Tải bài mẫu kế hoạch kinh doanh cửa hàng

Tải bài mẫu kế hoạch kinh doanh cửa hàng thời trang, lập kế hoạch Topica

Đề cương chi tiết lập kế hoạch kinh doanh cửa hàng, xây dựng dự án kinh doanh công ty….cùng với một số đề tài lập kế hoạch kinh doanh, ý tưởng kinh doanh mới hay cho các bạn tham khảo nha.

Đề cương chi tiết kế hoạch kinh doanh cửa hàng thời trang, lập kế hoạch Topica

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN kế hoạch kinh doanh cửa hàng

1.1 Quyền sở hữu cửa hàng

1.2 Tóm tắt khởi sự doanh nghiệp

1.3 Vị trí của cửa hàng và các yếu tố thuận lợi

1.4 Các sản phẩm và dịch vụ

1.5 Sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

1.6 Sản phẩm quảng cáo chào hàng

1.7 Nguồn cung ứng sản phẩm

1.8 Các sản phẩm và dịch vụ trong tương lai

CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING kế hoạch kinh doanh cửa hàng

2.1. Phân tích thị trường

2.1.1 Tóm tắt

2.1.2 Phân đoạn thị trường

2.2. Chiến lược kinh doanh và việc thực  hiện

2.2.1. Tóm tắt

2.2.2 Chiến lược Marketing

2.2.2.1 Thị trường mục tiêu và việc phân đoạn thị trường.

Tải bài mẫu kế hoạch kinh doanh cửa hàng
Tải bài mẫu kế hoạch kinh doanh cửa hàng

2.2.2.2 Chiến lược giá cả.

2.2.2.3 Chiến lược hỗ trợ.

2.2.3 Chiến lược bán hàng.

2.2..3.1 Dự báo bán hàng.

2.2.3.2 Kế hoạch bán  hàng.

2.2.4 Các điểm mốc quan trọng.

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH. kế hoạch kinh doanh cửa hàng

3.1 Chi phí ban đầu.

3.2 Chi phí hàng tháng.

3.3 Những giả định và dự kiến quan trọng

3.4 Các chỉ số tài chính cơ bản

CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ kế hoạch kinh doanh cửa hàng

4.1 Tóm tắt những nội dung chính của việc quản lí cửa hàng.

4.2 Cơ cấu tổ chức.

4.3 Nhóm quản lí.

4.4 Kế hoạch nhân sự.

CHƯƠNG 5: RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG kế hoạch kinh doanh cửa hàng

KẾT LUẬN

Tải bài mẫu kế hoạch kinh doanh cửa hàng thời trang, lập kế hoạch Topica

—> Comment Gmail bên dưới để mình gửi file word qua nhé

Riêng bạn nào có nhu cầu cần thuê viết báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh hoặc cần đề cương chi tiết dự án kinh doanh, tư vấn đề tài ý tưởng lập kế hoạch kinh doanh thì có thể liên hệ mình qua zalo hoặc gọi điện nha

sdt/ zalo: 0909 23 26 20

một số đề tài tiểu luận mẫu hay

130 đề tài tiểu luận mẫu HAY – Mua bài tiểu luận – Viết thuê bài tiểu luận rẻ

Dưới đây là 130 đề tài tiểu luận mẫu mà mình có lọc sẵn đề tài. Hiện tại có một số đề tài mình cũng đang viết sẵn. Bạn nào cần cứ liên  hệ nhé.

ZALO 0909 23 26 20

Một số đề tài tiểu luận mẫu cho sinh viên

1 Bản sắc dân tộc trong nền KT mở
2 Đấu tranh giai cấp
3 Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN
4 LLSX và các quan hệ SX
5 Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước
6 Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

Xem thêm:

7 Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
8 Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN
9 Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN
10 Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN
11 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
12 LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
13 Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT
14 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN
15 Quan hệ lượng – chất, nhân – quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá
16 Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay
17 Việc làm, thất nghiệp và lạm phát

Một số đề tài tiểu luận mẫu cho sinh viên

18 Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH – HĐH ở VN
19 Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN
20 Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta
21 Sinh viên và thất nghiệp
22 Tri thức và nền KT tri thức
23 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
24 Cuộc cách mạng triết học của Mác – Ănghen và ý nghĩa
25 Vận dụng lý luận phương thức SX phân tích sự phát triển của nhà máy nước Rạng Đông
26 Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
27 Các phép biện chứng
28 Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN
29 Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển
30 KTTT theo định hướng XHCN
31 Thành tựu và hạn chế của phép duy vật biện chứng
32 Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học của Mác – Ănghen và ý nghĩa
33 Giai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH
34 Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH – HĐH ở VN
35 Con người và các mối quan hệ
36 Vai trò của con người trong công cuộc CNH – HĐH đất nước
37 Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH
38 Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học
39 Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập
40 Vấn đề thất nghiệp của sinh viên
41 Con người và bản chất
42 Hình thái KTXH
43 Ý thức, tri thức và vai trò
44 Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
45 Thực trạng giao thông và nguyên nhân 46 Vật chất và ý thức
47 CNH – HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
48 CNH – HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
49 Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ

một số đề tài tiểu luận mẫu hay
một số đề tài tiểu luận mẫu hay

50 Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH – HĐH
51 Quan điểm lịch sử cụ thể đối với quá trình phát triển KT
52 Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập
53 Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện
54 Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT
55 Phật giáo
56 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
57 Phật giáo qua các giai đoạn
58 Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước
59 Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền KTTT
60 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
61 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
62 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn
63 Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)
64 Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta
65 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
66 Ô nhiễm môi trường
67 Kiến trúc Hà Nội
68 CNH – HĐH, thực trạng và giải pháp
69 CNH – HĐH dưới góc nhìn triết học
70 Tư duy lí luận
71 Lý luận về hình thái KT
72 Lý luận về hình thái KT
73 CNH – HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
74 Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX
75 Học thuyết về hình thái KTXH
76 Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX
77 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
78 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH – HĐH theo định hướng XHCN ở VN
79 Quan hệ SX phù hợp

Một số đề tài tiểu luận mẫu cho sinh viên
80 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH – HĐH theo định hướng XHCN ở VN
81 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
82 Nền KTTT và phạm trù nội dung – hình thức
83 Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp
84 Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
85 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
86 Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng
87 Quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và XH
88 Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN
89 Phạm trù nội dung – hình thức và sự phát triển thương hiệu
90 Mối quan hệ giữa cá nhân và XH
91 Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý
92 Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức
93 Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng
94 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật
95 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
96 Tôn giáo
97 Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây
98 LLSX và QHSX
99 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
100 Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động
101 Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
102 Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH
103 Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN
104 Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập
105 Mối quan hệ biện chứng giữa TLSX và LLSX
106 Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX
107 Quá trình phát triển của phép biện chứng
108 Phép biện chứng và tư duy biện chứng
109 Lý luận hình thái KTXH
110 Phật giáo

Một số đề tài tiểu luận mẫu cho sinh viên
111 Sinh viên và thất nghiệp
112 Hôn nhân dưới cái nhìn triết học
113 Hình thái KTXH
114 Hình thái KTXH
115 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
116 Quy luật mâu thuẫn
117 Lý luận hình thái KTXH
118 Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng
119 Quy luật lượng – chất
120 CNH – HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ
121 CNH – HĐH nông thôn ở nước ta
122 CNH – HĐH
123 Đào tạo nguồn lực con người
124 Hình thái KTXH
125 Đào tạo nguồn lực con người
126 Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác – Lênin
127 Nho giáo
128 Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT
129 Quan điểm của Mác – Ănghen về vật chất
130 Nhân cách và nhận thức TL KTCT & CNXH KH KC001 CNH – HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta

Một số đề tài tiểu luận mẫu cho sinh viên

Tiểu luận Khởi tạo doanh nghiệp – Kinh doanh Nhà thuốc.

Chia sẻ mẫu Tiểu luận Khởi tạo doanh nghiệp – xây dựng Kinh doanh Nhà thuốc GPP cho các bạn làm đề tài lập kế hoạch kinh doanh tham khảo làm bài tập. DÀN Ý KẾ HOẠCH KINH DOANH

(viết thêm tối đa là 1500 từ tại đây, khi bạn chưa điền thì form này đang có 316 từ )

 

Tên ý tưởng & tác giả:

 

 

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN GPP

 

TÁC GIẢ:

Họ và tên: T…………………………….               Lớp: ………………………

Account học viên: k……………………            Email cá nhân: k…………….

Xuất phát điểm của ý tưởng Có kiến thức chuyên môn về ngành dược và đang công tác tại một công ty dược
Trình bày

thang máy:

(nhà đầu từ chỉ có 60 giây để nghe bạn. Hãy trình bày thật ngắn gọn và hấp dẫn)

 

 

Đang công tác trong ngành dược hơn 10 năm, rất am hiểu về thị trường ngành dược và có nhiều kiến thức chuyên môn về ngành này. Tận dụng mặt bằng có sẳn, vị trí đẹp ngay trung tâm chợ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Sản phẩm:

(Sản phẩm và dịch vụ là gì? Khách hàng sẽ sử dụng nó như thế nào? Mức giá bán bạn định áp dụng cho sản phẩm là bao nhiêu?)

 

Sản phẩm nằm trong Danh mục thuốc thiết yếu của Bộ y tế và được cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam.

 

Nhà thuốc dự tính tỉ suất lợi nhuận là 15%  đến 20%,

Khách hàng:

(Ai sẽ sử dụng sản phẩm này?  Ai sẽ quyết định mua nó?  Sản phẩm của bạn và dịch vụ đi kèm đáp ứng nhu cầu cơ bản gì của khách hàng?)

 

Khách hàng bao gồm những người có nhu cầu vế thuốc: bệnh nhân, bác sĩ… là những người có quyền lựa chọn cho mình việc mua thuốc ở đâu? như thế nào. Ở nước ta phần đông người dân có thói quen, tin tưởng vào Nhà thuốc, tâm lý của họ là khi ốm tìm đến nhà thuốc đầu tiên, sau đó mới tìm đến bác sĩ và vào Bệnh viện. Viêc nắm bắt tâm lý khách hàng sẽ tạo thuận lợi cho Nhà thuốc.

 

Tuy nhiên hiện nay có một nhà thuốc cung ứng thuốc không đảm bảo chất lượng, giá cả không hợp lý làm ảnh hưởng đến uy tín chung của các nhà thuốc. Với kinh nghiệm sẳn có Nhà thuốc tư nhân GPP sẽ chọn lựa những nhà cung ứng có sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất…  tư vấn cho  khách hàng của mình.

Cạnh tranh:

 

(Kể tên đối thủ cạnh tranh chính?  Sự khác biệt cơ bản trong sản phẩm là gì?

Tại sao khách hàng chọn sản phẩm của bạn mà không chọn của đối thủ?

Họ (đối thủ) sẽ phản ứng ra sao?

Cái gì cản họ vượt qua hoặc sao chép sản phẩm của bạn?)

 

 

Hiện nay người dân tham gia bảo hiểm y tế rất đông, đa số người dân đến với các cơ sở y tế công, các phòng khám y tế tư nhân. Vì vậy lượng khách hàng không tăng đáng kể nhưng ngược lại các Nhà thuốc tư nhân khác mở ra lại càng mhiều, tại vị trí chẳn bị mở có 3 Nhà thuốc xung quanh cách 50m đến 100m nên môi trường kinh doanh cạnh tranh sẽ càng gay gắt và thị phần sẽ giảm.

 

Bên cạnh đó còn có các loại hình dịch vụ y tế khác là: Phòng khám tư nhân, nhà thuốc Bệnh viện, trạm y tế…có các hình thức chăm sóc khách hàng cũng tương đối tốt.

Chính những những áp lực đó cũng la một động lực và tận dụng những lợi thế có sẳn Nhà thuốc tư nhân GPP phấn đấu để phát triển tốt, vượu qua các đối thủ cạnh tranh của mình.

 

 

Nhà cung cấp:

 

(Ai là nhà cung cấp chính của bạn?  Họ muốn gì?  Bạn cần hỗ trợ trực tiếp gì từ họ?)

 

Thị trường dược phẩm luôn sôi động, mỗi mặt hàng có rất nhiều nhà cung cấp, mỗi nhà cung cấp có rất nhiều sản phẩm khác nhau. Mức giá và chất lượng sản phẩm cũng không giống nhau. Nên Nhà thuốc có quyển chọn lựa sản phẩm và nhà cung cấp cho mình để có lợi nhất cho việc kinh doanh.

 

Nhiều nhà cung cấp khác nhau nhưng không phải nguồn cung cấp nào cũng đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp. Phải quyết định lựa chọn đúng đắn để tránh những sản phẩm không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến uy tính của Nhà thuốc.

 

Các sản phẩm có thể mua từ các công ty trong nước như: Imexpharm, Dược Hậu Giang, Domesco, Pymephaco…các công ty của nước ngoài như: Sanofi, Sandoz…Các nhà cung cấp luôn có trình dược viên đến tận Nhà thuốc để giới thiệu và bán hàng, vì vậy rất là thuận lợi trong việc mua hàng.

Doanh thu & Chi phí:

 

(Về cơ bản tại sao bạn sẽ có doanh thu nhiều hơn chi phí?)

 

Về vốn đầu tư, việc mở mới Nhà thuốc cần nguồn vốn 150 triệu đồng bao gồm cả đầu tư cơ sở vật chất và tiền vốn mua thuốc. Đây là khoản tiền đầu tư không nhỏ đối với cá nhân và số vốn này sẽ tiếp tục tăng cho các năm kế tiếp.

 

Doanh thu dự kiến trung bình 2-3 triệu/ngày.

Ý nghĩa

xã hội:

(Sản phẩm của bạn có ý nghĩa xã hội gì?  Tại sao thế giới lại tốt hơn sau khi có sản phẩm của bạn?)

 

Trong hệ thống mạng lưới cung ứng thuốc tại Việt Nam thì Nhà thuốc tư nhân là một trong những mắt xích quan trọng để đưa thuốc đến tay người tiêu dùng. Hoạt động của Nhà thuốc tư nhân đáp ứng một phần lớn nhu cầu về thuốc của người dân, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của ngành y tế.

 

Bên cạnh sự đóng góp tích cực ấy thì Nhà thuốc tư nhân còn rất phổ biến do việc kinh doanh tương đối đơn giản và lợi nhuận cao. Chính vì thế Nhà thuốc tư nhân hiện nay rất phổ biến đặc biệt ở các khu vực thành thị, khu đông dân cư…

Mục đích

Cá nhân:

(Mục tiêu cá nhân của bạn là gì khi phát triển sản phẩm này?)

 

 

Tận dụng mặt bằng có sẳn, đẹp, ngay trung tâm chợ…có chuyên môn về kinh doanh trong ngành dược, nguồn nhân lực sẳn có. Kinh doanh Nhà thuốc để tăng thêm nguồn thu nhập cho cá  nhân.

 

vì sao thời gian check in khách sạn là 14 giờ

Vì sao thời gian check-in khách sạn là 14 giờ – Check out là 12 giờ?

Vì sao thời gian check-in khách sạn là 14 giờ – Check out là 12 giờ?

Với hầu hết các cơ sở dịch vụ lưu trú hiện nay, quy định về thời gian nhận phòng thường vào lúc 14 giờ chiều và trả phòng vào lúc 12 giờ trưa. Thời gian lưu trú 1 ngày của khách sẽ được tính từ 14 giờ chiều hôm nay cho đến 12 trưa ngày hôm sau. Mặc dù chưa đủ 24 tiếng nhưng các khách sạn vẫn chọn khung giờ này để tính 1 ngày lưu trú của khách thuê phòng.

Vậy thì khoảng thời gian chênh lệch 2 tiếng đó được sử dụng để làm gì?

Để chuẩn bị đón khách lưu trú mới thì khoảng thời gian chênh lệch 2 tiếng đó được các khách sạn sử dụng cho hoạt động dọn phòng, setup phòng mới của bộ phận Housekeeping. Trong buổi sáng, nhân viên buồng phòng sẽ tiến hành làm vệ sinh, thay ga giường, vỏ gối của phòng khách đang ở, phòng trống sạch, phòng trống bẩn. Và vào khung giờ từ 12h – 14h, sau khi khách check-out, nhân viên buồng sẽ được phân chia dọn ưu tiên những phòng khách vừa trả – chuẩn bị có khách đến check-in để kịp phục vụ lượt khách mới.(vì sao thời gian check in khách sạn là 14 giờ)

Vào mùa cao điểm du lịch, khi tỷ lệ kín phòng cao, các khách sạn thường sẽ có nhu cầu tuyển dụng nhân viên buồng phòng thời vụ 3 tháng, 6 tháng để đảm bảo tiến độ dọn phòng đón khách trong “khung giờ cao điểm” từ 12h đến 14h hàng ngày.

Một số khách sạn khác có quy định về thời gian check-in, check-out sớm hoặc trễ hơn 1 tiếng: check-in 14h – check-out 11h, check-in 15h – check-out 12h. Tuy nhiên dù có khác biệt thế nào thì vẫn cần phải có khoảng chênh lệch 2, 3 tiếng giữa thời gian trả phòng và nhận phòng để nhân viên buồng thực hiện công việc.

vì sao thời gian check in khách sạn là 14 giờ
vì sao thời gian check in khách sạn là 14 giờ

► Quy định của khách sạn về trường hợp Check-in sớm

Trong trường hợp khách lưu trú cần nhận phòng sớm, nếu có phòng trống sẵn, nhân viên lễ tân sẽ tiến hành làm thủ tục check-in sớm cho khách. Tùy theo quy định của mỗi khách sạn mà việc check-in sớm này sẽ được miễn phí hay tính phí. Một số khách sạn áp dụng mức tính phí check-in sớm như sau:

 • Check-in từ 5h – 9h: tính thêm 50% giá phòng
 • Check-in từ 9h – 14h: tính thêm 30% giá phòng

► Quy định của khách sạn về trường hợp Check-out muộn

Vì một lý do nào đó: đi tham quan về trễ, ngủ quên… mà khách lưu trú sẽ check-out muộn. Việc check-out muộn của khách sẽ ảnh hưởng đến quá trình dọn dẹp phòng, đón tiếp khách mới nên thường các khách sạn sẽ áp dụng chính sách phụ thu thêm phí: (vì sao thời gian check in khách sạn là 14 giờ)

 • Check-out từ 12h – 15h: tính thêm 30% giá phòng
 • Check-out từ 15h – 18h: tính thêm 50% giá phòng
 • Check-out sau 18h: tính thêm 100% giá phòng

(Source: hoteljob)

Trên đây viết báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ uy tín đã chia sẻ đến với các bạn một bài viết được xem là hữu ích. Mong rằng sẽ phần nào góp thêm kiến thức đến với các bạn sinh viên 🙂

quy trình viết báo cáo thực tập

Quy trình viết báo cáo thực tập chuẩn, chuyên đề tốt nghiệp điểm cao!

Quy trình viết báo cáo thực tập chuẩn làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp điểm cao! cho các bạn sinh viên cần tham khảo và làm theo!  Các bạn lưu ý nhé!

 • Bước 1:Chọn chủ đề
 • Bước 2:Lập đề cương sơ bộ
 • Bước 3:Viết đề cương chi tiết
 • Bước 4:Viết bản thảo
 • Bước 5:Hoàn chỉnh và nộp báo cáo thực tập

Bước 1 – Chọn chủ đề cho bài báo cáo thực tập:

Sinh viên tham khảo thêm phần “Lựa chọn chủ đề” để có ý tưởng về chủ đề định nghiên cứu. Khi chọn chủ đề nghiên cứu, sinh viên cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm ra đề tài phù hợp với khả năng, sở thích của mình cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nơi sinh viên thực tập. Các đề tài được lựa chọn phải là đề tài về pháp luật.

Bước 2 – Lập đề cương sơ bộ:

Sau khi xác định đề tài nghiên cứu, sinh viên sẽ lập đề cương sơ bộ theo hướng dẫn tài liệu hướng dẫn này. Đề cương sơ bộ nhất thiết phải có sự chấp nhận của giảng viên hướng dẫn thì sinh viên mới có thể thực hiện các
bước tiếp theo; nếu giảng viên vẫn chưa chấp nhận thì sinh viên phải sửa hay viết lại đề cương sơ bộ theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

 Bước 3 – Viết đề cương chi tiết:

Sau khi đề cương sơ bộ được chấp nhận, sinh viên dựa trên đề cương đó để tiến hành thu thập dữ liệu, tài liệu có liên quan đến đề tài và viết đề cương chi tiết theo hướng dẫn của giảng viên. Đề cương chi tiết giúp cho sinh
viên và giảng viên hướng dẫn thấy được toàn bộ nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp để đánh giá nội dung đó có hợp lý hay không và có liên quan đến đề tài nghiên cứu hay không. Nếu sinh viên viết đề cương chi tiết càng tốt thì khi viết bản thảo càng dễ, nhanh và ít bị lệch hướng.

Bước 4 – Viết bản thảo:

Trên cơ sở của đề cương chi tiết được giảng viên hướng dẫn chấp nhận, sinh viên tiến hành viết bản thảo. Đầu tiên, sinh viên tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp và tìm hiểu xem về mặt cơ sở lý luận, các nhà khoa học đã bàn luận như thế nào về vấn đề có liên quan đến đề tài. Sau đó dựa trên cơ sở lý luận, sinh viên tiến hành phân tích, đánh giá tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu tại tổ chức cụ th cũng như phân tích, chứng minh được những luận điểm nghiên cứu đặt ra. Cuối cùng trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, sinh viên đề xuất ra những giải pháp để cải thiện và giải quyết những tồn tại của hiện trạng. Các phần lý thuyết, phân tích tình hình thực tế và các giải pháp đề xuất phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ bài viết.

quy trình viết báo cáo thực tập
quy trình viết báo cáo thực tập

Bước 5 – Hoàn chỉnh, in và nộp:

Sau khi hoàn thành bản thảo, sinh viên trình cho giảng viên hướng dẫn đọc và nhận xét. Sinh viên phải sửa chữa bản thảo theo yêu cầu của giảng viên (nếu có). Sau khi hoàn chỉnh xong bản thảo, sinh viên in ra, lấy xác
nhận của đơn vị thực tập và nộp đúng theo thời gian quy định của Khoa.
Lưu ý:
Trong quá trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải liên hệ thường xuyên với giảng viên hướng dẫn theo đúng thời gian biểu do giảng viên hướng dẫn đưa ra để đảm bảo việc nghiên cứu đúng thời hạn và không bị lệch hướng so với đề tài đã chọn. Nếu sinh viên không liên hệ với giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình
thực hiện đề tài đã chọn, giảng viên có quyền từ chối không nhận là giảng viên hướng dẫn. Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đó đương nhiên bị điểm không (0)

Bài mẫu báo cáo thực tập tại phiên tòa

Tải bài mẫu báo cáo thực tập tại phiên tòa HAY – CHI TIẾT

bài mẫu báo cáo thực tập tại phiên tòa ABC là một bài thu hoạch thực tế giữa người bị kiện và người khởi kiện tại Cần Thơ. Các bạn sinh viên đang tìm cách viết bài thu hoạch tham dự phiên tòa thì có thể tham khảo bài này nhé

Bạn nào cần file word đầy đủ thì cmt để lại gmail bên dưới cho mình nhé. Để mình gửi file qua cho các bạn ạ.

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập ngành luật của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Tải bài mẫu báo cáo thực tập tại phiên tòa HAY – CHI TIẾT

THAM DỰ PHIÊN TÒA

(VỤ ÁN……………………………….)

I. TÓM TẮT VỤ ÁN

A/ THÀNH PHẦN THAM GIA TỐ TỤNG

1/ Người khởi kiện:  Thái Bá Thi

Địa chỉ:  Số 404, tổ 11, Thị trấn Thốt Nốt, Huyện Thốt Nốt, Cần Thơ

2/ Người bị kiện:  Chủ tịch UBND Huyện Thốt Nốt, Cần Thơ.

Địa chỉ: Huyện Thốt Nốt, Cần Thơ.

3/ Luật sư của……:

4/ Luật sư của……:

5/ Thẩm phán:

6/ Hội thẩm:

7/ Việm Kiểm Sát:

8/ Thư ký tòa:

9/ Người làm chứng:

10/ ………

 

B/ NỘI DUNG VỤ VIỆC :

 1. Đối tượng khởi kiện: (khởi kiện cái gì, tranh chấp cái gì?)
 2. Nội dung vụ án:

Ông Thái Bá Thi sinh năm 1955, công tác tại Phòng Công nghiệp thuộc UBND huyện Thốt Nốt, tỉnh cần Thơ. (Nay là phòng công nghiệp môi trường)

 • Ngày 15/10/1997 Chủ tịch UBND huyện Thốt Nốt ra Quyết định số 08/QĐ – UBH – 97 thi hành kỷ luật ông Thái Bá Thi với hình thức buộc thôi việc vì những sai phạm trong quá trình công tác.
 • Ông Thái Bá Thi đã làm đơn khiếu nại Quyết định hành chính nêu trên và được Phòng Tổ chức chính quyền UBND huyện Thốt Nốt ra công văn số 16/1998 nói rõ một số việc cụ thể gửi đến lãnh đạo các cấp để trả lời khiếu nại cho ông.
 • Ngày 19/12/2000 Chủ tịch UBND huyện Thốt Nốt có ra quyết định số 864/QĐ – UBH – 97 trả lời đơn khiếu kiện của ông Thi, Quyết định này vẫn giữ nguyên nội dung của Quyết định số 08/QĐ và bác đơn của ông Thi.
 • Sau đó ông Thi làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Thốt Nốt, Tỉnh Cần Thơ, kiện ông Chủ tịch UBND huyện về Quyết định số 08/QĐ – UBH – 97 và Quyết định số 864/QĐ – UBH – 97
 • Ngày 09/05/2001 UBND huyện Thốt Nốt ra Quyết định số 390/QĐ – CT thu hồi lại Quyết định số 08/QĐ – UBH – 97 ngày 15/10/1997 về việc buộc thôi việc đối với ông Thi và Quyết định số 864/QĐ – UBH – 97 ngày 19/12/2000 giải quyết đơn khiếu nại của ông Thi.
 • Ngày 21/5/2001 ông Thi xin rút đơn khởi kiện tại TAND huyện Thốt Nốt.
 • Ngày 24/05/2001 Phòng công thương môi trường ra Quyết định số 02/QĐ – PCTMT về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ công chức.
 • Ngày 28/05/2001 Phòng công thương môi biểu quyết và ra biên bản cuộc họp. Kết quả là ông Thi vẫn bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.
 • Ngày 07/06/2001 Chủ tịch UBND huyện Thốt Nốt ra Quyết định số 500/QĐ – UB giữ nguyên hình thức kỷ luật buộc thôi việcđối với ông Thi.
 • Ông Thi đã làm đơn khiếu nại Quyết định số 790/QĐ – CT – UB trả lời khiếu nại của ông Thi và bác đơn khiếu nại của ông Thi
 • Ngày 10/09/2001 ông Thi làm đơn khởi kiện ông Chủ tịch UBND huyện Thốt Nốt về Quyết định 500/QĐ – UB và Quyết định số 790/QĐ – CT – UB tại TAND huyện Thốt Nốt, Tỉnh Cần Thơ
cách viết báo cáo thực tập tại phiên tòa
cách viết báo cáo thực tập tại phiên tòa

1. CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA TỐ TỤNG ĐẶT CÂU HỎI

………………………………………

 1. CĂN CỨ LUẬT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN

 

 1. Pháp luật sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh công chức hiện hành;
 2. Luật khiếu nại tố cáo hiện hành;
 3. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính;
 4. Nghị định số 97/1998/NĐ – CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức.

III. BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ CỦA LUẬT SƯ HOẶC TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA LUẬT SƯ BẢO VỆ

Kính thưa Hội đồng xét xử.

Thưa các luật sư đồng nghiệp.

Tôi tên : Trường Hoa Sen  – luật sư Văn phòng X thuộc Đoàn Luật sư Tp.HCM, nhận yêu cầu của đương sự và được sự chấp thuận của Quý Hội Đồng Xét Xử, tôi tham gia phiên tòa với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trong vụ kiện ông chủ tịch huyện Thốt Nốt.

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, đồng thời tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa, tôi xin được trình bày, phân tích các ý kiến, và kiến nghị, kính mong được Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Thái Bình xem xét và ghi nhận.

 1. Những sai phạm của ông Thái Bá Thi:
 • Các sai phạm mà ông Thi đã nhận khuyết điểm.
 • Làm rõ vấn đề số tiền 700.000đ mà ông Lậu đưa cho ông Thi là tự nguyện và có ý nghĩa là hỗ trợ ông Thi đi học. Không phải ông Thi lợi dụng ảnh hưởng việc giám sát công trình mà buộc ông Lậu đưa (đây là lời của ông Lậu)
 • Lá thư nặc danh ghi tên ông Lậu là hoàn toàn không đúng sự thật.
 1. Quyết định buộc thôi việc đối với ông Thi là không có cơ sở:
 • Một quyết định buộc công chức phải thôi việc khi bị Tòa án tuyên bố phạt tù. Theo quy định tại khoản 6 điều 12 của Nghị định 97/1998/NĐ – CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức. Nhưng ông Thi không phải là trường hợp này.
 • Cũng tại khoản khỏan 6 điều 12 của Nghị định 97/1998/NĐ – CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức có quy định về việc công chức đã bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức như hạ bậc, hạ ngạch, cách chức mà tái phạm thì có thể bị buộc thôi việc.

bài mẫu báo cáo thực tập tại phiên tòa ABC

Trường hợp ông Thi tuy là trong thời gian trước có vi phạm một số vấn đề nhưng không nghiêm trọng, và cũng không được Hội đồng kỷ luật họp để áp dụng một hình thức kỷ luật nào mà chỉ tiến hành họp chi bộ để kiểm điểm ông Thi. Thời gian sau, ông Thi có vi phạm nhưng tính chất và mức độ không nghiêm trọng.

 • Tại Điều 11 của Nghị định 97/1998/NĐ – CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức có quy định nếu Hội đồng kỷ luật xử lý thì chỉ cũng có thể áp dụng hình thức khiến trách, cảnh cáo, nặng nhất là hạ bậc lương. Và hình thức hạ bậc lương cũng khó áp dụng vì nó chỉ được áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
 • Quy định về thời hiệu để xử lý vi phạm tại Điều 5 Nghị định 97/1998/NĐ – CP là 03 tháng kể từ ngày phát hiện vi phạm, trừ trường hợp phức tạp là 06 tháng.

Trường hợp sai phạm của ông Thi đã phát hiện từ năm 1997 và UBND huyên ra quyết định buộc ông Thi thôi việc nhưng không lập Hội đồng kỷ luật theo đúng quy định pháp luật (Điều 5 của Nghị định này). Do vậy Quyết định số 08/QĐ – UBH – 97 là không đúng pháp luật.

 • Sau khi phát hiện ra những sai sót của mình UBND huyện Thốt Nốt lại tiếp tục ban hành 390 để thu hồi tất cả các Quyết định trái pháp luật của mình.
 • Đến 07/06/2001 (04 năm sau kể từ ngày phát hiện ra sai sót) thì UBND ra Quyết định buộc thôi việc đối với ông Thi sau khi đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét những sai phạm trước đó 04 năm. Như vậy, thời hiệu xử lý vi phạm đối với ông Thi đã không còn, do đó 500 /QĐ – UB ngày 07 tháng 06 năm 2001
 • ………….
Bài mẫu báo cáo thực tập tại phiên tòa
Bài mẫu báo cáo thực tập tại phiên tòa

IV/ KẾT LUẬN:

Kính thưa Hội đồng xét xử, từ những căn cứ pháp lý trên, Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nguyên đơn, tôi xin trân trọng đề nghị Hội đồng xét xử : Hủy Quyết định 500 /QĐ – UB ngày 07 tháng 06 năm 2001

V/ NHẬN XÉT

A/ PHẦN HÌNH THỨC:

…………………..

………………….

B/ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

1/THƯ KÝ PHIÊN TÒA:

………………………..

……………………….

2/ CHỦ TỌA:

……………………….

……………………….

3/HỘI THẨM NHÂN DÂN:

…………………………..

………………………….

4/ NGUYÊN ĐƠN:

………………………….

………………………….

………………………….

5/BỊ ĐƠN:

………………………………

………………………………

6/ NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

…………………………………

…………………………………

…………………………………

7/NGƯỜI LÀM CHỨNG

……………………………………….

………………………………………

8/ LUẬT SƯ NGUYÊN ĐƠN

……………………………………….

……………………………………….

9/ LUẬT SƯ BỊ ĐƠN

………………………………………

………………………………………

C/ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT PHIÊN TÒA

…………………..

…………………..bài mẫu báo cáo thực tập tại phiên tòa ABC

Số liệu cần xin làm báo cáo thực tập marketing!

Số liệu cần thiết để làm báo cáo thực tập marketing. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh. Các bạn đang chuẩn bị làm bài và đang hoang mang lo lắng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, phải bắt đầu như thế nào cần chọn những đề tài gì để làm báo cáo thực tập marketing của mình .

Số liệu để làm báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh rất đa dạng và phong phú,  tùy thuộc vào đề tài mà các bạn lựa chọn cho mình hôm nay mình xin nói chi tiết các số liệu cần thiết để các bạn làm đề tài tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh mảng đề tài marketing

SỐ LIỆU CẦN XIN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING PHẦN GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nếu như các bạn lựa chọn đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp làm Marketing thì trước tiên các bạn cần xin những số liệu về:

 • lịch sử hình thành của công ty
 • địa chỉ
 • mã số thuế
 • vốn điều lệ
 • cơ cấu tổ chức của công ty
 • một số lĩnh vực ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty
 • Số liệu cơ bản về nhân sự của công ty
 • Báo cáo tài chính công ty 3 năm, ( doanh thu, chi phí, lợi nhuận)

Về cơ bản thì để tải nào cũng cần xin những số liệu của công ty như vậy. Tuy nhiên tùy vào từng đề tài riêng khác nhau mà chương thực trạng các bạn cần thêm những số liệu khác nhau. Với số liệu đề tài báo cáo thực tập marketing các bạn xin những số liệu cơ bản nhất như:

 • Danh mục sản phẩm của công ty

( giống như là cataloge, mỗi sản phẩm công ty đang kinh doanh các bạn cần xin số liệu về đặc điểm, tính chất của nó có lợi gì cho người tiêu dùng, sức cạnh tranh về mẫu mã, về nhãn hiệu ra sao ý ,nghĩa của logo, của slogan. Các bạn cần nói chi tiết về những sản phẩm mà công ty đang kinh doanh và lựa chọn chiến lược sản phẩm gì cho danh mục sản phẩm của mình

 •  Số liệu về giá cả của các sản phẩm mà công ty đang kinh doanh ( BẢNG GIÁ)

trong lúc quá trình làm bài các bạn nên so sánh giá cả của công ty với đối thủ để biết được giá của công ty hiện tại cao hơn hay là đang thấp hơn so với đối thủ. Đưa ra kết luận rằng công ty đang có chính sách giá cả tốt hay không tốt. Ngoài ra thì các bạn cũng nên nói về các phương pháp định giá của công ty,  công ty đang đưa ra cái giá đó bằng phương pháp gì ? mình ví dụ như một số phương pháp công ty định giá dựa trên giá của đối thủ hoặc là công ty định giá dựa trên chi phí sản xuất sản phẩm hoặc là công ty định giá dựa vào yêu cầu của nhà sản xuất.

 •  số liệu tiếp theo là về kênh phân phối của công ty

các bạn phải có số liệu về các đại lý của công ty, các cửa hàng của công ty (Danh sách này)  công ty đang sử dụng các chính sách phân phối nào. Phân phối truyền miệng hay là phân phối trực tiếp, phân phối gián tiếp. Các chính sách cho các kênh phân phối này mình ví dụ như doanh số bắt buộc, số liệu về doanh thu của các kênh phân phối trong 3 năm qua.

Doanh số của công ty dành cho các đại lý, mức chiết khấu phần trăm hoa hồng cho các đại lý,  các tiêu chuẩn tuyển kênh phân phối của công ty như thế nào. Các bạn phải có số liệu về kết quả kinh doanh về doanh số của các kênh phân phối của công ty .Thông thường tại Việt Nam  công ty đều có các kênh phân phối cấp 1 cấp 2 và cấp 3.

 • Xin số liệu về các hoạt đỗng xúc tiến

Tiếp theo các bạn cần thêm những số liệu về các chương trình khuyến mãi, giảm giá, chiết khấu của công ty trong thời gian 3 năm vừa qua

công ty đã triển khai các chương trình khuyến mãi nào giảm giá nào? giảm giá bao nhiêu?

công ty có tham gia các hội chợ triển lãm? bao nhiêu lần hội chợ nào? Nêu cụ thể ra công ty có những chương trình hội nghị khách hàng hay không có các chương trình bảo hành sản phẩm như thế nào? nếu công ty có quảng cáo báo chí truyền hình thì hãy nêu ra tần suất của những lần quảng cáo đó,  chi phí chơi các chương trình quảng cáo như thế nào?

Đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp marketing là một trong những đề tài không cần phải xin số liệu nhiều. chủ yếu các bạn sinh viên sử dụng phương pháp quan sát mô tả chứ ít khi dùng các phương pháp thống kê số liệu và xử lý số liệu.

Một số trường bắt sinh viên làm theo phương pháo định lượng, khảo sát và chạy kết quả bằng phân mềm.

Trong quá trình làm bài thực tập các bạn cần đưa thêm những hình ảnh về sản phẩm. đưa số liệu về bảng giá , về các chương trình khuyến mãi thì sẽ làm cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp marketing trở nên phong phú hơn nhìn sẽ đẹp mắt hơn nếu không thì dễ dễ các bạn sẽ là một bài báo cáo thực tập toàn chữ sẽ không sai thứ nhiên nhìn bài báo cáo không được đẹp.

Các bạn sinh viên hãy chú ý rằng nội dung cơ bản của marketing chính là các bạn hãy nêu các nội dung về:

 • sản phẩm
 • về giá cả
 • về phân phối
 • và về xúc tiến

các bạn có thể nêu thêm về thị trường mục tiêu của công ty, khách hàng mục tiêu của công ty, phân khúc khách hàng của công ty. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing của công ty như các nhân tố về chính trị, về pháp luật, về dân số, về tìm lực công ty, về nhân lực, về tài chính, về văn hóa xã hội…. tại vì một thị trường để bán được sản phẩm ngoài các chính sách của công ty còn ảnh hưởng rất nhiều tới môi trường ở của thị trường đó

tuy nhiên với những trường đại học cao đẳng yêu cầu sinh viên làm nội dung trên 40 trang thì các bạn nên sử dụng thêm một số nội dung mở như thế. Một số trường đại học, cao đẳng yêu cầu sinh viên làm rất ngắn tầm khoảng 20 trang đến 30 trang thì các bạn chỉ cần Nêu nội dung cơ bản của marketing như mình đã nói là được.

Đề tài báo cáo thực tập marketing rất phụ thuộc vào lĩnh vực công ty mà các bạn đang thực tập, nếu là một công ty sản xuất sẽ khác với một công ty dịch vụ và sẽ khác với một công ty Thương mại., đặc biệt đó là sản phẩm của công ty kinh doanh là sản phẩm gì điều này rất quan trọng ảnh hưởng tới kết quả bài báo cáo thực tập của các bạn.
Nếu một số bạn nào đang còn Phân Vân và Hoang mang chưa biết lựa chọn đề tài nào phù hợp để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp marketing của mình các bạn có thể chat Zalo mình sẽ sẵn sàng tư vấn ngay cho các bạn lựa chọn một đề tài phù hợp nhất, mình đang có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập làm đề cương chi tiết miễn phí cho các bạn sinh viên nên các bạn nào đang gặp khó khăn thì có thể kết bạn Zalo và trao đổi với mình.

HOẶC CÁC BẠN ĐỂ LẠI COMMENT KHÓ KHĂN DƯỚI BÀI VIẾT MÌNH SẼ HỒI ĐÁP CHO CÁC BẠN NGAY NHÉ!

 

xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội

Xin thực tập – xin chứng từ kế toán – Xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội

Chào các bạn sinh viên nói chung tại Việt Nam và các bạn sinh viên nói riêng tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Hiện nay, khi đọc được bài viết này chắc hẳn bạn đang có nhu cầu xin thực tập xin chứng từ kế toán hoặc xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Chính vì vậy hôm nay mình viết bài này với mục đích nhằm giới thiệu với các bạn về dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói của bên mình có nhiều gói khác nhau.

Xin thực tập – xin chứng từ kế toán – Xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội

Là cựu sinh viên nên mình cũng biết tâm trạng các bây giờ rất giống mình ngày trước, hoang mang, lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu, viết bài chuyên đề tốt nghiệp như thế nào. Bây giờ mình chia ra các gói các bạn tham khảo nhé.

xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội
xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội

Gói 1: Thuê viết bài chuyên đề tốt nghiệp trọn gói

Ở gói này thì bên mình sẽ tư vấn và trao đổi với các bạn về giá viết bài chuyên đề tốt nghiệp là bao nhiêu. Và giá xin chứng từ kế toán, chi phí xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội là bao nhiêu.

Gói 2: Dịch vụ viết bài chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ Hà Nội – Không dấu xác nhận thực tập

Ở gói này thì giống như tiêu đề mình viết bên trên, vẫn là trao đổi về chi phí viết bài chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ nhưng sẽ không kèm chi phí xác nhận, vì xác nhận từ công ty của các bạn.

Gói 3: Chi phí xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội là bao nhiêu

Gói này thì chỉ tính về giá xin dấu xác nhận thực tập hoặc giá xin chứng từ kế toán cho các bạn. Và nếu bạn nào cần tư vấn thì bên mình vẫn hỗ trợ tư vấn nhé, ví dụ đề cương free, đề tài…v.v.v….

xin dấu xác nhận thực tập giá rẻ
xin dấu xác nhận thực tập giá rẻ

Ở trên là 3 gói của dịch vụ viết chuyên đề tốt nghiệp uy tín giá rẻ của bên mình, các bạn có thể tham khảo và nhắn tin zalo với mình để được hỗ trợ nhé.

Dưới đây mình xin giới thiệu với các bạn một số lĩnh vực của các công ty mà mình có hợp tác để sinh viên đi thực tập hoặc có thể xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội.

 • Xin dấu thực tập công ty công nghệ thông tin và truyền thông
 • Xin dấu xác nhận thực tập ngành kiến trúc
 • Xin giấy xác nhận thực tập công ty luật, văn phòng luật
 • Đóng dấu xác nhận thực tập công ty xây dựng
 • Đóng dấu xác nhận thực tập công ty bất động sản
 • Xin giấy xác nhận thực tập tại công ty phần mềm công nghệ thông tin
 • ..v.v..v..

Với một số công ty xin giấy xác nhận thực tập tại Hà Nội này, hy vọng rằng có thể giúp ích được các bạn sinh viên không có thời gian đi thực tập.

Bạn nào cần thì liên hệ mình qua zalo 0909 23 26 20 để nhanh hơn nhé.

bên cạnh đấy mình cũng hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận, luận văn tốt nghiệp. Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp tại Hà Nội giá rẻ trọn gói.

giá xin dấu thực tập là bao nhiêu
giá xin dấu thực tập là bao nhiêu

Tại Hà Nội mình có viết thuê một số ngành như:

 • Viết thuê báo cáo thực tập ngành luật
 • viết thuê chuyên đề kế toán
 • Viết thuê chuyên đề luận văn ngành quản trị kinh doanh
 • Nhận làm báo cáo thực tập công nghệ thông tin
 • Viết thuê báo cáo thực tập anh văn thương mại, ngôn ngữ anh
 • Làm slide thuyết trình

Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu thuê dịch vụ viết bài báo cáo chuyên đề tốt nghiệp và muốn tìm hiểu về giá xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội.

Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế

Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế giá rẻ – UFM

Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế giá rẻ, bảo hành bài theo yêu cầu giáo viên cho đến khi đạt điểm, liên hệ nhanh để được miễn phí công ty thực tập. SDT/ ZALO 0909 23 26 20

Đề tài khóa luận báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế khoa thương mại

Đề tài nghiên cứu nói chung, đề tài khóa luận tốt nghiệp nói riêng là một phạm trù rất quen thuộc đối với những ai đã từng là sinh viên, nhưng dường như không nhiều sinh viên thấu hiểu khái niệm này và tầm quan trọng của việc lựa chọn đề tài nghiên cứu.

Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế
Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế
 • Theo Jackson (1980), đề tài nghiên cứu và cách thức xác định đề tài nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học.
 • Theo Nguyễn Đình Thọ (2011, tr. 62), một đề tài nghiên cứu được xác định rõ ràng và đúng đắn là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của một dự án nghiên cứu.
 • Theo Vũ Cao Đàm (2006, tr. 51), “Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học, trong đó có một nhóm người cùng thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu” và “Tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài”.
 • Theo Nguyễn Xuân Hiệp (2014): đề tài nghiên cứu có thể là công trình, hay dự án nghiên cứu. Trong đó, tên đề tài một tập hợp các từ diễn đạt mục tiêu nghiên cứu tổng quát mà nghiên cứu cần đạt được; đối tượng và phạm vi mà đề tài nghiên cứu sẽ xem xét.

Bởi thế, thông thường dựa vào tên đề tài Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế (đề tài nghiên cứu) là người ta có thể nhận diện được một cách tổng quát vấn đề nghiên cứu của đề là gì (đối tượng nghiên cứu); giới hạn trong phạm vi nào (phạm vi nghiên cứu) và nhằm đạt được những vấn đề gì (mục tiêu nghiên cứu).

Chẳng hạn:

 • -“Firm resource and sustained competitive advantage” của Baney, J. (1991).
 • – “Consumer perceived Value: The development of a multiple item scale” của Sweeney, J. C. & Soutar, G. N. (2001)
 • – “Các yếu tố tác động vào kiến thức thu nhận của sinh viên khối ngành kinh tế” của Nguyễn Định Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2010).
 • – “Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các siêu thị tại TP. HCM” của Bùi Thị Thanh và Nguyễn Xuân Hiệp (2012).

Đối với khóa luận tốt nghiệp thương mại quốc tế, hoặc viết báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh quốc tế, phù hợp với bản chất là một nghiên cứu ứng dụng, đề tài khóa luận phải là sự vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được học để nghiên cứu và giải quyết một vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế, hoặc quản trị kinh doanh quốc tế trong các doanh nghiệp, hoặc ngành hàng cụ thể nào đó.

Chẳng hạn:

 • – Phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty CP. May Nhà bè vào thị trường Mỹ.
 • – Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Huy Nam trong giai đoạn 2017 – 2020.
 • – Giải pháp thâm nhập thị trường thị trường Nhật Bản đối mặt hàng đồ gỗ của Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Trường Thịnh giai đoạn 2017 – 2020.
 • – Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vào thị trường EU trong giai đoạn 2017 – 2020.

Cách chọn đề tài khóa luận, báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế

Phù hợp với bản chất là một nghiên cứu ứng dụng, đề tài khóa luận tốt nghiệp nói riêng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 1. – Đề tài khóa luận phải có ý nghĩa khoa học, đó là hệ thống hóa các lý thuyết, các nghiên cứu và những kinh nghiệm đúc rút từ bản thân doanh nghiệp; các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hàng ở trong nước và trên thế giới; là cơ sở khoa học để các nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh, hoặc nhằm trực tiếp hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh đó (ý nghĩa thực tiễn).
 2. – Đề tài khóa luận phải có tính cấp thiết (hay còn gọi là tính thời sự): thể hiện ở mức độ ưu tiên giải quyết những nhu cầu bức thiết của thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc ngành hàng đang đặt ra. Vì, tính bức thiết là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tính giá trị của một đề tài nghiên cứu.
 3. – Đề tài khóa luận phải có tính khả thi: tức sinh viên có khả năng hiện thực hóa trong thời gian thực hiện khóa luận. Vì, để triển khai và thực hiện một nghiên cứu thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: năng lực nghiên cứu; cơ sở dữ liệu (lý thuyết và thực tiễn); quỹ thời gian; sự đam mê và sự hỗ trợ của các bên liên quan. Bởi thế, để đề tài Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế – thương mại quốc tế có tính khả thi, sinh viên nên ưu tiên chọn những đề tài đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • – Đề tài khóa luận thuộc các lĩnh vực sinh viên có hiểu biết sâu sắc và cho phép vận dụng các phương pháp nghiên cứu cần thiết để thực hiện khóa luận.
 • – Cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc hệ thống hóa lý thuyết và các nghiên cứu có thể được khai thác một cách dễ dàng. Nói cách khác là có nhiều tài liệu tham khảo phục vụ cho việc thực hiện đề tài khóa luận.
 • – Có điều kiện thuận lợi trong việc thu thập dữ liệu từ thực tiễn (dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp) hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc ngành hàng.
 • – Quỹ thời gian phù hợp với kế hoạch thực hiện khóa luận.
 • – Được sinh viên tâm đắc; sự hỗ trợ đắc lực của giảng viên hướng dẫn và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.

Ngoài ra, việc lựa chọn đề tài khóa luận Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế phù hợp còn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây.

 • – Đề tài khóa luận thuộc phạm vi kiến thức các học phần chuyên ngành mà các sinh viên đã học.
 • – Không chọn lại đề tài thực hành nghề nghề nghiệp.
 • – Không trùng lặp đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên hai khóa trước liền kề.
 • – Không trùng lặp với đề tài khóa luận các sinh viên khác trong cùng khóa học và cùng chuyên ngành đào tạo.
 • – Tên đề tài khóa luận cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng. Vì thế, cần tránh sử dụng các từ ngữ hơn một nghĩa; độ bất định cao, hoặc quá dễ dãi.
Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế
Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế 

Chẳng hạn:

 • – Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam.
 • – Chiến lược kinh doanh xuất khẩu của Công ty TNHH Trường Thịnh đến năm 2020.
 • – Vấn đề rủi ro và giải pháp phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của Tổng công ty CP.May Nhà Bè.
 • – Tình hình giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Hoàng Lan: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Trên đây là cách chọn đề tài Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế – thương mại quốc tế mà các bạn sinh viên cần tham khảo. Nếu bạn nào không có thời gian đi thực tập hoặc viết bài có thể liên hệ để dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ của mình có thể trợ giúp bạn.

 

Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh Giá Rẻ – Cách làm báo cáo tiếng anh

Cách để Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh hoặc đề tài tiếng anh thương mại hay để làm báo cáo thực tập luôn là câu hỏi mà các bạn sinh viên đang tìm trên mạng. Nhưng các bạn cũng cần chú ý là tùy vào từng trường có quy định như thế nào để viết outline rồi từ đó phát triển ra thành bài nha.

Ngoài ra, trường hợp một số bạn sinh viên không có thời gian viết bài báo cáo thực tập anh văn thương mại hoặc chưa xin được công ty thực tập có thể liên hệ dịch vụ viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh giá rẻ của mình qua sdt/zalo: 0909 23 26 20

 Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh
Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh

Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh Giá Rẻ – Cách làm báo cáo tiếng anh

Ở đây, mình hướng dẫn các bạn cách làm báo cáo tiếng anh trường CD Công Thương – HITC nhé

Đối với anh văn thương mại trường cao đẳng Công Thương, các bạn sinh viên cần chú ý quy định về hình thức của trường như: Mật độ bình thường không nén hoặc dãn khoảng cách giữa các chữ. Khoảng cách dòng là 1.5 lines, trước 6pt, sau 6pt. Canh lề trên 2cm, dưới 2cm, trái 3.5cm, phải 2cm. Khổ giấy A4, dùng bộ font Unicode, tên font Time New Roman, cỡ chữ 13 của trình soạn thảo WinWord hoặc tương đương.

Chú ý: Báo cáo phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa. Không lạm dụng các chữ viết tắt, không viết tắt những cụm từ dài hoặc cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo.

Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh trường CD Công Thương gồm 4 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập
 • Chương 2: Mô tả công việc được giao tại đơn vị thực tập
 • Chương 3: Nội dung chính của đề tài thực tập (tên đề tài)
 • Chương 4: Kết luận và kiến nghị

Cụ thể nôi dung các chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập

 • Tên đơn vị, ngành nghề hoạt động
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị thực tập
 • Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
 • Hướng phát triển trong tương lai

(6-9 trang)

Chương 2: Mô tả công việc được giao tại đơn vị thực tập

 • – Tổng quan về vấn đề thực tập
 • – Mô tả cụ thể những công việc được giao
 • – Trách nhiệm
 • – Nhận xét bản thân học được gì qua những công việc như vậy.

     (4-6 trang)

Chương 3: Nội dung chính của đề tài thực tập (tên đề tài)

 • Cơ sở lý thuyết
 • Thực tế tại doanh nghiệp
 • Thảo luận (so sánh thực tế và lý thuyết)

(8-11 trang)

 Chương 4: Kết luận và kiến nghị

 • – Tóm tắt kết quả của quá trình thực tập hoặc các bài học rút ra được từ đợt thực tập;
 • – Nhận xét và đưa ra một số kiến nghị góp ý về vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập.

    (4-5 trang)

 Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh
Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh

Một số chủ đề viết báo cáo thực tập tiếng anh như:

+ Các nghiệp vụ kinh doanh, xuất nhập khẩu;

+ Các kỹ năng và nghiệp vụ văn phòng có sử dụng tiếng Anh;

+ Văn hóa kinh doanh và văn hóa giao tiếp trong kinh doanh;

+ Quản lý nguồn nhân lực tại các tổ chức và doanh nghiệp;

+ Phân tích về nhu cẩu nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ tại các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Phân tích việc dịch thuật Anh-Việt; Việt-Anh đối với các văn bản thương mại;

+ Phân tích  sự khác biệt về văn hóa (theo các chủ đề trong học phần Văn hóa Mỹ);

+ Vận dụng các chiến lược marketing trong hoạt động kinh doanh;

+ Tìm hiểu, phân tích nhu cầu người tiêu dùng của doanh nghiệp;

+ Thực trạng và nhu cầu học tiếng Anh tại các trung tâm Ngoại ngữ;

+ Phân tích tình hình nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.