Cách viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐIỂM CAO – ĐH Gia Định

Hướng dẫn Cách viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐIỂM CAO trường đại học Gia Định. Hôm nay, mình chia sẻ với các bạn sinh viên trường đai học Gia Định một số đề cương chi tiết ngành quản trị kinh doanh nói chung, ngành marketing, nhân sự nói riêng nhằm giúp các bạn có thể hoàn thiện bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của bản thân.

Ngoài ra, bạn nào không có thời gian viết báo cáo, không đi thực tập được, hoặc đang cần tư vấn đề tài, cần đề cương để triển khai bài báo cáo của thân thì có thể liên hệ mình. mình sẽ hỗ trợ các bạn nếu bạn cần.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập Giá rẻ

Sdt/ Zalo: 0909 23 26 20

Cách viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐIỂM CAO – ĐH Gia Định

Sườn quy định chung của khoa quản trị kinh doanh trường đh Gia Định

+ Mở đầu: (từ 1-2 trang)

(nêu lý do chọn đề tài; mục tiêu nghiên cứu; giới hạn phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu)

+ Phần 1: Giới thiệu chung đơn vị thực tập (từ 8-10 trang)

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

1.2 Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

1.3 Cơ cấu tổ chức

1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm qua

+ Phần 2: Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu ( sẽ ghi cụ thể sau khi chọn), khoảng 20 trang

2.1 Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu (phần này bắt buộc phải viết, tóm tắt khoảng 3-5 trang)

2.2 Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu (khoảng 15-20 tr)

2.2.1

2.2.2

2.2.3

+ Phần  3 Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu (8- 10tr)

3.1

3.2

….

+ Kết luận ( từ 1-2tr)

+ Tài liệu tham khảo

Một số đề cương chi tiết ngành quản trị kinh doanh

d/ Đề cương chi tiết nâng cao hoạt động marketing mix tại công ty ABC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.2.Chức năng và lĩnh vực hoạt động

1.3.Cơ cấu tổ chức

1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2016 – 2018

1.5. Cơ cấu nhân sự trong công ty qua 3 năm 2016 – 2018

 

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh
Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY ABC

2.1. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY ABC

2.1.1.Chính sách sản phẩm

2.1.2.Chính sách giá

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.3.Chính sách phân phối

2.1.4.Chính sách quảng cáo và chiêu thị

2.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Nhươc điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETNG MIX TẠI CÔNG TY ABC

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

e/ Đề cương chi tiết hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC

1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH ABC

1.2. Chức năng nhiệm vụ

1.3. Đặc điểm sản phẩm

1.4.Các nguồn lực và điều kiện kinh doanh của công ty TNHH ABC.

1.5. Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh Qua 3 năm 2016 – 2018

1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Qua 3 năm 2016 – 2018

 

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh
Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH ABC

2.1.. Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thạch của Công ty TNHH ABC

2.1.1. Thực trạng về cấu trúc kênh phân phối sản phẩm thạch của Công tyTNHH ABC

2.1.2 Đặc điểm và công tác tìm kiếm các thành viên kênh

2.1.3. Thực trạng hoạt động quản lý kênh

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.4. Công tác đánh giá các thành viên kênh.

2.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CCÔNG TY ABC

3.1. Giải pháp 1

3.2. Giải pháp 2

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

a/ Đề cương chi tiết đề tài tuyển dụng nhân sự tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu đề tài

3. Phương pháp nghiên cứu

4. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: Tổng quan về công ty TNHH XYZ

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.1.1 Giới thiệu chung về công ty

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty

1.3 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức

1.4 Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh         của công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.5 Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.6 Quan điểm quản trị nhân lực của lãnh đạo công ty

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XYZ

2.1 Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ

2.1.1 Quy trình tuyển mộ

2.1.1.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

2.1.1.2 Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng

2.1.1.3 Tìm kiếm và thu hút hồ sơ ứng viên

2.1.2 Quy trình tuyển chọn

2.1.2.1 Chọn lọc hồ sơ

2.1.2.2 Tổ chức thi tuyển đầu vào

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.2.3 Tổ chức phỏng vấn

2.1.2.4 Xử lý kết quả sau phỏng vấn

2.1.2.5 Tiếp nhận nhân viên mới

2.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ GIẢII PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN  QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XYZ

3.1. Giải pháp 1.2.3…

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

b/ Đề cương đề tài đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ABC

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và hoạt động của Công ty:

1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chứ

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

1.4. Đặc điểm về cơ cấu lao động của Công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.5. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2015 – 2017

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABC

2.1. Một số đặc điểm của Công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty

2.2.1. Bộ máy làm công tác đào tạo:

2.2.2. Về hình thức đào tạo

2.2.3. Về quy trình đào tạo

2.2.3.1. Giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo.

2.2.3.2. Giai đoạn thực hiện đào tạo

2.2.4. Về số lượng

2.2.5. Về công tác tổ chức đào tạo

2.2.6. Những tồn tại và nguyên nhân

2.2.6.1. Những hạn chế còn tồn tại trong Công ty

2.2.6.2. Nguyên nhân của những hạn chế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABC

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

c/ Đề cương chi tiết nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XYZ

1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty

1.2 Nhiệm vụ, chức năng, định hướng phát triển của công ty

1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty

1.3.2 Chức năng từng phòng ban

1.4 Lĩnh vực kinh doanh

1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty CP XYZ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP XYZ

2.1 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại TESC

2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự

21.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài

2.1.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên trong

2.1.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự

2.1.2.1 Tình hình quản lý nhân sự tại công ty

2.1.2.2 phân tích công việc

2.1.2.3 Tuyển dụng và bố trí nhân sự

2.1.2.4 Đào tạo và phát triển

2.1.2.5 Đánh giá người lao động

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.2.6 Chính sách lương thưởng tại công ty

2.1.2.7 Chính sách đãi ngộ

2.2 Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. ưu điểm

2.2.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP XYZ

3.1. Kiến nghị 1

3.1. Kiến nghị 2

Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

f/ Đề cương chi tiết nâng cao hoạt động bán hàng tại Công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Chức năng và nhiệm vụ tổng quát của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

1.3.3. Giới thiệu sản phẩm

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2016 – 2018

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

2.1. Tình hình thực hiện công tác bán hàng của công ty cổ phần ABC

2.1.1. Phân tích công tác bán hàng

2.1.2. Phân tích công tác quản trị bán hàng

2.1.3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bán hàng

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.4. Phân tích lợi thế cạnh tranh

2.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

g/ Đề cương chi tiết hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty ABC

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài.
 2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Mục đích nghiên cứu
 6. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ABC

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH ABC

1.4. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty.

1.5 Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn lực của công ty

Kết luận chương 1

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ABC

2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

2.1.1. Thu mua

2.1.2. Quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm của công ty.

2.1.3. Tiêu thụ

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty

2.2. Thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH ABC.

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.2.1. Tình hình thăm dò sự hài lòng và ghi nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ:

2.2.2. Tình hình tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty

2.2.3. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng.

2.2.4. Phân tích đánh giá sự thỏa mãn khách hàng qua các phiếu khảo sát.

2.3. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh – UFM

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh – UFM là tiêu đề bài viết hôm nay. Nhìn vào tiêu đề bạn đã thấy rõ chính xác nội dung hôm nay mà nhóm viết báo cáo thực tập của mình chia sẻ rồi phải không nào?.

Chính là hướng dẫn các bạn làm đề cương chi tiết và cách viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Tài Chính – Marketing (UFM) thuộc hệ Cao Đẳng.


Ngoài ra nếu bạn nào đang không có thời gian đi thực tập hoặc thời gian viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Thì có thể liên hệ mình Dịch vụ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ GSE tại Tân Phú – HCM để giúp các bạn về bài báo cáo tốt nghiệp này. Các bạn liên hệ qua sdt/zalo bên dưới nhé

Dịch vụ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ GSE

– sdt/ zalo 0909 23 26 20


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ CÁCH VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH – UFM

Đợt thực tập nhằm mục đích giúp sinh viên có dịp tiếp xúc với thực tiễn sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thể nhận dạng và hiểu được các hoạt động chức năng của doanh nghiệp, vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để tham gia (nếu có thể) giải quyết các vấn đề cụ thể tại doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để sinh viên có thể tìm cho mình đề tài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp (loại ứng dụng thực tế) và xác định hướng công việc cho mình sau khi ra trường.

 1. TRANG BÌA (Xem mẫu đính kèm)
 2. TRANG BÌA PHỤ (Xem mẫu đính kèm)
 3. TRANG NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Xem mẫu đính kèm)
 4. TRANG XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (Xem mẫu đính kèm – chú ý phải có chữ ký của lãnh đạo và con dấu tròn của đơn vị thực tập)
 5. TRANG LỜI CẢM ƠN (Xem mẫu đính kèm): Viết ngắn gọn, súc tích và đúng đối tượng (lãnh đạo đơn vị, những người trực tiếp hướng dẫn và cung cấp tài liệu của đơn vị …)
 6. MỤC LỤC  Trình bày rõ ràng, chính xác để tiện cho việc tra cứu của người đọc

Lời mở đầu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Phần này SV trình bày rõ lý do chọn đề tài, phương pháp và giới hạn nghiên cứu của đề tài

 • Lý do chọn đề tài: Cần làm rõ tính thời sự về quản trị ở đơn vị của vấn đề được chọn (có thể là những vấn đề yếu kém, bức xúc của đơn vị; hoặc những vấn đề đang là sự thành công, thế mạnh của đơn vị; hoặc có thể là vấn đề mà người thực tập có điều kiện thâm nhập sâu, có nhiều thông tin…)
 • Phương pháp nghiên cứu: Cần nêu rõ phương pháp nghiên cứu mà tác giả sẽ sử dụng trong đề tài như:
 • Giới hạn nghiên cứu của đề tài: Do vấn đề rộng, hoặc do điều kiện thu thập thông tin khó khăn nên tác giả cần nêu rõ phạm vi nghiên cứu của mình đối với vấn đề được chọn. Giới hạn nghiên cứu này cần được thể hiện rõ qua tên đề tài được chọn.

(Phần này trình bày gọn trong 1 trang)


PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP

Chương 1: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của công ty

Mục đích của phần này nhằm làm cho người đọc báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có cái nhìn tổng quát về đơn vị mà sinh viên đến thực tập. Cần trình bày ngắn gọn những vấn đề sau:

– Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển DN (tên đơn vị, địa chỉ trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc, quá trình hình thành và các mốc quan trọng trong quá trình phát triển phát triển)

– Nhiệm vụ, chức năng và định hướng phát triển của DN

– Giới thiệu công nghệ sản xuất sản phẩm chính hoặc quá trình hoạt động chính

– Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự của DN

– Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong thời gian gần đây (ít nhất 3 năm).

– Nêu khái quát tình hình quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt hiện nay của doanh nghiệp

(Nên dùng các sơ đồ, bảng, biểu minh họa)

            Cuối phần, phải có kết luận chung về nội dung đã phân tích ở trên.

Chương 2: Cơ sở lý luận về đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp

(Các bạn xem cụ thể đề cương của từng đề tài ở bên dưới phần này nhé)

Mục đích của phần này là trình bày những vấn đề lý thuyết là cơ sở lý luận đã học liên quan đến nội dung đề tài đã chọn, làm cơ sở đối chiếu với thực tế để tìm hiểu, đánh giá tính hợp lý hay bất hợp lý của việc vận dụng ở đơn vị. Cần lưu ý, không phải sự khác biệt với lý thuyết nào cũng là không hợp lý cũng như không phải việc rập khuôn lý thuyết nào cũng hợp lý. Tính hợp lý ở đây thể hiện ở sự phù hợp của việc vận dụng lý thuyết với bối cảnh và tình hình cụ thể của DN.

Phần này phải trình bày hết sức ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề lý thuyết có liên quan (tối đa không quá 5 trang)

Chương 3: Thực trạng về…..(vấn đề nghiên cứu) tại doanh nghiệp

Mỗi sinh viên sẽ đi sâu tìm hiểu và tham gia một hoặc một vài hoạt động thuộc các lĩnh vực của DN.

Trong phần này, SV phải làm rõ thực trạng về vấn đề được chọn làm đề tài của mình. Khi trình bày có thể dẩn dắt từ các vấn đề có liên quan nhưng nhất thiết phải làm rõ đánh giá của mình về vấn đề của đề tài đang viết (dùng số liệu, bảng biểu, đồ thị, sơ đồ …minh họa). Phải làm cho người đọc thấy được tình hình hiện nay, mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, thách thức… của vấn đề được chọn làm đề tài (có thể sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT hoặc các kỹ thuật phân tích khác đã học để làm rõ). Tiến hành quá trình phân tích, diễn giải, lập luận thật sắc bén và súc tích.

Phần này là trọng tâm của đề tài nên SV phải đầu tư thật kỹ, số trang chiếm ít nhất 2/3 tổng số trang của đề tài.

Việc sử dụng bảng, biểu … cần đưa vào phù hợp với nội dung đang trình bày (có thể là bảng photo các tài liệu gốc của DN).

Cuối phần này phải có nội dung tóm lược, đánh giá rõ ràng.

Chương 4: Kiến nghị và kết luận

Mục tiêu của phần này là trình bày tóm tắt những nhận xét kết luận của SV thực tập về vấn đề của đề tài thực tập, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả của vấn đề quản trị nghiên cứu.

Phụ lục

Gồm những tài liệu giúp cho người đọc nghiên cứu chi tiết hơn, sâu hơn vấn đề trình bày. Những phụ lục này phải gắn với đề tài thực tập.

Tài liệu tham khảo

Trong thời gian thực tập, sinh viên cần thông qua sự hướng dẫn của giáo viên để định hướng vấn đề cần phân tích sâu thêm. Trong phân tích, sinh viên cần vận dụng kiến thức đã học để nhận ra ưu, nhược điểm, vấn đề còn tồn tại, những điều khác biệt giữa lý thuyết và thực tế.


MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

a/ Đề cương chi tiết đề tài tuyển dụng nhân sự tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu đề tài

3. Phương pháp nghiên cứu

4. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: Tổng quan về công ty TNHH XYZ

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.1.1 Giới thiệu chung về công ty

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty

1.3 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức

1.4 Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh         của công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.5 Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.6 Quan điểm quản trị nhân lực của lãnh đạo công ty

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC

2.1 Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân lực

2.1.1 Các khái niệm cơ bản

2.1.1.1 Tuyển dụng

2.1.1.2 Tuyển mộ

2.1.1.3 Tuyển chọn

2.1.2 Vai trò của tuyển dụng nhân lực

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực trong tổ chức

2.2.1 Các yếu tố thuộc về tổ chức

2.2.2 Các yếu tố thuộc về môi trường

2.3 Nội dung của tuyển dụng nhân lực

2.3.1 Tuyển mộ

2.3.1.1 Nguồn tuyển mộ

2.3.1.2 Phương pháp tuyển mộ

2.3.1.3 Quy trình tuyển mộ

2.3.2 Tuyển chọn

2.3.2.1 Quá trình tuyển chọn

2.3.2.2 Đánh giá hiệu quả của công tác tuyển chọn nhân lực

2.4 Sự cần thiết phải hoàn thiện tuyển dụng nhân lực trong tổ chức

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XYZ

3.1 Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ

3.1.1 Quy trình tuyển mộ

3.1.1.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

3.1.1.2 Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng

3.1.1.3 Tìm kiếm và thu hút hồ sơ ứng viên

3.1.2 Quy trình tuyển chọn

3.1.2.1 Chọn lọc hồ sơ

3.1.2.2 Tổ chức thi tuyển đầu vào

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.2.3 Tổ chức phỏng vấn

3.1.2.4 Xử lý kết quả sau phỏng vấn

3.1.2.5 Tiếp nhận nhân viên mới

3.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

b/ Đề cương đề tài đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ABC

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và hoạt động của Công ty:

1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chứ

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

1.4. Đặc điểm về cơ cấu lao động của Công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.5. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2015 – 2017

Kết luận chương 1

CHƯƠNG: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

2.1. Khái niệm, mục đích, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.1.2 Vai trò và mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lự

2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đào tạo và phát triển

2.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp

2.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp:

2.3. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2.3.1. Đào tạo trong công việc:

2.3.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc:

2.3.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề:

2.3.1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc:

2.3.2. Đào tạo ngoài công việc:

2.3.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp:

2.3.2.2. Cử đi học ở các trường chính quy

2.3.2.3. Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.3.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hóa, với sự giúp đỡ của máy tính

2.3.2.5. Đào tạo theo phương thức từ xa

2.3.2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm

2.3.2.7. Mô hình hóa hành vi

2.3.2.8. Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ

2.4. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.4.1. Chiến lược cần quan tâm

2.4.2. Trình tự để xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển

2.5. Sự cần thiết phải thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABC

3.1. Một số đặc điểm của Công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty

3.2.1. Bộ máy làm công tác đào tạo:

3.2.2. Về hình thức đào tạo

3.2.3. Về quy trình đào tạo

3.2.3.1. Giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo.

3.2.3.2. Giai đoạn thực hiện đào tạo

3.2.4. Về số lượng

3.2.5. Về công tác tổ chức đào tạo

3.2.6. Những tồn tại và nguyên nhân

3.2.6.1. Những hạn chế còn tồn tại trong Công ty

3.2.6.2. Nguyên nhân của những hạn chế

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

c/ Đề cương chi tiết nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XYZ

1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty

1.2 Nhiệm vụ, chức năng, định hướng phát triển của công ty

1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty

1.3.2 Chức năng từng phòng ban

1.4 Lĩnh vực kinh doanh

1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty CP XYZ

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

2.1 Công tác quản trị nhân sự

2.1.1 Khái niệm về Quản trị nhân sự

2.1.2 Chức năng của quản trị nhân sự

2.1.3 Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự6

2.3 Nội dung công tác quản trị nhân sự

2.3.1 Phân tích công việc

2.3.1.1 Khái niệm

2.3.1.2 Nội dung

2.3.1.3 Các phương pháp phân tích công việc

2.3.1.4 Xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

2.3.2 Qúa trình tuyển dụng

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.3.2.1 Tuyển dụng từ nguồn nội bộ doanh nghiệp

2.3.2.2 Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp

2.3.3 Đào tạo và phát triển

2.3.3.1 Đào tạo trong công việc

2.3.3.2 Đào tạo ngoài doanh nghiệp

2.3.3.3Các nguyên tắc trong đào tạo

2.3.4 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP XYZ

3.1 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại TESC

3.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự

3.1.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài

3.1.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên trong

3.1.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự

3.1.2.1 Tình hình quản lý nhân sự tại công ty

3.1.2.2 phân tích công việc

3.1.2.3 Tuyển dụng và bố trí nhân sự

3.1.2.4 Đào tạo và phát triển

3.1.2.5 Đánh giá người lao động

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.2.6 Chính sách lương thưởng tại công ty

3.1.2.7 Chính sách đãi ngộ

3.2 Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

4.1. Một số kiến nghị

4.1.1. Kiến nghị 1

4.1.2. Kiến nghị 2

4.2. Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

d/ Đề cương chi tiết nâng cao hoạt động marketing mix tại công ty ABC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.2.Chức năng và lĩnh vực hoạt động

1.3.Cơ cấu tổ chức

1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2016 – 2018

1.5. Cơ cấu nhân sự trong công ty qua 3 năm 2016 – 2018

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING

2.1.HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

2.1.1.Khái niệm

2.1.2.Vai trò và chức năng

2.1.2.1. Vai trò: Marketing

2.1.2.2 Chức năng của Marketing như sau

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.3.Marketing hỗn hợp ( marketing mix)

2.1.3.1.Sản phẩm ( product )

2.1.3.2 Giá (price)

2.1.3.3 Phân phối (Place )

2.1.3.4.Xúc tiến (promotion)

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh
Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.2.NỘI DUNG QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

2.2.1.Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

2.2.1.1.Thị trường

2.2.1.2.Phân khúc thị trường

2.2.1.3.Xác định thị trường mục tiêu.

2.2.1.4. Định vị thị trường

2.2.2. Môi trường marketing trong doanh nghiệp

2.2.2.1 Môi trường vĩ mô

2.2.2.2. Môi trường vi mô

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY ABC

3.1. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY ABC

3.1.1.Chính sách sản phẩm

3.1.2.Chính sách giá

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.3.Chính sách phân phối

3.1.4.Chính sách quảng cáo và chiêu thị

3.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Nhươc điểm

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

e/ Đề cương chi tiết hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC

1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH ABC

1.2. Chức năng nhiệm vụ

1.3. Đặc điểm sản phẩm

1.4.Các nguồn lực và điều kiện kinh doanh của công ty TNHH ABC.

1.5. Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh Qua 3 năm 2016 – 2018

1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Qua 3 năm 2016 – 2018

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

2.1 .Những lý luận chung về kênh phân phối

2.1.1.Khái niệm,vai trò,chức năng của kênh phân phi

2.1.2. Các thành viên trong kênh

2.1.3.Hoạt động của kênh

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.2. Quản lý kênh

2.2.1. Năm sức mạnh cơ bản để quản lý kênh

2.2.2. Khuyến khích động viên các thành viên kênh

2.2.3. Quản lý kênh phân phối bằng hệ thống marketing hỗn hợp

2.2.4.Đánh giá hiệu quả các thành viên kênh

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh
Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.3.Cấu trúc kênh.

2.4. Thiết kế kênh.

2.4.1.Khái niệm:

2.4.2.Quy trình thiết kế kênh:

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH ABC

3.1.. Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thạch của Công ty TNHH ABC

3.1.1. Thực trạng về cấu trúc kênh phân phối sản phẩm thạch của Công tyTNHH ABC

3.1.2 Đặc điểm và công tác tìm kiếm các thành viên kênh

3.1.3. Thực trạng hoạt động quản lý kênh

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.4. Công tác đánh giá các thành viên kênh.

3.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

f/ Đề cương chi tiết nâng cao hoạt động bán hàng tại Công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Chức năng và nhiệm vụ tổng quát của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

1.3.3. Giới thiệu sản phẩm

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2016 – 2018

Kết luận chương 1

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

2.1. Tổng quan về bán hàng

2.1.1. Khái niệm bán hàng và vai trò của hoạt động bán hàng

2.1.1.1. Khái niệm bán hàng

2.1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng

2.2. Quản trị bán hàng

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Ý nghĩa của quản trị bán hàng

2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị bán hàng

2.2.4. Quy trình quản trị bán hàng

2.2.4.1. Xây dựng mục tiêu bán hàng

2.2.4.2. Các chiến lược bán hàng phổ biến

2.2.4.3. Tổ chức lực lượng bán hàng .

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.2.4.4. Xây dựng đội ngũ bán hàng

2.2.4.5. Động viên nhân viên bán hàn

2.2.4.6. Một số công cụ khuyến khích động viên

2.2.4.7. Đánh giá hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

3.1. Tình hình thực hiện công tác bán hàng của công ty cổ phần ABC

3.1.1. Phân tích công tác bán hàng

3.1.2. Phân tích công tác quản trị bán hàng

3.1.3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bán hàng

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.1.4. Phân tích lợi thế cạnh tranh

3.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

g/ Đề cương chi tiết hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty ABC

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài.
 2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Mục đích nghiên cứu
 6. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ABC

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH ABC

1.4. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty.

1.5 Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn lực của công ty

Kết luận chương 1

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

2.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của khách hàng

2.1.1. Khái niệm khách hàng

2.1.2. Phân loại khách hàng

2.1.3. Vai trò của khách hàng.

2.2. Khái niệm, mục đích, vai trò của chăm sóc khách hàng.

2.2.1. Chăm sóc khách hàng là gì?

2.2.2. Mục đích của việc chăm sóc khách hàng:

2.2.3. Vai trò của việc chăm sóc khách hàng

2.3. Tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng

2.3.1. Những khiếm khuyết trong việc chăm sóc khách hàng

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.3.2. Quản lý để thỏa mãn khách hàng

2.3.3. Các bước để thỏa mãn khách hàng.

2.3.4. Văn hóa chăm sóc khách hàng

Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ABC

3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3.1.1. Thu mua

3.1.2. Quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm của công ty.

3.1.3. Tiêu thụ

3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

3.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty

3.2. Thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH ABC.

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

3.2.1. Tình hình thăm dò sự hài lòng và ghi nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ:

3.2.2. Tình hình tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty

3.2.3. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng.

3.2.4. Phân tích đánh giá sự thỏa mãn khách hàng qua các phiếu khảo sát.

3.3. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ

Mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ – Tải bài mẫu làm báo cáo thực tập

Mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ hay Tải bài mẫu làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cũng là một trong những câu hỏi của các bạn sinh viên khi tìm tài liệu để tiến hành viết bài báo cáo cho mình.

Như mình biết, khi bắt đầu viết bài báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận, luận văn đại học, luận văn thạc sĩ thì người viết (tác giả bài làm) sẽ phải lên mạng tìm hiểu thật kỹ về thông tin số liệu, sườn bài và hướng đi của bài làm. Chính vì vậy, hôm nay mình viết bài này với mục đích chia sẻ đến với các bạn về dịch vụ của mình.

sdt/ zalo 0909 23 2620

Mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ – Tải bài mẫu làm báo cáo thực tập

Dịch vụ của mình ngoài là dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ ra thì bên mình còn có hỗ trợ bán các bài mẫu, số liệu đã phân tích cho các bạn sinh trong tùy đề tài. Cụ thể như bên dưới:

Mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh gồm có:

 • Mua bài báo cáo thực tập ngành quản trị nguồn nhân lực
 • Bài mẫu báo cáo thực tập đề tài tuyển dụng nhân sự
 • Mua bài mẫu báo cáo thực tập ngành marketing
 • Bài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Tải bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp tạo động lực cho nhân viên

Mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán

Đối với ngành kế toán, thì bên  mình có hỗ trợ chứng từ cho các bạn vì chuyên ngành kế toán cần có chứng từ để nộp kèm khi nộp bài.

 • Bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty A
 • Bài mẫu kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty A
 • Bài mẫu kế toán vốn bằng tiền tại công ty A
 • Bài mẫu kế toán nguyên vật liệu,
 • ..v.v.v..

Hoặc các bạn có thể mua chứng từ kế toán và dấu xác nhận của đơn vị thực tập thì vẫn được nhé.

Xem thêm: Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ nhất  – Quản trị kinh doanh, kế toán

Mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành nhà hàng hàng khách sạn

 • Mua bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đề tài marketing thu hút khách tại nhà hàng khách sạn
 • Mua bài mẫu báo cáo thực tập đề tài quy trình phục vụ bàn/ buffet tại nhà hàng A thuộc khách sạn B
 • Chuyên đề tốt nghiệp bộ phận lễ tân tại khách sạn A
 • ..v.v…

Mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành luật

 • Tải bài mẫu báo cáo thực tập luật dân sự
 • Mua bài chuyên đề tốt nghiệp ngành luật kinh tế
 • Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp luật hôn nhân gia đình
 • .v.v..v…

Mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn trung và dài hạn
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn
 • Một số giải pháp hoàn thiện phương thức thanh toán tín dung chứng từ
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phát hành thẻ thanh toán
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dung tiền mặt

 

Các bạn nào có nhu cầu tìm số liệu làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, số liệu chứng từ ngành kế toán, hoặc số liệu làm bài tài chính ngân hàng, xin dấu xác nhận thực tập tại công ty, nhà hàng, ngân hàng thì có thể liên hệ mình qua sdt/zalo như sau nhé.

mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ
mua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ
 • Sdt/ zalo: 0909 23 26 20
 • Gmail: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

Vì mình hay dành thời gian rảnh để viết bài mẫu, nên bạn nào cần bài mẫu thì đăng ký mua sớm nha. Những bạn mua sau nếu hết bài của đề tài đó rồi, thì sẽ đợi mình vài ngày nha để mình dành thời gian viết bài mẫu cho bạn.

– Author: GSE –

Dịch vụ viết thuê luận văn lừa đảo, cảnh báo cho sinh viên cần tìm nơi uy tín!

Cảnh báo cho sinh viên lừa đảo viết thuê luận văn , viết báo cáo tốt nghiệp lừa đảo

Cảnh báo dịch vụ viết báo cáo thực tập lừa đảo, vô trách nhiệm.  Lúc mình viết lên bài viết này là lúc tâm trạng của mình đang rất bức xúc. Sáng nay có 2 bạn sinh viên tìm dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp của mình và phản ánh cho mình rằng đã nhờ một số dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trên internet đặc biệt là ngoài bắc (Hà Nội, Thái Nguyên) đang có chiêu làm việc hết sức vô trách nhiệm, làm cho có để lấy tiền không chịu đọc các yêu cầu hướng dẫn mà sinh viên đã gửi qua. Đa số là dịch vụ ấy đi thuê các bạn sinh viên học lực kém, ra trường thất nghiệp làm bài kiếm tiền, hoặc thậm chí học không đúng chuyên ngành, học CNTT, Môi trường, mà đi làm thuê báo cáo thực tập ngành Xây Dựng, kế toán, marketing,….mình nghe mà não lòng..

Mình xin cảnh báo cho các bạn sinh viên. Nếu như các bạn nào đọc được bài viết này của mình thì coi như các bạn có thêm những kinh nghiệm để lựa chọn cho các bạn những dịch vụ viết bài thực tập tốt nghiệp uy tín, chất lượng và đặc biệt là làm việc đảm bảo và trách nhiệm đối với các bạn.

“Công việc học tập thực sự quan trọng với bất kỳ ai, đừng để bị ảnh hưởng bởi những người vô trách nhiệm”

đó là những gì mình đang muốn nói tới các bạn sinh viên thực sự đang cần hỗ trợ làm bài tốt nghiệp và luận văn.

Những câu chuyện đã xảy ra, đang và sẽ xảy ra.

Sau đây mình xin kể một vài câu chuyện mà mình đã được các bạn sinh viên tìm đến dịch vụ viết bài thuê của mình và đã kể lại cho mình những gì diễn ra trước đó với các bạn ấy. Kể trong sáng hôm nay dẫn tới tâm trạng của mình cũng đang rất bức xúc.

Đầu tiên là bản Linh đang học kế toán trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Linh vì điều kiện công việc làm thêm bận rộn cho nên không có khả năng đi thực tập, không thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp nên Linh đã phải sử dụng các dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp.  Qua tìm được  quảng cáo Google adword nên linh đã tìm kiếm được dịch vụ viết thuê bài tốt nghiệp tại Hà Nội và Thái Nguyên. Ở đây chi phí cũng bình thường hoặc rẻ hơn so với mặt bằng chung một xíu và Linh đã nhanh chóng tin tưởng và hợp tác với dịch vụ này.

Hình thức làm việc là Linh sẽ chỉ chuyển khoản cho bên dịch vụ đó và email. tuyệt đối không thể gặp nhau được vì bên dịch vụ không cho gặp nhau và sau đó thì ngoài kia sẽ gửi email và Linh chuyển tiền. Tuy nhiên cách làm việc này đối với mình rất nguy hiểm, dù các bạn bận rộn thì các bạn cũng phải biết thông tin người viết bài cho mình là ở đâu, nếu có rủi ro thì các bạn có thể xử lý được,  khuyên rằng chỉ làm việc như thế đối với những dịch vụ đảm bảo sự uy tín, chất lượng, có địa chỉ làm việc rõ ráng và có thể hẹn gặp tại văn phòng.

Tuy nhiên linh đã vì quá gấp và chưa tham khảo thêm mà ngay lập tức lựa chọn dịch vụ viết thuê luận văn ngoài Hà Nội làm bài mà không lựa chọn dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dẫn tới tất cả mọi công việc và thỏa thuận đều diễn ra Online và chuyển khoản ngân hàng. Nên Linh rất khó để xử lý, chỉ biết bực bội bản thân nếu như có trường hợp lừa đảo xảy ra.

Hôm nay Linh nhận bài từ phía Hà Nội làm cho Linh và Linh cũng rất bức xúc khi ngoài Hà Nội đã không làm theo đúng như các yêu cầu của Linh đưa ra,  từ ban đầu trường của Linh yêu cầu khá đơn giản chỉ cần làm 1 bài tốt nghiệp

 • Chương 1 làm giới thiệu về công ty
 • Chương 2 là thực trạng  của đề tài
 • Chương 3 là giải pháp

Đây là cấu trúc bài thực tập của một đề tài báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định mà Linh đăng ký. Tuy nhiên hôm nay là ngày nộp bài và ngoài Hà Nội đã gửi cho Linh một sản phẩm khác hẳn đối với những yêu cầu mà linh đã cung cấp cho bên đó

 • Chương 1: cơ sở lý luận ( bị thừa)
 • Chương 2: thực trạng
 • Chương 3: giải pháp

Bên dịch vụ  còn lại đều sai các mục mà Linh đã yêu cầu,  Linh đã rất bức xúc vì biết rằng bên đó đã không có trách nhiệm trong việc thực hiện các yêu cầu mà Linh đề ra có thể dẫn tới bị rớt tốt nghiệp. Vì làm ở xa, thông tin người viết bài Linh không có, nhắn tin điện thoại thì không trả lời. Linh bất lực và phải tìm dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp thuê gần nhất để cầu cứu.

Điều nữa làm Linh bực mình đó là thời gian mà linh đã chốt với phía bên Hà Nội là ngày 4 tháng 9 năm 2018. Để Linh kịp đọc bài và chỉnh sửa,  chuẩn bị nộp vào ngày chủ nhật là ngày 9 tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên phía bên dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngoài Hà Nội đã câu giờ cho tới ngày nộp bài mới gửi cho Linh, làm cho Linh không kịp để đọc bài bên đó gửi qua cho nên hôm nay. khi đã nhận được bài sản phẩm của mình Linh đã rất bức xúc và ngỡ ngàng, hụt hẫng trước kết quả mà các bạn ngoài Hà Nội thực hiện cho Linh.

Vậy cho nên hôm nay, sau khi biết mình bằng tìm google dịch vụ viết thuê luận văn ở TP.HCM và Linh kể câu chuyện này diễn ra vào sáng hôm nay, mình đã rất bức xúc thay cho Linh và tạm thời mình sẽ cố gắng sửa bài báo cáo đó giúp Linh kịp nộp vào tối nay.

Tiếp tục mình sẽ viết lên bài viết này để cảnh báo cho các bạn sinh viên sau này,  không may mắn như Linh Tìm kiếm những dịch vụ không uy tín, quảng cáo mạnh mẽ trên internet nhưng thực chất là không biết làm gì cả. hoặc mục đích là kiếm tiền sinh viên. Các bạn đó học công nghệ thông tin nhưng lại đi làm luận văn của ngành kế toán và Quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng,… không hề có một chút chuyên ngành để thực hiện đề tài. Hoặc đa số là các nhóm ngoài đó thuê những bạn sinh viên ra trường không tìm được việc làm, học lực yếu kém để viết bài. Để rồi chỉ có làm những bài báo cáo tào lao và Copy trên internet, còn chưa chỉnh sửa, gây nên hậu quả nghiêm trọng cho các bạn sinh viên.

Một lần nữa mình xin cảnh báo cho các bạn sinh viên để tránh tiền mất tật mang, các bạn hãy cố gắng tìm hiểu những dịch vụ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và viết thuê luận văn uy tín, đặc biệt là những dịch vụ có trụ sở văn phòng đàng hoàng, chắc chắn họ sẽ không lừa đảo nếu làm việc trực tiếp, chỉ có các dịch vụ không chịu làm việc trực tiếp mới lừa đảo sinh viên. Các bạn tốt nhất vẫn dành thời gian để tới trực tiếp một lần hoặc bí thời gian quá thì các bạn cũng chuyển khoản và gửi email. Tuy nhiên các bạn cũng nên chắc chắn rằng dịch vụ đó là một dịch vụ có thật có uy tín,  Có địa chỉ rõ ràng sẵn sàng tiếp sinh viên tới văn phòng trực tiếp, để nhận biết rằng dịch vụ đó có thật,  thật sự uy tín và chất lượng.

Trong thời gian này thật sự mình đã gặp nhiều trường hợp các bạn sinh viên đã kể cho mình những trường hợp các bạn bị lừa đảo trên Internet, MÌNH TẾ NHỊ CÔNG VIỆC NÊN MÌNH KHÔNG TIỆN KỂ CÁC DỊCH VỤ ĐÓ RA ĐÂY, CÁC BẠN NÀO MUỐN TÌM HIỂU VỀ DỊCH VỤ NÀO ĐÓ UY TÍN HAY KHÔNG CÁC BẠN CÓ THỂ NHẮN TIN RIÊNG HỎI MÌNH

Về vấn đề Viết thuê luận văn hôm nay chủ nhật mình rảnh rỗi, tiện thể câu chuyện của Linh mình đã dành thời gian để viết lên lời cảnh báo cho các bạn sinh viên, qua đây mình cũng xin giới thiệu về dịch vụ của mình mình nhận viết báo cáo thực tập thuê , luận văn,..cho các bạn sinh viên, các bạn có thể nhắn tin qua ZALO của mình trao đổi thêm.

Hướng dẫn Viết báo cáo cao đẳng thực hành

dịch vụ viết báo cáo thực tập anh văn thương mại giá rẻ

Viết báo cáo thực tập anh văn thương mại Outline of the Internship Report

Viết báo cáo thực tập anh văn thương mại nói riêng, hay báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh nói chung đều là giai đoạn quyết định sau 4 năm học mòn mỏi ở ghế nhà trường. Nhưng ở thời khắc này, hầu như các bạn sinh viên năm cuối đều hoang mang về bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay chuyên đề tốt nghiệp, luận văn, khóa luận của mình.

Xem thêm:

 

 1. Có một số bạn thì sau khi viết outline nộp thì gvhd phê sai hoàn toàn, hoặc viết được chap 1 cũng đã bí câu từ.
 2. Có một số bạn thì năm cuối mà, cần phải làm thêm để trang trải mọi thứ. Nên cũng không có nhiều thời gian để viết bài báo cáo thực tập anh văn thương mại của mình.

Vì vậy ở bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết báo cáo thực tập anh văn thương mại trường ĐH Mở Tp.HCM. Còn bạn nào không có thời gian viết bài, thì có thể liên hệ mình để mình có thể trợ giúp bạn về bài viết, còn công ty thì bạn nào không có thì nói mình trước, mình xin xác nhận bên công ty bạn mình ở HCM, quen biết nên mình cũng yên tâm khi gvhd có gọi điện thoại lên công ty.  – zalo mình 0909 23 26 20

Viết báo cáo thực tập anh văn thương mại Outline of the Internship Report

 1. Introduction

 • Setting where the work was accomplished and the relation of the intern’s job to the entire work of the hiring organisation: the inverted pyramid organisation, moving from general information about the entire organisation to a specific description of the intern’s day-to-day environment.
 • General information about the organisation (company’s name, location, products or services, size, financial worth, and so forth): obtained from public relations brochures, interviews, and company documents such as annual reports.
 • The intern’s individual role as well as specific schedule within the organisation: What type of work was done? When? How did the intern fit into the overall organisational structure? A flow chart or hierarchy diagram would be appropriate here.
 1. Description of internship

 • A detailed account of the day-to-day activities of the workplace. Remember that it MUST be directly RELATED to your field of study!
 • Descriptive and factual, saving evaluation and analysis for the subsequent section
 • A log or journal: to be kept by the intern from the very beginning of the internship à an invaluable record for the student when it comes to time to summarise the whole experience
 1. Analysis and evaluation

 • Describe the usefulness of your internship work in advancing your understanding of the translation-interpretation profession. What did you learn from this experience?
 • Analyse your performance during the internship: What was good or bad about your experience? What was especially interesting?
thuê viết báo cáo thực tập anh văn thương mại giá rẻ chất lượng
thuê viết báo cáo thực tập anh văn thương mại giá rẻ chất lượng
 1. Conclusion

 • What are your conclusions concerning your studies?
 • Was your academic knowledge sufficient for the internship? What kind of knowledge did you lack? (Give an overall evaluation of your classroom training at Ho Chi Minh City Open University and how it prepared you for this position. What courses were most helpful to you on the job? What courses or areas could be enlarged or improved upon for training for this type of position?)
 1. References

 • Recommended referencing system: APA (American Psychological Association, 6th edition)
 1. Appendices

 • Supporting data for the text in the form of one or more appendices, such as data sheets, questionnaire samples, illustrations, maps, and charts.

Dịch vụ viết báo cáo thực tập anh văn thương mại giá rẻ uy tín chất lượng GSE thường xuyên chia sẻ đề tài, đề cương, bài mẫu anh văn thương mại cho các bạn sinh viên. Các bạn có thể theo dõi website để thường xuyên nhận được bài hay nhé.

– Author: GSE –

Cách viết báo cáo thực tập Nhà hàng Khách sạn

Cách viết báo cáo thực tập Nhà hàng Khách sạn – trường Du lịch Sài Gòn

Chào các bạn sinh viên ngành nhà hàng khách sạn trường Du lịch Sài Gòn, hiện nay chắc hẳn các bạn đang lo lắng về đơn vị thực tập và bài báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn của mình đúng không?. Vì đây là bài báo cáo ra trường nên các bạn rất hoang mang không biết nên viết như thế nào, trình bày ra sao để bài báo cáo được đúng và hay. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cách viết báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn cho các bạn tham khảo nhé.

Ngoài ra, bên mình sẽ hỗ trợ FREE đề tài đề cương nhà hàng khách sạn cho bạn nào đang cần nhé. Đồng thời mình còn nhận thuê viết báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn, xin xác nhận thực tập tại nhà hàng cho sinh viên không đi thực tập được.

Nhắn tin nhanh ZALO 0909 23 26 20

Cách viết báo cáo thực tập Nhà hàng Khách sạn – trường Du lịch Sài Gòn

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÀ HÀNG ABC THUỘC KHÁCH SẠN XYZ

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Ở phần này các bạn nêu tên nhà hàng khách sạn, nơi thành lập, thời gian thành lập, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ/điện thoại trụ sở chính…..

các bạn để logo và chụp mặt trước của nhà hàng khách sạn đó và đưa vào nhé.

Nếu là hình tự chụp thì ghi nguồn: Sinh viên tự chụp

Hình lấy từ web công ty thì ghi nguồn: Nhà hàng ABC thuộc khách sạn XYZ

1.2. Nhiệm vụ và chức năng của nhà hàng ABC

Nêu nhiệm vụ và chức năng thành 2 mục rieng biệt

Nhiệm vụ: …….

Chức năng: ………..

1.3. Hệ thống tổ chức của ĐV/DN

Cách viết báo cáo thực tập Nhà hàng Khách sạn
Cách viết báo cáo thực tập Nhà hàng Khách sạn

1.3.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức

vẽ sơ đồ tổ chức nhà hàng ABC và ghi nguồn là nhà hàng ABC hoặc nguồn phòng hành chính nhân sự

1.3.2.Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban

1.4. Tổng quan về tình hình nhân sự của ĐV/DN

Số lượng, trình độ, loại hợp đồng ký với ĐV/DN (dài hạn, ngắn hạn, thời vụ…), cơ cấu theo độ tuổi, theo trình độ……

Có thể nêu rieng biệt từng bảng theo từng cơ cấu hoặc nêu chung vào 1 bảng nhân sự của 3 năm gần nhất

Ghi nguồn: phòng hành chính nhân sự

nhận xét về tình hình nhân sự của nhà hàng ABC

Chia sẻ cách viết báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn điểm cao

1.5.       Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của ĐV/DN

1.6.       Tầm quan trọng của hoạt động ……………………. đối với ĐV/DN

·               Làm nổi bật lý do chọn đề tài

1.7.       Một số kết quả hoạt động chủ yếu của ĐV/DN từ 2015 -2017

–          Doanh thu, Lợi nhuận trước/sau thuế, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu, tỷ suất lợi nhật trên chi phí…..–> đánh giá xu hướng thay đổi và các yếu tố ảnh hưởng tích cực/tiêu cực tới các chỉ tiêu này:

CHƯƠNG 2:  MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH  ……………………….. TẠI CÔNG TY………..

 • Giới thiệu về bộ phận thực tập…….
 • Phân tích tình hình bộ phận:
  • Quy trình công việc, cách thức (các biểu mẫu thực hiện công việc)….
  • Các chỉ tiêu đánh giá …

( Phần này tuỳ từng công việc thực hiện cụ thể)

 • Đánh giá chung về …..( phân tích các công việc này đã đuợc thực hiện hiệu quả chưa?)
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm

CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ  BÀN TẠI NHÀ HÀNG ABC

3.1. Triển vọng và mục tiêu phát triển của bộ phận / công ty  (trong đó phải nói rõ về hoạt động đang NC)

3.2.  Một số kiến nghị nhằm………………………………………………………….

– Kiến nghị đuợc rút ra từ việc phân tích tình hình ở chương 2

PHẦN KẾT

TÀI LIỆU THAM KHÀO

Trên đây là hướng dẫn cách viết báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn mà mình muốn chia sẻ với các ban, hy vọng sẽ giúp ích các bạn thật nhiều.

một số đề tài nhà hàng khách sạn
một số đề tài nhà hàng khách sạn

Một số đề tài nhà hàng khách sạn – báo cáo thực tập mà các bạn nên tham khảo

 • Một số Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động marketing thu hút khách tại KS ABC
 • Một số Giải pháp nhằm nâng cao hd marketing của lễ tân khách sạn ABC
 • Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ lễ tân tại khách sạn ABC
 • Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đón tiếp khách tại nhà hàng khách sạn ABC
 • Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ phòng ở khách sạn ABC
 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng marketing tại khách sạn
 • Một số giải pháp nâng cao quy trình phục vụ buffet sáng tại nhà hàng ABC
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ buffet sáng tại khách sạn ABC
 • Một số giải pháp nâng cao quy trình phục vụ alacarte tại nhà hàng ABC
 • ..v..v.v….
xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội

Xin thực tập – xin chứng từ kế toán – Xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội

Chào các bạn sinh viên nói chung tại Việt Nam và các bạn sinh viên nói riêng tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Hiện nay, khi đọc được bài viết này chắc hẳn bạn đang có nhu cầu xin thực tập xin chứng từ kế toán hoặc xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Chính vì vậy hôm nay mình viết bài này với mục đích nhằm giới thiệu với các bạn về dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói của bên mình có nhiều gói khác nhau.

Xin thực tập – xin chứng từ kế toán – Xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội

Là cựu sinh viên nên mình cũng biết tâm trạng các bây giờ rất giống mình ngày trước, hoang mang, lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu, viết bài chuyên đề tốt nghiệp như thế nào. Bây giờ mình chia ra các gói các bạn tham khảo nhé.

xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội
xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội

Gói 1: Thuê viết bài chuyên đề tốt nghiệp trọn gói

Ở gói này thì bên mình sẽ tư vấn và trao đổi với các bạn về giá viết bài chuyên đề tốt nghiệp là bao nhiêu. Và giá xin chứng từ kế toán, chi phí xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội là bao nhiêu.

Gói 2: Dịch vụ viết bài chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ Hà Nội – Không dấu xác nhận thực tập

Ở gói này thì giống như tiêu đề mình viết bên trên, vẫn là trao đổi về chi phí viết bài chuyên đề tốt nghiệp giá rẻ nhưng sẽ không kèm chi phí xác nhận, vì xác nhận từ công ty của các bạn.

Gói 3: Chi phí xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội là bao nhiêu

Gói này thì chỉ tính về giá xin dấu xác nhận thực tập hoặc giá xin chứng từ kế toán cho các bạn. Và nếu bạn nào cần tư vấn thì bên mình vẫn hỗ trợ tư vấn nhé, ví dụ đề cương free, đề tài…v.v.v….

xin dấu xác nhận thực tập giá rẻ
xin dấu xác nhận thực tập giá rẻ

Ở trên là 3 gói của dịch vụ viết chuyên đề tốt nghiệp uy tín giá rẻ của bên mình, các bạn có thể tham khảo và nhắn tin zalo với mình để được hỗ trợ nhé.

Dưới đây mình xin giới thiệu với các bạn một số lĩnh vực của các công ty mà mình có hợp tác để sinh viên đi thực tập hoặc có thể xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội.

 • Xin dấu thực tập công ty công nghệ thông tin và truyền thông
 • Xin dấu xác nhận thực tập ngành kiến trúc
 • Xin giấy xác nhận thực tập công ty luật, văn phòng luật
 • Đóng dấu xác nhận thực tập công ty xây dựng
 • Đóng dấu xác nhận thực tập công ty bất động sản
 • Xin giấy xác nhận thực tập tại công ty phần mềm công nghệ thông tin
 • ..v.v..v..

Với một số công ty xin giấy xác nhận thực tập tại Hà Nội này, hy vọng rằng có thể giúp ích được các bạn sinh viên không có thời gian đi thực tập.

Bạn nào cần thì liên hệ mình qua zalo 0909 23 26 20 để nhanh hơn nhé.

bên cạnh đấy mình cũng hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận, luận văn tốt nghiệp. Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp tại Hà Nội giá rẻ trọn gói.

giá xin dấu thực tập là bao nhiêu
giá xin dấu thực tập là bao nhiêu

Tại Hà Nội mình có viết thuê một số ngành như:

 • Viết thuê báo cáo thực tập ngành luật
 • viết thuê chuyên đề kế toán
 • Viết thuê chuyên đề luận văn ngành quản trị kinh doanh
 • Nhận làm báo cáo thực tập công nghệ thông tin
 • Viết thuê báo cáo thực tập anh văn thương mại, ngôn ngữ anh
 • Làm slide thuyết trình

Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu thuê dịch vụ viết bài báo cáo chuyên đề tốt nghiệp và muốn tìm hiểu về giá xin dấu xác nhận thực tập tại Hà Nội.

dịch vụ viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh giá rẻ

Nhận làm bài Đề án tốt nghiệp Topica, Viết Bài Đề án Thuê, Viết tay.

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP LÀ MỘT MÔN HỌC BẮT BUỘC?

Dịch vụ Viết Bài đề Án chia sẻ: Hiện nay ngoài các môn học online qua mạng của trường đại học Mở Hà Nội ( TOPICA) và đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa,các anh chị TOPICA phải trải qua một số môn tự lập như Khởi Tạo Doanh Nghiệp F100, F200, F300 và môn Thực tập tốt nghiệp ( xây dựng kế hoạch Kinh Doanh).

Ssong song môn thực tập tốt nghiệp thì các anh chị học trường TOPICA ngành quản trị kinh doanh, ngành kế toán và ngành Tài chính ngân hàng đều phải làm một bài đề án tốt nghiệp trường Topica dài khoảng khoảng 10 trang. Đây là một môn học bắt buộc và không được học thay thế, trước đây các anh chị phải thi tốt nghiệp tuy nhiên bây giờ chỉ hoàn thành bài đề án tốt nghiệp TOPICA này là được.

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP TOPICA

Dịch vụ Viết Bài Đề án Thuê, viết bài đề án tốt nghiệp TOPICA của mình ra sao?

 • Đề án TOPICA cho sinh viên làm tại nhà và thời gian làm khá lâu. Tuy nhiên trường Topica quy định 10 trang phải viết tay nên gây rất khó khăn cho các anh chị bận rộn.
 • Nội dung bài để án tốt nghiệp không dài nhưng cũng khá khó khăn buộc phải có thời gian đầu tư suy nghĩ để có thể làm tốt được bài đề án tốt nghiệp trường Topica
 • Mình nhận thấy rằng nhu cầu của một số anh chị sinh viên đang học từ xa đã phần đã lớn tuổi  và vì lý do khá bận rộn cũng như không có thời gian để đầu tư viết bài này
 • Em xin nhận dịch vụ viết đề án tốt nghiệp thuê cho các anh chị TOPICA và Hệ từ xa khác đang gặp khó khăn này
 • Với phương châm nội dung tốt, thời gian nhanh chóng kịp thời và tuyệt đối bí mật
 • Ngoài ra em có thể làm trực tiếp cho các anh chị đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh có thể làm trực tiếp em tại nhà  và thời gian làm bài Em có thể đẩy nhanh làm cho các anh chị để có thời gian chép tay
 • Hiện nay em cũng nhận tiếp tay cho một số anh chị không có thời gian

Thời gian qua các anh chị đã triển khai môn học khởi tạo doanh nghiệp cũng như môn thực tập tốt nghiệp xoay quanh các đề tài tốt nghiệp kinh doanh và em cũng xin nhận dịch vụ viết thuê bài thực tập, gỡ điểm cho một số anh chị làm điểm thấp đợt 1

Viết Bài Đề án Thuê Nếu như các anh chị Topica có nhu cầu cần hỗ trợ.

Viết bài thực tập tốt nghiệp và bài khởi tạo doanh nghiệp  EM cũng làm với chi phí hợp lý và thời gian làm bài nhanh chóng đúng tiến độ, bởi vì bài thực tập tốt nghiệp các anh chị sinh viên trường Topica phải nộp theo từng đợt

 1. Đăng ký đề tài
 2. Nộp đề cương
 3. sản phẩm lần 1
 4.  sản phẩm lần 2
 5.  bài hoàn chỉnh

cho nên phải cần bài đúng theo từng đợt nộp kịp thời tiền lớp học online.Nếu không sẽ bị khóa môn học và phải đăng ký làm lại rất tồn tiền và thời gian học tập.

Viết bài báo cáo thực tập trọn gói –  xin giúp xác nhận đóng dấu.

Việc đi thực tập và xin xác nhận đóng dấu của công ty dường như là một vấn đề nan giải với một số ít các anh chị, hiện nay mình đã liên kết được mốt số cty tại TP.HCM và các công ty người quen nên có thể giúp được cho một số anh chị cần hỗ trợ đóng dấu thực tập và làm thuê bài báo cáo thực tập trọn gói.

Một số đề tài kế toán tài chính doanh nghiệp
Một số đề tài kế toán tài chính doanh nghiệp

Quy trình làm việc viết thuê đề án tốt nghiệp TOPICA như thế nào?

 1. Quy trình viết đề án tốt nghiệp thuê trường Topica trước tiên các anh chị trao đổi qua số điện thoại hoặc Zalo với em để chúng ta trao đổi qua về đề tài cũng như đề bài môn đề án tốt nghiệp
 2. Sau khi em năm rõ thông tin với các môn thực tập, khởi tạo em sẽ tư vấn cho anh chị đề tài để đăng ký, còn môn đề án viết tay các anh chị gửi đề CASE  qua zalo em hoặc qua SDT EM: 0973.287.149
 3. sau đó em sẽ tiến hành báo giá cho các anh chị một số anh chị, Một số anh chị ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà gần em có thể ghé em làm trực tiếp tại đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú, Để trực tiếp trao đổi rõ hơn về đề tài
 4. Về chi phí Thông thường em nhận thức 1/3 tiền ứng cộng và sau khi bài hoàn chỉnh các anh chị lấy bài Thanh toán phần tiền còn lại và trong quá trình và trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp cũng như bài đề án tốt nghiệp em vẫn tin chỉnh sửa và bảo hành cho các anh chị về nội dung của bài.
QUY TRÌNH THUE VIET DE AN
QUY TRÌNH THUE VIET DE AN

Địa chỉ làm đề án tốt nghiệp thuê tại thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

các anh chị sinh viên học trường Topica đang chuẩn bị làm bài đề án tốt nghiệp có thể tới trực tiếp tại địa chỉ đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú Hoặc nếu như anh chị bận rộn có thể làm việc online qua số điện thoại và Zalo để tiết kiệm thời gian ngoài ra các anh chị có thể gửi thông tin về bài qua địa chỉ email

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 1. SDT: 0973.287.149
 2. ZALO: 0973.287.149
 3. Email: sotailieu@gmail.com
 4. Địa chỉ: 677/2 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM ( Các anh chị ở tỉnh em có thể làm việc qua mail)
Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế

Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế giá rẻ – UFM

Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế giá rẻ, bảo hành bài theo yêu cầu giáo viên cho đến khi đạt điểm, liên hệ nhanh để được miễn phí công ty thực tập. SDT/ ZALO 0909 23 26 20

Đề tài khóa luận báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế khoa thương mại

Đề tài nghiên cứu nói chung, đề tài khóa luận tốt nghiệp nói riêng là một phạm trù rất quen thuộc đối với những ai đã từng là sinh viên, nhưng dường như không nhiều sinh viên thấu hiểu khái niệm này và tầm quan trọng của việc lựa chọn đề tài nghiên cứu.

Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế
Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế
 • Theo Jackson (1980), đề tài nghiên cứu và cách thức xác định đề tài nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học.
 • Theo Nguyễn Đình Thọ (2011, tr. 62), một đề tài nghiên cứu được xác định rõ ràng và đúng đắn là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của một dự án nghiên cứu.
 • Theo Vũ Cao Đàm (2006, tr. 51), “Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học, trong đó có một nhóm người cùng thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu” và “Tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài”.
 • Theo Nguyễn Xuân Hiệp (2014): đề tài nghiên cứu có thể là công trình, hay dự án nghiên cứu. Trong đó, tên đề tài một tập hợp các từ diễn đạt mục tiêu nghiên cứu tổng quát mà nghiên cứu cần đạt được; đối tượng và phạm vi mà đề tài nghiên cứu sẽ xem xét.

Bởi thế, thông thường dựa vào tên đề tài Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế (đề tài nghiên cứu) là người ta có thể nhận diện được một cách tổng quát vấn đề nghiên cứu của đề là gì (đối tượng nghiên cứu); giới hạn trong phạm vi nào (phạm vi nghiên cứu) và nhằm đạt được những vấn đề gì (mục tiêu nghiên cứu).

Chẳng hạn:

 • -“Firm resource and sustained competitive advantage” của Baney, J. (1991).
 • – “Consumer perceived Value: The development of a multiple item scale” của Sweeney, J. C. & Soutar, G. N. (2001)
 • – “Các yếu tố tác động vào kiến thức thu nhận của sinh viên khối ngành kinh tế” của Nguyễn Định Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2010).
 • – “Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các siêu thị tại TP. HCM” của Bùi Thị Thanh và Nguyễn Xuân Hiệp (2012).

Đối với khóa luận tốt nghiệp thương mại quốc tế, hoặc viết báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh quốc tế, phù hợp với bản chất là một nghiên cứu ứng dụng, đề tài khóa luận phải là sự vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được học để nghiên cứu và giải quyết một vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế, hoặc quản trị kinh doanh quốc tế trong các doanh nghiệp, hoặc ngành hàng cụ thể nào đó.

Chẳng hạn:

 • – Phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty CP. May Nhà bè vào thị trường Mỹ.
 • – Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Huy Nam trong giai đoạn 2017 – 2020.
 • – Giải pháp thâm nhập thị trường thị trường Nhật Bản đối mặt hàng đồ gỗ của Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Trường Thịnh giai đoạn 2017 – 2020.
 • – Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vào thị trường EU trong giai đoạn 2017 – 2020.

Cách chọn đề tài khóa luận, báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế

Phù hợp với bản chất là một nghiên cứu ứng dụng, đề tài khóa luận tốt nghiệp nói riêng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 1. – Đề tài khóa luận phải có ý nghĩa khoa học, đó là hệ thống hóa các lý thuyết, các nghiên cứu và những kinh nghiệm đúc rút từ bản thân doanh nghiệp; các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hàng ở trong nước và trên thế giới; là cơ sở khoa học để các nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh, hoặc nhằm trực tiếp hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh đó (ý nghĩa thực tiễn).
 2. – Đề tài khóa luận phải có tính cấp thiết (hay còn gọi là tính thời sự): thể hiện ở mức độ ưu tiên giải quyết những nhu cầu bức thiết của thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc ngành hàng đang đặt ra. Vì, tính bức thiết là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tính giá trị của một đề tài nghiên cứu.
 3. – Đề tài khóa luận phải có tính khả thi: tức sinh viên có khả năng hiện thực hóa trong thời gian thực hiện khóa luận. Vì, để triển khai và thực hiện một nghiên cứu thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: năng lực nghiên cứu; cơ sở dữ liệu (lý thuyết và thực tiễn); quỹ thời gian; sự đam mê và sự hỗ trợ của các bên liên quan. Bởi thế, để đề tài Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế – thương mại quốc tế có tính khả thi, sinh viên nên ưu tiên chọn những đề tài đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • – Đề tài khóa luận thuộc các lĩnh vực sinh viên có hiểu biết sâu sắc và cho phép vận dụng các phương pháp nghiên cứu cần thiết để thực hiện khóa luận.
 • – Cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc hệ thống hóa lý thuyết và các nghiên cứu có thể được khai thác một cách dễ dàng. Nói cách khác là có nhiều tài liệu tham khảo phục vụ cho việc thực hiện đề tài khóa luận.
 • – Có điều kiện thuận lợi trong việc thu thập dữ liệu từ thực tiễn (dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp) hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc ngành hàng.
 • – Quỹ thời gian phù hợp với kế hoạch thực hiện khóa luận.
 • – Được sinh viên tâm đắc; sự hỗ trợ đắc lực của giảng viên hướng dẫn và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.

Ngoài ra, việc lựa chọn đề tài khóa luận Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế phù hợp còn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây.

 • – Đề tài khóa luận thuộc phạm vi kiến thức các học phần chuyên ngành mà các sinh viên đã học.
 • – Không chọn lại đề tài thực hành nghề nghề nghiệp.
 • – Không trùng lặp đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên hai khóa trước liền kề.
 • – Không trùng lặp với đề tài khóa luận các sinh viên khác trong cùng khóa học và cùng chuyên ngành đào tạo.
 • – Tên đề tài khóa luận cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng. Vì thế, cần tránh sử dụng các từ ngữ hơn một nghĩa; độ bất định cao, hoặc quá dễ dãi.
Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế
Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế 

Chẳng hạn:

 • – Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Công ty TNHH Huy Nam.
 • – Chiến lược kinh doanh xuất khẩu của Công ty TNHH Trường Thịnh đến năm 2020.
 • – Vấn đề rủi ro và giải pháp phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của Tổng công ty CP.May Nhà Bè.
 • – Tình hình giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Hoàng Lan: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Trên đây là cách chọn đề tài Viết báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế – thương mại quốc tế mà các bạn sinh viên cần tham khảo. Nếu bạn nào không có thời gian đi thực tập hoặc viết bài có thể liên hệ để dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ của mình có thể trợ giúp bạn.

 

Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ HCM

Thuê viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Văn Hiến Giá Rẻ Free Cty

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Văn Hiến hay bài mẫu đề cương chi tiết, cách viết báo cáo thực tập chuyên ngành quản trị kinh doanh luôn là những câu hỏi, câu tìm kiếm trên google hiện nay của sinh viên ngành quản trị kinh doanh không chỉ riêng trường đại học Văn Hiến mà còn có sinh viên của các trường đại học khác như Đại học Sài Gòn, Đại học Văn Lang, Gia Định, Đại học Công Nghệ Sài Gòn, Hutech, ĐH Tôn Đức Thắng, Đh Nguyễn Tất Thành, Huflit, Hồng Bàng,..v..v..

Chính vì vậy, mình đã làm nên dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ nhằm có thể một phần nào đó giúp một số bạn sinh viên đang không có thời gian thực tập hoặc không có thời gian làm bài có thể liên hệ mình. zalo 0909 23 26 20

báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Văn Hiến
báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Văn Hiến

Ngoài ra, đối với một số bạn  sinh viên có thời gian viết bài nhưng chưa chọn được đề tài chuyên ngành quản trị kinh doanh hay để viết bài điểm cao thì có thể liên hệ mình để mình tư vấn, Tư vấn Free nhé 🙂 nên đừng ngại gì cả.

(Bài diễn văn sâu sắc này được viết vào lúc U23 Việt Nam thắng Quatar vào ngày 23/1 – Chiến thắng vẻ vang 😀 )

Thuê viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Văn Hiến Giá Rẻ – Hỗ trợ xin dấu công ty thực tập miễn phí

Mình sẽ hỗ trợ đóng dấu công ty thực tập miễn phí cho bạn sinh viên nào cần mình viết bài luôn nhé. Còn bạn nào chỉ cần xin dấu xác nhận thực tập từ công ty thì sẽ tính phí 300k – 1tr tùy vào công ty – công ty xnk – nhà hàng – khách sạn – ngân hàng (giá 1,5tr – 2tr)

Dưới đây là hướng dẫn cách viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Văn Hiến, các bạn tham khảo nhé.

Riêng về giá viết báo cáo thực tập là bao nhiêu thì bạn tham khảo ở đây về quy trình và giá viết báo cáo thực tập giá rẻ của mình –> giá viết báo cáo thực tập là bao nhiêu

Về một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thường có kết cấu 3 chương (có 1 số trường thì 4 chương) nhưng dù 3 hay 4 chương thì cũng có các nội dung như sau: Cơ sở lý luận, Giới thiệu công ty, thực trạng vấn đề sinh viên nghiên cứu, giải pháp cho những hạn chế vấn đề nghiên cứu.

Ví dụ như: Chương 1: Cơ sở lý luận, Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu (2.1 Giới thiệu công ty, 2.2. Thực trạng). Chương 3: Một số giải pháp

Riêng như để viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Văn Hiến thì các bạn chỉ cần viết 3 chương là được, vì khoa chỉ quy định có 3 chương, và không có phần cơ sở lý luận nhé.

 • Mở đầu
 • Chương 1: Giới thiệu về công ty ABC
 • Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty (hoặc vấn đề nào đó bạn nghiên cứu do tùy đề tài)
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty ABC
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo

Cụ thể sẽ triển khai ra như sau:

Chương 1: Giới thiệu khái quát về Doanh nghiệp

Chương này của bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Văn Hiến các bạn sinh viên chỉ cần nêu từ 8 – 10 trang và nêu rõ một số điều về công ty như sau

 • 1) Vị trí, địa điểm, tên gọi, logo, điện thoại.
 • 2) Quá trình hình thành và phát triển.
 • 3) Ngành nghề kinh doanh.
 • 4) Cơ cấu tổ chức SX – KD: sơ đồ quản trị, cơ cấu nhân sự, mạng lưới
  phân bố.
 • 5) Kết quả SX – KD những năm gần đây ( 3 – 4 năm).
 • 6) Khó khăn, thuận lợi, thành tích và định hướng phát triển Doanh
  nghiệp.

Chương 2: Phân tích các nội dung chính theo đề tài lựa chọn

Ở phần thực trạng này cần nêu từ 15 – 20 trang. Nêu rõ thực trạng vấn đề đang nghiên cứu trong 3 năm gần nhất là 2015 – 2017, sau đó nhận xét ưu điểm và hạn chế của vấn đề đó trong 3 năm

Ví dụ: Bạn đang làm về thực trạng công tác marketing tại công ty….thì cần nêu rõ như sau:

 • Chính sách sản phẩm
 • Chính sách giá
 • Chính sách phân phối
 • Chính sách xúc tiến thương mại

Riêng trường nào yêu cầu thêm phần swot thì các bạn mới làm thêm vào, còn báo cáo thực tập quản trị kinh doanh trường Văn Hiến thì không nhất thiết nhé.

Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ HCM
Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ HCM

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất (5 – 6 trang)

Ở chương này chỉ cần viết 5 – 6 trang là được. Các bạn có thể viết thêm phương hướng, mục tiêu của công ty trong những năm tới. Và 3.2 thì đưa ra một số giải pháp cụ thể cho các hạn chế đã nêu ở phần chương 2.

Kết luận:

Tổng hợp nội dung của các Chương trên, nêu ra những nhận xét và ý kiến
đóng góp cho sự phát triển của Doanh nghiệp.

Một số phần khác của bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Văn Hiến

Phụ lục (không tính số trang, nhưng không nhiều quá 10 trang)
Đính kèm các tư liệu theo trình tự: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 …gồm
hình ảnh, bản sao chứng từ, văn bản, biểu bảng …
Tài liệu tham khảo: Ghi một số tài liệu tham khảo chính (theo cách ghi đã học từ môn PP NCKH).