Category Archives: Dịch vụ

Mẫu xác nhận viết báo cáo tốt nghiệp

Viết thuê báo cáo thực tập

Viết báo cáo thực tập xin chia sẻ tới các bạn sinh viên Mẫu xác nhận viết báo cáo tốt nghiệp để hoàn thành  viết báo cáo tốt nghiệp được tốt nhất.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Kính gửi : …………………………………………………………………………………

Tên tôi là : ………………………………………………………………………………

Sinh viên lớp:…………………………………………………………………………….

Được sự đồng ý của quý công ty, trong thời gian qua, tôi đã được trực tiếp đến phòng…………………………… để thực tập, làm quen với công việc thực tế, tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ ngày       đến ngày     . Trong thời gian thực tập tại đây, được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của lãnh đạo công ty cũng như các anh/chị làm việc tại phòng, tôi đã có cơ hội tìm hiểu và được thực hành một số công việc tại phòng.

Nay tôi làm đơn này kính trình lên ban lãnh đạo công ty xác nhận cho tôi về việc đã thực tập tại công ty trong khoảng thời gian trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2012

                                                               Người làm đơn

Nhận xét của đơn vị thực tập

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Hy vọng với chia sẻ của bài viết trên sẽ giúp cho quá trình viết báo cáo thực tập của bạn được tốt hơn.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn  viết báo cáo tốt nghiệp  tốt nhất:

SĐT/ZALO:  0932091562

Đề cương viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Viết thuê báo cáo thực tập

Viết báo cáo thực tập xin chia sẻ với các bạn bài viết  báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải đạt 9 điểm để các bạn làm mẫu viết bài báo cáo thực tập được tốt nhất.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 

Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1.1 khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1.2 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh

1.1.4 Vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1.5 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.2.1 Các nhân tố bên ngoài

1.2.1.1 Môi trường pháp lý

1.2.1.2 Môi trường chính trị, văn hóa – xã hội

1.2.1.3 Môi trường kinh tế

1.2.1.4 Môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng

1.2.1.5 Các chính sách kinh tế Nhà nước

1.2.1.6 Môi trường quốc tế

1.2.2 Các nhân tố bên trong

1.2.2.1 Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp

1.2.2.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp.

1.2.2.3 Trình độ ứng dụng khao học công nghệ của doanh nghiệp

1.2.2.4  Nguyên vật liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư cung ứng nguyên vật liệu của doanh nghiệp

1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.3.1  Nhóm chỉ tiêu tổng quát

1.3.1.1  Sức sản xuất

1.3.1.2  Sức sinh lợi

1.3.1.3  Suất hao phí

1.3.2 Hiệu quả sử dụng chi phí

1.3.2.1 Hiệu quả sử dụng chi phí dịch vụ mua ngoài

1.3.2.2 Hiệu quả sử dụng chi phí khác

1.3.3 Hiệu quả  sử dụng tài sản

1.3.3.1 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định(TSCĐ)

1.3.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động(TSLĐ)

1.3.3.3 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản(TTS)

1.3.4 Hiệu suất sử dụng lao động

1.3.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu(VCSH)

1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp

1.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính

1.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán

1.4.2.1Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

1.4.2.2 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn

1.4.2.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh

1.4.2.4  Hệ số  thanh toán lãi vay

1.4.3 Các chỉ số về  hoạt động

1.4.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho

1.4.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho

1.4.3.3 Vòng quay các khoản phải thu

1.4.3.4 Vòng quay toàn bộ vốn

1.4.3.5 Vòng quay vốn lưu động

1.4.4 Các chỉ tiêu  sinh lời

1.4.4.1 Doanh lợi tiêu  thụ

1.4.4.2 Doanh lợi tài sản (ROA)

1.4.4.3 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE)

1.4.5 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn

1.4.5.1 Tài sản cố định

1.4.5.2 Tài sản lưu động

1.4.5.3 Vốn chủ sở hữu

1.4.5.4 Vốn vay

1.5 Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.5.1 Phương pháp chi tiết

1.5.2 Phương pháp so sánh

1.5.3 Phương pháp thay thế liên hoàn (loại trừ dần)

1.5.4 Phương pháp liên hệ

1.5.5 Phương pháp hồi quy tương quan

Phần 2 MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CẢNG NAM HẢI 

2.1  Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Cảng Nam Hải

2.1.1  Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2  Chức năng, nhiệm vụ của Cảng Nam Hải

2.1.2.1  Chức năng

2.1.2.2  Nhiệm vụ

2.1.3  Cơ cấu tổ chức của Cảng Nam Hải

2.1.3.1  Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cảng Nam Hải

2.1.3.2  Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban

2.1.3.2. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp

Phần 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI  

3.1  Tình hình sản lượng hàng hóa qua Cảng Nam Hải năm 2013-2014

3.2 Phân tích khái quát tình hình hoạt động SXKD của DN năm 2013-2014

3.2.1 Phân tích khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động SXKD.

3.2.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán

3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí

3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định.

3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.

3.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản.  .

3.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động

3.4. Phân tích tài chính.

3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại cảng Nam Hải

3.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

3.4.3 Đánh giá khả năng hoạt động

3.4.2. Đánh giá khả năng sinh lời

Phần 4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI

4.1 Báo cáo thực tập Nhận xét chung về thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Cảng Nam Hải.

4.1.1  Những thành tựu đã đạt được.

4.1.2 Những khó khăn, hạn chế cần khắc phục.

4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải

4.2.2 Giải pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp

4.2.3 Giải pháp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào

KẾT LUẬN 

Hy vọng với chia sẻ của bài viết trên sẽ giúp cho quá trình viết báo cáo thực tập của bạn được tốt hơn.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn  viết báo cáo thực tập :

Trưởng Nhóm: Trọng Thủy

SĐT/ZALO:  0932091562

Mail: sotailieu@gmail.com

Kết luận viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Viết thuê báo cáo thực tập

Viết báo cáo thực tập xin chia sẻ với các bạn kết luận báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Hải Dương để các bạn làm mẫu viết báo cáo thực tập được tốt nhất.

Kết luận

Trong thời gian qua, với việc phát triển ngày càng tăng lên về số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã có những đóng góp đáng kể: Tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ được sản xuất ra và số thu từ thuế đã đóng góp một phần quan trọng trong công cuộc đổi mới của nền kinh tế nước ta; tuy nhiên, cùng với việc phát triển ngày càng tăng của doanh nghiệp sẽ kéo theo các hoạt động kinh tế hết sức mới mẻ, đa dạng, phong phú và cũng hết sức phức tạp đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ và định hướng đúng đắn của Nhà nước, để các doanh nghiệp phát huy tối đa vai trò của mình đối với phát triển nền kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Với những nội dung phân tích ở từng chương, luận văn đã cố gắng làm nổi bật, bám sát mục tiêu, yêu cầu của đề tài và đã đạt được một số kết quả sau:

 • Trên cơ sở nghiên cứu và kế thừa, luận văn đã hệ thống hoá đƣợc các nội dung lý luận cơ bản về quản lý thuế và quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các điều kiện cần thiết của quản lý theo cơ chế ngƣời nộp thuế tự khai, tự nộp thuế. Từ đó, tạo điều kiện để nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Hải Dương từ khi thực hiện theo Luật quản lý thuế đến
 • Qua phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối với  doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Hải Dương, luận văn đã thể hiện và chỉ rõ các kết quả chủ yếu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý thuế đối với khu vực dân
 • Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn cũng đã làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong điều kiện hiện nay; đồng thời đề xuất các giải   pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam hiện nay nói chung và tại Cục thuế tỉnh Hải Dương nói riêng.
 • Việc hoàn thiện Luật quản lý thuế phù hợp với các văn bản pháp luật khác, như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thanh tra, Luật Hải quan, Pháp lệnh Điều tra các vụ án hình sự, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính v.v… Và cơ quan thuế được trao quyền điều tra thuế, giao thêm thẩm quyền cho cơ quan thuế trong việc cưỡng chế và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế, hoàn thiện và nâng cao tính pháp lý của quy định về xử lý vi phạm hành chính sẽ giúp ngăn ngừa và góp phần xử lý nghiêm minh các hành vi nợ thuế, trốn thuế của người nộp thuế.

Hy vọng với chia sẻ của bài viết trên sẽ giúp cho quá trình viết và làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của bạn được tốt hơn.

Ngoài ta chúng tôi còn nhận viết báo cáo thực tập thuê với giá rẻ và đảm bảo uy tín dành cho các bạn sinh viên không có thời gian để tự làm báo cáo thực tập.

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn  viết báo cáo thực tập tốt nghiệp thuê:

Trưởng Nhóm: Trọng Thủy

SĐT/ZALO:  0932091562

Mail: sotailieu@gmail.com

 

Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Viết thuê báo cáo thực tập

Bạn sinh viên đang cần viết báo thực tập tốt nghiệp? Baocaothuctap.net xin chia sẻ đến các bạn sinh viên quy trình viết báo cáo thực tập:

Bước 1: Lựa chọn đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp: sinh viên được tự do chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am tường nhất và phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 2: Viết đề cương báo cáo thực tập sơ bộ trong khoảng 1 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương .

Bước 3: Viết đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp chi tiết trong 2 – 3 tuần gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý để giáo viên duyệt và gửi lại. Và phải thực hiện theo đề cương đã được giáo viên hướng dẫn sửa. Nếu có thay đổi nào, phải được sự chấp nhận của giáo viên hướng dẫn.

Bước 4: Viết bản thảo của báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trước khi hết hạn thực tập ít nhất 20 ngày, bản thảo phải hoàn tất và gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và chỉnh sửa.

Bước 5: Viết, in bản báo cáo thực tập tốt nghiệp, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn.

 Hy vọng với chia sẻ của bài viết trên sẽ giúp cho quá trình viết và làm bài báo cáo thực tập của bạn được tốt hơn.

Ngoài ta chúng tôi còn nhận viết báo cáo thực tập thuê với giá rẻ và đảm bảo uy tín dành cho các bạn sinh viên không có thời gian để tự làm báo cáo thực tập.

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn  viết báo cáo thực tập thuê:

Trưởng Nhóm: Trọng Thủy

SĐT/ZALO:  0932091562

Mail: sotailieu@gmail.com

Đề tài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Viết thuê báo cáo thực tập

Bạn sinh viên đang cần viết báo thực tập tốt nghiệp? Baocaothuctap.net hôm nay xin chia sẻ đến các bạn nội dung lựa chọn đề tài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp để tham khảo:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự giám sát và hướng dẫn của giáo viên .

Đề tài báo cáo thực tập sinh viên lựa chọn và viết cho báo cáo thực tập tốt không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập. Đề tài có thể lựa chọn nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành.

Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại các đơn vị thực tập hoặc thực tiễn có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, các đề xuất nêu ra trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo do sinh viên thực hiện.

Hy vọng với chia sẻ của bài viết trên sẽ giúp cho quá trình viết và làm bài báo cáo thực tập của bạn được tốt hơn.

Ngoài ta chúng tôi còn nhận viết báo cáo thực tập tốt nghiệp thuê với giá rẻ và đảm bảo uy tín dành cho các bạn sinh viên không có thời gian để tự làm báo cáo thực tập.

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn  viết báo cáo thực tập thuê:

Trưởng Nhóm: Trọng Thủy

SĐT/ZALO:  0932091562

Mail: sotailieu@gmail.com

Viết báo cáo thực tập thuê tại Hòa Bình trọn gói giá rẻ

Viết thuê báo cáo thực tập

Bạn là sinh viên ở Hòa Bình? Bạn cần viết báo cáo thực tập tốt nghiệp? Nhưng do nhiều lí do khác nhau, bạn cần người viết báo cáo thực tập thuê nhưng chưa biết tìm ai? Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn viết báo cáo một cách tốt nhất, hiệu quả nhất với dịch vụ trọn gói:viết bài, cung cấp số liệu, xác nhận của cơ quan,…giá rẻ chất lượng, uy tín và chuyên nghiệp.

Giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp bên cạnh chương trình học ngày càng tăng, đi sâu vào các môn chuyên ngành và  nhiều hoạt động khác… thì các bạn sinh viên phải chuẩn bị đi thực tập, tập sự tại các cơ quan, doanh nghiệp liên quan ,..rồi sau đó về báo cáo, tổng kết với nhà trường,kết thúc bằng báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề, đồ án và thi tốt nghiệp.

Việc làm luận văn và làm bài tập lớn cũng đã và đang là nỗi lo lắng và căng thẳng cho nhiều người, đặc biệt với những bạn vừa học, vừa làm và chăm sóc gia đình . Không phải các bạn sinh viên đều biết cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp vì thế  viết báo cáo thực tập thuê – nhóm GSE chúng tôi xin chia sẻ và giúp các bạn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp tốt nhất.

Nhóm GSE có thể nhận viết báo cáo tốt nghiệp thuê cho nhiêu chuyên ngành:

 • Viết thuê báo cáo thực tập kế toán
 • Viết thuê báo cáo thực tập marketing
 • Viết thuê báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
 • Viết thuê báo cáo thực tập du lịch
 • Viết thuê báo cáo thực tập bảo hiểm
 • Viết thuê báo cáo thực tập thuê sư phạm
 • Viết thuê báo cáo thực tập thuê nhân sự
 • Viết thuê báo cáo thực tập quả trị kinh doanh
 • Cùng nhiều chuyên ngành khác nhau,…

Với phương châm:uy tín và chất lượng, chúng tôi cam kết các bài luận là tốt nhất, hoàn hảo nhất, không copy – không paste và đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi một cách nhanh nhất có thể để được tư vấn  viết đề tài tốt nghiệp thuê:

Trưởng Nhóm: Trọng Thủy

SĐT/ZALO:  0932091562

Mail: sotailieu@gmail.com

Viết báo cáo tốt nghiệp tài chính ngân hàng ở Lâm Đồng giá rẻ

Viết thuê báo cáo thực tập

Bạn là sinh viên ở  Lâm Đồng?Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề viết báo cáo thực tập ?Bạn đang cần người viết báo cáo tốt nghiệp tài chính ngân hàng nhưng chưa biết tìm ai? Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi giúp bạn giải quyết khó khăn và lo lắng trong việc viết báo cáo tốt nghiệp.

Không phải bạn sinh viên nào cũng có điều kiện thuận lợi để hoàn thành bài thực tập tốt nghiệp một cách tốt nhất. Do không có thời gian hoặc bất kì lí do gì.Bạn cần tìm người viết thuê báo cáo thực tập tài chính ngân hàng? Nhưng có quá nhiều nơi viết thuê báo cáo thực tập không đạt chất lượng, bạn phân vân không biết chọn nơi nào làm báo cáo thực tập chuyên nghiệp nhất. Nhóm GSE chúng tôi chuyên nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê uy tín – chất lượng –giá rẻ nhất, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc viết thuê tại Lâm Đồng và nhiều nơi khác trong cả nước. Với sự chuyên nghiệp cùng cộng tác viên ưu tú là các giảng viên loại giỏi tại các trường đại học nổi tiếng, chúng tôi tin tưởng có thể giúp các bạn trong việc hoàn thiện báo cáo thực tập đạt kết quả cao.

Một số đề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng chúng tôi đã làm:

 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Phân tích tình hình lợi nhuận
 • Phân tích tình hình sử dụng vốn
 • Phân tích tình hình sử dụng tài sản
 • Tín dụng và rủi ro tín dụng
 • Tín dụng cho vay tiêu dùng
 • Tín dụng cá nhân
 • Hiệu quả huy động vốn
 • Phát hành thẻ ATM
 • Tín dụng ngắn/trung/daì hạn

Với phương châm: uy tín – chất lượng , nhóm GSE chúng tôi với 7 năm kinh nghiệm trong việc viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp cùng đội ngũ cộng tác viên chuyên nghiệp là những giảng viên ở các trường ĐH hàng đầu cả nước luôn bảo đảm cho bài báo cáo thực tập của bạn hoàn thành một cách tốt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ viết báo cáo thực tập tốt nhất:

Trưởng Nhóm: Trọng Thủy

SĐT/ZALO:  0932091562

Mail: sotailieu@gmail.com

Viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh thuê tại Hậu Giang uy tín

Viết thuê báo cáo thực tập

Bạn là sinh viên ở Hậu Giang? Bạn thực tập chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng chưa biết chọn đề tài nào để làm báo cáo tốt nghiệp? viết báo cáo thực tập  thuê là một trong những công việc được chúng tôi hỗ trợ từ lâu cho một số bạn khó khăn, bận rộn, không tìm được chỗ thực tập, không tìm được số liệu viết bài, và còn có rất nhiều lý do khác mà các bạn sinh viên đang gặp phải.

Không phải bạn sinh viên nào cũng có thời gian tìm được cho bản thân một cơ quan doanh nghiệp để xin thực tập để làm báo cáo thưc tập. Nhưng để tốt nghiệp tại các trường học thì không thể thiếu thực tập tốt nghiệp và bài báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Nhóm GSE chuyên nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp quản trị kinh doanh, các đề tài ngành quản trị kinh doanh hoặc nhóm mình có thể tư vấn giúp các bạn chọn đề tài làm thuê báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh miễn phí, hoặc có thể nhận làm đề tài, nhận làm đề tài tốt nghiệp trọn gói (có xin dấu) qua thông tin liên hệ phía dưới.

Trong đó các đề tài làm báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh cực kỳ đa dạng và phong phú, sau đây là một số gợi ý các đề tài các bạn có thể tham khảo:

Đề quản quản trị nhân sự, chi tiết hơn thì các bạn chọn đề tài tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự, phát triển nhân sự, phân phối tiền lương, cơ cấu tổ chức, tạo động lực làm việc cho nhân viên

Đề tài quản trị marketing, hoặc chi tiết hơn các bạn có thể chọn các đề tài: chiến lược sản phẩm/ sản phẩm mới, chiến lược giá bán, chiến lược phân phối, chiến lược chiêu thị, quảng cáo, quản trị bán hàng, marketing mix, marketing online,…

Đề tài quản trị tài chính: các bạn có thể chọn đề tài phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính, tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận,..

Ngoài ra các bạn có thể chọn các mảng như quản trị chiến lượcquản trị sản xuất, mà một số đề tài định lượng, như đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công ty và đưa ra giải pháp, hoặc đề tài cac yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng, các yêu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên, Hoặc tùy vào tính chất và loại hình kinh doanh của đơn vị thực tập các bạn có thể cho mình một đề tài phù hợp nhưng mới lạ hơn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ viết báo cáo thực tập tốt nhất:

Trưởng Nhóm: Trọng Thủy

SĐT/ZALO:  0932091562

Mail: sotailieu@gmail.com

Viết báo cáo tốt nghiệp thuê tại Hà Nội trọn gói

Viết thuê báo cáo thực tập

Bạn sinh viên ở Hà Nội  với nhiều  lí do khác nhau chưa thể hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp, cần người viết báo cáo tốt nghiệp thuê nhưng chưa biết tìm ai? Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn viết báo cáo một cách tốt nhất, hiệu quả nhất với dịch vụ trọn gói:viết bài, cung cấp số liệu, xác nhận của cơ quan,…giá rẻ chất lượng, uy tín và chuyên nghiệp.

Trong quá trình thực tập, để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại các đơn vị thực tập hoặc thực tiễn có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, các đề xuất nêu ra trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Qua đó ta thấy để có bài cáo báo thực  tập hay đòi hỏi bạn phải có nhiều thời gian nghiên cứu, kiến thức sâu rộng, chăm chỉ, sự vận dụng  lý  thuyết  tốt. Nhưng không phải bạn sinh viên nào cũng có thời gian viết bài báo cáo tốt nghiệp của mình một cách hoàn hảo và tốt.

Hiểu được điều đó, để chia sẻ bớt những khó khăn cho các bạn,nhóm GSE chúng tôi chuyên viết thuê, làm thuê báo cáo thực tập, luận văn và chuyên đề tốt nghiệp uy tín, chất lượng hàng đầu hiện nay với chi phí thấp được nhiều bạn sinh viên tin tưởng và ủng hộ.

Nhóm GSE chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp hơn nữa cộng tác viên của chúng tôi là các giảng viên ở các trường ĐH hàng đầu của cả nước có kinh nghiệm viết và chấm bài báo cáo thực tập cộng với các bạn sinh viên, cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc. Vì vậy, bạn có thể yên tâm về chất lượng bài luận, hình thức cũng như thời gian hoàn thành bài luận đảm bảo nhất. GSE đảm bảo không những về chất lượng và về chi phí tốt nhất cho bạn.

Chúng tôi đã từng viết báo cáo tốt nghiệp thuê với đa dạng các lĩnh vực như :

+ Kinh tế bất động sản.

+ Kế hoạch đầu tư.

+ Tài chính ngân hàng.

+ Kế toán kiểm toán.

+ Thương mai.

+ Quan hệ quốc tế.

+ Quản trị marketing

+ ….

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất cho bạn:

Trưởng Nhóm: Trọng Thủy

SĐT/ZALO:   0932091562

Mail: sotailieu@gmail.com

Nhận viết thuê bài thu hoạch thực tập sư phạm uy tín

Viết thuê báo cáo thực tập

Bạn đang là sinh viên ngành sư phạm? Bạn đang bước vào giai đoạn thực tập và gặp khó khăn trong vấn đề viết bài thu hoạch thực tập sư phạm? Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn sinh viên dịch vụ nhận viết thuê bài thu hoạch thực tập sư phạm.

Như bạn đã biết, cả quá trình thực tập của mình sẽ được đánh giá nhiều ở bài thu hoạch thực tập, chính vì vậy bạn sinh viên nào cũng muốn sở hữu một bài báo cáo thực tập hay và các bạn đang thực tập ngành sư phạm cũng vậy. Nhưng để làm được điều ấy thì không hề đơn giản bởi vì từ quá trình lập đề cương đến viết chi tiết để hoàn thành một bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp đòi hỏi ở các bạn rất nhiều, đó là sự đòi hỏi của sự chăm chỉ, là sự vận dụng lý thuyết, đó là sự tư duy của chính bạn,…. để tạo nên một bài viết hoàn chỉnh.

Nhưng nếu bạn chứa làm hoặc đang viết bài báo cáo của mình mà thấy khó quá mà mình không thể làm được. Hãy để dịch vụ làm báo cáo thực tập chúng tôi giúp bạn làm điều ấy bảo đảm bạn có được một bài báo cáo thực tập đạt chất lượng cao nhất. Dịch vụ làm báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã có kinh nghiệm 7 năm viết viết bài thu hoạch thực tập, hoàn thành rất nhiều bài báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên, vì vậy chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn hoàn thành bài báo cáo của mình đạt kết quả cao nhất.

Đến với nhóm của chúng tôi, các bạn sẽ luôn nhận được những cam kết và hỗ trợ tốt nhất:

 • Cam kết bảo mật thông tin của quý khách hàng
 • Cam kết viết theo đúng yêu cầu của các bạn
 • Cam kết hoàn thành bài báo cáo thực tập của các bạn trong thời gian quy định của các bạn
 • Cam kết hỗ trợ và sửa bài báo cáo thực tập của các bạn đến khi hoàn thành
 • Cam kết hỗ trợ các ban bảo vệ bài báo cáo thực tập
 • Cam kết đến với chúng tôi với chi phí thấp nhất

Ngoài ra, đến với dịch vụ của chúng tôi các bạn còn nhận được sự tư vấn tốt nhất của đội ngũ viết bài của chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn những vấn đề liên quan đến viết bài báo cáo thực tập thuê hoặc bài thu hoạch thực tập sư phạm cho các bạn, hướng dẫn miễn phí để bạn có được 1 bài báo cáo thực tập chất lượng nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ viết thuê báo cáo thực tập tốt nhất:

Trưởng Nhóm: Trọng Thủy

SĐT/ZALO:  0932091562

Mail: sotailieu@gmail.com

error: Content is protected !!