa học tự nhiên
604401 Khoa học vật chất 624401 Khoa học vật chất
60440101 Thiên văn học 62440101 Thiên văn học
60440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 62440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
60440104 Vật lý chất rắn 62440104 Vật lý chất rắn
60440105 Vật lý vô tuyến và điện tử 62440105 Vật lý vô tuyến và điện tử
60440106 Vật lý nguyên tử 62440106 Vật lý nguyên tử
60440109 Quang học 62440109 Quang học
60440111 Vật lý địa cầu 62440111 Vật lý địa cầu
60440113 Hoá vô cơ 62440113 Hoá vô cơ
60440114 Hoá hữu cơ 62440114 Hoá hữu cơ
62440115 Hóa dầu
62440117 Hoá học các hợp chất thiên nhiên
60440118 Hoá phân tích 62440118 Hoá phân tích
60440119 Hoá lí thuyết và hoá lí 62440119 Hoá lí thuyết và hoá lí
60440120 Hóa môi trường 62440120 Hóa môi trường
60440122 Khoa học vật liệu    
62440123 Vật liệu điện tử
62440125 Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
62440129  Kim loại học
604402 Khoa học trái đất 624402 Khoa học trái đất
60440201 Địa chất học 62440201 Địa chất học
60440205 Khoáng vật học và địa hoá học 62440205 Khoáng vật học và địa hoá học
60440210 Địa vật lí 62440210 Địa vật lí
60440214 Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý 62440214 Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
60440217 Địa lí tự nhiên 62440217 Địa lí tự nhiên
60440218 Địa mạo và cổ địa lý 62440218 Địa mạo và cổ địa lý
60440220 Địa lí tài nguyên và môi trường 62440220 Địa lí tài nguyên và môi trường
60440222 Khí tượng và khí hậu học 62440222 Khí tượng và khí hậu học
60440224 Thuỷ văn học 62440224 Thuỷ văn học
60440228 Hải dương học 62440228 Hải dương học
604403 Khoa học môi trường 624403 Khoa học môi trường
60440301 Khoa học môi trường 62440301 Khoa học môi trường
62440303 Môi trường đất và nước
62440304 Môi trường không khí
6046 Toán và thống kê 6246 Toán và thống kê
604601 Toán học 624601 Toán học
60460102 Toán giải tích 62460102 Toán giải tích
    62460103 Phương trình vi phân và tích phân
60460104 Đại số và lí thuyết số 62460104 Đại số và lí thuyết số
60460105 Hình học và tôpô 62460105 Hình học và tôpô
60460106 Lí thuyết xác suất và thống kê toán học 62460106 Lí thuyết xác suất và thống kê toán học
60460110 Cơ sở toán học cho tin học 62460110 Cơ sở toán học cho tin học
60460112 Toán ứng dụng 62460112 Toán ứng dụng
60460113 Phương pháp toán sơ cấp
604602 Thống kê 624602 Thống kê
60460201 Thống kê 62460201 Thống kê
6048 Máy tính và công nghệ thông tin 6248 Máy tính và công nghệ thông tin
604801 Máy tính 624801 Máy tính
60480101 Khoa học máy tính 62480101 Khoa học máy tính
60480103 Kỹ thuật phần mềm 62480103 Kỹ thuật phần mềm
60480104 Hệ thống thông tin 62480104 Hệ thống thông tin
604802 Công nghệ thông tin 624802 Công nghệ thông tin
60480201 Công nghệ thông tin  
6051 Công nghệ kỹ thuật
605106 Quản lý công nghiệp
6052 Kỹ thuật 6252 Kỹ thuật
605201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 625201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
60520101 Cơ kỹ thuật 62520101 Cơ kỹ thuật
60520103 Kỹ thuật cơ khí 62520103 Kỹ thuật cơ khí
60520114 Kỹ thuật cơ điện tử    
60520115 Kỹ thuật nhiệt 62520115 Kỹ thuật nhiệt
60520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 62520116 Kỹ thuật cơ khí động lực
60520117 Kỹ thuật công nghiệp
605202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 625202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
60520202 Kỹ thuật điện 62520202 Kỹ thuật điện
60520203 Kỹ thuật điện tử 62520203 Kỹ thuật điện tử
60520204 Kỹ thuật rađa – dẫn đường 62520204 Kỹ thuật rađa – dẫn đường
60520208 Kỹ thuật viễn thông 62520208 Kỹ thuật viễn thông
60520209 Kỹ thuật mật mã    
60520212 Kỹ thuật y sinh
60520214 Kỹ thuật máy tính 62520214 Kỹ thuật máy tính
60520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 62520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
605203 Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường 625203 Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường
60520301 Kỹ thuật hoá học 62520301 Kỹ thuật hoá học
60520309 Kỹ thuật vật liệu 62520309 Kỹ thuật vật liệu
60520320 Kỹ thuật môi trường 62520320 Kỹ thuật môi trường
605204 Vật lý kỹ thuật 625204 Vật lý kỹ thuật
60520401 Vật lý kỹ thuật 62520401 Vật lý kỹ thuật
60520402 Kỹ thuật hạt nhân 62520402 Kỹ thuật hạt nhân
605205 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa 625205 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
60520501 Kỹ thuật địa chất 62520501 Kỹ thuật địa chất
60520502 Kỹ thuật địa vật lý 62520502 Kỹ thuật địa vật lý
60520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 62520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ
605206 Kỹ thuật mỏ 625206 Kỹ thuật mỏ
60520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo sát 62520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo sát
60520603 Khai thác mỏ 62520603 Khai thác mỏ
60520604 Kỹ thuật dầu khí 62520604 Kỹ thuật dầu khí
60520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 62520607 Kỹ thuật tuyển khoáng
6054 Sản xuất và chế biến 6254 Sản xuất và chế biến
605401 Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống 625401 Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
60540103 Công nghệ thực phẩm 62540101 Công nghệ thực phẩm
60540104 Công nghệ sau thu hoạch 62540104 Công nghệ sau thu hoạch
60540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản 62540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản
605402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da 625402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
60540203 Công nghệ vật liệu dệt, may 62540203 Công nghệ vật liệu dệt, may
60540205 Công nghệ dệt, may 62540205 Công nghệ dệt, may
605403 Sản xuất, chế biến khác 625403 Sản xuất, chế biến khác
60540301 Công nghệ chế biến lâm sản 62540301 Kỹ thuật chế biến lâm sản
6058 Kiến trúc và xây dựng 6258 Kiến trúc và xây dựng
605801 Kiến trúc và quy hoạch 625801 Kiến trúc và quy hoạch
60580102 Kiến trúc 62580102 Kiến trúc
60580105 Quy hoạch vùng và đô thị 62580105 Quy hoạch vùng và đô thị
60580106 Quản lý đô thị và công trình 62580106 Quản lý đô thị và công trình
605802 Xây dựng 625802 Xây dựng
60580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 62580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ
60580204 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm 62580204 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
60580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 62580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
60580206 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 62580206 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
60580208 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 62580208 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
60580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 62580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
60580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 62580212 Kỹ thuật tài nguyên nước
605803 Quản lý xây dựng 625803 Quản lý xây dựng
60580302 Quản lý xây dựng 62580302 Quản lý xây dựng
6062 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6262 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
606201 Nông nghiệp 626201 Nông nghiệp
60620103 Khoa học đất 62620103 Khoa học đất
60620105 Chăn nuôi 62620105 Chăn nuôi
62620107 Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
62620108 Di truyền và chọn giống vật nuôi
60620110 Khoa học cây trồng 62620110 Khoa học cây trồng
60620111 Di truyền và chọn giống cây trồng 62620111 Di truyền và chọn giống cây trồng
60620112 Bảo vệ thực vật 62620112 Bảo vệ thực vật
60620115 Kinh tế nông nghiệp 62620115 Kinh tế nông nghiệp
60620116 Phát triển nông thôn
60620118 Hệ thống nông nghiệp
606202 Lâm nghiệp 626202 Lâm nghiệp
60620201 Lâm học
62620205 Lâm sinh
62620207 Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp
62620208 Điều tra và quy hoạch rừng
60620211 Quản lý tài nguyên rừng 62620211 Quản lý tài nguyên rừng
606203 Thuỷ sản 626203 Thuỷ sản
60620301 Nuôi trồng thuỷ sản 62620301 Nuôi trồng thuỷ sản
60620302 Bệnh lý học và chữa bệnh thủy sản 62620302 Bệnh lý học và chữa bệnh thủy sản
60620304 Kỹ thuật khai thác thuỷ sản 62620304 Kỹ thuật khai thác thuỷ sản
60620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản 62620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản
6064 Thú y 6264 Thú y
606401 Thú y 626401 Thú y
60640101 Thú y 62640101 Thú y
    62640102 Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
62640104 Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y
62640106 Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc
62640108 Dịch tễ học thú y
6072 Sức khoẻ 6272 Sức khoẻ
607201 Y học 627201 Y học
60720102 Y học hình thái
62720103 Mô phôi thai học
62720104 Giải phẫu người
62720105 Giải phẫu bệnh và pháp y
60720106 Y học chức năng
62720107 Sinh lý học
62720108 Sinh lý bệnh
62720109 Dị ứng và miễn dịch
62720111 Y sinh học di truyền
62720112 Hóa sinh y học
60720115 Vi sinh y học 62720115 Vi sinh y học
60720116 Ký sinh trùng và côn trùng y học 62720116 Ký sinh trùng và côn trùng y học
60720117 Dịch tễ học 62720117 Dịch tễ học
60720120 Dược lý và độc chất 62720120 Dược lý và độc chất
60720121 Gây mê hồi sức 62720121 Gây mê hồi sức
60720122 Hồi sức cấp cứu và chống độc 62720122 Hồi sức cấp cứu và chống độc
60720123 Ngoại khoa  
62720124 Ngoại lồng ngực
62720125 Ngoại tiêu hóa
62720126 Ngoại thận và tiết niệu
62720127 Ngoại thần kinh – sọ não
62720128 Ngoại bỏng
62720129 Chấn thương chỉnh hình và tạo hình
60720131 Sản phụ khoa 62720131 Sản phụ khoa
60720135 Nhi khoa 62720135 Nhi khoa
60720140 Nội khoa  
62720141 Nội tim mạch
62720142 Nội xương khớp
62720143 Nội tiêu hóa
62720144 Nội hô hấp
62720145 Nội tiết
62720146 Nội thận – tiết niệu
60720147 Thần kinh và tâm thần 62720147 Thần kinh
62720148 Tâm thần
60720149 Ung thư 62720149 Ung thư
60720150 Lao 62720150 Lao
60720151 Huyết học và truyền máu 62720151 Huyết học và truyền máu
60720152 Da liễu 62720152 Da liễu
60720153 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 62720153 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
60720155 Tai – Mũi – Họng 62720155 Tai – Mũi – Họng
60720157 Nhãn khoa 62720157 Nhãn khoa
60720163 Y học dự phòng    
62720164 Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế
607202 Y học cổ truyền 627202 Y học cổ truyền
60720201 Y học cổ truyền 62720201 Y học cổ truyền
607203 Dịch vụ y tế 627203 Dịch vụ y tế
60720301 Y tế công cộng 62720301 Y tế công cộng
60720303 Dinh dưỡng 62720303 Dinh dưỡng
60720307 Lý sinh y học
    62720310 Y học hạt nhân
60720311 Kỹ thuật hình ảnh y học 62720311 Kỹ thuật hình ảnh y học
60720333 Vật lý trị liệu 62720333 Vật lý trị liệu
607204 Dược học 627204 Dược học
60720402 Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 62720402 Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
62720403 Hóa dược
60720405 Dược lý và dược lâm sàng 62720405 Dược lý và dược lâm sàng
60720406 Dược học cổ truyền 62720406 Dược học cổ truyền
60720408 Hóa sinh dược 62720408 Hóa sinh dược
60720410 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất 62720410 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
60720412 Tổ chức quản lý dược 62720412 Tổ chức quản lý dược
607205 Điều dưỡng, hộ sinh
60720501 Điều dưỡng
607206 Răng – Hàm – Mặt 627206 Răng – Hàm – Mặt
60720601 Răng – Hàm – Mặt 62720601 Răng – Hàm – Mặt
607207 Quản lý bệnh viện
60720701 Quản lý bệnh viện
6084 Dịch vụ vận tải 6284 Dịch vụ vận tải
608401 Khai thác vận tải 628401 Khai thác vận tải
60840103 Tổ chức và quản lý vận tải 62840103 Tổ chức và quản lý vận tải
60840106 Khoa học hàng hải 62840106 Khoa học hàng hải
6085 Môi trường và bảo vệ môi trường 6285 Môi trường và bảo vệ môi trường
608501 Kiểm soát và bảo vệ môi trường 628501 Kiểm soát và bảo vệ môi trường
60850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 62850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
60850103 Quản lý đất đai 62850103 Quản lý đất đai
60850104 Quản lý biển đảo và đới bờ
6086 An ninh – Quốc phòng 6286 An ninh – Quốc phòng
608601 An ninh và trật tự xã hội 628601 An ninh và trật tự xã hội
60860101 Điều tra trinh sát 62860101 Điều tra trinh sát
60860108 Kỹ thuật hình sự 62860108 Kỹ thuật hình sự
60860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự 62860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
60860111 Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân 62860111 Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân
60860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 62860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
60860117 Tình báo an ninh 62860117 Tình báo an ninh
608602 Quân sự 628602 Quân sự
60860201 Nghệ thuật quân sự 62860201 Lịch sử nghệ thuật quân sự
62860202 Chiến lược quân sự
60860203 Chiến lược quốc phòng 62860203 Chiến lược quốc phòng
62860204 Nghệ thuật chiến dịch
62860205 Chiến thuật
60860206 Biên phòng 62860206 Biên phòng
60860209 Quản lý biên giới và cửa khẩu 62860209 Quản lý biên giới và cửa khẩu
60860214 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật 62860214 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật
60860220 Tình báo quân sự 62860220 Tình báo quân sự
60860221 Trinh sát quân sự 62860221 Trinh sát quân sự
60860226 Hậu cần quân sự 62860226 Hậu cần quân sự
6090 Khác 6290 Khác
60900101 Công tác xã hội
60900103 Bảo hộ lao động

Tải file word bên dưới

—> Danh mục ngành đào tạo thạc sĩ

Danh mục ngành đào tạo thạc sĩ
Danh mục ngành đào tạo thạc sĩ
Đề cương phân tích tình hình tài chính

Đề cương phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp – BCTT

Đề cương phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp – BCTT

Đây là mẫu đề cương, nên các bạn tham khảo rồi triển khai ra làm bài nhé.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.

1.3. Phương pháp nghiên cứu.

1.4. Phạm vi nghiên cứu.

1.5. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. Khái niệm – mục đích – tác dụng của phân tích.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Mục đích.

2.1.3. Tác dụng.

2.2. Phương pháp và nội dung phân tích.

2.2.1 Phương pháp phân tích.

2.2.2 Điều kiện so sánh được.

2.2.3 Tiêu chuẩn so sánh được.

2.3. Phân tích khái quát về tình hình tài chính.

2.3.1. Cơ sở phân tích.

2.3.2. Phân tích tổng quát về tình hình tài chính:

2.3.2.1 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế tóan.

2.3.2.1.1 Phân tích theo chiều ngang.

2.3.2.1.2 Phân tích theo chiều dọc.

2.3.2.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo thu nhập.

2.3.2.2.1 Phân tích theo chiều ngang.

2.3.2.2.2 Phân tích theo chiều dọc.

2.3.2.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Lưu chuyển tiền từ họat động kinh doanh.

– Lưu chuyển tiền từ họat động đầu tư.

– Lưu chuyển tiền từ họat động tài chính.

2.3.2.4 Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính. (phần này nêu công thức và ý nghĩa từng công thức).

2.3.2.4.1 Phân tích tỷ số thanh toán.

2.3.2.4.1.1 Tỷ số thanh toán ngắn hạn.

2.3.2.4.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh.

2.3.2.4.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền.

Đề cương phân tích tình hình tài chính
Đề cương phân tích tình hình tài chính

2.3.2.4.2 Phân tích tỷ số hoạt động:

2.3.2.4.2.1 Vòng quay khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân.

2.3.2.4.2.2 Vòng quay tồn kho và số ngày tồn kho bình quân.

2.3.2.4.2.3 Vòng quay tài sản cố định.

2.3.2.4.2.4 Vòng quay tài sản.

2.3.2.4.3 Phân tích cơ cấu tài chính.

2.3.2.4.3.1 Phân tích tỷ số nợ.

2.3.2.4.3.2 Phân tích tỷ số tự tài trợ.

2.3.2.4.3.3 Tỷ số trang trải lãi vay.

2.3.2.4.4 Phân tích tỷ số lợi nhuận.

2.3.2.4.4.1 Lợi nhuận gộp trên doanh thu.

2.3.2.4.4.2 ROS.

2.3.2.4.4.3 ROA.

2.3.2.4.4.3 ROE.

2.3.2.4.5 Phân tích phương trình Dupont

2.3.2.4.6 Các tỷ số về chứng khóan (nếu l cơng ty cổ phần).

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY

3.1. Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy

3.1.1. Lịch sử hình thành phát triển

3.1.2. Mục tiêu hoạt động của công ty

3.1.3. Đơn vị trực thuộc và hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1.4. Cơ cấu tổ chức

3.1.5. Những thuận lợi và  khó khăn của công ty.

3.2. Tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ một số sản phẩm chính (nếu có).

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

4.1 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế tóan.

4.1.1 Phân tích theo chiều ngang.

4.1.2 Phân tích theo chiều dọc.

4.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo thu nhập.

4.2.1 Phân tích theo chiều ngang.

4.2.2 Phân tích theo chiều dọc.

4.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Lưu chuyển tiền từ họat động kinh doanh.

– Lưu chuyển tiền từ họat động đầu tư.

– Lưu chuyển tiền từ họat động tài chính.

4.4 Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính. (phần này nêu kết quả và phân tích)

4.4.1 Phân tích tỷ số thanh toán.

4.4.1.1 Tỷ số thanh toán ngắn hạn.

4.4.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh.

4.4.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền.

4.4.2 Phân tích tỷ số hoạt động:

4.4.2.1 Vòng quay khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân.

4.4.2.2 Vòng quay tồn kho và số ngày tồn kho bình quân.

4.4.2.3 Vòng quay tài sản cố định.

4.4.2.4 Vòng quay tài sản.

4.4.3 Phân tích cơ cấu tài chính.

4.4.3.1 Phân tích tỷ số nợ.

4.4.3.2 Phân tích tỷ số tự tài trợ.

4.4.3.3 Tỷ số trang trải lãi vay.

4.4.4 Phân tích tỷ số lợi nhuận.

4.4.4.1 Lợi nhuận gộp trên doanh thu.

4.4.4.2 ROS.

4.4.4.3 ROA.

4.4.4.3 ROE.

4.4.5 Phân tích phương trình Dupont

4.4.6 Các tỷ số về chứng khoán (nếu là công ty cổ phần).

CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét.

 1. Kiến nghị.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Trên đây là mẫu Đề cương phân tích tình hình tài chính mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Đề cương chi tiết ngành tài chính ngân hàng – Chuyên đề tốt nghiệp

Đề cương chi tiết ngành tài chính ngân hàng – Chuyên đề tốt nghiệp

Đây là mẫu đề cương, nên các bạn tham khảo rồi triển khai ra làm bài nhé.

Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm đề cương phân tích tình hình tài chính tại đây

–> đề cương phân tích tình hình tài chính

Tên đề tài: PHÂN TÍCH  HOẠT ĐỘNG CHO VAY  TẠI NGÂN HÀNG TMCP ABC – CHI NHÁNH….

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.

1.3. Phương pháp nghiên cứu.

1.4. Phạm vi nghiên cứu.

1.5. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

2.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng

2.1.1 Khái niệm.

2.1.2. Bản chất, chức năng của tín dụng ngân hàng

2.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng

2.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

2.2.1. Khái niệm.

2.2.2. Các nguyên tắc của tín dụng ngân hàng

2.2.3. Đặc điểm của tín dụng

2.3. Rủi ro của tín dụng ngân hàng

2.3.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng

2.3.2. Các lọai rủi ro tín dụng

2.3.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng

2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng.

2.4.1. Hiệu quả và chất lượng tín dụng

2.4.2. Ý nghĩa của việc đánh giá hiệu quả và chất lượng tín dụng.

2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng.

2.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng

2.5. Vai trò của tín dụng ngân hàng

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ABC – CHI NHÁNH…

3.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP ABC

3.1.1. Qúa trình hình thành và cơ cấu tổ chức

3.1.2.  Kết quả hoạt động của NH trong 2 năm qua

3.1.3. Những lợi thế, cơ hội và thách thức

3.2. Giới thiệu về NHTMCP ABC – chi nhánh…

3.2.1. Qúa trình hình thành và cơ cấu tổ chức

3.2.2.  Kết quả hoạt động của chi nhánh trong 2 năm qua

3.2.3. Đặc điểm của những sản phẩm tín dụng ngân hàng hiện tại

3.2.4. Những thuận lợi và khó khăn hiện tại của chi nhánh…

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ABC – CHI NHÁNH…

4.1. Phân tích tình hình huy động vốn

 • Theo hình thức huy động
 • Theo kỳ hạn huy động vốn
 • Theo đối tượng huy động vốn

(Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)

4.2. Phân tích tình hình cho vay tại chi nhánh…

4.2.1. Phân tích quy trình tín dụng tại chi nhánh…

4.2.2. Phân tích doanh số cho vay

 • Theo đối tượng cho vay
 • Theo ngành nghề kinh doanh
 • Theo kỳ hạn cho vay

(Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)

4.2.3. Phân tích doanh số thu nợ cho vay

 • Theo đối tượng cho vay
 • Theo ngành nghề kinh doanh
 • Theo kỳ hạn cho vay

 (Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)

4.2.4.  Phân tích dư nợ cho vay

 • Theo đối tượng cho vay
 • Theo ngành nghề kinh doanh
 • Theo kỳ hạn cho vay

(Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)

4.2.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn

 • Theo đối tượng cho vay
 • Theo ngành nghề kinh doanh
 • Theo kỳ hạn cho vay

(Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)

4.3. Đánh giá hiệu quả và chất lượng tín dụng tại chi nhánh…

 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
 • Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng

4.4. Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh…

4.4.1. Những tồn tại trong họat động tín dụng

4.4.2. Nguyên nhân của những tồn tại

CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Nhận xét.

5.2. Một số kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Trên đây là mẫu Đề cương chi tiết ngành tài chính ngân hàng mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Chúc các bạn làm bài thật tốt

đề tài chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng

Một số đề tài chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng

Đề tài chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng : Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, vay tiêu dùng, thanh toán không dùng tiền mặt,…

Một số đề tài chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng

Tùy theo năng lực, sở thích của cá nhân và điều kiện của nơi thực tập, mỗi sinh viên có thể lựa chọn một trong những lĩnh vực thuộc chuyên môn ngành học để làm chuyên đề tốt nghiệp. Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại một trong các loại hình đơn vị sau:
– Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
– Các công ty chứng khoán.
– Các công ty tài chính.
– Các ngân hàng thương mại.
– Các quỹ đầu tư.
– Các cơ quan thuế, hải quan…
Một số đề tài gợi ý khi thực tập tại các ngân hàng thương mại

 1. Phân tích và xếp hạng tín dụng công ty ABC.
 2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 3. Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 4. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC.
 5. Phân tích tình hình tài sản đảm bảo (thế chấp) tại chi nhánh NHTM ABC.
 6. Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHTM ABC.
 7. Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 8. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 9. Biện pháp hoàn thiện các quy trình giao dịch tại chi nhánh NHTM ABC.
 10. Phân tích và định giá tài sản thế chấp tại chi nhánh NHTM ABC.
 11. Biện pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 12. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh NHTM ABC.
 13. Phân tích tình hình cho vay mua nhà ở và bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC.

Xem thêm Đề cương chi tiết ngành tài chính ngân hàng 

Một số đề tài gợi ý khi thực tập tại các công ty chứng khoán

 1. Biện pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán ABC.
 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán ABC.
 3. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán ABC.
 4. Biện pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
 5. Thị trường trái phiếu: Thực trạng và giải pháp.
 6. Phân tích và định giá cổ phiếu ABC.
 7. Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán.
 8. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại công ty ABC.
 9. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các qũy đầu tư.
 10. Biện pháp hoàn thiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam.
 11. Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
 12. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam.
đề tài chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng
đề tài chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng

Một số đề tài khi thực tập tại các công ty SXKD

 1. Phân tích và định giá tài sản công ty ABC cho công tác IPO.
 2. Phân tích hoạt động đầu tư dài hạn tại công ty ABC.
 3. Phân tích tài chính các dự án đầu tư tại công ty ABC.
 4. Phân tích tình hình thuê tài chính tại công ty ABC.
 5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty ABC.
 6. Phân tích và hoạch định tài chính tại công ty ABC.
 7. Nâng cao vai trò Quản lý tài chính tại công ty ABC.
 8. Xây dựng phương án tài trợ ngắn hạn thích hợp cho công ty ABC.
 9. Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty ABC.
 10. Xây dựng và chọn lựa các phương án tài trợ cho hoạt động của công ty ABC.
 11. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của công ty ABC.
 12. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các công ty niêm yết.
 13. Lập kế hoạch tài chính hàng năm cho công ty ABC.
 14. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và huy động vốn tại công ty ABC.
 15. Phân tích tình hình đầu tư tài chính tại công ty ABC.
 16. Phân tích tình hình quản lý vốn luân chuyển tại Cty ABC.

Trên đây là một sốđề tài chuyên đề tốt nghiệp tài chính ngân hàng mà các bạn sinh viên khi làm chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng cần tham khảo. Chúc các bạn làm bài thật tốt

chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

Chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng – DH Mở

Chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

Chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng – DH Mở

Vietbaocaothuctap.net chia sẻ với các bạn sinh viên đang cần làm chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng mẫu đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp của trường ĐH Mở.

Việc thực tập nhằm mục đích giúp sinh viên tiếp cận thực tế các lĩnh vực đã được học, cụ thể là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các loại hình doanh nghiệp, các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp phi tài chính, các đơn vị hành chánh sự nghiệp và các tổ chức khác. Qua thực tập, sinh viên nắm được quy trình công việc, kỹ năng làm việc cũng như bổ sung kiến thức chuyên môn trong thực tế cho những gì đã học được ở trường đại học. Kết thúc đợt thực tập sinh viên phải hòan thành một chuyên đề tốt nghiệp với đề tài do sinh viên tự lựa chọn hoặc do đơn vị thực tập yêu cầu, sau khi đã được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn (GVHD).

Việc làm chuyên đề tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ tài chính và ngân hàng trong thực tiễn hoạt động của các tổ chức nêu trên. Đây cũng là dịp để sinh viên tiếp cận với thực tế và xác định hướng công việc cho mình sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ cho các bạn sinh viên:

 1. Tư vấn đề tài miễn phí phù hợp với khả năng của bạn
 2. Viết đề cương chi tiết chuyên đề tốt nghiệp miễn phí
 3. Hỗ trợ xin dấu công ty, ngân hàng tại TP. HCM
 4. Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp cho bạn có chi phí

(Chi phí cụ thể tại đây –> Giá Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp )

Chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản như sau:

 1. Về hình thức: Theo đúng hướng dẫn trình bày chuyên đề của Khoa TCNH.
 2. Về nội dung: (sẽ có giảng viên thuộc lĩnh vực nghiên cứu hướng dẫn cụ thể)
  • Có lý do, vấn đề và mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, cụ thể.
  • Nêu được cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
  • Phân tích thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu tại đơn vị thực tập một cách cụ thể.
  • Đưa ra một số kiến nghị cụ thể để giải quyết những tồn tại của thực trạng nói trên. Các kiến nghị cần thể hiện rõ đã giải quyết được mục tiêu đặt ra như thế nào.
 3. Có xác nhận của đơn vị thực tập: Sau khi hoàn thành chuyên đề sinh viên phải lấy xác nhận của đơn vị thực tập về những số liệu sử dụng và về tinh thần, thái độ trong thời gian thực tập ở đơn vị.

Xem thêm:

Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

Một chuyên đề tốt nghiệp cần được bố cục gồm có các chương sau:

Chương 1: Giới thiệu
 1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.
 2. Mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu.
 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
 4. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài

Trong chương này sinh viên trình bày cô đọng cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. Sinh viên nên trình bày chương này theo bố cục và trật tự logic liên quan đến vấn đề nghiên cứu trên cơ sở khảo sát lý thuyết chứ không phải đơn thuần sao chép các khái niệm và lý thuyết từ giáo trình hay sách giáo khoa đã học.

Chương 3: Giới thiệu về đơn vị thực tập

Trong chương này sinh viên trình bày lịch sử hình thành và phát triển, hình thức sở hữu; ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ; quy mô; quy trình công nghệ (đối với công ty sản xuất); tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức quản lý; bộ máy tài chính – kế toán…. các đơn vị nơi mình thực tập.

Chương 4: Đánh giá tình hình thực tế về những nội dung yêu cầu của đề tài nghiên cứu tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể.

Trong chương này sinh viên cần thu thập, xử lý số liệu một cách cụ thể và khoa học để có bằng chứng đánh giá được những mặt mạnh, yếu của đơn vị mình đang nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hoặc suy thoái về tình hình kinh doanh hoặc các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Chương 5: Nhận xét, kết luận và kiến nghị cải thiện tình hình thực tế.

Trong chương này sinh viên cần trình bày những nhận xét, kết luận rút ra được từ kết quả nghiên cứu ở chương 4 và đề xuất các kiến nghị phù hợp với kết luận rút ra. Tránh nêu ra những kết luận và kiến nghị theo cảm tính chủ quan không có bằng chứng hay không có liên quan gì với kết quả nghiên cứu trình bày ở chương 4.

Cách trình bày chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

 Thứ tự sắp xếp các phần của chuyên đề tốt nghiệp như sau:

 1. Trang bìa cứng che bằng trang nhựa.
 2. Trang bìa phụ.
 3. Trang Lời cám ơn.
 4. Trang Nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập.
 5. Trang Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.
 6. Trang Mục lục.
 7. Trang Danh mục chữ viết tắt.
 8. Trang Danh mục các bảng biểu.
 9. Trang Danh mục các hình vẽ, đồ thị.
 10. Nội dung các chương: khoảng 50 trang.
 11. Tài liệu tham khảo.
 12. Phần phụ lục.
 13. Trang bìa cứng sau cùng.
chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng
chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

Một số điều mà sinh viên lưu ý khi làm chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

 1. Trang “Lời cảm ơn”: Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên dành cho những người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành chuyên đề này, do đó không nên liệt kê ra quá nhiều người, làm mất ý nghĩa của lời cảm ơn.
 2. Mục lục: nên trình bày trong giới hạn khoảng 2 trang.

Sinh viên nên dùng chức năng Insert + Index anh Tables + Table of Contents của phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này.

 1. Phần Phụ lục: Đề tài về tài chính và ngân hàng có thể có nhiều phụ lục nên các phụ lục cần phải đánh số phù hợp với phần trình bày trong nội dung của chuyên đề, để người đọc có thể theo dõi dễ dàng. Ví dụ: Phụ lục 1, Phụ lục 2, … hoặc Phụ lục A, Phụ lục B,… và có tên tiêu đề: Phụ lục: Bảng Cân đối kế toán,…
 2. Hình thức trình bày và đánh số chương mục:
 • Giấy khổ A4, in một mặt.
 • Font chữ: Times New Roman, size: 13, line spacing: 1,5 lines (trừ các tiêu đề).
 • Định lề trang giấy:

Top                      : 2,5 cm     Bottom          : 2,5 cm

Left                     : 3,5 cm     Right           : 2,5 cm

Header                : 1,5 cm     Footer            : 1,5 cm

 • Số thứ tự trang: Đánh số thự tự trang ở chính giữa và phía dưới mỗi trang. Được tính là 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (8), còn các phần trước đó (từ (3) đến (7) đánh số thứ tự trang theo i, ii, …
 • Cách đánh chương mục: Nên đánh số ả rập (1, 2, 3, …) (tránh dùng số la mã I, II, III, …) nhiều cấp (thường tối đa 3 cấp) như sau:

Phần 1:  TIÊU ĐỀ CẤP 1  SIZE 16

1.1  Tiêu đề cấp 2 size 16.

1.1.1  Tiêu đề cấp 3 size 13 như văn bản nhưng in đậm.

 1. Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo chỉ liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp và được ghi theo thứ tự abc với chuẩn là tên:
 • Nếu là sách:

Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.

 • Nếu là bài báo trong tạp chí hoặc tập san:

Họ tên tác giả, tên bài báo (trong ngoặc kép),  tên tạp chí (in nghiêng), năm xuất bản, số tạp chí.

 • Nếu là Nhật báo hoặc tuần báo:

Cũng giống như cách ghi đối với Tạp chí, chỉ đảo ngược về thời gian xuất bản và số báo.

Trên đây là một số lưu ý và các đề tài, bài mẫu, đề cương Chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

dành cho các bạn sinh viên tham khảo.

Dịch vụ sửa bài báo cáo thực tập, sửa luận văn, chuyên đề tốt nghiệp

Tại sao lại có Dịch vụ sửa bài báo cáo thực tập, chỉnh sửa bài luận văn tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp?

Dịch vụ sửa bài báo cáo thực tập, chỉnh sửa bài luận văn tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp xin chào tất cả các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo thực tập và chuyên đề tốt nghiệp của mình

Hiện nay các bạn sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường chúng ta đều phải vượt qua môn học thực tập tốt nghiệp hay viết chuyên đề tốt nghiệp đó dường như là điều kiện cần thiết đối với các bạn sinh viên.

Nếu muốn có được tấm bằng trước khi ra trường và tất nhiên hiện nay các bạn sinh viên cũng đang gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Qua 7 năm làm trong lĩnh vực chỉnh sửa bài báo cáo thực tập này Mình nhận thấy có nhiều bạn sinh viên thì gặp khó khăn như:

 • về vấn đề tìm kiếm số liệu để làm bài  báo cáo thực tập, chuyên đề
 • cũng có các bạn sinh viên gặp khó khăn về vấn đề tìm kiếm công ty để thực tập
 • rất nhiều bạn sinh viên gặp khó khăn về vấn đề trình bày làm sao cho đẹp cuốn báo cáo thực tập cuốn chuyên đề tốt nghiệp của mình
 • chỉnh sửa báo cáo thực tập

thì hôm nay mình xin đưa ra một số dịch vụ sửa bài báo cáo thực tập nhằm hỗ trợ cho các bạn hoàn thành tốt phần còn lại của bài báo cáo thực tập chuyên đề tốt nghiệp của các bạn

Các vấn đề gặp phải khiến các bạn tìm đến dịch vụ chỉnh sửa báo cáo thực tập, luận văn

Hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên ra đối với nhóm mình về nhu cầu cần dịch vụ sửa bài chuyên đề tốt nghiệp bài báo cáo thực tập cùng các bạn tất nhiên thì mỗi bạn sinh viên đều có những yêu cầu khác nhau Không bạn nào giống bạn nào trong vấn đề sửa bài báo cáo thực tập tốt nghiệp một số lỗi các bạn thường gặp khi nhờ đến nhóm mình như:

dịch vụ sửa báo cáo thực tập
 • làm mục lục tự động
 • làm trang bìa tranh chỉnh toàn diện bài báo cáo thực tập bài chuyên đề tốt nghiệp
 • làm bảng biểu danh mục hình ảnh danh mục sơ đồ
 • sửa lỗi phông chữ vẽ lại một số biểu đồ hình ảnh sơ đồ bản biểu vẽ lại các cột bài
 • canh chỉnh hoàn thiện trước khi in bài
 • và một số lỗi khác về nội dung một số bạn sinh viên hiện nay Copy bài trên mạng khi các bạn Tải bài trên mạng về thì dường như đó là file pdf cho nên khi các bạn chuyển qua dạng word thì bị lỗi rất nhiều
 • Lỗi font chữ cũng như định dạng của bài

Điều này nếu các bạn không tập trung căn chỉnh lại thì sẽ rất bị giáo viên hướng dẫn phàn nàn về hình thức của bài báo cáo thực tập của các bạn dẫn đến điểm số sẽ không cao thậm chí là ảnh hưởng rất nhiều về kết quả cuối cùng của bạn và các thực tập của các bạn tất nhiên các bạn sẽ không phải lo lắng nữa khi các bạn đã tìm đến website hiện nay các bạn sinh viên có thể liên hệ với nhóm mình để nhờ đến dịch vụ sửa bài luận văn,  dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập bằng cách các bạn có thể gửi email Yêu cầu chỉnh sửa hoặc qua zalo/SDT 0917193864

dịch vụ chỉnh sửa luận văn

[contact-form][contact-field label=”Tên” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Email” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Tin nhắn” type=”textarea”][/contact-form]

Các bạn lưu ý các bạn gửi đầy đủ những gì sau đây nhé Tại vì có rất nhiều bạn đến sự giúp đỡ sửa chữa bài báo cáo thực tập nhưng rắc rối trong phần thông tin các thông tin mình cần thiết như các bạn gửi các yêu cầu hướng dẫn của nhà trường về hình thức canh chỉnh bài báo cáo thực tập và chuyên đề tốt nghiệp

Thứ hai là các bạn gửi các thông tin liên quan về bài Bác bạn đang làm dở về bài Các bạn đang cần hoàn thiện qua địa chỉ email: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

giá thuê chỉnh dịch vụ sửa báo cáo thực tập, luận văn chuyên đề tài bao nhiêu?

và về vấn đề giá cả sửa bài báo cáo thực tập thì như sau nếu một số lỗi căn chỉnh nhỏ làm mục lục tự động hay dễ hơn thì bên mình sẽ làm miễn phí cho các bạn Còn nếu như các bạn tại những file trên mạng về dạng PDF chuyển qua file word canh chỉnh rất khó khăn thì những dòng này bên mình sẽ tính phí các bạn thường là 100.000 đến 300.000 một tài liệu tùy vào mức độ khó dễ và thời gian hoàn thành lâu hay ngắn ngoài ra hiện nay bên mình cũng có dịch vụ nhận làm trọn gói bài báo cáo thực tập hoàn thiện có nghĩa là sẽ làm từ đầu cho đến cuối để tránh trường hợp các bạn Tải bài trên mạng về đưa cho giáo viên hướng dẫn rồi bị giáo viên hướng dẫn phê bình thì có nhiều bạn sinh viên đã chọn phương án là chọn nó mình làm từ đầu nên các trường hợp bị giáo viên hướng dẫn phê bình đã không xảy ra

ho-tro-lam-bao-cao-thuc-tap
ho-tro-lam-bao-cao-thuc-tap

Ngoài ra mình còn có dịch vụ mở rộng nào?

Ngoài ra thì hiện nay bên mình cũng có thể xin được thực tập và xin đóng dấu tại một số công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội điều này hỗ trợ cho các bạn sinh viên không tìm được chỗ thực tập hoặc muốn mình làm trọn gói tất cả các bạn có thể liên hệ mình để mình có thể hỗ trợ thêm về vấn đề này cuối cùng mình xin chúc tất cả các bạn sinh viên Việt Nam có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình bài chuyên đề tốt nghiệp của các bạn để các bạn nhanh chóng tốt nghiệp ra trường

 • MAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com
 • SDT: 0973.287.149
 • ZALO:0973.287.149

Xin chào tất cả các bạn xin chúc tất cả các bạn thành công!

giao nhận hàng hóa

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Để xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa, hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta không thể xem nhẹ hoạt động ngoại thương vì nó đảm bảo sự giao lưu hàng hóa, thông thương với các nước trên thế giới, giúp chúng ta khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của cả nguồn lực bên trong và bên ngoài trên cơ sở sự phân công lao động và chuyên môn hóa kinh tế.
Nhắc đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa chúng ta không thể không nói đến dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế vì đây là hai hoạt động không thể tách rời nhau, chúng tác động qua lại, thống nhất với nhau. Quy mô của hoạt động xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cho giao nhận vận tải nói chung và giao nhận vận tải biển nói riêng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Bên cạnh đó, với hơn 3000km bờ biển cùng rất nhiều cảng lớn nhỏ rải khắp chiều dài đất nước, ngành giao nhận vận tải biển thực sự đã có những bước tiến rất đáng kể.
Trong thời gian thực tập và tìm hiểu tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Nam Đô, với kiến thức của một sinh, cùng với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của công ty, em đã chọn đề tài:“TÌM HIỂU QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN NAM ĐÔ NĂM 2015-2016”
2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Qui trình giao nhận và hiệu quả của hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển.
Phạm vi nghiên cứu: Phòng khai thác hàng xuất nhập khẩu đường biển của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Nam Đô
3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp tổng hợp và phân tích: thông kê số liệu từ các phòng ban, tập hợp thông tin nghiên cứu từ sách báo, internet, các báo cáo của Tập đoàn Geodis… sau đó rút ra kết luận.
Phương pháp liên kết: vận dụng các kiến thức đã học đánhgi á thực trạng hoạt động giao nhận của công ty và đưa ra giải pháp, kiến nghị.
4. Kết cấu bài báo cáo
Bài báo cáo có kết cấu gồm 3 chương và phần phụ lục chứng từ:
Chương 1: Cơ sở lý luận về giao nhận hàng hóa bằng đường biển
Chương 2: Qui trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển bằng container tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Nam Đô
Chương 3: Nhận xét và giải pháp

de cuong bao cao thuc tap

Nhận viết thuê báo cáo thực hành nghề nghiệp: QTKD, Kế toán, Tài chính ngân hàng..

Một đề đề tài báo cáo thực hành nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh và kế toán?

 1.  Một đề đề tài báo cáo thực hành nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh
 • Phân tích hoạt động marketing mix tại công ty
 • Phân tích hoạt động nghiên cứu thị trường tại công ty
 • Phân tích hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
 • Phân tích hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực trong công ty
 • Quản trị thương hiệu tại công ty
 • Quản trị sản xuất trong công ty
 • Phân tích hiệu quả kênh phân phối hàng hóa
 • và còn rất nhiều  đề tài báo cáo thực hành nghề nghiệp
Báo cáo thực hành nghề nghiệp
Báo cáo thực hành nghề nghiệp

2. Một đề đề tài báo cáo thực hành nghề nghiệp ngành kế toán

 • Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trong nền kinh tế.
 • Kế toán thuế giá trị gia tăng ở các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ.
 • Kế toán vốn bằng tiền.
 • Kế toán nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp.
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp.
 • Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
 • Kế toán quá trình bán hàng.
 • Kế toán lưu chuyển hàng hóa.
 • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
 • Kế toán hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hóa.
 • Lập và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
 • Ngoài ra, giảng viên hướng dẫn và sinh viên có thể lựa chọn những đề tài khác trong phạm vi kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán.
Báo cáo thực hành nghề nghiệp
Báo cáo thực hành nghề nghiệp

2. Một đề đề tài báo cáo thực hành nghề nghiệp ngành tài chính ngân hàng

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn nói chung và hoàn thiện kế toán huy động vốn nói riêng tại NH
 • Xây dựng và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán phát hành giấy tờ có giá của các TCTD trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam.
 • Quản lý chất lượng tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro thông qua phân loại nợ dựa trên số liệu của kế toán nghiệp vụ cho vay tại các NHTM
 • Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KD của công ty tài chính NH
 • Giải pháp tăng thu tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam.
 • Giải pháp nhằm mở rộng và phát triển dịch vụ NH thông qua kênh kế toán nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD tại NH
 • Đánh giá hoạt động tài chính và kết quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực kế toán và định hướng hoàn thiện.
 • Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các TCTD Việt nam.
 • Lập và công bố báo cáo tài chính của các NHTM theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế nhằm minh bạch hoá thông tin về hoạt động ngân hàng.
 • Phân tích báo cáo tài chính của một NHTM và chuẩn hoá các chỉ tiêu phân tích để đáp ứng thông tin cho quản trị và điều hành ngân hàng.
 • Kế toán với ác giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ tài chính của NHTM thông qua hệ thống NH bán lẻ.
 • Đổi mới phương pháp chứng từ trong kế toán ngân hàng trong điều kiện tin học hoá và hội nhập quốc tế.
 • Đánh giá quy trình hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp từ góc độ công nghệ thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin cho quản trị ngân hàng – hướng hoàn thiện.
 • ứng dụng công nghệ tin học trong ngân hàng và khả năng phát triển các dịch vụ NH hiện đại.
 • Thực trạng ứng dụng tin học trong nghiệp vụ kế toán giao dịch của NHTM Việt nam và giải pháp nâng cao hiệu quả.
 • Và còn rất nhiều
Báo cáo thực hành nghề nghiệp
Báo cáo thực hành nghề nghiệp

Mẫu đề cương báo cáo thực hành nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh và kế toán?

 • Đề cương mẫu đề cương báo cáo thực hành nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề tài:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty
1.2 Chức năng và nhiệm vụ, tôn chỉ hoạt động của công ty
1.2.1 Chức năng.
1.2.2 Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động .
1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty
1.3.1.Cơ cấu tổ chức
1.3.2.Chức năng của các phòng ban
1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm ba năm gần đây
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
2.1.Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
2.1.1. Cơ cấu nguồn lao động theo giới tính trong ba năm gần đây
2.1.2. Cơ cấu tuổi lao động trong ba năm gần đây
2.1.3. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
2.1.4. Cơ cấu thâm niên lao động trong ba năm gần đây
2.2 Tình hình tuyển dụng và đào tại nhân sự tại công ty
2.2.1 Tình hình tuyển dụng
2.2.1.1.Hoạch định nguồn nhân lực
2.2.1.2. Phân tích công việc
2.2.1.3. Quá trình tuyển dụng
2.2.1.4..Quy trình tuyển dụng
2.2.1.5.Các nguồn tuyển dụng của công ty
2.2.1.6. Phương pháp tuyển dụng
2.2.2.Thực trạng công tác đào tạo tại công ty
2.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.2.3.Các hình thức đào tạo
2.2.2.4. Đánh giá sau đào tạo
2.2.2.5. Đánh giá thành tích công tác
2.2.3. Chính sách đãi ngộ
2.3 Phân tich1 SWOT
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
3.1Nhận xét công tác nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam
3.1.1.Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2.Phương hướng phát triển nguồn nhân lực trong tương lai
3.3 Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị nhân sự tại công ty
3.3.1.Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng
3.3.2. Hoàn thiện nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng
3.3.3. Công tác tuyển dụng cần chặt chẽ hơn
3.3.4.Xem xét công tác đào tạo
3.3.5.Một số biện pháp động viên, khích lệ tinh thần nhân viên
3.4 Kiến Nghị
3.4.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
3.4.2 Kiến nghị đối với công ty
KẾT LUẬN

 • Mẫu đề cương báo cáo thực hành nghề nghiệp kế toán

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH TMDV DƯƠNG MINH
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH TMDV DƯƠNG MINH
1.1.1 Giới thiệu về công ty Công ty TNHH TMDV DƯƠNG MINH
1.1.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH DƯƠNG MINH
1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty DƯƠNG MINHHòa Thành
1.1.3.1 Chức năng
1.1.3.2 Nhiệm vụ
1.1.3.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
1.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
1.1.4.1 Bộ máy tổ chức của công ty
1.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
1.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.1.5.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
1.1.5.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty
1.1.5.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty
1.1.5.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
1.1.5.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty
1.1.5.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH
2.1 Kế toán tiền mặt
2.1.1 Chứng từ sử dụng
2.1.2 Tài khoản sử dụng
2.1.3 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.1.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.2.1 Chứng từ sử dụng
2.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.3 Kế toán tiền đang chuyển
2.3.1 Chứng từ sử dụng
2.3.2 Tài khoản sử dụng
2.3.3 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.1.1 Nhận xét chung về về công tác kế toán tại công ty TNHH DƯƠNG MINH
3.1.2 Nhận xét chung về kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH DƯƠNG MINH
3.2 Kiến nghị
KẾT LUẬN

ho-tro-lam-bao-cao-thuc-tap
ho-tro-lam-bao-cao-thuc-tap
 • Đề cương mẫu báo cáo thực hành nghề nghiệp ngành tài chính ngân hàng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỀ TÀI: HẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KH CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH Q7 – PGD PHÚ MỸ HƯNG
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG VPBANK CHI NHÁNH Q7 – PGD PHÚ MỸ HƯNG
1.1. Giới thiệu về VPBANK
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2.Logo, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu
1.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức
1.1.4. Lĩnh vực hoạt động
1.2.Tình hình hoạt động
1.2.1 Tình hình huy động vốn
1.2.2 Tình hình sử dụng vốn
1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VPBANK CHI NHÁNH Q7 – PGD PHÚ MỸ HƯNG
2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CV ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
2.1 Quy trình tín dụng tại VPBANK
2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại VPBANK
2.2.1 Tình hình dư nợ tín dụng
2.2.2. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong dư nợ cho vay
2.2.3 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng so với tổng nguồn vốn huy động
2.2.4 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cho vay tiêu dùng
2.2.5 Phân tích cơ cấu trong cho vay tiêu dùng
2.2.5.1 Phân tích cơ cấu theo thời hạn vay
2.2.5.2 Phân tích cơ cấu theo nhóm nợ
2.2.5.3 Phân tích cơ cấu theo mục đích sử dụng
2.2.6 Phân tích hiệu quả cho vay tiêu dùng
2.3 Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng của tại VPBANK
2.3.1.Kết quả đạt được
2.3.2 Những vấn đề còn tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK
3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của VPBANK
3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN tại VPBANK
3.2.1 Giải pháp 1
3.2.2 Giải pháp 2
3.2.3 Giải pháp 3
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Đối với Nhà nước
3.3.2 Đối với VPBANK
KẾT LUẬN

Làm báo cáo thực tập
Làm báo cáo thực tập

Mình mới chia sẻ cho các bạn cách làm báo cáo thực hành nghề nghiệp quản trị kinh doanh, báo cáo thực hành nghề nghiệp kế toán, báo cáo thực hành nghề nghiệp ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo nhé

Ngoài ra mình nhận viết thuê báo cáo thực tập và viết hoàn chỉnh bài báo cáo thực hành nghề nghiệp nếu bạn bào có nhu cầu LH mình qua SDT/ZALO 0973.287.149

Làm báo cáo thực tập

Viết thuê khóa luận tốt nghiệp giá rẻ nhất

Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp như thế nào?

Ngày nay cuộc sống bộn bề những lo nghĩ, bận bịu,.. dẫn đến rất nhiều người trong chúng ta không thể một mình mà lo trơn tru hết mọi việc xum quanh mình. Từ đó các dịch vụ hỗ trợ mọc lên như nấm để đáp ứng một phần nào đó cho những người bận rộn hay vì bất cứ lý do gì. Trong các dịch vụ này hôm nay chúng mình nói đến dịch vụ viết thuê khóa luận cho các anh chị và các bạn sinh viên. Vậy viết thuê khóa luận cũng giống như dịch thuê tài liệu hay đánh máy thuê, tuy nhiên ở đây mang tính chất cao hơn đó là suy nghĩ thuê (chất xám)

ho-tro-lam-bao-cao-thuc-tap
ho-tro-lam-bao-cao-thuc-tap

Quy trình Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ra sao?

Để xác định rằng đề tài khóa luận của các bạn hay lĩnh vực của các bạn đang viết khóa luận tốt nghiệp mình có làm được không thì các bạn liên hệ mình để mình trả lời trước nhé

 • SDT: 0973.287.149
 • Gmail: hotrosinhvienthuctap@gmail.com
 • ZALO 0973.287.149
 • Điền vào form sau, mình sẽ nhận được mail và trả lời lại trong ít phút! [contact-form][contact-field label=’Tên bạn?’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’SĐT?’ type=’text’/][contact-field label=’Đề tài hay các vấn đề khác’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Các lĩnh vực viết thuê khóa luận của mình?

Hiện nay mình nhận viết thuê khóa luận tốt nghiệp cho một số ngành như sau

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Luật
 • Bảo hiểm
 • Thư ký văn phòng
 • Hành chính
 • Kinh tế biển
 • Hàng không
 • và một số ngành khác

Ngoài ra có một số ngành thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình xem sao nhé, lúc này mình cũng không thể liệt kê đủ ở đây, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Các hệ đào tạo mà mình làm như sau:

 • Trung cấp
 • Cao đẳng
 • Đại học
 • Hệ vừa học vừa làm
 • Đào tạo từ xa
 • Văn bằng 2
 • Tại chức
Viết thuê báo cáo thực tập
Viết thuê báo cáo thực tập

Các dịch vụ viết thuê khóa luận và dịch vụ đi kèm?

 • Tư vấn đề tài miễn phí các bạn nhé,các bạn liên hệ zalo mình nha
 • Làm đề cương chi tiết miễn phí
 • Xác nhận thực tập
 • tìm kiếm thông tin và số liệu khóa luận
 • Viết trọn gói khóa luận
 • Viết 1 phần khóa luận
 • làm Slide thuyết trình khóa luận tốt nghiệp

Vậy giá viết thuê khóa luận tốt nghiệp thế nào?

Mình viết thuê khóa luận tốt nghiệp giá rẻ, bảng giá tùy thuộc vào lĩnh vực và trường bạn đang theo học, vì độ khó tùy vào từng ngành và từng trường cho nên để công bằng cho mọi người mình thường cho các chế độ giá rẻ nhé

 • Các bạn có thời gian làm không gấp
 • giới thiệu được thêm 2 người trở lên ( càng nhiều mình càng giảm nhé)
 • cung cấp được bài mẫu khóa trước để mình tham khảo, vì mình sẻ làm nhanh hơn
 • Yêu cầu bài ngắn

trên là các chính sách giảm giá của mình, còn giá cụ thể mình đã nói là các bạn liên hệ cho mình đề tài mình sẽ báo giá cho nhé, ở phía trên mình có để lại SDT/zalo/ form các bạn dùng phương tiện nào cũng được nhé!

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo giá viết thuê báo cáo thực tập của mình, giá khóa luận chỉ cao hơn 1 chút xíu, CLICK ĐÂY===> Giá thuê viết báo cáo thực tập ?

Dựa trên những kinh nghiệm trong công viêc đánh văn bản và viết lách, viết khóa luận tốt nghiệp thuê ngay từ những năm 2010, 2011. Mình có thể đảm bảo cho các bạn được kết quả tốt trong kỳ làm khóa luận tốt nghiệp này, ngoài ra phương châm làm việc của mình là uy tín và trách nhiệm

Chúc các bạn làm tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình!

3 Mẫu lời cảm ơn thầy cô, trong báo cáo thực tập, trong luận văn hay!

Mẫu lời cảm ơn thầy cô các bạn tham khảo để viết lời cảm ơn trong báo cáo thực tập, lời cảm ơn trong luận văn nhé! đây là 3 lời cảm ơn mẫu mà mình đã viết sẵn xin mời mọi người sử dụng vào bài thực tập nha!

Mẫu lời cảm ơn trong báo cáo thực tập số 1

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các thầy (cô) Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nói chung đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu. Đặc biệt em rất cảm ơn thầy Tôn Thất Phương Bối người hướng dẫn góp ý để em hoàn thành bài báo cáo thực tập này.
Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn các anh chị ở phòng kế toán đã tận tình chỉ dạy giúp em tìm hiểu thực tế về công tác kế toán tại công ty cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Qua thời gian học tập tại trường cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty em đã từng bước trang bị kiến thức và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân để làm việc vững vàng hơn trong chuyên môn nghề nghiệp sau này.
Cuối cùng, với lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc em xin kính chúc thầy (cô) dồi dào sức khỏe và thành đạt hơn nữa trong sự nghiệp, chúc quý công ty ngày càng phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh.

Em xin chân thành cảm ơn.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017
Sinh viên thực hiện

DOWNLOAD

Mẫu lời cảm ơn thầy cô trong báo cáo thực tập số 2

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên em xin chân thành cảm ơn Thầy ???,Thầy đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và báo cáo thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo và giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Dân Lập Lạc Hồng trong quá trình học tập tại trường, cũng như trong thời gian thực tập này.
Em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Lê Hậu và đặc biệt là anh Nguyễn Văn Hải đã tạo điều kiện nhiệt tình cho em trong thời gian thực tập tại công ty.
Cuối cùng em xin cảm ơn sự chăm sóc của gia đình, sự động viên, giúp đỡ của bạn bè đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành tốt quá trình nghiên cứu thực tập này.
Em đã cố gắng để báo cáo thực tập này đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên với khả năng và trình độ có hạn nên không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong sự chỉ bảo của các thầy cô và ý kiến đóng góp của các bạn để báo cáo thực tập này được hoàn thiện hơn.

LOI CAM ON TRONG LUAN VAN
LOI CAM ON TRONG LUAN VAN

DOWNLOAD

Mẫu lời cảm ơn trong báo cáo thực tập, lời cảm ơn trong luận văn số 3

LỜI CẢM ƠN
Để có được những kết quả như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội, những người đã dìu dắt và truyền đạt kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường. Và trên hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:
……….. đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
Ban lãnh đạo và toàn thể anh chị em tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam, chi nhánh Bình Thạnh, PGD ……….., nơi em có cơ hội thực tập và thực hiện đề tài.
Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, với vốn kiến thức cònhạn hẹp cho nên không thể tránh khỏi những thiếu xót cần phải bổ sung và hoàn thiện tốt hơn. Rất mong được sự đóng góp của thầy cô cùng ban lãnh đạo của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam

DOWNLOAD

Trên đây là 3 mẫu lời cảm ơn hay nhất trong báo cáo thực tập và lời cảm ơn trong luận văn hay cho các bạn làm báo cáo thực tập tham khảo nhé. Mình nhận làm báo cáo thực tập  SĐTZALO mình 0973287149 bạn nào có nhu cầu ủng hộ mình nhé! cảm ơn các bạn.